सहस्रनामावली

हिंदू देवी देवतांची एक हजार नावे म्हणजेच सहस्त्रनामावली. हिंदू धर्मिय रोज सकाळी संध्याकाळी या नावांचा जप करतात.


श्री गणपति सहस्रनामावलि:

१. ॐ गणेश्वराय नम: ।

२. ॐ गणाध्यक्षाय नम: ।

३. ॐ गणाराध्याय नम: ।

४. ॐ गणप्रियाय नम: ।

५. ॐ गणनाथाय नम: ।

६. ॐ गणस्वामिने नम: ।

७. ॐ गणेशाय नम: ।

८. ॐ गणनायकाय नम: ।

९. ॐ गणमूर्तये नम: ।

१०. ॐ गणपतये नम: ।

११. ॐ गणत्रात्रे नम: ।

१२. ॐ गणञ्जयाय नम: ।

१३. ॐ गणपाय नम: ।

१४. ॐ गणक्रीडाय नम: ।

१५. ॐ गणदेवाय नम: ।

१६. ॐ गणाधिपाय नम: ।

१७. ॐ गणज्येष्ठाय नम: ।

१८. ॐ गणश्रेष्ठाय नम: ।

१९. ॐ गणप्रेष्ठाय नम: ।

२०. ॐ गणाधिराजे नम: ।

२१. ॐ गणराजे नम: ।

२२. ॐ गणगोप्त्रे नम: ।

२३. ॐ गणाङ्गाय नम: ।

२४. ॐ गणदैवताय नम: ।

२५. ॐ गणबन्धवे नम: ।

२६. ॐ गणसुह्रदे नम: ।

२७. ॐ गणाधीशाय नम: ।

२८. ॐ गणप्रथाय नम: ।

२९. ॐ गणप्रियसखाय नम: ।

३०. ॐ गणप्रियसुह्रदे नम: ।

३१. ॐ गणप्रियरताय नम: ।

३२. ॐ गणप्रीतिविवर्धनाय नम: ।

३३. ॐ गणमण्डलमध्यस्थाय नम: ।

३४. ॐ गणकेलिपरायणाय नम: ।

३५. ॐ गणाग्रण्ये नम: ।

३६. ॐ गणेशानाय नम: ।

३७. ॐ गणगीताय नम: ।

३८. ॐ गणोच्छ्रयाय नम: ।

३९. ॐ गण्याय नम: ।

४०. ॐ गणहिताय नम: ।

४१. ॐ गर्जद्गणसेनाय नम: ।

४२. ॐ गणोद्धताय नम: ।

४३. ॐ गणभीतिप्रमथनाय नम: ।

४४. ॐ गणभीत्यपहारकाय नम: ।

४५. ॐ गणनार्हाय नम: ।

४६. ॐ गणप्रौढाय नम: ।

४७. ॐ गणभर्त्रे नम: ।

४८. ॐ गणप्रभवे नम: ।

४९. ॐ गणसेनाय नम: ।

५०. ॐ गणचराय नम: ।

५१. ॐ गणप्राज्ञाय नम: ।

५२. ॐ गणैकराजे नम: ।

५३. ॐ गणाग्रयाय नम: ।

५४. ॐ गणनाम्ने नम: ।

५५. ॐ गणपालनतत्परय नम: ।

५६. ॐ गणजिते नम: ।

५७. ॐ गणगर्भस्थाय नम: ।

५८. ॐ गणप्रवणमानसाय नम: ।

५९. ॐ गणगर्वपरीहर्त्रे नम: ।

६०. ॐ गणाय नम: ।

६१. ॐ गणनमस्कृताय नम: ।

६२. ॐ गणार्चिताङ्‌घ्रियुगलाय नम: ।

६३. ॐ गणरक्षणकृते नम: ।

६४. ॐ गणध्याताय नम: ।

६५. ॐ गणगुरवे नम: ।

६६. ॐ गणप्रणयत्पराय नम: ।

६७. ॐ गणागणपरित्रात्रे नम: ।

६८. ॐ गणाधिहरणोद्धुराय नम: ।

६९. ॐ गणसेतवे नम: ।

७०. ॐ गणनुताय नम: ।

७१. ॐ गणकेतवे नम: ।

७२. ॐ गणाग्रगाय नम: ।

७३. ॐ गणहेतवे नम: ।

७४. ॐ गणग्राहिणे नम: ।

७५. ॐ गणानुग्रहकारकाय नम: ।

७६. ॐ गणागणानुग्रहभुवे नम: ।

७७. ॐ गणागणवरप्रदाय नम: ।

७८. ॐ गणस्तुताय नम: ।

७९. ॐ गणप्राणाय नम: ।

८०. ॐ गणसर्वस्वदायकाय नम: ।

८१. ॐ गणवल्लभमूर्तये नम: ।

८२. ॐ गणभूतये नम: ।

८३. ॐ गणेष्टदाय नम: ।

८४. ॐ गणसौख्यप्रदात्रे नम: ।

८५. ॐ गणदु:खप्रणाशनाय नम: ।

८६. ॐ गणप्रथितनाम्ने नम: ।

८७. ॐ गणाभीष्टकराय नम: ।

८८. ॐ गणमान्याय नम: ।

८९. ॐ गणख्याताय नम: ।

९०. ॐ गणवीताय नम: ।

९१. ॐ गणोत्कटाय नम: ।

९२. ॐ गणपालाय नम: ।

९३. ॐ गणवराय नम: ।

९४. ॐ गणगौरवदायकाय नम: ।

९५. ॐ गणगर्जितसंतुष्टाय नम: ।

९६. ॐ गणस्वच्छन्दगाय नम: ।

९७. ॐ गणराजाय नम: ।

९८. ॐ गणश्रीदाय नम: ।

९९. ॐ गणाभयकराय नम: ।

१००. ॐ गणमूर्धाभिषिक्ताय नम: ।

१०१. ॐ गणसैन्यपुर:सराय नम: ।

१०२. ॐ गुणातीताय नम: ।

१०३. ॐ गुणमयाय नम: ।

१०४. ॐ गुणत्रयविभागकृते नम: ।

१०५. ॐ गुणिने नम: ।

१०६. ॐ गुणाकृतिधराय नम: ।

१०७. ॐ गुणशालिने नम: ।

१०८. ॐ गुणप्रियाय नम: ।

१०९. ॐ गुणपूर्णाय नम: ।

११०. ॐ गुणाम्भोधये नम: ।

१११. ॐ गुणभाजे नम: ।

११२. ॐ गुणदूरगाय नम: ।

११३. ॐ गुणागुणवपुषे नम: ।

११४. ॐ गौणशरीराय नम: ।

११५. ॐ गुणमण्डिताय नम: ।

११६. ॐ गुणस्त्रष्ट्रे नम: ।

११७. ॐ गुणेशानाय नम: ।

११८. ॐ गुणेशाय नम: ।

११९. ॐ गुणेश्वराय नम: ।

१२०. ॐ गुणसृष्टजगत्संघाय नम: ।

१२१. ॐ गुणसंघाय नम: ।

१२२. ॐ गुणैकराजे नम: ।

१२३. ॐ गुणप्रवृष्टाय नम: ।

१२४. ॐ गुणभुवे नम: ।

१२५. ॐ गुणीकृतचराचराय नम: ।

१२६. ॐ गुणप्रवणसंतुष्टाय नम: ।

१२७. ॐ गुणहीनपराङ्‌मुखाय नम: ।

१२८. ॐ गुणैकभुवे नम: ।

१२९. ॐ गुणश्रेष्ठाय नम: ।

१३०. ॐ गुणज्येष्ठाय नम: ।

१३१. ॐ गुणप्रभवे नम: ।

१३२. ॐ गुणज्ञाय नम: ।

१३३. ॐ गुणसम्पूज्याय नम: ।

१३४. ॐ गुणैकसदनाय नम: ।

१३५. ॐ गुणप्रणयवते नम: ।

१३६. ॐ गौणप्रकृतये नम: ।

१३७. ॐ गुणभाजनाय नम: ।

१३८. ॐ गुणिप्रणतपादाब्जाय नम: ।

१३९. ॐ गुणिगीताय नम: ।

१४०. ॐ गुणोज्ज्वलाय नम: ।

१४१. ॐ गुणवते नम: ।

१४२. ॐ गुणसम्पन्नाय नम: ।

१४३. ॐ गुणानन्दितमानसाय नम: ।

१४४. ॐ गुणसंचारचतुराय नम: ।

१४५. ॐ गुणसंचयसुन्दराय नम: ।

१४६. ॐ गुणगौराय नम: ।

१४७. ॐ गुणाधाराय नम: ।

१४८. ॐ गुणसंवृतचेतनाय नम: ।

१४९. ॐ गुणकृते नम: ।

१५०. ॐ गुणभृते नम: ।

१५१. ॐ गुणाग्रयाय नम: ।

१५२. ॐ गुणपारदृशे नम: ।

१५३. ॐ गुणप्रचारिणे नम: ।

१५४. ॐ गुणयुजे नम: ।

१५५. ॐ गुणागुणविवेककृते नम: ।

१५६. ॐ गुणाकराय नम: ।

१५७. ॐ गुणकराय नम: ।

१५८. ॐ गुणप्रवणवर्धनाय नम: ।

१५९. ॐ गुणगूढचराय नम: ।

१६०. ॐ गौणसर्वसंसारचेष्टिताय नम: ।

१६१. ॐ गुणदक्षिणसौहार्दाय नम: ।

१६२. ॐ गुणलक्षणतत्त्वविदे नम: ।

१६३. ॐ गुणहारिणे नम: ।

१६४. ॐ गुणकलाय नम: ।

१६५. ॐ गुणसंघसखाय नम: ।

१६६. ॐ गुणसंस्कृतसंसाराय नम: ।

१६७. ॐ गुणतत्त्वविवेचकाय नम: ।

१६८. ॐ गुणगर्वधराय नम: ।

१६९. ॐ गौणसुखदु:खोदयाय नम: ।

१७०. ॐ गुणाय नम: ।

१७१. ॐ गुणाधीशाय नम: ।

१७२. ॐ गुणलयाय नम: ।

१७३. ॐ गुणवीक्षणलालसाय नम: ।

१७४. ॐ गुणगौरवदात्रे नम: ।

१७५. ॐ गुणदात्रे नम: ।

१७६. ॐ गुणप्रदाय नम: ।

१७७. ॐ गुणकृते नम: ।

१७८. ॐ गुणसम्बन्धाय नम: ।

१७९. ॐ गुणभृते नम: ।

१८०. ॐ गुणबन्धनाय नम: ।

१८१. ॐ गुणह्रद्याय नम: ।

१८२. ॐ गुणस्थायिने नम: ।

१८३. ॐ गुणदायिने नम: ।

१८४. ॐ गुणोत्कटाय नम: ।

१८५. ॐ गुणचक्रधराय नम: ।

१८६. ॐ गौणावताराय नम: ।

१८७. ॐ गुणबान्धवाय नम: ।

१८८. ॐ गुणबन्धवे नम: ।

१८९. ॐ गुणप्रज्ञाय नम: ।

१९०. ॐ गुणप्राज्ञाय नम: ।

१९१. ॐ गुणालयाय नम: ।

१९२. ॐ गुणधात्रे नम: ।

१९३. ॐ गुणप्राणाय नम: ।

१९४. ॐ गुणगोपाय नम: ।

१९५. ॐ गुणाश्रयाय नम: ।

१९६. ॐ गुणयायिने नम: ।

१९७. ॐ गुणाधायिने नम: ।

१९८. ॐ गुणपाय नम: ।

१९९. ॐ गुणपालकाय नम: ।

२००. ॐ गुणाह्रततनवे नम: ।

२०१. ॐ गौणाय नम: ।

२०२. ॐ गीर्वाणाय नम: ।

२०३. ॐ गुणगौरवाय नम: ।

२०४. ॐ गुणवत्पूजितपदाय नम: ।

२०५. ॐ गुणवत्प्रीतिदायकाय नम: ।

२०६. ॐ गुणवत्गीतकीर्तये नम: ।

२०७. ॐ गुणवद्बद्धसौह्रदाय नम: ।

२०८. ॐ गुणवद्वरदाय नम: ।

२०९. ॐ गुणवत्प्रतिपालकाय नम: ।

२१०. ॐ गुणवद्‌गुणसंतुष्टाय नम: ।

२११. ॐ गुणवद्रचितस्तवाय नम: ।

२१२. ॐ गुणव्रदक्षणपराय नम: ।

२१३. ॐ गुणवत्प्रणयप्रियाय नम: ।

२१४. ॐ गुणवच्चक्रसंचाराय नम: ।

२१५. ॐ गुणवत्कीर्तिवर्धनाय नम: ।

२१६. ॐ गुणवद्गुणचित्तस्थाय नम: ।

२१७. ॐ गुणवद्गुणरक्षकाय नम: ।

२१८. ॐ गुणवत्पोषणकराय नम: ।

२१९. ॐ गुणवच्छत्रुसूदनाय नम: ।

२२०. ॐ गुणवत्सिद्धिदात्रे नम: ।

२२१. ॐ गुणवद्गौरवप्रदाय नम: ।

२२२. ॐ गुणवत्प्रवणस्वान्ताय नम: ।

२२३. ॐ गुणवद्‌गुणभूषणाय नम: ।

२२४. ॐ गुणवत्कुलविद्वेषिविनाशकरणक्षमाय नम: ।

२२५. ॐ गुणिस्तुतगुणाय नम: ।

२२६. ॐ गर्जत्प्रलयाम्बुदनि:स्वनाय नम: ।

२२७. ॐ गजाय नम: ।

२२८. ॐ गजपतये नम: ।

२२९. ॐ गर्जद्‌गजयुद्धविशारदाय नम: ।

२३०. ॐ गजास्याय नम: ।

२३१. ॐ गजकर्णाय नम: ।

२३२. ॐ गजराजाय नम: ।

२३३. ॐ गजाननाय नम: ।

२३४. ॐ गजरूपधराय नम: ।

२३५. ॐ गर्जद्‌गजयूथोद्धुरध्वनये नम: ।

२३६. ॐ गजाधीशाय नम: ।

२३७. ॐ गजाधाराय नम: ।

२३८. ॐ गजासुरजयोद्धुराय नम: ।

२३९. ॐ गजदन्ताय नम: ।

२४०. ॐ गजवराय नम: ।

२४१. ॐ गजकुम्भाय नम: ।

२४२. ॐ गजध्वनये नम: ।

२४३. गजमायाय नम: ।

२४४. ॐ गजमयाय नम: ।

२४५. ॐ गजाश्रिये नम: ।

२४६. ॐ गजगर्जिताय नम: ।

२४७. ॐ गजामयहराय नम: ।

२४८. ॐ गजपुष्टिप्रदायकाय नम: ।

२४९. ॐ गजोत्पत्तये नम: ।

२५०. ॐ गजत्रात्रे नम: ।

२५१. ॐ गजहेतवे नम: ।

२५२. ॐ गजाधिपाय नम: ।

२५३. ॐ गजमुख्याय नम: ।

२५४. ॐ गजकुलप्रवराय नम: ।

२५५. ॐ गजदैत्यघ्ने नम: ।

२५६. ॐ गजकेतवे नम: ।

२५७. ॐ गजाध्यक्षाय नम: ।

२५८. ॐ गजसेतवे नम: ।

२५९. ॐ गजाकृतये नम: ।

२६०. ॐ गजवन्द्याय नम: ।

२६१. ॐ गजप्राणाय नम: ।

२६२. ॐ गजसेव्याय नम: ।

२६३. ॐ गजप्रभवे नम: ।

२६४. ॐ गजमत्ताय नम: ।

२६५. ॐ गजेशानाय नम: ।

२६६. ॐ गजेशाय नम: ।

२६७. ॐ गजपुङ्गवाय नम: ।

२६८. ॐ गजदन्तधराय नम: ।

२६९. ॐ गञ्जन्मधुपाय नम: ।

२७०. ॐ गजवेषभृते नम: ।

२७१. ॐ गजच्छन्नय नम: ।

२७२. ॐ गजाग्रस्थाय नम: ।

२७३. ॐ गजयायिने नम: ।

२७४. ॐ गजाजयाय नम: ।

२७५. ॐ गजराजे नम: ।

२७६. ॐ गजयूथस्थाय नम: ।

२७७. ॐ गजगञ्जकभञ्जकाय नम: ।

२७८. ॐ गर्जितोज्झितदैत्यासवे नम: ।

२७९. ॐ गर्जितत्रातविष्टपाय नम: ।

२८०. ॐ गानज्ञाय नम: ।

२८१. ॐ गानकुशलाय नम: ।

२८२. ॐ गानतत्त्वविवेचकाय नम: ।

२८३. ॐ गानश्‍लाघिने नम: ।

२८४. ॐ गानरसाय नम: ।

२८५. ॐ गानज्ञानपरायणाय नम: ।

२८६. ॐ गानगमज्ञाय नम: ।

२८७. ॐ गानाङ्गाय नम: ।

२८८. ॐ गनप्रवणचेतनाय नम: ।

२८९. ॐ गानकृते नम: ।

२९०. ॐ गानचतुराय नम: ।

२९१. ॐ गानविद्याविशारदाय नम: ।

२९२. ॐ गानध्येयाय नम: ।

२९३ ॐ गानगम्याय नम: ।

२९४. ॐ गानध्यानपरायणाय नम: ।

२९५. ॐ गानभुवे नम: ।

२९६. ॐ गानशीलाय नम: ।

२९७. ॐ गानशालिने नम: ।

२९८. ॐ गतश्रमाय नम: ।

२९९. ॐ गानविज्ञानसम्पन्नाय नम: ।

३००. ॐ गानश्रवणलालसाय नम: ।

३०१. ॐ गानयत्ताय नम: ।

३०२. ॐ गानमयाय नम: ।

३०३. ॐ गानप्रणयवते नम: ।

३०४. ॐ गानध्यात्रे नम: ।

३०५. ॐ गानबुद्धये नम: ।

३०६. ॐ गानोत्सुकमनसे नम: ।

३०७. ॐ गानोत्सुकाय नम: ।

३०८. ॐ गानभूमये नम: ।

३०९. ॐ गानसीम्ने नम: ।

३१०. ॐ गुणोज्ज्वलाय नम: ।

३११. ॐ गानाङ्गज्ञानवते नम: ।

३१२. ॐ गानमानवते नम: ।

३१३. ॐ गानपेशलाय नम: ।

३१४. ॐ गानवत्प्रणयाय नम: ।

३१५. ॐ गानसमुद्राय नम: ।

३१६. ॐ गानभूषणाय नम: ।

३१७. ॐ गानसिन्धवे नम: ।

३१८. ॐ गानपराय नम: ।

३१९. ॐ गानप्राणाय नम: ।

३२०. ॐ गणाश्रयाय नम: ।

३२१. ॐ गानैकभुवे नम: ।

३२२. ॐ गानह्रष्टाय नम: ।

३२३. ॐ गानचक्षुषे नम: ।

३२४. ॐ गणैकदृशे नम: ।

३२५. ॐ गानमत्ताय नम: ।

३२६. ॐ गानरुचये नम: ।

३२७. ॐ गानविदे नम: ।

३२८. ॐ गानवित्प्रियाय नम: ।

३२९. ॐ गानान्तरात्मने नम: ।

३३०. ॐ गानाढ्याय नम: ।

३३१. ॐ गानभ्राजत्सभाय नम: ।

३३२. ॐ गानमायाय नम: ।

३३३. ॐ गानधराय नम: ।

३३४. ॐ गानविद्याविशोधकाय नम: ।

३३५. ॐ गानाहितघ्नाय नम: ।

३३६. ॐ गानेन्द्राय नम: ।

३३७. ॐ गानलीनाय नम: ।

३३८. ॐ गतिप्रियाय नम: ।

३३९. ॐ गानाधीशाय नम: ।

३४०. ॐ गानलयाय नम: ।

३४१. ॐ गानाधाराय नम: ।

३४२. ॐ गतीश्वराय नम: ।

३४३. ॐ गानवन्मानदाय नम: ।

३४४. ॐ गानभूतये नम: ।

३४५. ॐ गानैकभुतिमते नम: ।

३४६. ॐ गानतानतताय नम: ।

३४७. ॐ गानतानदानविमोहिताय नम: ।

३४८. ॐ गुरवे नम: ।

३४९. ॐ गुरूदरश्रोणये नम: ।

३५०. ॐ गुरुतत्त्वार्थदर्शनाय नम: ।

३५१. ॐ गुरुस्तुताय नम: ।

३५२. ॐ गुरुगुणाय नम: ।

३५३. ॐ गुरुमायाय नम: ।

३५४. ॐ गुरुप्रियाय नम: ।

३५५. ॐ गुरुकीर्तये नम: ।

३५६. ॐ गुरुभुजाय नम: ।

३५७. ॐ गुरुवक्षसे नम: ।

३५८. ॐ गुरुप्रभाय नम: ।

३५९. ॐ गुरुलक्षणसम्पन्नाय नम: ।

३६०. ॐ गुरुद्रोहपराङमुखाय नम: ।

३६१. ॐ गुरुविद्याय नम: ।

३६२. ॐ गुरुप्राणाय नम: ।

३६३. ॐ गुरुबाहुबलोच्छ्रयाय नम: ।

३६४. ॐ गुरुदैत्यप्राणहराय नम: ।

३६५. ॐ गुरुदैत्यापहारकाय नम: ।

३६६. ॐ गुरुगर्वहराय नम: ।

३६७. ॐ गुह्यप्रवराय नम: ।

३६८. ॐ गुरुदर्पघ्ने नम: ।

३६९. ॐ गुरुगौरवदायिने नम: ।

३७०. ॐ गुरुभीत्यपहारकाय नम: ।

३७१. ॐ गुरुशुण्डाय नम: ।

३७२. ॐ गुरुस्कन्धाय नम: ।

३७३. ॐ गुरुजङ्घाय नम: ।

३७४. ॐ गुरुप्रथाय नम: ।

३७५. ॐ गुरुभालाय नम: ।

३७६. ॐ गुरुगलाय नम: ।

३७७. ॐ गुरुश्रिये नम: ।

३७८. ॐ गुरुगर्वनुदे नम: ।

३७९. ॐ गुरूरवे नम: ।

३८०. ॐ गुरुपीनांसाय नम: ।

३८१. ॐ गुरुप्रणयलालसाय नम: ।

३८२. ॐ गुरुमुख्याय नम: ।

३८३. ॐ गुरुकुलस्थायिने नम: ।

३८४. ॐ गुरुगुणाय नम: ।

३८५. ॐ गुरुसंशयभेत्त्रे नम: ।

३८६. ॐ गुरुमानप्रदायकाय नम: ।

३८७. ॐ गुरुधर्मसदाराध्याय नम: ।

३८८. ॐ गुरुधर्मनिकेतनाय नम: ।

३८९. ॐ गुरुदैत्यकुलच्छेत्त्रे नम: ।

३९०. ॐ गुरुसैन्याय नम: ।

३९१. ॐ गुरुद्युतये नम: ।

३९२. ॐ गुरुधर्माग्रगण्याय नम: ।

३९३. ॐ गुरुधर्मधुरन्धराय नम: ।

३९४. ॐ गरिष्ठाय नम: ।

३९५. ॐ गुरुसंतापशमनाय नम: ।

३९६. ॐ गुरुपूजिताय नम: ।

३९७. ॐ गुरुधर्मधराय नम: ।

३९८. ॐ गौरधर्माधाराय नम: ।

३९९. ॐ गदापहाय नम: ।

४००. ॐ गुरुशास्त्रविचारज्ञाय नम: ।

४०१. ॐ गुरुशास्त्रक्रुतोद्यमाय नम: ।

४०२. ॐ गुरुशास्त्रार्थनिलयाय नम: ।

४०३. ॐ गुरुशास्त्रालयाय नम: ।

४०४. ॐ गुरुमन्त्राय नम: ।

४०५. ॐ गुरुश्रेष्ठाय नम: ।

४०६. ॐ गुरुमन्त्रफलप्रदाय नम: ।

४०७. ॐ गुरुस्त्रीगमनोद्दामप्रायश्चित्तनिवारकाय नम: ।

४०८. ॐ गुरुसंसारसुखदाय नम: ।

४०९. ॐ गुरुसंसारदु:खभिदे नम: ।

४१०. ॐ गुरुश्‍लाघापराय नम: ।

४११. ॐ गौरभानुखण्डावतंसभृते नम: ।

४१२. ॐ गुरुप्रसन्नमूर्तये नम: ।

४१३. ॐ गुरुशापविमोचकाय नम: ।

४१४. ॐ गुरुकान्तये नम: ।

४१५. ॐ गुरुमयाय नम: ।

४१६. ॐ गुरुशासनपालकाय नम: ।

४१७. ॐ गुरुतन्त्राय नम: ।

४१८. ॐ गुरुप्रज्ञाय नम: ।

४१९. ॐ गुरुभाय नम: ।

४२०. ॐ गुरुदैवताय नम: ।

४२१. ॐ गुरुविक्रमसंचाराय नम: ।

४२२. ॐ गुरुदृशे नम: ।

४२३. ॐ गुरुविक्रमाय नम: ।

४२४. ॐ गुरुक्रमाय नम: ।

४२५. ॐ गुरुप्रेष्ठाय नम: ।

४२६. ॐ गुरुपाखण्डखण्डकाय नम: ।

४२७. ॐ गुरुगर्जितसम्पूर्णब्रह्माण्डाय नम: ।

४२८. ॐ गुरुगर्जिताय नम: ।

४२९. ॐ गुरुपुत्रप्रियसखाय नम: ।

४३०. ॐ गुरुपुत्रभयापहाय नम: ।

४३१. ॐ गुरुपुत्रपरित्रात्रे नम: ।

४३२. ॐ गुरुपुत्रवरप्रदाय नम: ।

४३३. ॐ गुरुपुत्रार्तिशमनाय नम: ।

४४. ॐ गुरुपुत्राधिनाशनाय नम: ।

४३५. ॐ गुरुपुत्रप्राणदात्रे नम: ।

४३६. ॐ गुरुभक्तिपरायणाय नम: ।

४३७. ॐ गुरुविज्ञानविभवाय नम: ।

४३८. ॐ गौरभानुवरप्रदाय नम: ।

४३९. ॐ गौरभानुस्तुताय नम: ।

४४०. ॐ गौरभानुत्रासापहारकाय नम: ।

४४१. ॐ गौरभानुप्रियाय नम: ।

४४२. ॐ गौरभानवे नम: ।

४४३. ॐ गौरववर्धनाय नम: ।

४४४. ॐ गौरभानुपरित्रात्रे नम: ।

४४५. ॐ गौरभानुसखाय नम: ।

४४६. ॐ गौरभानुप्रभवे नम: ।

४४७. ॐ गौरभानुभीतिप्रणाशनाय नम: ।

४४८. ॐ गौरीतेज:समुत्पन्नाय नम: ।

४४९. ॐ गौरीह्रदयनन्दनाय नम: ।

४५०. ॐ गौरीस्तनन्धयाय नम: ।

४५१. ॐ गौरीमनोवाञ्छित्तसिद्धिकृते नम: ।

४५२. ॐ गौराय नम: ।

४५३. ॐ गौरगुणाय नम: ।

४५४. ॐ गौरप्रकाशाय नम: ।

४५५. ॐ गौरभैरवाय नम: ।

४५६. ॐ गौरीशनन्दनाय नम: ।

४५७. ॐ गौरीप्रियपुत्राय नम: ।

४५८. ॐ गदाधराय नम: ।

४५९. ॐ गौरीवरप्रदाय नम: ।

४६०. ॐ गौरीप्रणयाय नम: ।

४६१. ॐ गौरसच्छवये नम: ।

४६२. ॐ गौरीगणेश्वराय नम: ।

४६३. ॐ गौरीप्रवणाय नम: ।

४६४. ॐ गौरभावनाय नम: ।

४६५. ॐ गौरात्मने नम: ।

४६६. ॐ गौरकीर्तये नम: ।

४६७. ॐ गौरभावाय नम: ।

४६८. ॐ गरिष्ठदृशे नम: ।

४६९. ॐ गौतमाय नम: ।

४७०. ॐ गौतमीनाथाय नम: ।

४७१. ॐ गौतमीप्राणवल्लभाय नम: ।

४७२. ॐ गौतमाभीष्टवरदाय नम: ।

४७३. ॐ गौतमाभयदायकाय नम: ।

४७४. ॐ गौतमप्रणयप्रह्वाय नम: ।

४७५. ॐ गौतमाश्रमदु:खघ्ने नम: ।

४७६. ॐ गौतमीतीरसंचारिणे नम: ।

४७७. ॐ गौतमीतीर्थनायकाय नम: ।

४७८. ॐ गौतमापत्परिहराय नम: ।

४७९. ॐ गौतमाधिविनाशनाय नम: ।

४८०. ॐ गोपतये नम: ।

४८१. ॐ गोधनाय नम: ।

४८२. ॐ गोपाय नम: ।

४८३. ॐ गोपालप्रियदर्शनाय नम: ।

४८४. ॐ गोपालाय नम: ।

४८५. ॐ गोगणाधीशाय नम: ।

४८६. ॐ गोकश्‍मलनिवर्तकाय नम: ।

४८७. ॐ गोसहस्राय नम: ।

४८८. ॐ गोपवराय नम: ।

४८९. ॐ गोपगोपीसुखावहाय नम: ।

४९०. ॐ गोवर्धनाय नम: ।

४९१. ॐ गोपगोपाय नम: ।

४९२. ॐ गोपाय नम: ।

४९३. ॐ गोकुलवर्धनाय नम: ।

४९४. ॐ गोचराय नम: ।

४९५. ॐ गोचराध्यक्षाय नम: ।

४९६. ॐ गोचरप्रीतिवृद्धिकृते नम: ।

४९७. ॐ गोमिने नम: ।

४९८. ॐ गोकष्टसंत्रात्रे नम: ।

४९९. ॐ गोसंतापनिवर्तकाय नम: ।

५००. ॐ गोष्ठाय नम: ।

५०१. ॐ गोष्ठाश्रयाय नम: ।

५०२. ॐ गोष्ठपतये नम: ।

५०३. ॐ गोधनवर्धनाय नम: ।

५०४. ॐ गोष्ठप्रियाय नम: ।

५०५. ॐ गोष्ठमयाय नम: ।

५०६. ॐ गोष्ठामयनिवर्तकाय नम: ।

५०७. ॐ गोलोकाय नम: ।

५०८. ॐ गोलकाय नम: ।

५०९. ॐ गोभृते नम: ।

५१०. ॐ गोभर्त्रे नम: ।

५११. ॐ गोसुखावहाय नम: ।

५१२. ॐ गुदुहे नम: ।

५१३. ॐ गोधुग्गणप्रेष्ठाय नम: ।

५१४. ॐ गोदोग्धे नम: ।

५१५. ॐ गोमयप्रियाय नम: ।

५१६. ॐ गोत्राय नम: ।

५१७. ॐ गोत्रपतये नम: ।

५१८. ॐ गोत्रप्रभवे नम: ।

५१९. ॐ गोत्रभयापहाय नम: ।

५२०. ॐ गोत्रवृद्धिकराय नम: ।

५२१. ॐ गोत्रप्रियाय नम: ।

५२२. ॐ गोत्रार्तिनाशनाय नम: ।

५२३. ॐ गोत्रोद्धारपराय नम: ।

५२४. ॐ गोत्रप्रवराय नम: ।

५२५. ॐ गोत्रदैवताय नम: ।

५२६. ॐ गोत्रविख्यातनाम्ने नम: ।

५२७. ॐ गोत्रिणे नम: ।

५२८. ॐ गोत्रप्रपालकाय नम: ।

५२९. ॐ गोत्रसेतवे नम: ।

५३०. ॐ गोत्रकेतवे नम: ।

५३१. ॐ गोत्रहेतवे नम: ।

५३२. ॐ गतक्लमाय नम: ।

५३३. ॐ गोत्रत्राणकराय नम: ।

५३४. ॐ गोत्रपतये नम: ।

५३५. ॐ गोत्रेशपूजिताय नम: ।

५३६. ॐ गोत्रभिदे नम: ।

५३७. ॐ गोत्रभीत्त्रात्रे नम: ।

५३८. ॐ गोत्रभिद्वरदायकाय नम: ।

५३९. ॐ गोत्रभित्पूजितपदाय नम: ।

५४०. ॐ गोत्रभिच्छत्रुसूदनाय नम: ।

५४१. ॐ गोत्रभित्प्रीतिदाय नम: ।

५४२. ॐ गोत्रभिदे नम: ।

५४३. ॐ गोत्रपालकाय नम: ।

५४४. ॐ गोत्रभिद्गीतचरिताय नम: ।

५४५. ॐ गोत्रभिद्राज्यरक्षकाय नम: ।

५४६. ॐ गोत्रभिज्जयदायिने नम: ।

५४७. ॐ गोत्रभित्प्रणयाय नम: ।

५४८. ॐ गोत्रभिद्भयसम्भेत्त्रे नम: ।

५४९. ॐ गोत्रभिन्मानदायकाय नम: ।

५५०. ॐ गोत्रभिद्गोपनपराय नम: ।

५५१. ॐ गोत्रभित्सैन्यनायकाय नम: ।

५५२. ॐ गोत्राधिपप्रियाय नम: ।

५५३. ॐ गोत्रपुत्रीपुत्राय नम: ।

५५४. ॐ गिरिप्रियाय नम: ।

५५५. ॐ ग्रन्थज्ञाय नम: ।

५५६. ॐ ग्रन्थकृते नम: ।

५५७. ॐ ग्रन्थग्रन्थिभिदे नम: ।

५५८. ॐ ग्रन्थविघ्नघ्ने नम: ।

५५९. ॐ ग्रन्थादये नम: ।

५६०. ॐ ग्रन्थसंचाराय नम: ।

५६१. ॐ ग्रन्थश्रवणलोलुपाय नम: ।

५६२. ॐ ग्रन्थाधीनक्रियाय नम: ।

५६३. ॐ ग्रन्थप्रियाय नम: ।

५६४. ॐ ग्रन्थार्थतत्त्वविदे नम: ।

५६५. ॐ ग्रन्थसंशयसंछेदिने नम: ।

५६६. ॐ ग्रन्थवक्त्रे नम: ।

५६७. ॐ ग्रहाग्रण्ये नम: ।

५६८. ॐ ग्रन्थगीतगुणाय नम: ।

५६९. ॐ ग्रन्थगीताय नम: ।

५७०. ॐ ग्रन्थादिपूजिताय नम: ।

५७१. ॐ ग्रन्थारम्भस्तुताय नम: ।

५७२. ॐ ग्रन्थग्राहिणे नम: ।

५७३. ॐ ग्रन्थार्थपारदृशे नम: ।

५७४. ॐ ग्रन्थदृशे नम: ।

५७५. ॐ ग्रन्थविज्ञानाय नम: ।

५७६. ॐ ग्रन्थसंदर्भशोधकाय नम: ।

५७७. ॐ ग्रन्थकृत्पूजिताय नम: ।

५७८. ॐ ग्रन्थकराय नम: ।

५७९. ॐ ग्रन्थपरायणाय नम: ।

५८०. ॐ ग्रन्थपारायणपराय नम: ।

५८१. ॐ ग्रन्थसंदेहभञ्जकाय नम: ।

५८२. ॐ ग्रन्थकृद्वरदात्रे नम: ।

५८३. ॐ ग्रन्थकृद्वन्दिताय नम: ।

५८४. ॐ ग्रन्थानुरक्ताय नम: ।

५८५. ॐ ग्रन्थज्ञाय नम: ।

५८६. ॐ ग्रन्थानुग्रहदायकाय नम: ।

५८७. ॐ ग्रन्थान्तरात्मने नम: ।

५८८. ॐ ग्रन्थार्थपण्डिताय नम: ।

५८९. ॐ ग्रन्थसौह्रदाय नम: ।

५९०. ॐ ग्रन्थपारङ्गमाय नम: ।

५९१. ॐ ग्रन्थगुणविदे नम: ।

५९२. ॐ ग्रन्थविग्रहाय नम: ।

५९३. ॐ ग्रन्थसेतवे नम: ।

५९४. ॐ ग्रन्थहेतवे नम: ।

५९५. ॐ ग्रन्थकेतवे नम: ।

५९६. ॐ ग्रहाग्रगाय नम: ।

५९७. ॐ ग्रन्थपूज्याय नम: ।

५९८. ॐ ग्रन्थगेयाय नम: ।

५९९. ॐ ग्रन्थग्रथनलालसाय नम: ।

६०० ॐ ग्रन्थभूमये नम: ।

६०१. ॐ ग्रहश्रेष्ठाय नम: ।

६०२. ॐ ग्रहकेतवे नम: ।

६०३. ॐ ग्रहाश्रयाय नम: ।

६०४. ॐ ग्रन्थकाराय नम: ।

६०५. ॐ ग्रन्थकारमान्याय नम: ।

६०६. ॐ ग्रन्थप्रसारकाय नम: ।

६०७. ॐ ग्रन्थश्रमज्ञाय नम: ।

६०८. ॐ ग्रन्थाङ्गाय नम: ।

६०९. ॐ ग्रन्थभ्रमनिवारकाय नम: ।

६१०. ॐ ग्रन्थप्रवणसर्वाङगाय नम: ।

६११. ॐ ग्रन्थप्रणयतत्पराय नम: ।

६१२. ॐ गीताय नम: ।

६१३. ॐ गीतगुणाय नम: ।

६१४. ॐ गीतकीर्तये नम: ।

६१५. ॐ गीतविशारदाय नम: ।

६१६. ॐ गीतस्फीतयशसे नम: ।

६१७. ॐ गीतप्रणयाय नम: ।

६१८. ॐ गीतचञ्चुराय नम: ।

६१९. ॐ गीतप्रसन्नाय नम: ।

६२०. ॐ गीतात्मने नम: ।

६२१. ॐ गीतलोलाय नम: ।

६२२. ॐ गतस्पृहाय नम: ।

६२३. ॐ गीताश्रयाय नम: ।

६२४. ॐ गीतमयाय नम: ।

६२५. ॐ गीततत्त्वार्थकोविदाय नम: ।

६२६. ॐ गीतसंशयसंछेत्त्रे नम: ।

६२७. ॐ गीतसंगीतशासनाय नम: ।

६२८. ॐ गीतार्थज्ञाय नम: ।

६२९. ॐ गीततत्त्वाय नम: ।

६३०. ॐ गीतातत्त्वाय नम: ।

६३१. ॐ गताश्रयाय नम: ।

६३२. ॐ गीतासाराय नम: ।

६३३. ॐ गीताकृते नम: ।

६३४. ॐ गीताकृद्‌विघ्ननाशनाय नम: ।

६३५. ॐ गीताशक्ताय नम: ।

६३६. ॐ गीतलीनाय नम: ।

६३७. ॐ गीताविगतसंज्वराय नम: ।

६३८. ॐ गीतैकदृशे नम: ।

६३९. ॐ गीतभूतये नम: ।

६४०. ॐ गीतप्रीताय नम: ।

६४१. ॐ गतालसाय नम: ।

६४२. ॐ गीतवाद्यपटवे नम: ।

६४३. ॐ गीतप्रभवे नम: ।

६४४. ॐ गीतार्थतत्वविदे नम: ।

६४५. ॐ गीतागीतविवेकज्ञाय नम: ।

६४६. ॐ गीताप्रवणचेतनाय नम: ।

६४७. ॐ गतभिये नम: ।

६४८. ॐ गतविद्वेषाय नम: ।

६४९. ॐ गतसंसारबन्धनाय नम: ।

६५०. ॐ गतमायाय नम: ।

६५१. ॐ गतत्रासाय नम: ।

६५२. ॐ गतदु:खाय नम: ।

६५३. ॐ गतज्वराय नम: ।

६५४. ॐ गतासुह्रदे नम: ।

६५५. ॐ गताज्ञानाय नम: ।

६५६. ॐ गतदुष्टाशयाय नम: ।

६५७. ॐ गताय नम: ।

६५८. ॐ गतार्तये नम: ।

६५९. ॐ गतसंकल्पाय नम: ।

६६०. ॐ गतदुष्टविचेष्टिताय नम: ।

६६१. ॐ गताहङ्दारसंचाराय नम: ।

६६२. ॐ गतदर्पाय नम: ।

६६३. ॐ गताहिताय नम: ।

६६४. ॐ गतविघ्नाय नम: ।

६६५. ॐ गतभयाय नम: ।

६६६. ॐ गतागतनिवारकाय नम: ।

६६७. ॐ गतव्यथाय नम: ।

६६८. ॐ गतापायाय नम: ।

६६९. ॐ गतदोषाय नम: ।

६७०. ॐ गते:पराय नम: ।

६७१. ॐ गतसर्वविकाराय नम: ।

६७२. ॐ गतगञ्जितकुञ्जराय नम: ।

६७३. ॐ गतकम्पितभूपृष्ठाय नम: ।

६७४. ॐ गतरुजे नम: ।

६७५. ॐ गतकल्मषाय नम: ।

६७६. ॐ गतदैन्याय नम: ।

६७७. ॐ गतस्तैन्याय नम: ।

६७८. ॐ गतमानाय नम: ।

६७९. ॐ गतश्रमाय नम: ।

६८०. ॐ गतक्रोधाय नम: ।

६८१. ॐ गतग्लानये नम: ।

६८२. ॐ गतम्लानाय नम: ।

६८३. ॐ गतभ्रमाय नम: ।

६८४. ॐ गताभावाय नम: ।

६८५. ॐ गतभवाय नम: ।

६८६. ॐ गततत्त्वार्थसंशयाय नम: ।

६८७. ॐ गयसुरशिरश्‍छेत्रे नम: ।

६८८. ॐ गयासुरवरप्रदाय नम: ।

६८९. ॐ गयावासाय नम: ।

६९०. ॐ गयानाथाय नम: ।

६९१. ॐ गयवासिनमस्कृताय नम: ।

६९२. ॐ गयातीर्थफलाध्यक्षाय नम: ।

६९३. ॐ गयायात्राफलप्रदाय नम: ।

६९४. ॐ गयामयाय नम: ।

६९५. ॐ गयाक्षेत्राय नम: ।

६९६. ॐ गयाक्षेत्रनिवासकृते नम: ।

६९७. ॐ गयावासिस्तुताय नम: ।

६९८. ॐ गायन्मध्रुवतलसत्कटाय नम: ।

६९९. ॐ गायकाय नम: ।

७००. ॐ गायकवराय नम: ।

७०१. ॐ गायकेष्टफलप्रदाय नम: ।

७०२. ॐ गायकप्रणयिने नम: ।

७०३. ॐ गात्रे नम: ।

७०४. ॐ गायकाभयदायकाय नम: ।

७०५. ॐ गायकप्रवणस्वान्ताय नम: ।

७०६. ॐ गायकाय प्रथमाय नम: ।

७०७. ॐ गायकोद्गीतसम्प्रीताय नम: ।

७०८. ॐ गायकोत्कटविघ्नघ्ने नम: ।

७०९. ॐ गानगेयाय नम: ।

७१०. ॐ गायकेशाय नम: ।

७११. ॐ गायकान्तरसंचराय नम: ।

७१२. ॐ गायकप्रियदाय नम: ।

७१३. ॐ गायकाधीनविग्रहाय नम: ।

७१४. ॐ गेयाय नम: ।

७१५. ॐ गेयगुणाय नम: ।

७१६. ॐ गेयचरिताय नम: ।

७१७. ॐ गेयतत्त्वविदे नम: ।

७१८. ॐ गायकत्रासघ्ने नम: ।

७१९. ॐ ग्रन्थाय नम: ।

७२०. ॐ ग्रन्थतत्त्वविवेचकाय नम: ।

७२१. ॐ गाढागुरागाय नम: ।

७२२. ॐ गाढाङ्गाय नम: ।

७२३. ॐ गाढगङ्गाजलय नम: ।

७२४. ॐ गाढावगाढजलधये नम: ।

७२५. ॐ गाढप्रज्ञाय नम: ।

७२६. ॐ गतामयात नम: ।

७२७. ॐ गाढप्रत्यर्थिसैन्याय नम: ।

७२८. ॐ गाढानुग्रहतत्पराय नम: ।

७२९. ॐ गाढश्‍लेषरसाभिज्ञाय नम: ।

७३०. ॐ गाढनिर्वृतिसाधकाय नम: ।

७३१. ॐ गङ्गाधरेष्टवरदाय नम: ।

७३२. ॐ गङ्गाधरभयापहाय नम: ।

७३३. ॐ गङ्गाधरगुरवे नम: ।

७३४. ॐ गङ्गाधरध्यातपदाय नम: ।

७३५. ॐ गङ्गाधरस्तुताय नम: ।

७३६. ॐ गङ्गाधराराध्याय नम: ।

७३७. ॐ गतस्मयाय नम: ।

७३८. ॐ गङ्गाधरप्रियाय नम: ।

७३९. ॐ गङ्गाधराय नम: ।

७४०. ॐ गङ्गाम्बुसुन्दराय नम: ।

७४१. ॐ गङ्गाजलरसास्वादचतुराय नम: ।

७४२. ॐ गाङ्गतीरयाय नम: ।

७४३. ॐ गङ्गाजलप्रणयवते नम: ।

७४४. ॐ गङातीरविहारकृते नम: ।

७४५. ॐ गङ्गाप्रियाय नम: ।

७४६. ॐ गाङ्गजलावगाहनपराय नम: ।

७४७. ॐ गन्धमादनसंवासाय नम: ।

७४८. ॐ गन्धमादनकेलिकृते नम: ।

७४९. ॐ गन्धानुलिप्तसर्वाङ्गाय नम: ।

७५०. ॐ गन्धलुब्धमधुव्रताय नम: ।

७५१. ॐ गन्धाय नम: ।

७५२. ॐ गन्धर्वराजाय नम: ।

७५३. ॐ गन्धर्वप्रियकृते नम: ।

७५४. ॐ गंधर्वविद्यातत्त्वज्ञाय नम: ।

७५५. ॐ गन्धर्वप्रीतिवर्धनाय नम: ।

७५६. ॐ गकारबीजनिलयाय नम: ।

७५७. ॐ गकाराय नम: ।

७५८. ॐ गर्विगर्वनुदे नम: ।

७५९. ॐ गन्धर्वगणसंसेव्याय नम: ।

७६०. ॐ गन्धर्ववरदायकाय नम: ।

७६१. ॐ गन्धर्वाय नम: ।

७६२. ॐ गन्धमातङ्गाय नम: ।

७६३. ॐ गन्धर्वकुलदैवताय नम: ।

७६४. ॐ गन्धर्वगर्वसंछेत्त्रे नम: ।

७६५. ॐ गन्धर्ववरदर्पघ्ने नम: ।

७६६. ॐ गन्धर्वप्रवणस्वन्ताय नम: ।

७६७. ॐ गन्धर्वगणसंस्तुताय नम: ।

७६८. ॐ गन्धर्वार्चितपादाब्जाय नम: ।

७६९. ॐ गंधर्वभयहारकाय नम: ।

७७०. ॐ गन्धर्वाभयदाय नम: ।

७७१. ॐ गन्धर्वप्रतिपालकाय नम: ।

७७२. ॐ गन्धर्वगीतचरिताय नम: ।

७७३. ॐ गन्धर्वप्रणयोत्सुकाय नम: ।

७७४. ॐ गन्धर्वगानश्रवणप्रणयिने नम: ।

७७५. ॐ गर्वभञ्जनाय नम: ।

७७६. ॐ गन्धर्वत्राणसन्नद्धाय नम: ।

७७७. ॐ गन्धर्वसमरक्षमाय नम: ।

७७८. ॐ गन्धर्वस्त्रीभिराराध्याय नम: ।

७७९. ॐ गानाय नम: ।

७८०. ॐ गानपटवे नम: ।

७८१. ॐ गच्छाय नम: ।

७८२. ॐ गच्छपतये नम: ।

७८३. ॐ गच्छनायकाय नम: ।

७८४. ॐ गच्छगर्वघ्ने नम: ।

७८५. ॐ गच्छराजाय नम: ।

७८६. ॐ गच्छेशाय नम: ।

७८७. ॐ गचाराजनमस्कृताय नम: ।

७८८. ॐ गच्छप्रियाय नम: ।

७८९. ॐ गच्छगुरवे नम: ।

७९०. ॐ गच्छत्राणकृतोद्यमाय नम: ।

७९१. ॐ गच्छप्रभवे नम: ।

७९२. ॐ गच्छाचराय नम: ।

७९३. ॐ गच्छप्रियकृतोद्यमाय नम: ।

७९४. ॐ गच्छगीतगुणाय नम: ।

७९५. ॐ गच्छमर्यादाप्रतिपालकाय नम: ।

७९६. ॐ गच्छधाते नम: ।

७९७. ॐ गच्छभर्त्रे नम: ।

७९८. ॐ गच्छवन्द्याय नम: ।

७९९. ॐ गुरोर्गुरवे नम: ।

८००. ॐ गृत्साय नम: ।

८०१. ॐ गृतस्मदाय नम: ।

८०२. ॐ गृत्समदाभीष्टवरप्रदाय नम: ।

८०३. ॐ गीर्वाणगीतचरिताय नम: ।

८०४. ॐ गीर्वाणगणसेविताय नम: ।

८०५. ॐ गीर्वाणवरदात्रे नम: ।

८०६. ॐ गीर्वाणभयनाशकृते नम: ।

८०७. ॐ गीर्वाणगुणसंवीताय नम: ।

८०८. ॐ गीर्वाणारातिसूदनाय नम: ।

८०९. ॐ गीर्वाणधाम्ने नम: ।

८१०. ॐ गीर्वाणगोप्त्रे नम: ।

८११. ॐ गीर्वाणगर्वाह्रदे नम: ।

८१२. ॐ गीर्वाणार्तिहराय नम: ।

८१३. ॐ गीर्वाणवरदायकाय नम: ।

८१४. ॐ गीर्वाणशरणाय नम: ।

८१५. ॐ गीतनाम्ने नम: ।

८१६. ॐ गीर्वाणसुन्दराय नम: ।

८१७. ॐ गीर्वाणप्राणदाय नम: ।

८१८ ॐ गन्त्रे नम: ।

८१९. ॐ गीर्वाणानीकरक्षकाय नम: ।

८२०. ॐ गुहेहापूरकाय नम: ।

८२१. ॐ गन्धमत्ताय नम: ।

८२२. ॐ गीर्वाणपुष्टिदाय नम: ।

८२३. ॐ गीर्वाणप्रयुतत्रात्रे नम: ।

८२४. ॐ गीतगोत्राय नम: ।

८२५. ॐ गताहिताय नम: ।

८२६. ॐ गीर्वाणसेवितपदाय नम: ।

८२७. ॐ गीर्वाणप्रथिताय नम: ।

८२८. ॐ गलते नम: ।

८२९. ॐ गीर्वाणगोत्रप्रवराय नम: ।

८३०. ॐ गीर्वाणफलदायकाय नम: ।

८३१. ॐ गीर्वाणप्रियकर्त्रे नम: ।

८३२. ॐ गीर्वाणागमसारविदे नम: ।

८३३. ॐ गीर्वाणागमसम्पत्तये नम: ।

८३४. ॐ गीर्वाणव्यसनापहाय नम: ।

८३५. ॐ गीर्वाणप्रणयाय नम: ।

८३६. ॐ गीतग्रहणोत्सुकमनसाय नम: ।

८३७. ॐ गीर्वाणभ्रमसम्भेत्रे नम: ।

८३८. ॐ गीर्वाणगुरुपूजिताय नम: ।

८३९. ॐ ग्रहाय नम: ।

८४०. ॐ ग्रहपतये नम: ।

८४१. ॐ ग्राहाय नम: ।

८४२. ॐ ग्रहपीडाप्रणाशनाय नम: ।

८४३. ॐ ग्रहस्तुताय नम: ।

८४४. ॐ ग्रहाध्यक्षाय नम: ।

८४५. ॐ ग्रहेशाय नम: ।

८४६. ॐ ग्रहदैवताय नम: ।

८४७. ॐ ग्रहकृते नम: ।

८४८. ॐ ग्रहभर्त्रे नम: ।

८४९. ॐ ग्रहेशानाय नम: ।

८५०. ॐ ग्रहेश्वराय नम: ।

८५१. ॐ ग्रहाराध्याय नम: ।

८५२. ॐ ग्रहत्रात्रे नम: ।

८५३. ॐ ग्रहगोप्त्रे नम: ।

८५४. ॐ ग्रहोत्कटाय नम: ।

८५५. ॐ ग्रहगीतगुणाय नम: ।

८५६. ॐ ग्रन्थप्रणेत्रे नम: ।

८५७. ॐ ग्रहवन्दिताय नम: ।

८५८. ॐ गविने नम: ।

८५९. ॐ गवीश्वराय नम: ।

८६०. ॐ गर्विणे नम: ।

८६१. ॐ गर्विष्ठाय नम: ।

८६२. ॐ गर्विगर्वघ्ने नम: ।

८६३. ॐ गवांप्रियाय नम: ।

८६४. ॐ गवांनाथाय नम: ।

८६५. ॐ गवीशानाय नम: ।

८६६. ॐ गवाम्पतये नम: ।

८६७. गव्यप्रियाय नम: ।

८६८. ॐ गवांगोप्त्रे नम: ।

८६९. ॐ गविसम्पत्तिसाधकाय नम: ।

८७०. ॐ गविरक्षणसंनद्धाय नम: ।

८७१. ॐ गवांभयहराय नम: ।

८७२. ॐ गविगर्वहराय नम: ।

८७३. ॐ गोदाय नम: ।

८७४. ॐ गोप्रदाय नम: ।

८७५. ॐ गोजयप्रदाय नम: ।

८७६. ॐ गजायुतबलाय नम: ।

८७७. ॐ गण्डगुञ्जन्मत्तमधुव्रताय नम: ।

८७८. ॐ गण्डस्थललसद्दानमिलन्मत्तालिमण्डिताय नम: ।

८७९. ॐ गुडाय नम: ।

८८०. ॐ गुडप्रियाय नम: ।

८८१. ॐ गण्डगलद्दानाय नम: ।

८८२. ॐ गुडाशनाय नम: ।

८८३. ॐ गुडाकेशाय नम: ।

८८४. ॐ गुडाकेशसहायाय नम: ।

८८५. ॐ गुडलड्‌डुभुजे नम: ।

८८६. ॐ गुडभुजे नम: ।

८८७. ॐ गुडभुग्गण्याय नम: ।

८८८. ॐ गुडाकेशवरप्रदाय नम: ।

८८९. ॐ गुडाकेशार्चितपदाय नम: ।

८९०. ॐ गुडाकेशसखाय नम: ।

८९१. ॐ गदाधरार्चितपदाय नम: ।

८९२. ॐ गदाधरवरप्रदाय नम: ।

८९३. ॐ गदायुधाय नम: ।

८९४. ॐ गदापाणये नम: ।

८९५. ॐ गदायुद्धविशारदाय नम: ।

८९६. ॐ गदघ्ने नम: ।

८९७. ॐ गददर्पघ्नाय नम: ।

८९८. ॐ गदगर्वप्रणाशनाय नम: ।

८९९. ॐ गदग्रस्तपरित्रात्रे नम: ।

९००. ॐ गदाडाम्बरखण्डकाय नम: ।

९०१. ॐ गुहाय नम: ।

९०२. ॐ गुहाग्रजाय नम: ।

९०३. ॐ गुप्ताय नम: ।

९०४. ॐ गुहाशायिने नम: ।

९०५. ॐ गुहाशयाय नम: ।

९०६. ॐ गुहप्रीतिकराय नम: ।

९०७. ॐ गूढाय नम: ।

९०८. ॐ गूढगुल्फाय नम: ।

९०९. ॐ गुणैकदृशे नम: ।

९१०. ॐ गिरे नम: ।

९११. ॐ गीष्पतये नम: ।

९१२. ॐ गिरीशानाय नम: ।

९१३. ॐ गीर्देवीगीतसद्‍गुणाय नम: ।

९१४. ॐ गीर्देवाय नम: ।

९१५. ॐ गीष्प्रियाय नम: ।

९१६. ॐ गीर्भुवे नम: ।

९१७. ॐ गीत्मने नम: ।

९१८. ॐ गीष्प्रियङ्कराय नम: ।

९१९. ॐ गीर्भूमये नम: ।

९२०. ॐ गीरसज्ञाय नम: ।

९२१. ॐ गी:प्रसन्नाय नम: ।

९२२. ॐ गिरीश्वराय नम:।

९२३. ॐ गिरीशजाय नम:।

९२४. ॐ गिरौशायिने नम:।

९२५.ॐ गिरिराजसुखावहाय नम: ।

९२६. ॐ गिरिराजार्चितपदाय नम: ।

९२७. ॐ गिरिराजनमस्कृताय नम: ।

९२८. ॐ गिरिराजगुहाविष्टाय नम: ।

९२९. ॐ गिरिराजाभयप्रदाय नम: ।

९३०. ॐ गिरिराजेष्टवरदाय नम: ।

९३१. ॐ गिरिराजप्रपालकाय नम: ।

९३२. ॐ गिरिराजसुतासूनवे नम: ।

९३३. ॐ गिरिराजजयप्रदाय नम: ।

९३४. ॐ गिरिव्रजवनस्थायिने नम: ।

९३५. ॐ गिरिव्रजचराय नम: ।

९३६. ॐ गर्गाय नम: ।

९३७. ॐ गर्गप्रियाय नम: ।

९३८. ॐ गर्गदेवाय नम: ।

९३९. ॐ गर्गनमस्कृताय नम: ।

९४०. ॐ गर्गभीतिहराय नम: ।

९४१. ॐ गर्गवरदाय नम: ।

९४२. ॐ गर्गसंस्तुताय नम: ।

९४३. ॐ गर्गगीतप्रसन्नात्मने नम: ।

९४४. ॐ गर्गानन्दकराय नम: ।

९४५. ॐ गर्गप्रियाय नम: ।

९४६. ॐ गर्गमानप्रदाय नम: ।

९४७. ॐ गर्गारिभञ्जकाय नम: ।

९४८. ॐ गर्गवर्गपरित्रात्रे नम: ।

९४९. ॐ गर्गसिद्धिप्रदायकाय नम: ।

९५०. ॐ गर्गग्लानिहराय नम: ।

९५१. ॐ गर्गभ्रमह्रदे नम: ।

९५२. ॐ गर्गसंगताय नम: ।

९५३. ॐ गर्गाचार्याय नम: ।

९५४. ॐ गर्गमुनये नम: ।

९५५. ॐ गर्गसम्मानभाजनाय नम: ।

९५६. ॐ गम्भीराय नम: ।

९५७. ॐ गणितप्रज्ञाय नम: ।

९५८. ॐ गणितागमसारविदे नम: ।

९५९. ॐ गणकाय नम: ।

९६०. ॐ गणकश्‍लाघ्याय नम: ।

९६१. ॐ गणकप्रणयोत्सुकाय नम: ।

९६२. ॐ गणकप्रवणस्वान्ताय नम: ।

९६३. ॐ गणिताय नम: ।

९६४. ॐ गणितागमाय नम: ।

९६५. ॐ गद्याय नम: ।

९६६. ॐ गद्यमयाय नम: ।

९६७. ॐ गद्यपद्यविद्याविशारदाय नम: ।

९६८. ॐ गललग्नमहानागाय नम: ।

९६९. ॐ गलदर्चिषेनम: ।

९७०. ॐ गलन्मदाय नम: ।

९७१. ॐ गलत्कुष्ठिव्यथाहन्त्रे नम: ।

९७२. ॐ गलत्कुष्ठिव्यथाहन्त्रे नम: ।

९७३. ॐ गम्भीरनाभये नम: ।

९७४. ॐ गम्भीरस्वराय नम: ।

९७५. ॐ गम्भीरलोचनाय नम: ।

९७६. ॐ गम्भीरगुणसंपन्नाय नम: ।

९७७. ॐ गम्भीरगतिशोभनाय नम: ।

९७८. ॐ गर्भप्रदाय नम: ।

९७९. ॐ गर्भरूपाय नम: ।

९८०. ॐ गर्भापद्विनिवारकाय नम: ।

९८१. ॐ गर्भागमसंनाशाय नम: ।

९८२. ॐ गर्भदाय नम: ।

९८३. ॐ गर्भशोकनुदे नम: ।

९८४. ॐ गर्भत्रात्रे नम: ।

९८५. ॐ गर्भगोप्त्रे नम: ।

९८६. ॐ गर्भपुष्टिकराय नम: ।

९८७. ॐ गर्भाश्रयाय नम: ।

९८८. ॐ गर्भमयाय नम: ।

९८९. ॐ गर्भामयनिवारकाय नम: ।

९९०. ॐ गर्भाधाराय नम: ।

९९१. ॐ गर्भधराय नम: ।

९९२. ॐ गर्भसंतोषसाधकाय नम: ।

९९३. ॐ गर्भगौरवसंधानसाधनाय नम: ।

९९४. ॐ गर्भवर्गह्रदे नम: ।

९९५. ॐ गरीयसे नम: ।

९९६. ॐ गर्वनुदे नम: ।

९९७. ॐ गर्वमर्दिने नम: ।

९९८. ॐ गरदर्मदकाय नम: ।

९९९. ॐ गरसंतापशमनाय नम: ।

१०००. ॐ गुरुराज्यसुखप्रदाय नम: ।

॥ इति श्रीरुद्रयामले गकारादि श्रीगणपतिसहस्रनामावलि: सम्पूर्णा ॥