गणपतीचे वाराचे अभंग

गणपतीचे वाराचे अभंग.


गणपतीचा शुक्रवारचा अभंग

देवगणाधीश, आद्य मयूरेश । वंद्य जो विघ्नेश ईशपुत्र ॥१॥

स्मरतां विघ्नवना, जाळीं गजानना । गौरीच्या नंदना, मना चिंतीं ॥२॥

स्मरणें जयाच्या, सर्व संकटाच्या । होळी होते त्यांच्या चिंतीं पदा ॥३॥

आपदा हरुनी, संपदा देऊनी । तारि निशिदीनीं, ध्यानी ध्यात्या ॥४॥

त्याचे कृपादृष्टी सुखी हो हे सृष्टी । त्या ध्याऊं संकटीं पुष्टी दे जो ॥५॥