श्री दत्तात्रेयाचे अभंग

दत्तात्रेय पूर्ण अवतार असून, ब्रम्हा, विष्णू आणि महेश यांचे एकत्रीत रूप आहे.


धेंनु जेवीं वत्सा धांव दत...

धेंनु जेवीं वत्सा धांव दत्ता तैसा ।

तुज विण कैसा राहूं जगीं ॥१॥

कोठें जाऊं आतां कोण करी शांत ।

तुज विण त्राता आन नसे ॥२॥

येईं येईं दत्ता पतितोद्धर्ता ।

भवभयहर्ता तूंचि माझा ॥३॥

नको पाहूं अंत सदया अनंत ।

उद्धरीं हा जंत ’रङग’ तोका ॥४॥