संत चोखामेळा - अभंग संग्रह २

संत चोखामेळा - अभंग संग्रह २


स्वस्थिति

धांव घाली विठु आतां चालू नको मंद । बडवे मज मारिती ऐसा कांहीं तरी अपराध ॥१॥

विठोबाचा हार तुझे कंठीं कैसा आला । शिव्या देती महारा म्हणती देव बाटविला ॥२॥

अहोजी महाराज तुमचे द्वारींचा कुतरा । नकाजी मोकलू चक्रपाणी जिमेदारा ॥३॥

जोडूनिया कर चोखा विनवितो देवा । बोलिलों उत्तरें परि राग नसावा ॥४॥