संत चोखामेळा - अभंग संग्रह २

संत चोखामेळा - अभंग संग्रह २


स्वस्थिति

बैसोनि निवांत करीन चिंतन । काया वाचा मनसहित देवा ॥१॥

नामाचा आठव हेचि सोपे वर्म । अवघे कर्माकर्म पारुषती ॥२॥

यापरतें साधन आन कांहीं नेणें । अखंड वाचें म्हणे रामकृष्ण ॥३॥

सुलभ हा मंत्र तारक जीवासी । येणें भवासी उतार होय ॥४॥

चोखा म्हणे मज सांगितलें कानीं । राम कृष्ण वाणीं जप सदा ॥५॥