श्री साई बाबा भजन, अभंग

श्री साई बाबा भजन, अभंग


भजन

साईनाथगुरु माझे आई ।  मजला ठाव घावा पायीं ।।

दत्तराज गुरु माझे आई ।  मजला ठाव घावा पायीं ।।

श्री सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज क जय ।।