गणपती आरती संग्रह 4

गणपती आरती संग्रह


शिवतनया आजि दे मतिला ॥ आ...

शिवतनया आजि दे मतिला ॥
आरती तुजला करिन मी भावें । वर दे तू मजला ॥ १ ॥
संकटनाशक बुद्धिप्रकाशक। नमितों मी तुजला ॥२॥
सिंदुरचर्चित शुंड विराजित। मुषकावरि बसला ॥ ३ ॥
मंगलदायक नाम तुझे मुखी । जपतां हरिं तरला ॥ ४ ॥