ஒட்டகம் எப்படி அனுமனின் வாகனமாக மாறியது

ஒட்டகம் எவ்வாறு அனுமனின் வாகனமாக மாறியது என்பதை இங்கு காண்போம்.