श्री गणेश अथर्वशीर्ष

श्री गणेश अथर्वशीर्ष हे गणपतीचे एक स्तोत्र आहे.


गणपतीचे आधिदैविक स्वरूप

हरी ॐ नमस्ते गणपतये || त्वमेव प्रत्यक्षं तत्वमसि || त्वमेव केवलं कर्तासि || त्वमेव केवलं धर्तासि || त्वमेव केवलं हर्तासि ||त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि || त्वं ( त्वौं ) साक्षादात्मासि नित्यम् ||१||