श्री साई बाबा भजन, अभंग

श्री साई बाबा भजन, अभंग


तुला खंदयावार घेईन

तुला खंदयावार घेईन
तुला पलखित मीर्विन 2

साईबाबा मी शिरडीला पे चलत यें 2

पे चलत नेलया श्रधा सबूरी वलयाण 2
पे चलत नेलया श्रधा सबूरी वलयाण 2

सई तुझा दर्शनची माला लगाली तहाँ 2
साईबाबा मी शिरडीला पे चलत यें 2
साईबाबा मी शिरडीला पे चलत यें 2

वॉट असे ती वलनची अले पायला ते फोड़ 2
वॉट असे ती वलनची अले पायला ते फोड़ 2

तुझा करूपेचया छएट फोड़ वतती रे गोद 2

साईबाबा मी शिरडीला पे चलत यें 2
साईबाबा मी शिरडीला पे चलत यें 2

माझी बाप आनी आई, तुछ विट्ठल रखुमाई 2

माझी बाप आनी आई, तुछ विट्ठल रखुमाई 2
तुझा शिर्डी नगरत पंढारी ती मी पहीन 2
साईबाबा मी शिरडीला पे चलत यें

साईबाबा मी शिरडीला पे चलत यें2

पे चलत यें सुख दुख मी संगीन 2

पे चलत यें सुख दुख मी संगीन 2

साईबाबा माझी सारी ती दुख निवारील 2
साईबाबा मी शिरडीला पे चलत यें
सई बाबा मी शिरडीला पे चलतब्यएं 2

तुला खंदयावार घें
तुला पलखित मीर्विन 2

साईबाबा मी शिरडीला पे चलत यें 6