संत चोखामेळा - अभंग संग्रह २

संत चोखामेळा - अभंग संग्रह २


स्वस्थिति

हीन याती माझी देवा । कैसी घडे तुझी सेवा ॥१॥

मज दूर दूर हो म्हणती । तुज भेटूं कवण्या रीती ॥२॥

माझा लागतांचि कर । सिंतोडा घेताती करार ॥३॥

माझ्या गोविंदा गोपाळा । करुणा भाकी चोखामेळा ॥४॥