गजानन महाराज आरती

गजानन महाराज आरती, बावन्नी, अष्टक, स्तोत्र, श्लोक


श्रींचे गादी समोर होणारी सायं. आरती

।। श्री समर्थ सद्गुरू गजानन महाराज की जय ।।
(चाल आरती भुवनसुंदराची )


ओवाळीतो स्वामीराया ।
माथा पदी ठेवूनीया ।।धृ।।

आवरी जगन्मोहिनीला ।
दावी चिन्मय स्वरूपाला ।।
देई सद्बुध्दी मजला ।
्रेमे तव यश गाण्याला ।।।।चाल।।

भक्तांकितां स्वामीराया, चरणी मी शरण ।।
करूनी भय हरण, दावी सुख सदन ।।
अमित मम दोष त्यागुनीयां ।
विनवितो दास तुला सदया ।। १ ।।

जन-पदमुक्ति-पदान्याया ।
स्थली या अवतरला राया ।।चाल।।
ही जड मुढ मनुज-काया ।
पदीं तव अर्पियली राया ।।चाल।।

हे दिग्वसन योगीराया,
नको मज जनन पुनरपि मरण, येत तुज शरण ।।
पुरवी ही आस संतराया ।
प्रार्थना हीच असे पाया ।। २ ।।

नेण्या अज्ञ-तमा विलया ।
अलासी ज्ञान रवी उदया ।।
करी तु ज्ञानी जनाराया ।
निरसुनी मोह - पटल माया ।। चाल ।।

गजानन संतराया असशी बळवंत ।
तसा धीमंत नको बघु अंत ।
विनवितो दास तुम्हा राया ।
नका त्या दूर करू सदया ।।३।।