श्रीकृष्णाचा पाळणा

श्रीकृष्णाचा पाळणा


मथुरेमध्ये अवतार धरिला

मथुरेमध्ये अवतार धरिला । कृष्ण देवकीच्या गर्भासी आला ।
तोडून बेड्या बंद सोडिला । चरणांच्या प्रतापे मार्ग दाविला ॥
जो बाळा जो ॥१॥

गोकुळामध्ये श्रीकृष्ण आला । नंदाच्या घरी आनंद झाला ।
गुढ्या तोरणॆ शिखरी बांधिती । कुसुमांचे हार देव वर्षती ॥
जो बाळा जो ॥२॥

तिसर्‍या दिवशी वाजे वाजंत्री । तासे नौबती उत्सव करिती ।
सर्वांच्या मुखी कृष्ण हा शब्द । त्याचे छंदाने नाचे गोविंद ॥
जो बाळा जो ॥३॥

चवथ्या दिवशी चौकी । बाळबाळंतिणीची न्हाणी होती ।
निंबे डाळिंबे नारळ आणिती । सख्या मिळोनी दृष्ट काढिती ॥
जो बाळा जो ॥४॥

पाचव्या दिवशी पाटापूजन । बांधिला फुलवरा वाक्या तोरण ।
सरी बिंदली आंगडे पैरण । खिरी भरल्या ताटे ठेविली वाढून ॥
जो बाळा जो ॥५॥

सहाव्या दिवशी सटवी पूजन । हळदीकुंकवाची देताती वाणं ।
एकमेकीसी सखया होऊन । पानसुपार्‍या खोबरे वाटून ॥
जो बाळा जो ॥६॥

सातव्या दिवशी सटवीचा फेरा । गोपां बाळंतीण आवरुन धरा ।
सांजच्या प्रहरी अंगारा करा । गाई वासरा मुला लेकरा ॥
जो बाळा जो ॥७॥

आठव्या दिवशी आठवी चौकी । गोपा बाळंतीण नवतीस न्हाती ।
सखया मिळोनी जागरण करिती । कृष्णाच्या लीला आनंदे गाती ॥
जो बाळा जो ॥८॥

नवव्या दिवशी नवस केला । खेळणॆ वाहीन तुजला ।
रत्‍नजडीत पालख सजला । वरती श्रीकृष्ण मोदे पहुडला ॥
जो बाळा जो ॥९॥

दहाव्या दिवशी दहावी चौकी । न्हाणी बोळवून सारवल्या भिंती ।
मूठभरल्या ओट्या दिधल्या लावूनी । देव स्वर्गीचे पुष्पे वर्षूनी ॥
जो बाळा जो ॥१०॥

अकराव्या दिवशी अकरावी चौकी । यशोदा बसली मंचकावरती ।
नयनाच्या कोरी काजळ भरी । वाळ्यांचा नाद उमटे मंदिरी ॥
जो बाळा जो ॥११॥

बाराव्या दिवशी बारसे येती । परोपरी पक्कान्ने समये करिती ।
लाडू मोदक पंखा वारिती । खीर भरल्या वाट्या साखर मिळविती ॥
जो बाळा जो ॥१२॥

तेराव्या दिवशी तेरावी चौकी । बारीक जुने नेसूनि येती ।
मोर गर्जती चौखंडा वरती । गाई वासरे मोदे हंबरती ॥
जो बाळा जो ॥१३॥

चवदाव्या दिवशी चवदावी चौकी । नंदी महादेव परतुनी येती ।
बाळ श्रीकृष्ण दर्शने मागती । गोपांचे मीठ बळीराम घेती ॥
जो बाळा जो ॥१४॥

पंधराव्या दिवशी पंधरावी चौकी । नगरीच्या नारी मिळुनी येती ।
पाळण्यामध्ये देव मुरारी । नाव ठेविले श्रीकृष्ण हरी ॥
जो बाळा जो ॥१५॥

सोळाव्या दिवशी सोहळा केला । गोपी गवळणीने कृष्ण आळवीला ।
त्यांच्या हृदयी आनंद झाला । एका जनार्दनी पाळणा गाईला ॥
जो बाळा जो ॥१६॥