श्रीज्ञानेश्वर महाराजांचा हरिपाठ

श्रीज्ञानेश्वर महाराजांच्या हरिपाठाचे पारायण केल्याने चातुर्मासाचे पुण्य मिळते.


अभंग २०

ज्यांची अनंत पापें गेलीं आहेत अशा वैष्णवांनीं नामसंकीर्तनाची जाड केली.

नामसंकीर्तन वैष्णवाची जोडी । पापें अनंत कोडी गेलीं त्याची ॥१॥

अनंतजन्माचे तप एक नाम असुन सर्व मार्गात हरिपाठमार्ग सुगम आहे

अनंता जन्माचे तप एक नाम । सर्व मार्ग सुगम हरिपाठ ॥२॥

योगयागादि सर्व हरिपाठांत लयाला गेले.

योगयागक्रिया धर्मधर्म माया । गेले ते विलया हरिपाठ ॥३॥

हरिवाचुन नेम नाही.

ज्ञानदेवी यज्ञयान क्रिया धर्म । हरिविण नेम नाहीं दुजा ॥४॥