गजानन महाराज आरती

गजानन महाराज आरती, बावन्नी, अष्टक, स्तोत्र, श्लोक


श्री गजानन महाराजांची आरती

जय जय सतचितस्वरूपा स्वामी गणराया |
अवतरलासी भूवर जड़ -मूढ  ताराया ||
जयदेव जयदेव || धृ.||

निर्गुण ब्रह्म सनातन अव्यय अविनाशी |
तें तूं तत्त्व खरोखर नि:संशय  अससी |
लीलामात्रे धरिले मानवदेहासी || १ ||

होऊ न देशी त्याची जाणिव तू कवणा  |
करुनि 'गणि गण गणात बोते' या भजना |
धाता नरहरि गुरुवार तूची सुखसदना |
जिकडे पाहावे तिकडे तू दिससी नयना  || २ ||

लीला अनंत केल्या बंकटसदनास |
पेटविले त्या अग्नीवाचुनि चिलमेस |
क्षणात आणिले जीवन निर्जल वापीस |
केला ब्रह्मगिरीच्या गर्वाचा नाश || ३ ||

व्याधी धारून केले कैकां संपन्न |
करवियले भक्तालागी विट्ठलदर्शन |
भवसिंधु हां तरण्या नौका तव चरण |
स्वामी दासगणूचे मान्य करा वचन || ४ ||