संत चोखामेळा - अभंग संग्रह २

संत चोखामेळा - अभंग संग्रह २


स्वस्थिति

यातीहीन मज म्हणती देवा । न कळे करुं तुमची सेवा ॥१॥

आम्हां नीचाचें तें काम । वाचें गावें सदा नाम ॥२॥

उच्छीष्‍टाची आस संत दासाचा मी दास ॥३॥

चोखा म्हणे नारायणा । पदरीं घेतलें मज दीना ॥४॥