श्री शनिदेव

श्री शनिदेव


शनि देवांची १०८ नावे

क्रमांक    नाव        मंत्र
1    शनैश्चर            ॐ श्री शनैश्चराय नमः।
2    शान्त                ॐ शान्ताय नमः।
3    सर्वाभीष्टप्रदायिन्    ॐ सर्वाभीष्टप्रदायिने नमः।
4    शरण्य                ॐ शरण्याय नमः।
5    वरेण्य                ॐ वरेण्याय नमः।
6    सर्वेश                ॐ सर्वेशाय नमः।
7    सौम्य                ॐ सौम्याय नमः।
8    सुरवन्द्य            ॐ सुरवन्द्याय नमः।
9    सुरलोकविहारिण्    ॐ सुरलोकविहारिणे नमः।
10    सुखासनोपविष्ट    ॐ सुखासनोपविष्टाय नमः।
11    सुन्दर                ॐ सुन्दराय नमः।
12    घन                ॐ घनाय नमः।
13    घनरूप            ॐ घनरूपाय नमः।
14    घनाभरणधारिण्    ॐ घनाभरणधारिणे नमः।
15    घनसारविलेप    ॐ घनसारविलेपाय नमः।
16    खद्योत        ॐ खद्योताय नमः।
17    मन्द        ॐ मन्दाय नमः।
18    मन्दचेष्ट        ॐ मन्दचेष्टाय नमः।
19    महनीयगुणात्मन्    ॐ महनीयगुणात्मने नमः।
20    मर्त्यपावनपद    ॐ मर्त्यपावनपदाय नमः।
21    महेश        ॐ महेशाय नमः।
22    छायापुत्र        ॐ छायापुत्राय नमः।
23    शर्व        ॐ शर्वाय नमः।
24    शततूणीरधारिण्    ॐ शततूणीरधारिणे नमः।
25    चरस्थिरस्वभाव    ॐ चरस्थिरस्वभावाय नमः।
26    अचञ्चल        ॐ अचञ्चलाय नमः।
27    नीलवर्ण        ॐ नीलवर्णाय नमः।
28    नित्य        ॐ नित्याय नमः।
29    नीलाञ्जननिभ    ॐ नीलाञ्जननिभाय नमः।
30    नीलाम्बरविभूशण    ॐ नीलाम्बरविभूशणाय नमः।
31    निश्चल        ॐ निश्चलाय नमः।
32    वेद्य        ॐ वेद्याय नमः।
33    विधिरूप    ॐ विधिरूपाय नमः।
34    विरोधाधारभूमी    ॐ विरोधाधारभूमये नमः।
35    भेदास्पदस्वभाव    ॐ भेदास्पदस्वभावाय नमः।
36    वज्रदेह        ॐ वज्रदेहाय नमः।
37    वैराग्यद        ॐ वैराग्यदाय नमः।
38    वीर        ॐ वीराय नमः।
39    वीतरोगभय    ॐ वीतरोगभयाय नमः।
40    विपत्परम्परेश    ॐ विपत्परम्परेशाय नमः।
41    विश्ववन्द्य        ॐ विश्ववन्द्याय नमः।
42    गृध्नवाह        ॐ गृध्नवाहाय नमः।
43    गूढ        ॐ गूढाय नमः।
44    कूर्माङ्ग        ॐ कूर्माङ्गाय नमः।
45    कुरूपिण्    ॐ कुरूपिणे नमः।
46    कुत्सित        ॐ कुत्सिताय नमः।
47    गुणाढ्य        ॐ गुणाढ्याय नमः।
48    गोचर        ॐ गोचराय नमः।
49    अविद्यामूलनाश    ॐ अविद्यामूलनाशाय नमः।
50    विद्याविद्यास्वरूपिण्    ॐ विद्याविद्यास्वरूपिणे नमः।
51    आयुष्यकारण    ॐ आयुष्यकारणाय नमः।
52    आपदुद्धर्त्र    ॐ आपदुद्धर्त्रे नमः।
53    विष्णुभक्त    ॐ विष्णुभक्ताय नमः।
54    वशिन्        ॐ वशिने नमः।
55    विविधागमवेदिन्    ॐ विविधागमवेदिने नमः।
56    विधिस्तुत्य    ॐ विधिस्तुत्याय नमः।
57    वन्द्य        ॐ वन्द्याय नमः।
58    विरूपाक्ष    ॐ विरूपाक्षाय नमः।
59    वरिष्ठ        ॐ वरिष्ठाय नमः।
60    गरिष्ठ        ॐ गरिष्ठाय नमः।
61    वज्राङ्कुशधर    ॐ वज्राङ्कुशधराय नमः।
62    वरदाभयहस्त    ॐ वरदाभयहस्ताय नमः।
63    वामन        ॐ वामनाय नमः।
64    ज्येष्ठापत्नीसमेत    ॐ ज्येष्ठापत्नीसमेताय नमः।
65    श्रेष्ठ        ॐ श्रेष्ठाय नमः।
66    मितभाषिण्    ॐ मितभाषिणे नमः।
67    कष्टौघनाशकर्त्र    ॐ कष्टौघनाशकर्त्रे नमः।
68    पुष्टिद        ॐ पुष्टिदाय नमः।
69    स्तुत्य        ॐ स्तुत्याय नमः।
70    स्तोत्रगम्य    ॐ स्तोत्रगम्याय नमः।
71    भक्तिवश्य    ॐ भक्तिवश्याय नमः।
72    भानु        ॐ भानवे नमः।
73    भानुपुत्र        ॐ भानुपुत्राय नमः।
74    भव्य        ॐ भव्याय नमः।
75    पावन        ॐ पावनाय नमः।
76    धनुर्मण्डलसंस्था    ॐ धनुर्मण्डलसंस्थाय नमः।
77    धनदा        ॐ धनदाय नमः।
78    धनुष्मत्        ॐ धनुष्मते नमः।
79    तनुप्रकाशदेह    ॐ तनुप्रकाशदेहाय नमः।
80    तामस        ॐ तामसाय नमः।
81    अशेषजनवन्द्य    ॐ अशेषजनवन्द्याय नमः।
82    विशेषफलदायिन्    ॐ विशेषफलदायिने नमः।
83    वशीकृतजनेश    ॐ वशीकृतजनेशाय नमः।
84    पशूनां पति    ॐ पशूनां पतये नमः।
85    खेचर        ॐ खेचराय नमः।
86    खगेश        ॐ खगेशाय नमः।
87    घननीलाम्बर    ॐ घननीलाम्बराय नमः।
88    काठिन्यमानस    ॐ काठिन्यमानसाय नमः।
89    आर्यगणस्तुत्य    ॐ आर्यगणस्तुत्याय नमः।
90    नीलच्छत्र    ॐ नीलच्छत्राय नमः।
91    नित्य        ॐ नित्याय नमः।
92    निर्गुण        ॐ निर्गुणाय नमः।
93    गुणात्मन्    ॐ गुणात्मने नमः।
94    निरामय        ॐ निरामयाय नमः।
95    निन्द्य        ॐ निन्द्याय नमः।
96    वन्दनीय        ॐ वन्दनीयाय नमः।
97    धीर        ॐ धीराय नमः।
98    दिव्यदेह        ॐ दिव्यदेहाय नमः।
99    दीनार्तिहरण    ॐ दीनार्तिहरणाय नमः।
100    दैन्यनाशकराय    ॐ दैन्यनाशकराय नमः।
101    आर्यजनगण्य    ॐ आर्यजनगण्याय नमः।
102    क्रूर        ॐ क्रूराय नमः।
103    क्रूरचेष्ट        ॐ क्रूरचेष्टाय नमः।
104    कामक्रोधकर    ॐ कामक्रोधकराय नमः।
105    कलत्रपुत्रशत्रुत्वकारण    ॐ कलत्रपुत्रशत्रुत्वकारणाय नमः।
106    परिपोषितभक्त    ॐ परिपोषितभक्ताय नमः।
107    परभीतिहर    ॐ परभीतिहराय नमः।
108    भक्तसंघमनोऽभीष्टफलद    ॐ भक्तसंघमनोऽभीष्टफलदाय नमः।