गणपती स्तोत्रे

गणपती स्तोत्रे


श्री सिद्धि विनायक नामावलि

ॐ विनायकाय नमः ।

विघ्नराजाय नमः ।

गौरीपुत्राय नमः ।

गणेश्वराय नमः ।

स्कन्दाग्रजाय नमः ।

अव्ययाय नमः ।

पूताय नमः ।

दक्षाध्यक्ष्याय नमः ।

द्विजप्रियाय नमः ।

अग्निगर्भच्छिदे नमः ।

इंद्रश्रीप्रदाय नमः ।

वाणीबलप्रदाय नमः ।

सर्वसिद्धिप्रदायकाय नमः ।

शर्वतनयाय नमः ।

गौरीतनूजाय नमः ।

शर्वरीप्रियाय नमः ।

सर्वात्मकाय नमः ।

सृष्टिकर्त्रे नमः ।

देवानीकार्चिताय नमः ।

शिवाय नमः ।

शुद्धाय नमः ।

बुद्धिप्रियाय नमः ।

शांताय नमः ।

ब्रह्मचारिणे नमः ।

गजाननाय नमः ।

द्वैमातुराय नमः ।

मुनिस्तुत्याय नमः ।

भक्त विघ्न विनाशनाय नमः ।

एकदंताय नमः ।

चतुर्बाहवे नमः ।

शक्तिसंयुताय नमः ।

चतुराय नमः ।

लंबोदराय नमः ।

शूर्पकर्णाय नमः ।

हेरंबाय नमः ।

ब्रह्मवित्तमाय नमः ।

कालाय नमः ।

ग्रहपतये नमः ।

कामिने नमः ।

सोमसूर्याग्निलोचनाय नमः ।

पाशांकुशधराय नमः ।

छन्दाय नमः ।

गुणातीताय नमः ।

निरंजनाय नमः ।

अकल्मषाय नमः ।

स्वयंसिद्धार्चितपदाय नमः ।

बीजापूरकराय नमः ।

अव्यक्ताय नमः ।

गदिने नमः ।

वरदाय नमः ।

शाश्वताय नमः ।

कृतिने नमः ।

विद्वत्प्रियाय नमः ।

वीतभयाय नमः ।

चक्रिणे नमः ।

इक्षुचापधृते नमः ।

अब्जोत्पलकराय नमः ।

श्रीधाय नमः ।

श्रीहेतवे नमः ।

स्तुतिहर्षताय नमः ।

कलाद्भृते नमः ।

जटिने नमः ।

चन्द्रचूडाय नमः ।

अमरेश्वराय नमः ।

नागयज्ञोपवीतिने नमः ।

श्रीकांताय नमः ।

रामार्चितपदाय नमः ।

वृतिने नमः ।

स्थूलकांताय नमः ।

त्रयीकर्त्रे नमः ।

संघोषप्रियाय नमः ।

पुरुषोत्तमाय नमः ।

स्थूलतुण्डाय नमः ।

अग्रजन्याय नमः ।

ग्रामण्ये नमः ।

गणपाय नमः ।

स्थिराय नमः ।

वृद्धिदाय नमः ।

सुभगाय नमः ।

शूराय नमः ।

वागीशाय नमः ।

सिद्धिदाय नमः ।

दूर्वाबिल्वप्रियाय नमः ।

कान्ताय नमः ।

पापहारिणे नमः ।

कृतागमाय नमः ।

समाहिताय नमः ।

वक्रतुण्डाय नमः ।

श्रीप्रदाय नमः ।

सौम्याय नमः ।

भक्ताकांक्षितदाय नमः ।

अच्युताय नमः ।

केवलाय नमः ।

सिद्धाय नमः ।

सच्चिदानंदविग्रहाय नमः ।

ज्ञानिने नमः ।

मायायुक्ताय नमः ।

दन्ताय नमः ।

ब्रह्मिष्ठाय नमः ।

भयावर्चिताय नमः ।

प्रमत्तदैत्यभयदाय नमः ।

व्यक्तमूर्तये नमः ।

अमूर्तये नमः ।

पार्वतीशंकरोत्संगखेलनोत्सवलालनाय नमः ।

समस्तजगदाधाराय नमः ।

वरमूषकवाहनाय नमः ।

हृष्टस्तुताय नमः ।

प्रसन्नात्मने नमः ।

सर्वसिद्धिप्रदायकाय नमः ॥।

इति श्रीसिद्धिविनायकाष्टोत्तरशतनामावलिः ॥