संत चोखामेळा - अभंग संग्रह २

संत चोखामेळा - अभंग संग्रह २


स्वस्थिति

पाहतां पाहतां वेधियेला जीव । सुखाचा सुख सिंधु पंढरीराव ॥१॥

माझा ही मीपणा हरपला जाणा । कळल्या आगम निगमाच्या खुणा ॥२॥

भवसागराचा दाता । विठ्‌ठल विठ्‌ठल वाचे म्हणतां ॥३॥

उभा राहुनि महाद्वारीं । चोखा मेळा दंडवत करी ॥४॥