संत चोखामेळा - अभंग संग्रह २

संत चोखामेळा - अभंग संग्रह २


स्वस्थिति

नेणपणें मिठी घालीन पदरा । बैसेन द्वारांत तयाचिया ॥१॥

आशा हे पाठी घेवोनी सांगातें । निचेष्‍ट निरुतें भरीन माजी ॥२॥

लाभाचा हा लाभ येईल माझे हातां । मग काय चिंता करणें काज ॥३॥

चोखा म्हणे मज हेंचि वाटे गोड । आणिक नाहीं चाड दुजी कांहीं ॥४॥