सहस्रनामावली

हिंदू देवी देवतांची एक हजार नावे म्हणजेच सहस्त्रनामावली. हिंदू धर्मिय रोज सकाळी संध्याकाळी या नावांचा जप करतात.


श्री विष्णु सहस्त्रनामावलिः

१. ॐ विश्वस्मै नमः ।

२.ॐ विष्णवे नमः ।

३. ॐ वषट्‍काराय नमः ।

४. ॐ भूतभव्यभवत्प्रभवे नमः ।

५. ॐ भूतकृते नमः ।

६. ॐ भूतभृते नमः ।

७. ॐ भावाय नमः ।

८. ॐ भूतात्मने नमः ।

९. ॐ भूतभावनाय नमः ।

१०. ॐ पूतात्मने नमः ।

११. ॐ परमात्मने नमः ।

१२. ॐ मुक्तानां परमायै गतये नमः ।

१३. ॐ अव्ययाय नमः ।

१४. ॐ पुरुषाय नमः ।

१५. ॐ साक्षिणे नमः ।

१६. ॐ क्षेत्रज्ञाय नमः ।

१७. ॐ अक्षराय नमः ।

१८. ॐ योगाय नमः ।

१९. ॐ योगिविदां नेत्रे नमः ।

२०. ॐ प्रधानपुरुषेश्वराय नमः ।

२१. ॐ नारसिंहवपुषे नमः ।

२२. ॐ श्रीमते नमः ।

२३. ॐ केशवाय नमः ।

२४. ॐ पुरुषोत्तमाय नमः ।

२५. ॐ सर्वस्मै नमः ।

२६. ॐ शर्वाय नमः ।

२७. ॐ शिवाय नमः ।

२८. ॐ स्थाणवे नमः ।

२९. ॐ भूतादये नमः ।

३०. ॐ निधयेऽव्ययाय नमः ।

३१. ॐ समभवाय नमः ।

३२. ॐ भावनाय नमः ।

३३. ॐ भर्त्रे नमः ।

३४. ॐ प्रभवाय नमः ।

३५. ॐ प्रभवे नमः ।

३६. ॐ ईश्वराय नमः ।

३७. ॐ स्वयम्भुवे नमः ।

३८. ॐ शम्भवे नमः ।

३९. ॐ आदित्याय नमः ।

४०. ॐ पुष्कराक्षाय नमः ।

४१. ॐ महास्वनाय नमः ।

४२. ॐ अनादिनिधनाय नमः ।

४३. ॐ धात्रे नमः ।

४४. ॐ विधात्रे नमः ।

४५. ॐ धातवे उत्तमाय नमः ।

४६. ॐ अप्रमेयाय नमः ।

४७. ॐ ह्रषीकेशाय नमः ।

४८. ॐ पद्मनाभाय नमः ।

४९. ॐ अमरप्रभवे नमः ।

५०. ॐ विश्वकर्मणे नमः ।

५१. ॐ मनवे नमः ।

५२. ॐ त्वष्टे नमः ।

५३. ॐ स्थविष्ठाय नमः ।

५४. ॐ स्थविराय ध्रुवाय नमः ।

५५. ॐ अग्राह्याय नमः ।

५६. ॐ शाश्वताय नमः ।

५७. ॐ कृष्णाय नमः ।

५८. ॐ लोहिताक्षयाय नमः ।

५९. ॐ प्रतर्दनाय नमः ।

६०. ॐ प्रभूताय नमः ।

६१. ॐ त्रिककुब्धाम्ने नमः ।

६२. ॐ पवित्राय नमः ।

६३. ॐ मङ्गलपराय नमः ।

६४. ॐ ईशानाय नमः ।

६५. ॐ प्राणदाय नमः ।

६६. ॐ प्राणाय नमः ।

६७. ॐ ज्येष्ठाय नमः ।

६८. ॐ श्रेष्ठाय नमः ।

६९. ॐ प्रजापतये नमः ।

७०. ॐ हिरण्यगर्भाय नमः ।

७१. ॐ भूगर्भाय नमः ।

७२. ॐ माधवाय नमः ।

७३. ॐ मधुसूदनाय नमः ।

७४. ॐ ईश्वराय नमः ।

७५. ॐ विक्रमिणे नमः ।

७६. ॐ धन्विने नमः ।

७७. ॐ मेधाविने नमः ।

७८. ॐ विक्रमाय नमः ।

७९. ॐ क्रमाय नमः ।

८०. ॐ अनुत्तमाय नमः ।

८१. ॐ दुराधर्षाय नमः ।

८२. ॐ कृतज्ञाय नमः ।

८३. ॐ कृतये नमः ।

८४. ॐ आत्मवते नमः ।

८५. ॐ सुरेशाय नमः ।

८६. ॐ शरणाय नमः ।

८७. ॐ शर्मणे नमः ।

८८. ॐ विश्वरेतसे नमः ।

८९. ॐ प्रजाभवाय नमः ।

९०. ॐ अह्ने नमः ।

९१. ॐ संवत्सराय नमः ।

९२. ॐ व्यालाय नमः ।

९३. ॐ प्रत्ययाय नमः ।

९४. ॐ सर्वदर्शनाय नमः ।

९५. ॐ अजाय नमः ।

९६. ॐ सर्वेश्वराय नमः ।

९७. ॐ सिद्धाय नमः ।

९८. ॐ सिद्धये नमः ।

९९. ॐ सर्वादये नमः ।

१००. ॐ अच्युताय नमः ।

१०१. ॐ वृषाकपये नमः ।

१०२. ॐ अमेयात्मने नमः ।

१०३. ॐ सर्वयोगविनिःसृताय नमः ।

१०४. ॐ वसवे नमः ।

१०५. ॐ वसुमनसे नमः ।

१०६. ॐ सत्याय नमः ।

१०७. ॐ समात्मने नमः ।

१०८. ॐ असम्मिताय नमः ।

१०९. ॐ समाय नमः ।

११०. ॐ अमोघाय नमः ।

१११. ॐ पुण्डरीकाक्षाय नमः ।

११२. ॐ वृषकर्मणे नमः ।

११३. ॐ वृषाकतये नमः ।

११४. ॐ रुद्राय नमः ।

११५. ॐ बहुशिरसे नमः ।

११६. ॐ बभ्रवे नमः ।

११७. ॐ विश्वयोनये नमः ।

११८. ॐ शुचिश्रवसे नमः ।

११९. ॐ अमृताय नमः ।

१२०. ॐ शाश्वतस्थाणवे नमः ।

१२१. ॐ वरारोहाय नमः ।

१२२. ॐ महातपसे नमः ।

१२३. ॐ सर्वगाय नमः ।

१२४. ॐ सर्वविद्भानवे नमः ।

१२५. ॐ विष्वक्सेनाय नमः ।

१२६. ॐ जनार्दनाय नमः ।

१२७. ॐ वेदाय नमः ।

१२८. ॐ वेदविदे नमः ।

१२९. ॐ अव्यङ्गाय नमः ।

१३०. ॐ वेदाङ्गाय नमः ।

१३१. ॐ वेदविदे नमः ।

१३२. ॐ कवये नमः ।

१३३. ॐ लोकाध्यक्षाय नमः ।

१३४. ॐ सुराध्यक्षाय नमः ।

१३५. ॐ धर्माध्यक्षाय नमः ।

१३६. ॐ कृताकृताय नमः ।

१३७. ॐ चतुरात्मने नमः ।

१३८. ॐ चतुर्व्यूहाय नमः ।

१३९. ॐ चतुर्दंष्ट्राय नमः ।

१४०. ॐ चतुर्भुजाय नमः ।

१४१. ॐ भ्राजिष्णवे नमः ।

१४२. ॐ भोजनाय नमः ।

१४३. ॐ भोक्त्रे नमः ।

१४४. ॐ सहिष्णवे नमः ।

१४५. ॐ जगदादिजाय नमः ।

१४६. ॐ अनघाय नमः ।

१४७. ॐ विजयाय नमः ।

१४८. ॐ जेत्रे नमः ।

१४९. ॐ विश्वयोनये नमः ।

१५०. ॐ पुनर्वसवे नमः ।

१५१. ॐ उपेन्द्राय नमः ।

१५२. ॐ वामनाय नमः ।

१५३. ॐ प्रांशवे नमः ।

१५४. ॐ अमोघाय नमः ।

१५५. ॐ शुचये नमः ।

१५६. ॐ ऊर्जिताय नमः ।

१५७. ॐ अतीन्द्राय नमः ।

१५८. ॐ संग्रहाय नमः ।

१५९. ॐ सर्गाय नमः ।

१६०. ॐ धृतात्मने नमः ।

१६१. ॐ नियमाय नमः ।

१६२. ॐ यमाय नमः ।

१६३. ॐ वेद्याय नमः ।

१६४. ॐ वैद्याय नमः ।

१६५. ॐ सदायोगिने नमः ।

१६६. ॐ वीरघ्ने नमः ।

१६७. ॐ माधवाय नमः ।

१६८. ॐ मधवे नमः ।

१६९. ॐ अतीन्द्रियाय नमः ।

१७०. ॐ महामायाय नमः ।

१७१. ॐ महोत्साहाय नमः ।

१७२. ॐ महाबलाय नमः ।

१७३. ॐ महाबुद्धये नमः ।

१७४. ॐ महावीर्याय नमः ।

१७५. ॐ महाशक्तये नमः ।

१७६. ॐ महाद्युतये नमः ।

१७७. ॐ अनिर्देश्यवपुषे नमः ।

१७८. ॐ श्रीमते नमः ।

१७९. ॐ अमेयात्मने नमः ।

१८०. ॐ महाद्रिधृषे नमः ।

१८१. ॐ महेष्वासाय नमः ।

१८२. ॐ महीभर्त्रे नमः ।

१८३. ॐ श्रीनिवासाय नमः ।

१८४. ॐ सतां गतये नमः ।

१८५. ॐ अनिरुद्धाय नमः ।

१८६. ॐ सुरानन्दाय नमः ।

१८७. ॐ गोविन्दाय नमः ।

१८८. ॐ गोविदां पतये नमः ।

१८९. ॐ मरीचये नमः ।

१९०. ॐ दमनाय नमः ।

१९१. ॐ हंसाय नमः ।

१९२. ॐ सुपर्णाय नमः ।

१९३. ॐ भुजगोत्तमाय नमः ।

१९४. ॐ हिरण्यनाभाय नमः ।

१९५. ॐ सुतपसे नमः ।

१९६. ॐ पद्मनाभाय नमः ।

१९७. ॐ प्रजापतये नमः ।

१९८. ॐ अमृत्यवे नमः ।

१९९. ॐ सर्वदृशे नमः ।

२००. ॐ सिंहाय नमः ।

२०१. ॐ संधात्रे नमः ।

२०२. ॐ संधिमते नमः ।

२०३. ॐ स्थिराय नमः ।

२०४. ॐ अजाय नमः ।

२०५. ॐ दुर्मर्षणाय नमः ।

२०६. ॐ शास्त्रे नमः ।

२०७. ॐ विश्रुतात्मने नमः ।

२०८. ॐ सुरारिघ्ने नमः ।

२०९. ॐ गुरवे नमः ।

२१०. ॐ गुरुतमाय नमः ।

२११. ॐ धाम्ने नमः ।

२१२. ॐ सत्याय नमः ।

२१३. ॐ सत्यपराक्रमाय नमः ।

२१४. ॐ निमिषाय नमः ।

२१५. ॐ अनिमिषाय नमः ।

२१६. ॐ स्त्रग्विणे नमः ।

२१७. ॐ वाचस्पतये उदारधिये नमः ।

२१८. ॐ अग्रण्ये नमः ।

२१९. ॐ ग्रामण्ये नमः ।

२२०. ॐ श्रीमते नमः ।

२२१. ॐ न्यायाय नमः ।

२२२. ॐ नेत्रे नमः ।

२२३. ॐ समीरणाय नमः ।

२२४. ॐ सहस्त्रमूर्ध्ने नमः ।

२२५. ॐ विश्वात्मने नमः ।

२२६. ॐ सहस्त्राक्षाय नमः ।

२२७. ॐ सहस्त्रपदे नमः ।

२२८. ॐ आवर्तनाय नमः ।

२२९. ॐ निवृत्तात्मने नमः ।

२३०. ॐ संवृताय नमः ।

२३१. ॐ सम्प्रमर्दनाय नमः ।

२३२. ॐ अहःसंवर्तकाय नमः ।

२३३. ॐ वह्नये नमः ।

२३४. ॐ अनिलाय नमः ।

२३५. ॐ धरणीधराय नमः ।

२३६. ॐ सुप्रसादाय नमः ।

२३७. ॐ प्रसन्नात्मने नमः ।

२३८. ॐ विश्वधृषे नमः ।

२३९. ॐ विश्वभुजे नमः ।

२४०. ॐ विभवे नमः ।

२४१. ॐ सत्कर्त्रे नमः ।

२४२. ॐ सत्कृताय नमः ।

२४३. ॐ साधवे नमः ।

२४४. ॐ जह्नवे नमः ।

२४५. ॐ नारायणाय नमः ।

२४६. ॐ नराय नमः ।

२४७. ॐ असंख्येयाय नमः ।

२४८. ॐ अप्रमेयात्मने नमः ।

२४९. ॐ विशिष्टाय नमः ।

२५०. ॐ शिष्टकृते नमः ।

२५१. ॐ शुचये नमः ।

२५२. ॐ सिद्धार्थाय नमः ।

२५३. ॐ सिद्धसंकल्पाय नमः ।

२५४. ॐ सिद्धिदाय नमः ।

२५५. ॐ सिद्धिसाधनाय नमः ।

२५६. ॐ वृषाहिने नमः ।

२५७. ॐ वृषभाय नमः ।

२५८. ॐ विष्णवे नमः ।

२५९. ॐ वृषपर्वणे नमः ।

२६०. ॐ वृषोदराय नमः ।

२६१. ॐ वर्धनाय नमः ।

२६२. ॐ वर्धमानाय नमः ।

२६३. ॐ विविक्ताय नमः ।

२६४. ॐ श्रुतिसागराय नमः ।

२६५. ॐ सुभुजाय नमः ।

२६६. ॐ दुर्धराय नमः ।

२६७. ॐ वाग्मिने नमः ।

२६८. ॐ महेन्द्राय नमः ।

२६९. ॐ वसुदाय नमः ।

२७०. ॐ वसवे नमः ।

२७१. ॐ नैकरूपाय नमः ।

२७२. ॐ बृहद्रूपाय नमः ।

२७३. ॐ शिपिविष्टाय नमः ।

२७४. ॐ प्रकाशनाय नमः ।

२७५. ॐ ओजस्तेजोद्युतिधराय नमः ।

२७६. ॐ प्रकाशात्मने नमः ।

२७७. ॐ प्रतापनाय नमः ।

२७८. ॐ ऋद्धाय नमः ।

२७९. ॐ स्पष्टक्षराय नमः ।

२८०. ॐ मन्त्राय नमः ।

२८१. ॐ चन्द्रांशवे नमः ।

२८२. ॐ भास्करद्युतये नमः ।

२८३. ॐ अमृतांशूद्भवाय नमः ।

२८४. ॐ भानवे नमः ।

२८५. ॐ शशबिन्दवे नमः ।

२८६. ॐ सुरेश्वराय नमः ।

२८७. ॐ औषधाय नमः ।

२८८. ॐ जगतः सेतवे नमः ।

२८९. ॐ सत्यधर्मपराक्रमाय नमः ।

२९०. ॐ भूतभव्यभवन्नाथाय नमः ।

२९१. ॐ पवनाय नमः ।

२९२. ॐ पावनाय नमः ।

२९३. ॐ अनलाय नमः ।

२९४. ॐ कामघ्ने नमः ।

२९५. ॐ कामकृते नमः ।

२९६. ॐ कान्ताय नमः ।

२९७. ॐ कामाय नमः ।

२९८. ॐ कामप्रदाय नमः ।

२९९. ॐ प्रभवे नमः ।

३००. ॐ युगादिकृते नमः ।

३०१. ॐ युगावर्ताय नमः ।

३०२. ॐ नैकमायाय नमः ।

३०३. ॐ महाशनाय नमः ।

३०४. ॐ अदृश्याय नमः ।

३०५. ॐ अव्यक्तरूपाय नमः ।

३०६. ॐ सहस्त्रजिते नमः ।

३०७. ॐ अनन्तजिते नमः ।

३०८. ॐ इष्टाय नमः ।

३०९. ॐ अविशिष्टाय नमः ।

३१०. ॐ शिष्टेष्टाय नमः ।

३११. ॐ शिखण्डिने नमः ।

३१२. ॐ नहुषाय नमः ।

३१३. ॐ वृषाय नमः ।

३१४. ॐ क्रोधघ्ने नमः ।

३१५. ॐ क्रोधकृत्कर्त्रे नमः ।

३१६. ॐ विश्वबाहवे नमः ।

३१७. ॐ महीधराय नमः ।

३१८. ॐ अच्युताय नमः ।

३१९. ॐ प्रथिताय नमः ।

३२०. ॐ प्राणाय नमः ।

३२१. ॐ प्राणदाय नमः ।

३२२. ॐ वासवानुजाय नमः ।

३२३. ॐ अपां निधये नमः ।

३२४. ॐ अधिष्ठानाय नमः ।

३२५. ॐ अप्रमत्ताय नमः ।

३२६. ॐ प्रतिष्ठिताय नमः ।

३२७. ॐ स्कन्दाय नमः ।

३२८. ॐ स्कन्दधराय नमः ।

३२९. ॐ धुर्याय नमः ।

३३०. ॐ वरदाय नमः ।

३३१. ॐ वायुवाहनाय नमः ।

३३२. ॐ वासुदेवाय नमः ।

३३३. ॐ बृहद्भानवे नमः ।

३३४. ॐ आदिदेवाय नमः ।

३३५. ॐ पुरन्दराय नमः ।

३३६. ॐ अशोकाय नमः ।

३३७. ॐ तारणाय नमः ।

३३८ ॐ ताराय नमः ।

३३९. ॐ शूराय नमः ।

३४०. ॐ शौरये नमः ।

३४१. ॐ जनेश्वराय नमः ।

३४२. ॐ अनुकूलाय नमः ।

३४३. ॐ शतावर्ताय नमः ।

३४४. ॐ पद्मिने नमः ।

३४५. ॐ पद्मनिभेक्षणाय नमः ।

३४६. ॐ पद्मनाभाय नमः ।

३४७. ॐ अरविन्दाक्षाय नमः ।

३४८. ॐ पद्मगर्भाय नमः ।

३४९. ॐ शरीरभृते नमः ।

३५०. ॐ महर्द्धये नमः ।

३५१. ॐ ऋद्धाय नमः ।

३५२. ॐ वृद्धात्मने नमः ।

३५३. ॐ महाक्षाय नमः ।

३५४. ॐ गरुडध्वजाय नमः ।

३५५. ॐ अतुलाय नमः ।

३५६. ॐ शरभाय नमः ।

३५७. ॐ भीमाय नमः ।

३५८. ॐ समयज्ञाय नमः ।

३५९. ॐ हविर्हरये नमः ।

३६०. ॐ सर्वलक्षणलक्षण्याय नमः ।

३६१. ॐ लक्ष्मीवते नमः ।

३६२. ॐ सिमितञ्जयाय नमः ।

३६३. ॐ विक्षराय नमः ।

३६४. ॐ रोहिताय नमः ।

३६५. ॐ मार्गाय नमः ।

३६६. ॐ हेतवे नमः ।

३६७. ॐ दामोदराय नमः ।

३६८. ॐ सहाय नमः ।

३६९. ॐ महीधराय नमः ।

३७०. ॐ महाभागाय नमः ।

३७१. ॐ वेगवते नमः ।

३७२. ॐ अमिताशनाय नमः ।

३७३. ॐ उद्भवाय नमः ।

३७४. ॐ क्षोभणाय नमः ।

३७५. ॐ देवाय नमः ।

३७६. ॐ श्रीगर्भाय नमः ।

३७७. ॐ परमेश्वराय नमः ।

३७८. ॐ करणाय नमः ।

३७९. ॐ कारणाय नमः ।

३८०. ॐ कर्त्रे नमः ।

३८१. ॐ विकर्त्रे नमः ।

३८२. ॐ गहनाय नमः ।

३८३. ॐ गुहाय नमः ।

३८४. ॐ व्यवसायाय नमः ।

३८५. ॐ व्यवस्थानाय नमः ।

३८६. ॐ संस्थानाय नमः ।

३८७. ॐ स्थानदाय नमः ।

३८८. ॐ ध्रुवाय नमः ।

३८९. ॐ परर्द्धये नमः ।

३९०. ॐ परमस्पष्टाय नमः ।

३९१. ॐ तुष्टाय नमः ।

३९२. ॐ पुष्टाय नमः ।

३९३. ॐ शुभेक्षणाय नमः ।

३९४. ॐ रामाय नमः ।

३९५. ॐ विरामाय नमः ।

३९६. ॐ विरजसे नमः ।

३९७. ॐ मार्गाय नमः ।

३९८. ॐ नेयाय नमः ।

३९९. ॐ नयाय नमः ।

४००. ॐ अनयाय नमः ।

४०१. ॐ वीराय नमः ।

४०२. ॐ शक्तिमतां श्रेष्ठाय नमः ।

४०३. ॐ धर्माय नमः ।

४०४. ॐ धर्मविदुत्तमाय नमः ।

४०५. ॐ वैकुण्ठाय नमः ।

४०६. ॐ पुरुषाय नमः ।

४०७. ॐ प्राणाय नमः ।

४०८. ॐ प्राणदाय नमः ।

४०९. ॐ प्रणवाय नमः ।

४१०. ॐ पृथवे नमः ।

४११. ॐ हिरण्यगर्भाय नमः ।

४१२. ॐ शत्रुघ्नाय नमः ।

४१३. ॐ व्याप्ताय नमः ।

४१४. ॐ वायवे नमः ।

४१५. ॐ अधोक्षजाय नमः ।

४१६. ॐ ऋतवे नमः ।

४१७. ॐ सुदर्शनाय नमः ।

४१८. ॐ कालाय नमः ।

४१९. ॐ परमेष्ठिने नमः ।

४२०. ॐ परिग्रहाय नमः ।

४२१. ॐ उग्राय नमः ।

४२२. ॐ संवत्सराय नमः ।

४२३. ॐ दक्षाय नमः ।

४२४. ॐ विश्रामाय नमः ।

४२५. ॐ विश्वदक्षिणाय नमः ।

४२६. ॐ विस्ताराय नमः ।

४२७. ॐ स्थावरस्थाणवे नमः ।

४२८. ॐ प्रमाणाय नमः ।

४२९. ॐ बीजायाव्ययाय नमः ।

४३०. ॐ अर्थाय नमः ।

४३१. ॐ अनर्थाय नमः ।

४३२. ॐ महाकोशाय नमः ।

४३३. ॐ महाभोगाय नमः ।

४३४. ॐ महाधनाय नमः ।

४३५. ॐ अनिर्विण्णाय नमः ।

४३६. ॐ स्थविष्ठाय नमः ।

४३७. ॐ अभुवे नमः ।

४३८. ॐ धर्मयूपाय नमः ।

४३९. ॐ महामखाय नमः ।

४४०. ॐ नक्षत्रनेमये नमः ।

४४१. ॐ नक्षत्रिणे नमः ।

४४२. ॐ क्षमाय नमः ।

४४३. ॐ क्षामाय नमः ।

४४४. ॐ समीहनाय नमः ।

४४५. ॐ यज्ञाय नमः ।

४४६. ॐ इज्याय नमः ।

४४७. ॐ महेज्याय नमः ।

४४८. ॐ क्रतवे नमः ।

४४९. ॐ सत्राय नमः ।

४५०. ॐ सतां गतये नमः ।

४५१. ॐ सर्वदर्शिने नमः ।

४५२. ॐ विमुक्तात्मने नमः ।

४५३. ॐ सर्वज्ञाय नमः ।

४५४. ॐ ज्ञानाय उत्तमाय नमः ।

४५५. ॐ सुव्रताय नमः ।

४५६. ॐ सुमुखाय नमः ।

४५७. ॐ सूक्ष्माय नमः ।

४५८. ॐ सुघोषाय नमः ।

४५९. ॐ सुखदाय नमः ।

४६०. ॐ सुह्रदे नमः ।

४६१. ॐ मनोहराय नमः ।

४६२. ॐ जितक्रोधाय नमः ।

४६३. ॐ वीरबाहवे नमः ।

४६४. ॐ विदारणाय नमः ।

४६५. ॐ स्वापनाय नमः ।

४६६. ॐ स्ववशाय नमः ।

४६७. ॐ व्यापिने नमः ।

४६८. ॐ नैकात्मने नमः ।

४६९. ॐ नैककर्मकृते नमः ।

४७०. ॐ वत्सराय नमः ।

४७१. ॐ वत्सलाय नमः ।

४७२. ॐ वत्सिने नमः ।

४७३. ॐ रत्नगर्भाय नमः ।

४७४. ॐ धनेश्वराय नमः ।

४७५. ॐ धर्मगुपे नमः ।

४७६. ॐ धर्मकृते नमः ।

४७७. ॐ धर्मिणे नमः ।

४७८. ॐ सते नमः ।

४७९. ॐ असते नमः ।

४८०. ॐ क्षराय नमः ।

४८१. ॐ अक्षराय नमः ।

४८२. ॐ अविज्ञात्रे नमः ।

४८३. ॐ सहस्त्रांशवे नमः ।

४८४. ॐ विधात्रे नमः ।

४८५. ॐ कृतलक्षणाय नमः ।

४८६. ॐ गभस्तिनेमये नमः ।

४८७. ॐ सत्त्वस्थाय नमः ।

४८८. ॐ सिंहाय नमः ।

४८९. ॐ भूतमहेश्वराय नमः ।

४९०. ॐ आदिदेवाय नमः ।

४९१. ॐ महादेवाय नमः ।

४९२. ॐ देवेशाय नमः ।

४९३. ॐ देवभृद्‍गुरवे नमः ।

४९४. ॐ उत्तरस्मै नमः ।

४९५. ॐ गोपतये नमः ।

४९६. ॐ गोप्त्रे नमः ।

४९७. ॐ ज्ञानगम्याय नमः ।

४९८. ॐ पुरातनाय नमः ।

४९९. ॐ शरीरभूतभृते नमः ।

५००. ॐ भोक्त्रे नमः ।

५०१. ॐ कपीन्द्राय नमः ।

५०२. ॐ भूरिदक्षिणाय नमः ।

५०३. ॐ सोमपाय नमः ।

५०४. ॐ अमृतपाय नमः ।

५०५. ॐ सोमाय नमः ।

५०६. ॐ पुरुजिते नमः ।

५०७. ॐ पुरुसत्तमाय नमः ।

५०८. ॐ विनयाय नमः ।

५०९. ॐ जयाय नमः ।

५१०. ॐ सत्यसंधाय नमः ।

५११. ॐ दाशार्हाय नमः ।

५१२. ॐ सात्वतां पत्ये नमः ।

५१३. ॐ जीवाय नमः ।

५१४. ॐ विनयितासाक्षिणे नमः ।

५१५. ॐ मुकुन्दाय नमः ।

५१६. ॐ अमितविक्रमाय नमः ।

५१७. ॐ अम्भोनिधये नमः ।

५१८. ॐ अनन्तात्मने नमः ।

५१९. ॐ महोदधिशशाय नमः ।

५२०. ॐ अन्तकाय नमः ।

५२१. ॐ अजाय नमः ।

५२२. ॐ महार्हाय नमः ।

५२३. ॐ स्वाभाव्याय नमः ।

५२४. ॐ जितमित्राय नमः ।

५२५. ॐ प्रमोदनाय नमः ।

५२६. ॐ आनन्दाय नमः ।

५२७. ॐ नन्दनाय नमः ।

५२८. ॐ नन्दाय नमः ।

५२९. ॐ सत्यधर्माय नमः ।

५३०. ॐ त्रिविक्रमाय नमः ।

५३१. ॐ महर्षये कपिलाचार्याय नमः ।

५३२. ॐ कृतज्ञाय नमः ।

५३३. ॐ मेदिनीपतये नमः ।

५३४. ॐ त्रिपदाय नमः ।

५३५. ॐ त्रिदशाध्यक्षाय नमः ।

५३६. ॐ महाश्रृङ्गाय नमः ।

५३७. ॐ कृतान्तकृते नमः ।

५३८. ॐ महावराहाय नमः ।

५३९. ॐ गोविन्दाय नमः ।

५४०. ॐ सुषेणाय नमः ।

५४१. ॐ कनकाङ्गदिने नमः ।

५४२. ॐ गुह्याय नमः ।

५४३. ॐ गभीराय नमः ।

५४४. ॐ गहनाय नमः ।

५४५. ॐ गुप्ताय नमः ।

५४६. ॐ चक्रगदाधराय नमः ।

५४७. ॐ वेधसे नमः ।

५४८. ॐ स्वाङ्गाय नमः ।

५४९. ॐ अजिताय नमः ।

५५०. ॐ कृष्णाय नमः ।

५५१. ॐ दृढाय नमः ।

५५२. ॐ सङ्कर्षणायाच्युताय नमः ।

५५३. ॐ वरुणाय नमः ।

५५४. ॐ वारुणाय नमः ।

५५५. ॐ वृक्षाय नमः ।

५५६. ॐ पुष्कराक्षाय नमः ।

५५७. ॐ महामनसे नमः ।

५५८. ॐ भगवते नमः ।

५५९. ॐ भगघ्ने नमः ।

५६०. ॐ आनन्दिने नमः ।

५६१. ॐ वनमालिने नमः ।

५६२. ॐ हलायुधाय नमः ।

५६३. ॐ आदित्याय नमः ।

५६४. ॐ ज्योतिरदित्याय नमः ।

५६५. ॐ सहिष्णवे नमः ।

५६६. ॐ गतिसत्तमाय नमः ।

५६७. ॐ सुधन्वने नमः ।

५६८ ॐ खण्डपरशवे नमः ।

५६९. ॐ दारुणाय नमः ।

५७०. ॐ द्रविणप्रदाय नमः ।

५७१. ॐ दिविस्पृशे नमः ।

५७२. ॐ सर्वदृग्व्यासाय नमः ।

५७३. ॐ वाचस्पतये अयोनिजाय नमः ।

५७४. ॐ त्रिसाम्ने नमः ।

५७५. ॐ सामगाय नमः ।

५७६. ॐ साम्ने नमः ।

५७७. ॐ निर्वाणाय नमः ।

५७८ ॐ भेषजाय नमः ।

५८९ ॐ भिषजे नमः ।

५८०. ॐ संन्यासकृते नमः ।

५८१. ॐ शमाय नमः ।

५८२. ॐ शान्ताय नमः ।

५८३. ॐ निष्ठायै नमः ।

५८४. ॐ शान्त्यै नमः ।

५८५. ॐ परायणाय नमः ।

५८६. ॐ शुभाङ्गाय नमः ।

५८७. ॐ शान्तिदाय नमः ।

५८८. ॐ स्त्रष्ट्रे नमः ।

५८९. ॐ कुमुदाय नमः ।

५९०. ॐ कुवलेशयाय नमः ।

५९१. ॐ गोहिताय नमः ।

५९२. ॐ गोपतये नमः ।

५९३. ॐ गोप्त्रे नमः ।

५९४.. ॐ वृषभाक्षाय नमः ।

५९५. ॐ वृषप्रियाय नमः ।

५९६. ॐ अनिवर्तिने नमः ।

५९७. ॐ निवृत्तात्मने नमः ।

५९८. ॐ संक्षेप्त्रे नमः ।

५९९. ॐ क्षेमकृते नमः ।

६००. ॐ शिवाय नमः ।

६०१. ॐ श्रीवत्सवक्षसे नमः ।

६०२. ॐ श्रीवासाय नमः ।

६०३. ॐ श्रीपतये नमः ।

६०४. ॐ श्रीमतां वराय नमः ।

६०५. ॐ श्रीदाय नमः ।

६०६. ॐ श्रीशाय नमः ।

६०७. ॐ श्रीनिवासाय नमः ।

६०८. ॐ श्रीनिधये नमः ।

६०९. ॐ श्रीविभावनाय नमः ।

६१०. ॐ श्रीधराय नमः ।

६११. ॐ श्रीकराय नमः ।

६१२. ॐ श्रेयसे नमः ।

६१३. ॐ श्रीमते नमः ।

६१४. ॐ लोकत्रयाश्रयाय नमः ।

६१५. ॐ स्वक्षाय नमः ।

६१६. ॐ स्वङ्गाय नमः ।

६१७. ॐ शतानन्दाय नमः ।

६१८. ॐ नन्दिने नमः ।

६१९. ॐ ज्योतिर्गणेश्वराय नमः ।

६२०. ॐ विजितात्मने नमः ।

६२१. ॐ अविधेयात्मने नमः ।

६२२. ॐ सत्कीर्तये नमः ।

६२३. ॐ छिन्नसंशयाय नमः ।

६२४. ॐ उदीर्णाय नमः ।

६२५. ॐ सर्वतश्चक्षुषे नमः ।

६२६. ॐ अनीशाय नमः ।

६२७. ॐ शाश्वतस्थिराय नमः ।

६२८. ॐ भूशयाय नमः ।

६२९. ॐ भूषणाय नमः ।

६३०. ॐ भूतये नमः ।

६३१.ॐ विशोकाय नमः ।

६३२. ॐ शोकनाशनाय नमः ।

६३३. ॐ अर्चिष्मते नमः ।

६३४. ॐ अर्चिताय नमः ।

६३५. ॐ कुम्भाय नमः ।

६३६. ॐ विशुद्धात्मने नमः ।

६३७. ॐ विशोधनाय नमः ।

६३८. ॐ अनिरुद्धाय नमः ।

६३९. ॐ अप्रतिरथाय नमः ।

६४०. ॐ प्रद्युम्नाय नमः ।

६४१. ॐ अमितविक्रमाय नमः ।

६४२. ॐ कालनेमिघ्ने नमः ।

६४३. ॐ वीराय नमः ।

६४४ ॐ शौरये नमः ।

६४५. ॐ शूरजनेश्वराय नमः ।

६४६. ॐ त्रिलोकात्मने नमः ।

६४७. ॐ त्रिलोकेशाय नमः ।

६४८. ॐ केशवाय नमः ।

६४९. ॐ केशिघ्ने नमः ।

६५०. ॐ हरये नमः ।

६५१. ॐ कामदेवाय नमः ।

६५२. ॐ कामपालाय नमः ।

६५३. ॐ कामिने नमः ।

६५४. ॐ कान्ताय नमः ।

६५५. ॐ कृतागमाय नमः ।

६५६. ॐ अनिर्देश्यवपुषे नमः ।

६५७. ॐ विष्णवे नमः ।

६५८. ॐ वीराय नमः ।

६५९. ॐ अनन्ताय नमः ।

६६०. ॐ धनंजयाय नमः ।

६६१. ॐ ब्रह्मण्याय नमः ।

६६२. ॐ ब्रह्मकृते नमः ।

६६३. ॐ ब्रह्मणे नमः ।

६६४. ॐ ब्रह्मणे नमः ।

६६५. ॐ ब्रह्मविवर्धनाय नमः ।

६६६. ॐ ब्रह्मविदे नमः ।

६६७. ॐ ब्राह्मणाय नमः ।

६६८. ॐ ब्रह्मिणे नमः ।

६६९. ॐ ब्रह्मज्ञाय नमः ।

६७०. ॐ ब्राह्मणप्रियाय नमः ।

६७१. ॐ महाक्रमाय नमः ।

६७२. ॐ महाकर्मणे नमः ।

६७३. ॐ महातेजसे नमः ।

६७४. ॐ महोरगाय नमः ।

६७५. ॐ महाक्रतवे नमः ।

६७६. ॐ महायज्वने नमः ।

६७७. ॐ महायज्ञाय नमः ।

६७८. ॐ महाहविषे नमः ।

६७९. ॐ स्तव्याय नमः ।

६८०. ॐ स्तवप्रियाय नमः ।

६८१. ॐ स्तोत्राय नमः ।

६८२. ॐ स्तुतये नमः ।

६८३. ॐ स्तोत्रे नमः ।

६८४. ॐ रणप्रियाय नमः ।

६८५. ॐ पूर्णाय नमः ।

६८६. ॐ पूरयित्रे नमः ।

६८७. ॐ पुण्याय नमः ।

६८८. ॐ पुण्यकीर्तये नमः ।

६८९. ॐ अनामयाय नमः ।

६९०. ॐ मनोजवाय नमः ।

६९१. ॐ तीर्थंकराय नमः ।

६९२. ॐ वसुरेतसे नमः ।

६९३. ॐ वसुप्रदाय नमः ।

६९४. ॐ वसुप्रदाय नमः ।

६९५. ॐ वासुदेवाय नमः ।

६९६. ॐ वसवे नमः ।

६९७. ॐ वसुमनसे नमः ।

६९८. ॐ हविषे नमः ।

६९९. ॐ सद्गतये नमः ।

७००. ॐ सत्कृतये नमः ।

७०१. ॐ सत्तायै नमः ।

७०२. ॐ सद्भूतये नमः ।

७०३. ॐ सत्परायणाय नमः ।

७०४. ॐ शूरसेनाय नमः ।

७०५. ॐ यदुश्रेष्ठाय नमः ।

७०६. ॐ सन्निवासाय नमः ।

७०७. ॐ सुयामुनाय नमः ।

७०८. ॐ भूतावासाय नमः ।

७०९. ॐ वासुदेवाय नमः ।

७१०. ॐ सर्वासुनिलयाय नमः ।

७११. ॐ अनलाय नमः ।

७१२. ॐ दर्पघ्ने नमः ।

७१३. ॐ दर्पदाय नमः ।

७१४. ॐ दृप्ताय नमः ।

७१५. ॐ दुर्धराय नमः ।

७१६. ॐ अपराजिताय नमः ।

७१७. ॐ विश्वमूर्तये नमः ।

७१८. ॐ महामूर्तये नमः ।

७१९. ॐ दीप्तमूर्तये नमः ।

७२०. ॐ अमूर्तिमते नमः ।

७२१. ॐ अनेकमूर्तये नमः ।

७२२. ॐ अव्यक्ताय नमः ।

७२३. ॐ शतमूर्तये नमः ।

७२४. ॐ शताननाय नमः ।

७२५. ॐ एकस्मै नमः ।

७२६. ॐ नैकाय नमः ।

७२७. ॐ सवाय नमः ।

७२८. ॐ काय नमः ।

७२९. ॐ कस्मै नमः ।

७३०. ॐ यस्मै नमः ।

७३१. ॐ तस्मै नमः ।

७३२. ॐ पदायानुत्तमाय नमः ।

७३३. ॐ लोकबन्धवे नमः ।

७३४. ॐ लोकनाथाय नमः ।

७३५. ॐ माधवाय नमः ।

७३६. ॐ भक्तवत्सलाय नमः ।

७३७. ॐ सुवर्णवर्णाय नमः ।

७३८. ॐ हेमाङ्गाय नमः ।

७३९. ॐ वराङ्गाय नमः ।

७४०. ॐ चन्दनाङ्गदिने नमः ।

७४१. ॐ वीरघ्ने नमः ।

७४२. ॐ विषमाय नमः ।

७४३. ॐ शून्याय नमः ।

७४४. ॐ घृताशिषे नमः ।

७४५. ॐ अचलाय नमः ।

७४६. ॐ चलाय नमः ।

७४७. ॐ अमानिने नमः ।

७४८. ॐ मानदाय नमः ।

७४९. ॐ मान्याय नमः ।

७५०. ॐ लोकस्वामिने नमः ।

७५१. ॐ त्रिलोकधृषे नमः ।

७५२. ॐ सुमेधसे नमः ।

७५३. ॐ मेधजाय नमः ।

७५४. ॐ धन्याय नमः ।

७५५. ॐ सत्यमेधसे नमः ।

७५६. ॐ धराधराय नमः ।

७५७. ॐ तेजोवृषाय नमः ।

७५८. ॐ द्युतिधराय नमः ।

७५९. ॐ सर्वशस्त्रभृतां वराय नमः ।

७६०. ॐ प्रग्रहाय नमः ।

७६१. ॐ निग्रहाय नमः ।

७६२. ॐ व्यग्राय नमः ।

७६३. ॐ नैकश्रृङ्गाय नमः ।

७६४. ॐ गदाग्रजाय नमः ।

७६५. ॐ चतुर्मूर्तये नमः ।

७६६. ॐ चतुर्बाहवे नमः ।

७६७. ॐ चतुर्व्यूहाय नमः ।

७६८. ॐ चतुर्गतये नमः ।

७६९. ॐ चतुरात्मने नमः ।

७७० ॐ चतुर्भावाय नमः ।

७७१. ॐ चतुर्वेदविदे नमः ।

७७२. ॐ एकपदे नमः ।

७७३. ॐ समावर्ताय नमः ।

७७४. ॐ अनिवृत्तत्मने नमः ।

७७५. ॐ दुर्जयाय नमः ।

७७६. ॐ दुरितक्रमाय नमः ।

७७७. ॐ दुर्लभाय नमः ।

७७८. ॐ दुर्गमाय नमः ।

७७९. ॐ दुर्गाय नमः ।

७८०. ॐ दुरावासाय नमः ।

७८१. ॐ दुरारिघ्ने नमः ।

७८२. ॐ शुभाङ्गाय नमः ।

७८३. ॐ लोकसारङ्गाय नमः ।

७८४. ॐ सुतन्तवे नमः ।

७८५. ॐ तन्तुवर्धनाय नमः ।

७८६. ॐ इन्द्रकर्मणे नमः ।

७८७. ॐ महाकर्मणे नमः ।

७८८. ॐ कृतकर्मणे नमः ।

७८९. ॐ कृतागमाय नमः ।

७९०. ॐ उद्भवाय नमः ।

७९१. ॐ सुन्दराय नमः ।

७९२. ॐ सुन्दाय नमः ।

७९३. ॐ रत्ननाभाय नमः ।

७९४. ॐ सुलोचनाय नमः ।

७९५. ॐ अर्काय नमः ।

७९६. ॐ वाजसनाय नमः ।

७९७. ॐ श्रृङ्गिणे नमः ।

७९८. ॐ जयन्ताय नमः ।

७९९. ॐ सर्वविज्जयिने नमः ।

८००. ॐ सुवर्णबिन्दवे नमः ।

८०१. ॐ अक्षोभ्याय नमः ।

८०२. ॐ सर्ववागीश्वरेश्वराय नमः ।

८०३. ॐ महाह्रदाय नमः ।

८०४. ॐ महागर्ताय नमः ।

८०५. ॐ महाभूताय नमः ।

८०६. ॐ महानिधये नमः ।

८०७. ॐ कुमुदाय नमः ।

८०८. ॐ कुन्दराय नमः ।

८०९. ॐ कुन्दाय नमः ।

८१०. ॐ पर्जन्याय नमः ।

८११. ॐ पावनाय नमः ।

८१२. ॐ अनिलाय नमः ।

८१३. ॐ अमृताशाय नमः ।

८१४. ॐ अमृतवपुषे नमः ।

८१५. ॐ सर्वज्ञाय नमः ।

८१६. ॐ सर्वतोमुखाय नमः ।

८१७. ॐ सुलभाय नमः ।

८१८. ॐ सुव्रताय नमः ।

८१९. ॐ सिद्धाय नमः ।

८२०. ॐ शत्रुजिते नमः ।

८२१. ॐ शत्रुतापनाय नमः ।

८२२. ॐ न्यग्रोधाय नमः ।

८२३. ॐ उदुम्बराय नमः ।

८२४. ॐ अश्वत्थाय नमः ।

८२५. ॐ चाणूरन्ध्रनिषूदनाय नमः ।

८२६. ॐ सहस्त्रार्चिषे नमः ।

८२७. ॐ सप्तजिह्वाय नमः ।

८२८. ॐ सप्तैधसे नमः ।

८२९. ॐ सप्तवाहनाय नमः ।

८३०. ॐ अमूर्तये नमः ।

८३१. ॐ अनघाय नमः ।

८३२. ॐ अचिन्त्याय नमः ।

८३३. ॐ भयकृते नमः ।

८३४. ॐ भयनाशनाय नमः ।

८३५. ॐ अणवे नमः ।

८३६. ॐ बृहते नमः ।

८३७. ॐ कृशाय नमः ।

८३८. ॐ स्थूलाय नमः ।

८३९. ॐ गुणभृते नमः ।

८४०. ॐ निर्गुणाय नमः ।

८४१. ॐ महते नमः ।

८४२. ॐ अधृताय नमः ।

८४३. ॐ स्वधृताय नमः ।

८४४. ॐ स्वास्याय नमः ।

८४५. ॐ प्राग्वंशाय नमः ।

८४६. ॐ वंशवर्धनाय नमः ।

८४७. ॐ भारभृते नमः ।

८४८. ॐ कथिताय नमः ।

८४९. ॐ योगिने नमः ।

८५०. ॐ योगीशाय नमः ।

८५१. ॐ सर्वकामदाय नमः ।

८५२. ॐ आश्रमाय नमः ।

८५३. ॐ श्रमणाय नमः ।

८५४. ॐ क्षामाय नमः ।

८५५. ॐ सुपर्णाय नमः ।

८५६. ॐ वायुवाहनाय नमः ।

८५७. ॐ धनुर्धराय नमः ।

८५८. ॐ धनुर्वेदाय नमः ।

८५९. ॐ दण्डाय नमः ।

८६०. ॐ दमयित्रे नमः ।

८६१. ॐ दमाय नमः ।

८६२. ॐ अपराजिताय नमः ।

८६३. ॐ सर्वसहाय नमः ।

८६४. ॐ नियन्त्रे नमः ।

८६५. ॐ अनियमाय नमः ।

८६६. ॐ अयमाय नमः ।

८६७. ॐ सत्त्ववते नमः ।

८६८. ॐ सात्त्विकाय नमः ।

८६९. ॐ सत्याय नमः ।

८७०. ॐ सत्यधर्मपरायणाय नमः ।

८७१. ॐ अभिप्रायाय नमः ।

८७२. ॐ प्रियार्हाय नमः ।

८७३. ॐ अर्हाय नमः ।

८७४. ॐ प्रियकृते नमः ।

८७५. ॐ प्रीतिवर्धनाय नमः ।

८७६. ॐ विहायसगतये नमः ।

८७७. ॐ ज्योतिषे नमः ।

८७८. ॐ सुरुचये नमः ।

८७९. ॐ हुतभुजे नमः ।

८८०. ॐ विभवे नमः ।

८८१. ॐ रवये नमः ।

८८२. ॐ विरोचनाय नमः ।

८८३. ॐ सूर्याय नमः ।

८८४. ॐ सवित्रे नमः ।

८८५. ॐ रविलोचनाय नमः ।

८८६. ॐ अनन्ताय नमः ।

८८७. ॐ हुतभुजे नमः ।

८८८. ॐ भोक्त्रे नमः ।

८८९. ॐ सुखदाय नमः ।

८९०. ॐ नैकजाय नमः ।

८९१. ॐ अग्रजाय नमः ।

८९२. ॐ अनिर्विण्णाय नमः ।

८९३. ॐ सदामर्षिणे नमः ।

८९४. ॐ लोकाधिष्ठानाय नमः ।

८९५. ॐ अद्भुताय नमः ।

८९६. ॐ सनाते नमः ।

८९७. ॐ सनातनतमाय नमः ।

८९८. ॐ कपिलाय नमः ।

८९९. ॐ कपये नमः ।

९००. ॐ अप्ययाय नमः ।

९०१. ॐ स्वस्तिदाय नमः ।

९०२. ॐ स्वस्तिकृते नमः ।

९०३. ॐ स्वस्तये नमः ।

९०४. ॐ स्वस्तिभुजे नमः ।

९०५. ॐ स्वस्तिदक्षिणाय नमः ।

९०६. ॐ अरौद्राय नमः ।

९०७. ॐ कुण्डलिने नमः ।

९०८. ॐ चक्रिणे नमः ।

९०९. ॐ विक्रमिणे नमः ।

९१०. ॐ ऊर्जितशासनाय नमः ।

९११. ॐ शब्दातिगाय नमः ।

९१२. ॐ शब्दसहाय नमः ।

९१३. ॐ शिशिराय नमः ।

९१४. ॐ शर्वरीकराय नमः ।

९१५. ॐ अक्रूराय नमः ।

९१६. ॐ पेशलाय नमः ।

९१७. ॐ दक्षाय नमः ।

९१८. ॐ दक्षिणस्यै नमः ।

९१९. ॐ क्षमिणां वराय नमः ।

९२०. ॐ विद्वत्तमाय नमः ।

९२१. ॐ वीतभयाय नमः ।

९२२. ॐ पुण्यश्रवणकीर्तनाय नमः ।

९२३. ॐ उत्तारणाय नमः ।

९२४. ॐ दुष्कृतिघ्ने नमः ।

९२५. ॐ पुण्याय नमः ।

९२६. ॐ दुःस्वप्ननाशनाय नमः ।

९२७. ॐ वीरघ्ने नमः ।

९२८. ॐ रक्षणाय नमः ।

९२९. ॐ सद्भ्यो नमः ।

९३०. ॐ जीवनाय नमः ।

९३१. ॐ पर्यवस्थिताय नमः ।

९३२. ॐ अनन्तरूपाय नमः ।

९३३. ॐ अनन्तश्रिये नमः ।

९३४. ॐ जितमन्यवे नमः ।

९३५. ॐ भयापहाय नमः ।

९३६. ॐ चतुरस्त्राय नमः ।

९३७. ॐ गभीरात्मने नमः ।

९३८. ॐ विदिशाय नमः ।

९३९. ॐ व्यादिशाय नमः ।

९४०. ॐ दिशाय नमः ।

९४१. ॐ अनादये नमः ।

९४२. ॐ भूर्भुवे नमः ।

९४३. ॐ लक्ष्म्यै नमः ।

९४४. ॐ सुवीराय नमः ।

९४५. ॐ रुचिराङ्गदाय नमः ।

९४६. ॐ जननाय नमः ।

९४७. ॐ जनजन्मादये नमः ।

९४८. ॐ भीमाय नमः ।

९४९. ॐ भीमपराक्रमाय नमः ।

९५०. ॐ आधारनिलयाय नमः ।

९५१. ॐ अधात्रे नमः ।

९५२. ॐ पुष्पहासाय नमः ।

९५३. ॐ प्रजागराय नमः ।

९५४. ॐ ऊर्ध्वगाय नमः ।

९५५. ॐ सत्पथाचाराय नमः ।

९५६. ॐ प्राणदाय नमः ।

९५७. ॐ प्रणवाय नमः ।

९५८. ॐ पणाय नमः ।

९५९. ॐ प्रमाणाय नमः ।

९६०. ॐ प्राणनिलयाय नमः ।

९६१. ॐ प्राणभृते नमः ।

९६२. ॐ प्राणजीवनाय नमः ।

९६३. ॐ तत्त्वाय नमः ।

९६४. ॐ तत्त्वविदे नमः ।

९६५. ॐ एकात्मने नमः ।

९६६. ॐ जन्ममृत्युजरातिगाय नमः ।

९६७. ॐ भूर्भुवःस्वस्तरवे नमः ।

९६८. ॐ ताराय नमः ।

९६९. ॐ सवित्रे नमः ।

९७०. ॐ प्रपितामहाय नमः ।

९७१. ॐ यज्ञाय नमः ।

९७२. ॐ यज्ञपतये नमः ।

९७३. ॐ यज्वने नमः ।

९७४. ॐ यज्ञाङ्गाय नमः ।

९७५. ॐ यज्ञवाहनाय नमः ।

९७६. ॐ यज्ञभृते नमः ।

९७७. ॐ यज्ञकृते नमः ।

९७८. ॐ यज्ञिने नमः ।

९७९. ॐ यज्ञभुजे नमः ।

९८०. ॐ यज्ञसाधनाय नमः ।

९८१. ॐ यज्ञान्तकृते नमः ।

९८२. ॐ यज्ञगुह्याय नमः ।

९८३. ॐ अन्नाय नमः ।

९८४. ॐ अन्नादाय नमः ।

९८५. ॐ आत्मयोनये नमः ।

९८६. ॐ स्वयंजाताय नमः ।

९८७. ॐ वैखानाय नमः ।

९८८. ॐ सामगायनाय नमः ।

९८९. ॐ देवकीनन्दनाय नमः ।

९९०. ॐ स्त्रष्ट्रे नमः ।

९९१. ॐ क्षितीशाय नमः ।

९९२. ॐ पापनाशनाय नमः ।

९९३. ॐ शङ्खभृते नमः ।

९९४. ॐ नन्दकिने नमः ।

९९५. ॐ चक्रिणे नमः ।

९९६. ॐ शार्ङ्गधन्वने नमः ।

९९७. ॐ गदाधराय नमः ।

९९८. ॐ रथाङ्गपाणये नमः ।

९९९. ॐ अक्षोभ्याय नमः ।

१०००. ॐ सर्वप्रहरणायुधाय नमः ।

॥ इति श्रीमहाभारते अनुशासनपर्वणि श्रीविष्णुसहस्त्रनामवलिः सम्पूर्णा ॥