श्रीगणेशाची सहस्त्र नामे

श्रीगणेशाच्या सहस्त्रनामांचे मराठी अर्थ.


श्लोक १७८ ते १८०

वश्यं चतुर्विधं नृणां जपात्‌ अस्य प्रजायते ।
राज्ञ: राजकलत्रस्य राजपुत्रस्य मन्त्रिण: ॥१७८॥
जप्यते यस्य वश्यार्थं स: दास: तस्य जायते ।
धर्मार्थकाममोक्षाणां अनायासेन साधनम्‌ ॥१७९॥
या जपाने राजा, राजपत्नी, राजपुत्र व मंत्री या चार प्रकारची माणसे वश होतात. ॥१७८॥
ज्याला वश करण्यासाठी हे सहस्रनाम घेतले जाते तो त्याचा दास बनतो. फार सायास (कष्ट) न करता धर्म-अर्थ-काम, मोक्ष हे चार पुरुषार्थ साधता येतात. ॥१७९॥
शाक्तिनी डाकिनी रक्ष: यक्ष: उरग-भय़-अपहम्‌ ।
साम्राज्यसुखदं च एव समस्तरिपुमर्दनम्‌ ॥१८०॥
हे गणेशसहस्रनामस्तोत्र शाकिनी, डाकिनी (पिशाची), राक्षस (पिशाच), यक्ष तसेच सर्प (उरग) या सर्वांपासूनचे भय नाहीसे करते.