साई बाबा १०८ नामावली

साई बाबा १०८ नामावली


नामावली 2

क्रमांक     नाव                 मंत्र
55    अमितपराक्रमाय            ॐ अमितपराक्रमाय नमः।
56    जयिने                ॐ जयिने नमः।
57    दुर्धर्षाक्षोभ्याय            ॐ दुर्धर्षाक्षोभ्याय नमः।
58    अपराजिताय            ॐ अपराजिताय नमः।
59    त्रिलोकेषु अविघातगतये        ॐ त्रिलोकेषु अविघातगतये नमः।
60    अशक्य-रहीताय            ॐ अशक्य-रहीताय नमः।
61    सर्वशक्तिमूर्तये            ॐ सर्वशक्तिमूर्तये नमः।
62    सुरूपसुन्दराय            ॐ सुरूपसुन्दराय नमः।
63    सुलोचनाय            ॐ सुलोचनाय नमः।
64    बहुरूप विश्वमूर्तये        ॐ बहुरूप विश्वमूर्तये नमः।
65    अरूपाव्यक्ताय            ॐ अरूपाव्यक्ताय नमः।
66    अचिन्त्याय            ॐ अचिन्त्याय नमः।
67    सूक्ष्माय                ॐ सूक्ष्माय नमः।
68    सर्वान्तर्यामिणे            ॐ सर्वान्तर्यामिणे नमः।
69    मनोवागतीताय            ॐ मनोवागतीताय नमः।
70    प्रेममूर्तये            ॐ प्रेममूर्तये नमः।
71    सुलभदुर्लभाय            ॐ सुलभदुर्लभाय नमः।
72    असहायसहायाय            ॐ असहायसहायाय नमः।
73    अनाथनाथदीनबंधवे        ॐ अनाथनाथदीनबंधवे नमः।
74    सर्वभारभृते            ॐ सर्वभारभृते नमः।
75    अकर्मानेककर्मसुकर्मिणे        ॐ अकर्मानेककर्मसुकर्मिणे नमः।
76    पुण्यश्रवणकीर्तनाय        ॐ पुण्यश्रवणकीर्तनाय नमः।
77    तीर्थाय                ॐ तीर्थाय नमः।
78    वासुदेव                ॐ वासुदेवाय नमः।
79    सतां गतये            ॐ सतां गतये नमः।
80    सत्परायण            ॐ सत्परायणाय नमः।
81    लोकनाथाय            ॐ लोकनाथाय नमः।
82    पावनानघाय            ॐ पावनानघाय नमः।
83    अमृतांशवे            ॐ अमृतांशवे नमः।
84    भास्करप्रभाय            ॐ भास्करप्रभाय नमः।
85    ब्रह्मचर्यतपश्चर्यादिसुव्रताय        ॐ ब्रह्मचर्यतपश्चर्यादिसुव्रताय नमः।
86    सत्यधर्मपरायणाय        ॐ सत्यधर्मपरायणाय नमः।
87    सिद्धेश्वराय            ॐ सिद्धेश्वराय नमः।
88    सिद्धसंकल्पाय            ॐ सिद्धसंकल्पाय नमः।
89    योगेश्वराय            ॐ योगेश्वराय नमः।
90    भगवते                ॐ भगवते नमः।
91    भक्तवत्सलाय            ॐ भक्तवत्सलाय नमः।
92    सत्पुरुषाय            ॐ सत्पुरुषाय नमः।
93    पुरुषोत्तमाय            ॐ पुरुषोत्तमाय नमः।
94    सत्यतत्वबोधकाय            ॐ सत्यतत्वबोधकाय नमः।
95    कामादिशड्वैरिध्वंसिने        ॐ कामादिशड्वैरिध्वंसिने नमः।
96    अभेदानन्दानुभवप्रदाय        ॐ अभेदानन्दानुभवप्रदाय नमः।
97    समसर्वमतसम्मताय        ॐ समसर्वमतसम्मताय नमः।
98    दक्षिणामूर्तये            ॐ श्री दक्षिणामूर्तये नमः।
99    वेंकटेशरमणाय            ॐ वेंकटेशरमणाय नमः।
100    अद्भूतानन्तचर्याय        ॐ अद्भूतानन्तचर्याय नमः।
101    प्रपन्नार्तिहराय            ॐ प्रपन्नार्तिहराय नमः।
102    संसारसर्वदु:ख़क्षयकराय        ॐ संसारसर्वदु:ख़क्षयकराय नमः।
103    सर्ववित्सर्वतोमुखाय        ॐ सर्ववित्सर्वतोमुखाय नमः।
104    सर्वान्तर्बहि: स्थिताय        ॐ सर्वान्तर्बहि: स्थिताय नमः।
105    सर्वमंगलकराय            ॐ सर्वमंगलकराय नमः।
106    सर्वाभीष्टप्रदाय            ॐ सर्वाभीष्टप्रदाय नमः।
107    समरससन्मार्गस्थापनाय        ॐ समरससन्मार्गस्थापनाय नमः।
108    समर्थसद्गुरुसाईनाथाय        ॐ समर्थसद्गुरुसाईनाथाय नमः।