साई बाबा १०८ नामावली

साई बाबा १०८ नामावली


नामावली 1

क्रमांक     नाव                 मंत्र
1    साईंनाथ                ॐ श्री साईंनाथाय नमः।
2    लक्ष्मी नारायण            ॐ लक्ष्मी नारायणाय नमः।
3    कृष्णमशिवमारूतयादिरूप    ॐ कृष्णमशिवमारूतयादिरूपाय नमः।
4    शेषशायिने            ॐ शेषशायिने नमः।
5    गोदावीरतटीशीलाधीवासी        ॐ गोदावीरतटीशीलाधीवासिने नमः।
6    भक्तह्रदालय            ॐ भक्तह्रदालयाय नमः।
7    सर्वह्रन्निलय            ॐ सर्वह्रन्निलयाय नमः।
8    भूतावासा            ॐ भूतावासाय नमः।
9    भूतभविष्यदुभवाज्रित        ॐ भूतभविष्यदुभवाज्रिताया नमः।
10    कालातीताय            ॐ कालातीताय नमः।
11    काल                ॐ कालाय नमः।
12    कालकाल            ॐ कालाय नमः।
13    कालदर्पदमन            ॐ कालदर्पदमनाय नमः।
14    मृत्युंजय                ॐ मृत्युंजयाय नमः।
15    अमत्य्र                ॐ अमत्य्राय नमः।
16    मर्त्याभयप्रद            ॐ मर्त्याभयप्रदाय नमः।
17    जिवाधारा            ॐ जिवाधाराय नमः।
18    सर्वाधारा                ॐ सर्वाधाराय नमः।
19    भक्तावनसमर्थ            ॐ भक्तावनसमर्थाय नमः।
20    भक्तावनप्रतिज्ञाय            ॐ भक्तावनप्रतिज्ञाय नमः।
21    अन्नवसत्रदाय            ॐ अन्नवसत्रदाय नमः।
22    आरोग्यक्षेमदाय            ॐ आरोग्यक्षेमदाय नमः।
23    धनमाङ्गल्यप्रदाय            ॐ धनमाङ्गल्यप्रदाय नमः।
24    ऋद्धिसिद्धिदाय            ॐ ऋद्धिसिद्धिदाय नमः।
25    पुत्रमित्रकलत्रबन्धुदाय        ॐ पुत्रमित्रकलत्रबन्धुदाय नमः।
26    योगक्षेमवहाय            ॐ योगक्षेमवहाय नमः।
27    आपदबान्धवाय            ॐ आपदबान्धवाय नमः।
28    मार्गबन्धवे            ॐ मार्गबन्धवे नमः।
29    भक्तिमुक्तिस्वर्गापवर्गदाय        ॐ भक्तिमुक्तिस्वर्गापवर्गदाय नमः।
30    प्रिय                ॐ प्रियाय नमः।
31    प्रीतिवर्द्धनाय            ॐ प्रीतिवर्द्धनाय नमः।
32    अन्तर्यामी            ॐ अन्तर्यामिणे नमः।
33    सच्चिदात्मने            ॐ सच्चिदात्मने नमः।
34    नित्यानन्द            ॐ नित्यानन्दाय नमः।
35    परमसुखदाय            ॐ परमसुखदाय नमः।
36    परमेश्वर                ॐ परमेश्वराय नमः।
37    परब्रह्म                ॐ परब्रह्मणे नमः।
38    परमात्मा            ॐ परमात्मने नमः।
39    ज्ञानस्वरूपी            ॐ ज्ञानस्वरूपिणे नमः।
40    जगतपिता            ॐ जगतः पित्रे नमः।
41    भक्तानां मातृ दातृ पितामहाय    ॐ भक्तानां मातृ दातृ पितामहाय नमः।
42    भक्ताभयप्रदाय            ॐ भक्ताभयप्रदाय नमः।
43    भक्तपराधीनाय            ॐ भक्तपराधीनाय नमः।
44    भक्तानुग्रहकातराय        ॐ भक्तानुग्रहकातराय नमः।
45    शरणागतवत्सलाय        ॐ शरणागतवत्सलाय नमः।
46    भक्तिशक्तिप्रदाय            ॐ भक्तिशक्तिप्रदाय नमः।
47    ज्ञानवैराग्यप्रदाय            ॐ ज्ञानवैराग्यप्रदाय नमः।
48    प्रेमप्रदाय            ॐ प्रेमप्रदाय नमः।
49    संशयह्रदय दौर्बल्यपापकर्म वासनाक्षयकराय    ॐ संशयह्रदय दौर्बल्यपापकर्म वासनाक्षयकराय नमः।
50    ह्रदयग्रन्थिभेदकाय        ॐ ह्रदयग्रन्थिभेदकाय नमः।
51    कर्मध्वंसिने            ॐ कर्मध्वंसिने नमः।
52    शुद्ध-सत्वस्थिताय            ॐ शुद्ध-सत्वस्थिताय नमः।
53    गुनातीतगुणात्मने            ॐ गुनातीतगुणात्मने नमः।
54    अनन्तकल्याण गुणाय        ॐ अनन्तकल्याण गुणाय नमः।