संत मुक्ताबाईचे अभंग

मुक्ताबाई, संत ज्ञानेश्वरांची सर्वात धाकटी बहीण, हिचा पाया अध्यात्मिक होता. मुक्ताबाईने चांगदेवाचे गर्वहरण केले. मुक्ताबाईंनी आपल्या अध्यात्मिक सामर्थ्याने ज्ञानदेवांच्या पाठीवर मांडे भाजले होते.


अंतर बाह्य निकें सर्व इंद...

अंतर बाह्य निकें सर्व इंद्रियांचे चोज । निजीं निजबीज एकतत्त्व ॥ १ ॥

आदि नाहीं अनादि नाहीं । तें रूप पाही अविट बाईये ॥ २ ॥

मुक्ताई संजीवन तत्त्वता निर्गुण । आकार सगुण प्रपंचींचा ॥ ३ ॥