भूपाळी

भूपाळी हा मराठी पारंपरिक संगीतप्रकार आहे. देवाला पहाटे जागे करण्यासाठी भूपाळी गाण्याची महाराष्ट्रात सांस्कृतिक परंपरा आहे. सहसा भुपाळ्या भूप रागात बांधलेल्या असतात.


शंकराची भूपाळी

धवळे भोळे चक्रवर्ती । धवळे अलंकार शोभती ।
धवलें धाम उमापती । सदा चित्तीं चिंतावा ॥ध्रु०॥

धवळ्या जटा गंगाजाळ । धवळा मयंक निर्मळ ।
धवले कुंडलांचा लोळ । शंखमाळ लोंबती ॥१॥

धवळी स्फटिकांची माळ । धवळे गळां उलथे व्याळ ।
धवळें हातीं नर-कपाळ । धवळा त्रिशूळ शोभतसे ॥२॥

धवळा सर्वांगें आपण । धवळें विभूतीचें लेपन ।
धवळें गात्र धवळें वसन । धवळें वाहन नंदीचें ॥३॥

धवळें कैलास भुवन । धवळें मध्यें सिंहासन ।
धवळें शंकराचें ध्यान । दास चिंतन करीतसे ॥४॥