गणपती आरती संग्रह 3

गणपती आरती संग्रह


जय जय गणपति अघशमना । करि...

जय जय गणपति अघशमना ।
करितों आरती तव चरणा ॥ धृ ॥

छळिती षडरिपु बहु मजला। यांतुनि तारी जगपाला ॥
हरि या विविध तापाला। दॆन्यहि नेई विलयाला ॥
निशिदिनि करि मज साह्याला । विनंति ही तव पदकमला ॥

विठ्ठलसुत बहु प्रेमे विनवी तारी या दीना ।
दयाळा करिं मजवरि करुणा ॥ जय. ॥ १ ॥