गणपती आरती संग्रह 3

गणपती आरती संग्रह


आरती मी करिन तुला श्रीगजा...

आरती मी करिन तुला श्रीगजानना ।
वक्रतुंड एकदंत मुषकवाहना ॥ धृ. ॥

त्रिविधताप दूर करी गौरीनंदना ।
दॆन्य हरुनि तारी मला विघ्ननाशना ॥
भक्तसखा तूंची एक सिंदुरानना ।
मी निशिदिनी ध्यातो तुला दुष्ट भंजना ॥ १ ॥

पंचारती ओवाळिन पुरवि कमना ।
साह्य करीं निशिदिनि मज भक्तातारणा ॥
भाविक जन पुजिति तुला स्वहित साधना ।
वासुदेव लीन पदीं धरुनि धारणा ॥ २ ॥