श्रीकृष्णाचा पाळणा

श्रीकृष्णाचा पाळणा


श्रीकृष्णाचा पाळणा

जो जो जो जो रे, श्रीहरि उन्मनी निद्रा करी जो जो जो जो रे ।।धृ।।

हृदय वृंदावन पाळण्यामाजी निजरे कृष्णा
जो जो जो जो रे, श्रीहरि उन्मनी निद्रा करी जो जो जो जो रे ।।धृ।।

भक्तीतंतूचा मृदू शेला पांघरविते तूजला
जो जो जो जो रे, श्रीहरि उन्मनी निद्रा करी जो जो जो जो रे ।।धृ।।

प्रेमदोरीने पाळणा हालविते श्रीकृष्णा
जो जो जो जो रे, श्रीहरि उन्मनी निद्रा करी जो जो जो जो रे ।।धृ।।

एका जनार्दनी गायिला श्रीकृष्ण आळविला
जो जो जो जो रे, श्रीहरि उन्मनी निद्रा करी जो जो जो जो रे ।।धृ।।

श्रीहरि उन्मनी निद्रा करी जो जो जो जो रे ।।धृ।।

जो जो जो जो रे ।।धृ।।

जो जो जो जो रे ।।धृ।।