सहस्रनामावली

हिंदू देवी देवतांची एक हजार नावे म्हणजेच सहस्त्रनामावली. हिंदू धर्मिय रोज सकाळी संध्याकाळी या नावांचा जप करतात.


श्री वेङ्कटेश्वर सहस्रनामावली

ॐ श्री वेङ्कटेशाय नमः

ॐ विरूपाक्षाय नमः

ॐ विश्वेशाय नमः

ॐ विश्वभावनाय नमः

ॐ विश्वसृजे नमः

ॐ विश्वसंहर्त्रे नमः

ॐ विश्वप्राणाय नमः

ॐ शेषाद्रिनिलयाय नमः

ॐ अशेषभक्तदुःखप्रणाशनाय नमः

ॐ शेषस्तुत्याय नमः

ॐ शेषशायिने नमः

ॐ विशेषज्ञाय नमः

ॐ विभवे नमः

ॐ स्वभुवे नमः

ॐ विष्णवे नमः

ॐ जिष्णवे नमः

ॐ वर्धिष्णवे नमः

ॐ उत्सहिष्णवे नमः

ॐ सहिष्णुकाय नमः

ॐ भ्राजिष्णवे नमः

ॐ ग्रसिष्णवे नमः

ॐ वर्तिष्णवे नमः

ॐ भरिष्णुकाय नमः

ॐ कालयन्त्रे नमः

ॐ कालाय नमः

ॐ कालगोप्त्रे नमः

ॐ कालान्तकाय नमः

ॐ अखिलाय नमः

ॐ कालगम्याय नमः

ॐ कालकण्ठवन्द्याय नमः

ॐ कालकालेश्वराय नमः

ॐ शम्भवे नमः

ॐ स्वयम्भुवे नमः

ॐ अम्भोजनाभये नमः

ॐ स्तम्भितवारिधये नमः

ॐ अम्भोधिनन्दिनीजानये नमः

ॐ शोणाम्भोजपदप्रभाय नमः

ॐ कम्बुग्रीवाय नमः

ॐ शम्बरारिरूपाय नमः

ॐ शम्बरजेक्षणाय नमः

ॐ बिम्बाधराय नमः

ॐ बिम्बरूपिणे नमः

ॐ प्रतिबिम्बक्रियातिगाय नमः

ॐ गुणवते नमः

ॐ गुणगम्याय नमः

ॐ गुणातीताय नमः

ॐ गुणप्रियाय नमः

ॐ दुर्गुणध्वंसकृते नमः

ॐ सर्वसुगुणाय नमः

ॐ गुणभासकाय नमः

ॐ परेशाय नमः

ॐ परमात्मने नमः

ॐ परञ्ज्योतिषे नमः

ॐ परायैगतये नमः

ॐ परस्मैपदाय नमः

ॐ वियद्वाससे नमः

ॐ पारम्पर्यशुभप्रदाय नमः

ॐ ब्रह्माण्डगर्भाय नमः

ॐ ब्रह्मण्याय नमः

ॐ ब्रह्मसृजे नमः

ॐ ब्रह्मबोधिताय नमः

ॐ ब्रह्मस्तुत्याय नमः

ॐ ब्रह्मवादिने नमः

ॐ ब्रह्मचर्यपरायणाय नमः

ॐ सत्यव्रतार्थसन्तुष्टाय नमः

ॐ सत्यरूपिणे नमः

ॐ झषाङ्गवते नमः

ॐ सोमकप्राणहारिणे नमः

ॐ आनीताम्नायाय नमः

ॐ अब्दिवन्दिताय नमः

ॐ देवासुरस्तुत्याय नमः

ॐ पतन्मन्दरधारकाय नमः

ॐ धन्वन्तरये नमः

ॐ कच्छपाङ्गाय नमः

ॐ पयोनिधिविमन्थकाय नमः

ॐ अमरामृत सन्दात्रे नमः

ॐ धृतसम्मोहिनीवपुषे नमः

ॐ हरमोहकमायाविने नमः

ॐ रक्षस्सन्दोहभञ्जनाय नमः

ॐ हिरण्याक्षविदारिणे नमः

ॐ यज्ञाय नमः

ॐ यज्ञविभावनाय नमः

ॐ यज्ञीयोर्वीसमुद्धर्त्रे नमः

ॐ लीलाक्रोडाय नमः

ॐ प्रतापवते नमः

ॐ दण्डकासुरविध्वंसिने नमः

ॐ वक्रदंष्ट्राय नमः

ॐ क्षमाधराय नमः

ॐ गन्धर्वशापहरणाय नमः

ॐ पुण्यगन्धाय नमः

ॐ विचक्षणाय नमः

ॐ करालवक्त्राय नमः

ॐ सोमार्कनेत्राय नमः

ॐ षड्गुणवैभवाय नमः

ॐ श्वेतघोणिने नमः

ॐ घूर्णितभ्रुवे नमः

ॐ घुर्घुरध्वनिविभ्रमाय नमः

ॐ द्राघीयसे नमः

ॐ नीलकेशिने नमः

ॐ जाग्रदम्बुजलोचनाय नमः

ॐ घृणावते नमः

ॐ घृणिसम्मोहाय नमः

ॐ महाकालाग्निदीधितये नमः

ॐ ज्वालाकरालवदनाय नमः

ॐ महोल्काकुलवीक्षणाय नमः

ॐ सटानिर्बिन्नमेघौघाय नमः

ॐ दंष्ट्रारुग्व्याप्तदिक्तटाय नमः

ॐ उच्छ्वासाकृष्टभूतेशाय नमः

ॐ नि:श्वासत्यक्तविश्वसृजे नमः

ॐ अन्तर्भ्रमज्जगद्गर्भाय नमः

ॐ अनन्ताय नमः

ॐ ब्रह्मकपालहृते नमः

ॐ उग्राय नमः

ॐ वीराय नमः

ॐ महाविष्णवे नमः

ॐ ज्वलनाय नमः

ॐ सर्वतोमुखाय नमः

ॐ नृसिंहाय नमः

ॐ भीषणाय नमः

ॐ भद्राय नमः

ॐ मृत्युमृत्यवे नमः

ॐ सनातनाय नमः

ॐ सभास्तम्भोद्भवाय नमः

ॐ भीमाय नमः

ॐ शिरोमालिने नमः

ॐ महेश्वराय नमः

ॐ द्वादशादित्यचूडालाय नमः

ॐ कल्पधूमसटाच्छवये नमः

ॐ हिरण्यकोरस्थलभिन्नखाय नमः

ॐ सिंहमुखाय नमः

ॐ अनघाय नमः

ॐ प्रह्लादवरदाय नमः

ॐ धीमते नमः

ॐ भक्तसङ्घप्रतिष्ठिताय नमः

ॐ ब्रह्मरुद्रादिसंसेव्याय नमः

ॐ सिद्धसाध्यप्रपूजिताय नमः

ॐ लक्ष्मीनृसिंहाय नमः

ॐ देवेशाय नमः

ॐ ज्वालाजिह्वान्त्रमालिकाय नमः

ॐ खड्गिने नमः

ॐ महेष्वासिने नमः

ॐ खेटिने नमः

ॐ कपालिने नमः

ॐ मुसलिने नमः

ॐ हलिने नमः

ॐ पाशिने नमः

ॐ शूलिने नमः

ॐ महाबाहवे नमः

ॐ ज्वरघ्नाय नमः

ॐ रोगलुण्टकाय नमः

ॐ मौञ्जीयुजे नमः

ॐ छत्रकाय नमः

ॐ दण्डिने नमः

ॐ कृष्णाजिनधराय नमः

ॐ वटवे नमः

ॐ अधीतवेदाय नमः

ॐ वेदान्तोद्धारकाय नमः

ॐ ब्रह्मनैष्ठिकाय नमः

ॐ अहीनशयनप्रीताय नमः

ॐ आदितेयाय नमः

ॐ अनघाय नमः

ॐ हरये नमः

ॐ संवित्प्रियाय नमः

ॐ सामवेद्याय नमः

ॐ बलिवेश्मप्रतिष्ठिताय नमः

ॐ बलिक्षालितपादाब्जाय नमः

ॐ विन्ध्यावलिविमानिताय नमः

ॐ त्रिपादभूमिस्वीकर्त्रे नमः

ॐ विश्वरूपप्रदर्शकाय नमः

ॐ धृतत्रिविक्रमाय नमः

ॐ स्वाङ्घ्रीनखभिन्नाण्डाकर्पराय नमः

ॐ पज्जातवाहिनीधारापवित्रितजगत्त्रयाय नमः

ॐ विधिसम्मानिताय नमः

ॐ पुण्याय नमः

ॐ दैत्ययोद्ध्रे नमः

ॐ जयोर्जिताय नमः

ॐ सुरराज्यप्रदाय नमः

ॐ शुक्रमदहृते नमः

ॐ सुगतीश्वराय नमः

ॐ जामदग्न्याय नमः

ॐ कुठारिणे नमः

ॐ कार्तवीर्यविदारणाय नमः

ॐ रेणुकायाश्शिरोहारिणे नमः

ॐ दुष्टक्षत्रियमर्दनाय नमः

ॐ वर्चस्विने नमः

ॐ दानशीलाय नमः

ॐ धनुष्मते नमः

ॐ ब्रह्मवित्तमाय नमः

ॐ अत्युदग्राय नमः

ॐ समग्राय नमः

ॐ न्यग्रोधाय नमः

ॐ दुष्टनिग्रहाय नमः

ॐ रविवंशसमुद्भूताय नमः

ॐ राघवाय नमः

ॐ भरताग्रजाय नमः

ॐ कौसल्यातनयाय नमः

ॐ रामाय नमः

ॐ विश्वामित्रप्रियङ्कराय नमः

ॐ ताटकारये नमः

ॐ सुबाहुघ्नाय नमः

ॐ बलातिबलमन्त्रवते नमः

ॐ अहल्याशापविच्छेदिने नमः

ॐ प्रविष्टजनकालयाय नमः

ॐ स्वयंवरसभासंस्थाय नमः

ॐ ईशचापप्रभञ्जनाय नमः

ॐ जानकीपरिणेत्रे नमः

ॐ जनकाधीशसंस्तुताय नमः

ॐ जमदग्नितनूजातयोद्ध्रे नमः

ॐ अयोध्याधिपाग्रण्ये नमः

ॐ पितृवाक्यप्रतीपालाय नमः

ॐ त्यक्तराज्याय नमः

ॐ सलक्ष्मणायससीताचित्रकूटस्थाय नमः

ॐ भरताहितराज्यकाय नमः

ॐ काकदर्पप्रहर्ते नमः

ॐ दण्डकारण्यवासकाय नमः

ॐ पञ्चवट्यां विहारिणे नमः

ॐ स्वधर्मपरिपोषकाय नमः

ॐ विराधघ्ने नमः

ॐ अगस्त्यमुख्यमुनि सम्मानिताय नमः

ॐ पुंसे नमः

ॐ इन्द्रचापधराय नमः

ॐ खड्गधराय नमः

ॐ अक्षयसायकाय नमः

ॐ खरान्तकाय नमः

ॐ धूषणारये नमः

ॐ त्रिशिरस्करिपवे नमः

ॐ वृषाय नमः

ॐ शूर्पणखानासाच्छेत्त्रे नमः

ॐ वल्कलधारकाय नमः

ॐ जटावते नमः

ॐ पर्णशालास्थाय नमः

ॐ मारीचबलमर्दकाय नमः

ॐ पक्षिराट्कृतसंवादाय नमः

ॐ रवितेजसे नमः

ॐ महाबलाय नमः

ॐ शबर्यानीतफलभुजे नमः

ॐ हनूमत्परितोषिताय नमः

ॐ सुग्रीवाभयदाय नमः

ॐ दैत्यकायक्षेपणभासुराय नमः

ॐ सप्तसालसमुच्छेत्त्रे नमः

ॐ वालिहृते नमः

ॐ कपिसंवृताय नमः

ॐ वायुसूनुकृतासेवाय नमः

ॐ त्यक्तपम्पाय नमः

ॐ कुशासनाय नमः

ॐ उदन्वत्तीरगाय नमः

ॐ शूराय नमः

ॐ विभीषणवरप्रदाय नमः

ॐ सेतुकृते नमः

ॐ दैत्यघ्ने नमः

ॐ प्राप्तलङ्काय नमः

ॐ अलङ्कारवते नमः

ॐ अतिकायशिरश्छेत्त्रे नमः

ॐ कुम्भकर्णविभेदनाय नमः

ॐ दशकण्ठशिरोध्वंसिने नमः

ॐ जाम्बवत्प्रमुखावृताय नमः

ॐ जानकीशाय नमः

ॐ सुराध्यक्षाय नमः

ॐ साकेतेशाय नमः

ॐ पुरातनाय नमः

ॐ पुण्यश्लोकाय नमः

ॐ स्वामितीर्थनिवासकाय नमः

ॐ लक्ष्मीसरःकेलिलोलाय नमः

ॐ लक्ष्मीशाय नमः

ॐ लोकरक्षकाय नमः

ॐ देवकीगर्भसम्भूताय नमः

ॐ यशोदेक्षणलालिताय नमः

ॐ वसुदेवकृतस्तोत्राय नमः

ॐ नन्दगोपमनोहराय नमः

ॐ चतुर्भुजाय नमः

ॐ कोमलाङ्गाय नमः

ॐ गदावते नमः

ॐ नीलकुन्तलाय नमः

ॐ पूतनाप्राणसंहर्त्रे नमः

ॐ तृणावर्तविनाशनाय नमः

ॐ गर्गारोपितनामाङ्काय नमः

ॐ वासुदेवाय नमः

ॐ अधोक्षजाय नमः

ॐ गोपिकास्तन्यपायिने नमः

ॐ बलभद्रानुजाय नमः

ॐ अच्युताय नमः

ॐ वैयाघ्रनखभूषाय नमः

ॐ वत्सजिते नमः

ॐ वत्सवर्धनाय नमः

ॐ क्षीरसाराशनरताय नमः

ॐ दधिभाण्डप्रमर्धनाय नमः

ॐ नवनीतापहर्त्रे नमः

ॐ नीलनीरदभासुराय नमः

ॐ अभीरदृष्टदौर्जन्याय नमः

ॐ मातृदर्शितविश्वासाय नमः

ॐ उलूखलनिबन्धनाय नमः

ॐ नलकूबरशापान्ताय नमः

ॐ गोधूलिच्छुरिताङ्गकाय नमः

ॐ गोसङ्घरक्षकाय नमः

ॐ श्रीशाय नमः

ॐ बृन्दारण्यनिवासकाय नमः

ॐ वत्सान्तकाय नमः

ॐ बकद्वेषिणे नमः

ॐ दैत्याम्बुदमहानिलाय नमः

ॐ महाजगरचण्डाग्नये नमः

ॐ शकटप्राणकण्टकाय नमः

ॐ चन्द्रसेव्याय नमः

ॐ पुण्यगात्राय नमः

ॐ चण्डदीधितये नमः

ॐ तालपक्वफलाशिने नमः

ॐ कालीयफणिदर्पघ्ने नमः

ॐ नागपत्नीस्तुतिप्रीताय नमः

ॐ प्रलम्बासुरखण्डनाय नमः

ॐ दावाग्निबलसंहारिणे नमः

ॐ फलाहारिणे नमः

ॐ गदाग्रजाय नमः

ॐ गोपाङ्गनाचेलचोराय नमः

ॐ पाथोलीलाविशारदाय नमः

ॐ गोपीहस्ताम्बुजार्चिताय नमः

ॐ वंशगानप्रवीणाय नमः

ॐ मुनिपत्न्याहृताहाराय नमः

ॐ मुनिश्रेष्ठाय नमः

ॐ मुनिप्रियाय नमः

ॐ गोवर्धनाद्रिसन्धर्त्रे नमः

ॐ सङ्क्रन्दनतमोपहाय नमः

ॐ सदुद्यानविलासिने नमः

ॐ रासक्रीडापरायणाय नमः

ॐ वरुणाभ्यर्चिताय नमः

ॐ गोपीप्रार्थिताय नमः

ॐ पुरुषोत्तमाय नमः

ॐ अक्रूरस्तुतिसम्प्रीताय नमः

ॐ कुब्जायौवनदायकाय नमः

ॐ मुष्टिकोरःप्रहारिणे नमः

ॐ चाणूरोदरादारणाय नमः

ॐ मल्लयुद्धाग्रगण्याय नमः

ॐ पितृबन्धनमोचकाय नमः

ॐ मत्तमातङ्गपञ्चास्याय नमः

ॐ कंसग्रीवानिकृतनाय नमः

ॐ उग्रसेनप्रतिष्ठात्रे नमः

ॐ रत्नसिंहासनस्थिताय नमः

ॐ कालनेमिखलद्वेषिणे नमः

ॐ मुचुकुन्दवरप्रदाय नमः

ॐ साल्वसेवितदुर्धर्षराजस्मयनिवारणाय नमः

ॐ रुक्मिगर्वापहारिणे नमः

ॐ रुक्मिणीनयनोत्सवाय नमः

ॐ प्रद्युम्नजनकाय नमः

ॐ कामिने नमः

ॐ प्रद्युम्नाय नमः

ॐ द्वारकाधिपाय नमः

ॐ मण्याहर्त्रे नमः

ॐ महामायाय नमः

ॐ जाम्बवत्कृतसङ्गराय नमः

ॐ जाम्बूनदाम्बरधराय नमः

ॐ गम्याय नमः

ॐ जाम्बवतीविभवे नमः

ॐ कालिन्दीप्रथितारामकेलये नमः

ॐ गुञ्जावतंसकाय नमः

ॐ मन्दारसुमनोभास्वते नमः

ॐ शचीशाभीष्टदायकाय नमः

ॐ सत्राजिन्मानसोल्लासिने नमः

ॐ सत्याजानये नमः

ॐ शुभावहाय नमः

ॐ शतधन्वहराय नमः

ॐ सिद्धाय नमः

ॐ पाण्डवप्रियकोत्सवाय नमः

ॐ भद्राप्रियाय नमः

ॐ सुभद्रायाः भ्रात्रे नमः

ॐ नाग्नजितीविभवे नमः

ॐ किरीटकुण्डलधराय नमः

ॐ कल्पपल्लवलालिताय नमः

ॐ भैष्मीप्रणयभाषावते नमः

ॐ मित्रविन्दाधिपाय नमः

ॐ अभयाय नमः

ॐ स्वमूर्तिकेलिसम्प्रीताय नमः

ॐ लक्ष्मणोदारमानसाय नमः

ॐ प्राग्ज्योतिषाधिपध्वंसिने नमः

ॐ तत्सैन्यान्तकराय नमः

ॐ अमृताय नमः

ॐ भूमिस्तुताय नमः

ॐ भूरिभोगाय नमः

ॐ भूषणाम्बरसंयुताय नमः

ॐ बहुरामाकृताह्लादाय नमः

ॐ गन्धमाल्यानुलेपनाय नमः

ॐ नारदादृष्टचरिताय नमः

ॐ देवेशाय नमः

ॐ विश्वराजे नमः

ॐ गुरवे नमः

ॐ बाणबाहुविदाराय नमः

ॐ तापज्वरविनाशनाय नमः

ॐ उपोद्धर्षयित्रे नमः

ॐ अव्यक्ताय नमः

ॐ शिववाक्तुष्टमानसाय नमः

ॐ महेशज्वरसंस्तुताय नमः

ॐ शीतज्वरभयान्तकाय नमः

ॐ नृगराजोद्धारकाय नमः

ॐ पौण्ड्रकादिवधोद्यताय नमः

ॐ विविधारिच्छलोद्विग्न ब्राह्मणेषु दयापराय नमः

ॐ जरासन्धबलद्वेषिणे नमः

ॐ केशिदैत्यभयङ्कराय नमः

ॐ चक्रिणे नमः

ॐ चैद्यान्तकाय नमः

ॐ सभ्याय नमः

ॐ राजबन्धविमोचकाय नमः

ॐ राजसूयहविर्भोक्त्रे नमः

ॐ स्निग्धाङ्गाय नमः

ॐ शुभलक्षणाय नमः

ॐ धानाभक्षणसम्प्रीताय नमः

ॐ कुचेलाभीष्टदायकाय नमः

ॐ सत्त्वादिगुणगम्भीराय नमः

ॐ द्रौपदीमानरक्षकाय नमः

ॐ भीष्मध्येयाय नमः

ॐ भक्तवश्याय नमः

ॐ भीमपूज्याय नमः

ॐ दन्तवक्त्रशिरश्छेत्त्रे नमः

ॐ कृष्णाय नमः

ॐ कृष्णासखाय नमः

ॐ स्वराजे नमः

ॐ वैजयन्तीप्रमोदिने नमः

ॐ बर्हिबर्हविभूषणाय नमः

ॐ पार्थकौरवसन्धानकारिणे नमः

ॐ दुश्शासनान्तकाय नमः

ॐ बुद्धाय नमः

ॐ विशुद्धाय नमः

ॐ सर्वज्ञाय नमः

ॐ क्रतुहिंसाविनिन्दकाय नमः

ॐ त्रिपुरस्त्रीमानभङ्गाय नमः

ॐ सर्वशास्त्रविशारदाय नमः

ॐ निर्विकाराय नमः

ॐ निर्ममाय नमः

ॐ निराभासाय नमः

ॐ विरामयाय नमः

ॐ जगन्मोहकधर्मिणे नमः

ॐ दिग्वस्त्राय नमः

ॐ दिक्पतीश्वरायाय नमः

ॐ कल्किने नमः

ॐ म्लेच्छप्रहर्त्रे नमः

ॐ दुष्टनिग्रहकारकाय नमः

ॐ धर्मप्रतिष्ठाकारिणे नमः

ॐ चातुर्वर्ण्यविभागकृते नमः

ॐ युगान्तकाय नमः

ॐ युगाक्रान्ताय नमः

ॐ युगकृते नमः

ॐ युगभासकाय नमः

ॐ कामारये नमः

ॐ निष्कामाय नमः

ॐ कामितार्थदाय नमः

ॐ सवितुर्वरेण्याय भर्गसे नमः

ॐ शार्ङ्गिणे नमः

ॐ वैकुण्ठमन्दिराय नमः

ॐ हयग्रीवाय नमः

ॐ कैटभारये नमः

ॐ ग्राहघ्नाय नमः

ॐ गजरक्षकाय नमः

ॐ सर्वसंशयविच्छेत्त्रे नमः

ॐ सर्वभक्तसमुत्सुकाय नमः

ॐ कपर्दिने नमः

ॐ कामहारिणे नमः

ॐ कलायै नमः

ॐ काष्ठायै नमः

ॐ स्मृतये नमः

ॐ धृतये नमः

ॐ अनादये नमः

ॐ अप्रमेयौजसे नमः

ॐ प्रधानाय नमः

ॐ सन्निरूपकाय नमः

ॐ निर्लेपाय नमः

ॐ निस्स्पृहाय नमः

ॐ असङ्गाय नमः

ॐ निर्भयाय नमः

ॐ नीतिपारगाय नमः

ॐ निष्प्रेष्याय नमः

ॐ निष्क्रियाय नमः

ॐ शान्ताय नमः

ॐ निधये नमः

ॐ निष्प्रपञ्चाय नमः

ॐ नयाय नमः

ॐ कर्मिणे नमः

ॐ अकर्मिणे नमः

ॐ विकर्मिणे नमः

ॐ कर्मेप्सवे नमः

ॐ कर्मभावनाय नमः

ॐ कर्माङ्गाय नमः

ॐ कर्मविन्यासाय नमः

ॐ महाकर्मिणे नमः

ॐ महाव्रतिने नमः

ॐ कर्मभुजे नमः

ॐ कर्मफलदाय नमः

ॐ कर्मेशाय नमः

ॐ कर्मनिग्रहाय नमः

ॐ नराय नमः

ॐ नारायणाय नमः

ॐ दान्ताय नमः

ॐ कपिलाय नमः

ॐ कामदाय नमः

ॐ शुचये नमः

ॐ तप्त्रे नमः

ॐ जप्त्रे नमः

ॐ अक्षमालावते नमः

ॐ गन्त्रे नमः

ॐ नेत्रे नमः

ॐ लयाय नमः

ॐ गतये नमः

ॐ शिष्टाय नमः

ॐ द्रष्ट्रे नमः

ॐ रिपुद्वेष्ट्रे नमः

ॐ रोष्ट्रे नमः

ॐ वेष्ट्रे नमः

ॐ महानटाय नमः

ॐ रोद्ध्रे नमः

ॐ बोद्ध्रे नमः

ॐ महायोद्ध्रे नमः

ॐ श्रद्धावते नमः

ॐ सत्यधिये नमः

ॐ शुभाय नमः

ॐ मन्त्रिणे नमः

ॐ मन्त्राय नमः

ॐ मन्त्रगम्याय नमः

ॐ मन्त्रकृते नमः

ॐ परमन्त्रहृते नमः

ॐ मन्त्रभृते नमः

ॐ मन्त्रफलदाय नमः

ॐ मन्त्रेशाय नमः

ॐ मन्त्रविग्रहाय नमः

ॐ मन्त्राङ्गाय नमः

ॐ मन्त्रविन्यासाय नमः

ॐ महामन्त्राय नमः

ॐ महाक्रमाय नमः

ॐ स्थिरधिये नमः

ॐ स्थिरविज्ञानाय नमः

ॐ स्थिरप्रज्ञाय नमः

ॐ स्थिरासनाय नमः

ॐ स्थिरयोगाय नमः

ॐ स्थिराधाराय नमः

ॐ स्थिरमार्गाय नमः

ॐ स्थिरागमाय नमः

ॐ विश्श्रेयसाय नमः

ॐ निरीहाय नमः

ॐ अग्नये नमः

ॐ निरवद्याय नमः

ॐ निरञ्जनाय नमः

ॐ निर्वैराय नमः

ॐ निरहङ्काराय नमः

ॐ निर्दम्भाय नमः

ॐ निरसूयकाय नमः

ॐ अनन्ताय नमः

ॐ अनन्तबाहूरवे नमः

ॐ अनन्ताङ्घ्रये नमः

ॐ अनन्तदृशे नमः

ॐ अनन्तवक्त्राय नमः

ॐ अनन्ताङ्गाय नमः

ॐ अनन्तरूपाय नमः

ॐ अनन्तकृते नमः

ॐ ऊर्ध्वरेतसे नमः

ॐ ऊर्ध्वलिङ्गाय नमः

ॐ ऊर्ध्वमूर्ध्ने नमः

ॐ ऊर्ध्वशाखकाय नमः

ॐ ऊर्ध्वाय नमः

ॐ ऊर्ध्वाध्वरक्षिणे नमः

ॐ ऊर्ध्वज्वालाय नमः

ॐ निराकुलाय नमः

ॐ बीजाय नमः

ॐ बीजप्रदाय नमः

ॐ नित्याय नमः

ॐ निदानाय नमः

ॐ निष्कृतये नमः

ॐ कृतिने नमः

ॐ महते नमः

ॐ अणीयसे नमः

ॐ गरिम्णे नमः

ॐ सुषमाय नमः

ॐ चित्रमालिकाय नमः

ॐ नभस्पृशे नमः

ॐ नभसो ज्योतिषे नमः

ॐ नभस्वते नमः

ॐ निर्नभसे नमः

ॐ नभसे नमः

ॐ अभवे नमः

ॐ विभवे नमः

ॐ प्रभवे नमः

ॐ शम्भवे नमः

ॐ महीयसे नमः

ॐ भूर्भुवाकृतये नमः

ॐ महानन्दाय नमः

ॐ महाशूराय नमः

ॐ महोराशये नमः

ॐ महोत्सवाय नमः

ॐ महाक्रोधाय नमः

ॐ महाज्वालाय नमः

ॐ महाशान्ताय नमः

ॐ महागुणाय नमः

ॐ सत्यव्रताय नमः

ॐ सत्यपराय नमः

ॐ सत्यसन्धाय नमः

ॐ सताङ्गतये नमः

ॐ सत्येशाय नमः

ॐ सत्यसङ्कल्पाय नमः

ॐ सत्यचारित्रलक्षणाय नमः

ॐ अन्तश्चराय नमः

ॐ अन्तरात्मने नमः

ॐ परमात्मने नमः

ॐ चिदात्मकाय नमः

ॐ रोचनाय नमः

ॐ रोचमानाय नमः

ॐ साक्षिणे नमः

ॐ शौरये नमः

ॐ जनार्दनाय नमः

ॐ मुकुन्दाय नमः

ॐ नन्दनिष्पन्दाय नमः

ॐ स्वर्णबिन्दवे नमः

ॐ पुरुदराय नमः

ॐ अरिन्दमाय नमः

ॐ सुमन्दाय नमः

ॐ कुन्दमन्दारहासवते नमः

ॐ स्यन्दनारूढचण्डाङ्गाय नमः

ॐ आनन्दिने नमः

ॐ नन्दनन्दाय नमः

ॐ अनसूयानन्दनाय नमः

ॐ अत्रिनेत्रानन्दाय नमः

ॐ सुनन्दवते नमः

ॐ शङ्खवते नमः

ॐ पङ्कजकराय नमः

ॐ कुङ्कुमाङ्काय नमः

ॐ जयाङ्कुशाय नमः

ॐ अम्भोजमकरन्दाढ्याय नमः

ॐ निष्पङ्काय नमः

ॐ अगरुपङ्किलाय नमः

ॐ इन्द्राय नमः

ॐ चन्द्राय नमः

ॐ चन्द्ररथाय नमः

ॐ अतिचन्द्राय नमः

ॐ चन्द्रभासकाय नमः

ॐ उपेन्द्राय नमः

ॐ इन्द्रराजाय नमः

ॐ वागीन्द्राय नमः

ॐ चन्द्रलोचनाय नमः

ॐ प्रतीचे नमः

ॐ पराचे नमः

ॐ परन्धाम्ने नमः

ॐ परमार्थाय नमः

ॐ परात्पराय नमः

ॐ अपारवाचे नमः

ॐ पारगामिने नमः

ॐ परावाराय नमः

ॐ परावराय नमः

ॐ सहस्वते नमः

ॐ अर्थदात्रे नमः

ॐ सहनाय नमः

ॐ साहसिने नमः

ॐ जयिने नमः

ॐ तेजस्विने नमः

ॐ वायुविशिखिने नमः

ॐ तपस्विने नमः

ॐ तापसोत्तमाय नमः

ॐ ऐश्वर्योद्भूतिकृते नमः

ॐ भूतये नमः

ॐ ऐश्वर्याङ्गकलापवते नमः

ॐ अम्भोधिशायिने नमः

ॐ भगवते नमः

ॐ सर्वज्ञाय नमः

ॐ सामपारगाय नमः

ॐ महायोगिने नमः

ॐ महाधीराय नमः

ॐ महाभोगिने नमः

ॐ महाप्रभवे नमः

ॐ महावीराय नमः

ॐ महातुष्टये नमः

ॐ महापुष्टये नमः

ॐ महागुणाय नमः

ॐ महादेवाय नमः

ॐ महाबाहवे नमः

ॐ महाधर्माय नमः

ॐ महेश्वराय नमः

ॐ समीपगाय नमः

ॐ दूरगामिने नमः

ॐ स्वर्गमार्गनिरर्गलाय नमः

ॐ नगाय नमः

ॐ नगधराय नमः

ॐ नागाय नमः

ॐ नागेशाय नमः

ॐ नागपालकाय नमः

ॐ हिरण्मयाय नमः

ॐ स्वर्णरेतसे नमः

ॐ हिरण्यार्चिषे नमः

ॐ हिरण्यदाय नमः

ॐ गुणगण्याय नमः

ॐ शरण्याय नमः

ॐ पुण्यकीर्तये नमः

ॐ पुराणगाय नमः

ॐ जन्यभृते नमः

ॐ जन्यसन्नद्धाय नमः

ॐ दिव्यपञ्चायुधाय नमः

ॐ विशिने नमः

ॐ दौर्जन्यभङ्गाय नमः

ॐ पर्जन्याय नमः

ॐ सौजन्यनिलयाय नमः

ॐ अलयाय नमः

ॐ जलन्धरान्तकाय नमः

ॐ महामनसे नमः

ॐ भस्मदैत्यनाशिने नमः

ॐ श्रेष्ठाय नमः

ॐ श्रविष्ठाय नमः

ॐ द्राघिष्ठाय नमः

ॐ गरिष्ठाय नमः

ॐ गरुडध्वजाय नमः

ॐ ज्येष्ठाय नमः

ॐ द्रढिष्ठाय नमः

ॐ वर्षिष्ठाय नमः

ॐ द्राघियसे नमः

ॐ प्रणवाय नमः

ॐ फणिने नमः

ॐ सम्प्रदायकराय नमः

ॐ स्वामिने नमः

ॐ सुरेशाय नमः

ॐ माधवाय नमः

ॐ मधवे नमः

ॐ निर्णिमेषाय नमः

ॐ विधये नमः

ॐ वेधसे नमः

ॐ बलवते नमः

ॐ जीवनाय नमः

ॐ बलिने नमः

ॐ स्मर्त्रे नमः

ॐ श्रोत्रे नमः

ॐ निकर्त्रे नमः

ॐ ध्यात्रे नमः

ॐ नेत्रे नमः

ॐ समाय नमः

ॐ असमाय नमः

ॐ होत्रे नमः

ॐ पोत्रे नमः

ॐ महावक्त्रे नमः

ॐ रन्त्रे नमः

ॐ मन्त्रे नमः

ॐ खलान्तकाय नमः

ॐ दात्रे नमः

ॐ ग्राहयित्रे नमः

ॐ मात्रे नमः

ॐ नियन्त्रे नमः

ॐ अनन्तवैभवाय नमः

ॐ गोप्त्रे नमः

ॐ गोपयित्रे नमः

ॐ हन्त्रे नमः

ॐ धर्मजागरित्रे नमः

ॐ धवाय नमः

ॐ कर्त्रे नमः

ॐ क्षेत्रकराय नमः

ॐ क्षेत्रप्रदाय नमः

ॐ क्षेत्रज्ञाय नमः

ॐ आत्मविदे नमः

ॐ क्षेत्रिणे नमः

ॐ क्षेत्रहराय नमः

ॐ क्षेत्रप्रियाय नमः

ॐ क्षेमकराय नमः

ॐ मरुते नमः

ॐ भक्तिप्रदाय नमः

ॐ मुक्तिदायिने नमः

ॐ शक्तिदाय नमः

ॐ युक्तिदायकायनमः

ॐ शक्तियुजे नमः

ॐ मौक्तिकस्रग्विणे नमः

ॐ सूक्तये नमः

ॐ आम्नायसूक्तिगाय नमः

ॐ धनञ्जयाय नमः

ॐ धनाध्यक्षाय नमः

ॐ धनिकाय नमः

ॐ धनदाधिपाय नमः

ॐ महाधनाय नमः

ॐ महामानिने नमः

ॐ दुर्योधनविमानिताय नमः

ॐ रत्नकराय नमः

ॐ रत्न रोचिषे नमः

ॐ रत्नगर्भाश्रयाय नमः

ॐ शुचये नमः

ॐ रत्नसानुनिधये नमः

ॐ मौलिरत्नभासे नमः

ॐ रत्नकङ्कणाय नमः

ॐ अन्तर्लक्ष्याय नमः

ॐ अन्तरभ्यासिने नमः

ॐ अन्तर्ध्येयाय नमः

ॐ जितासनाय नमः

ॐ अन्तरङ्गाय नमः

ॐ दयावते नमः

ॐ अन्तर्मायाय नमः

ॐ महार्णवाय नमः

ॐ सरसाय नमः

ॐ सिद्धरसिकाय नमः

ॐ सिद्धये नमः

ॐ सिद्ध्याय नमः

ॐ सदागतये नमः

ॐ आयुःप्रदाय नमः

ॐ महायुष्मते नमः

ॐ अर्चिष्मते नमः

ॐ ओषधीपतये नमः

ॐ अष्टश्रियै नमः

ॐ अष्टभागाय नमः

ॐ अष्टककुब्व्याप्तयशसे नमः

ॐ व्रतिने नमः

ॐ अष्टापदाय नमः

ॐ सुवर्णाभाय नमः

ॐ अष्टमूर्तये नमः

ॐ त्रिमूर्तिमते नमः

ॐ अस्वप्नाय नमः

ॐ स्वप्नगाय नमः

ॐ स्वप्नाय नमः

ॐ सुस्वप्नफलदायकाय नमः

ॐ दुस्स्वप्नध्वंसकाय नमः

ॐ ध्वस्तदुर्निमित्ताय नमः

ॐ शिवङ्कराय नमः

ॐ सुवर्णवर्णाय नमः

ॐ सम्भाव्याय नमः

ॐ वर्णिताय नमः

ॐ वर्णसम्मुखाय नमः

ॐ सुवर्णमुखरीतीरशिव ध्यातपदाम्बुजाय नमः

ॐ दाक्षायणीवचस्तुष्टाय नमः

ॐ दुर्वासोदृष्टिगोचराय नमः

ॐ अम्बरीषव्रतप्रीताय नमः

ॐ महाकृत्तिविभञ्जनाय नमः

ॐ महाभिचारकध्वंसिने नमः

ॐ कालसर्पभयान्तकाय नमः

ॐ सुदर्शनाय नमः

ॐ कालमेघश्यामाय नमः

ॐ श्रीमन्त्रभाविताय नमः

ॐ हेमाम्बुजसरस्नायिने नमः

ॐ श्रीमनोभाविताकृतये नमः

ॐ श्रीप्रदत्ताम्बुजस्रग्विणे नमः

ॐ श्री केलये नमः

ॐ श्रीनिधये नमः

ॐ भवाय नमः

ॐ श्रीप्रदाय नमः

ॐ वामनाय नमः

ॐ लक्ष्मीनायकाय नमः

ॐ चतुर्भुजाय नमः

ॐ सन्तृप्ताय नमः

ॐ तर्पिताय नमः

ॐ तीर्थस्नातृसौख्यप्रदर्शकाय नमः

ॐ अगस्त्यस्तुतिसंहृष्टाय नमः

ॐ दर्शिताव्यक्तभावनाय नमः

ॐ कपिलार्चिषे नमः

ॐ कपिलवते नमः

ॐ सुस्नाताघाविपाटनाय नमः

ॐ वृषाकपये नमः

ॐ कपिस्वामिमनोन्तस्थितविग्रहाय नमः

ॐ वह्निप्रियाय नमः

ॐ अर्थसम्भवाय नमः

ॐ जनलोकविधायकाय नमः

ॐ वह्निप्रभाय नमः

ॐ वह्नितेजसे नमः

ॐ शुभाभीष्टप्रदाय नमः

ॐ यमिने नमः

ॐ वारुणक्षेत्रनिलयाय नमः

ॐ वरुणाय नमः

ॐ सारणार्चिताय नमः

ॐ वायुस्थानकृतावासाय नमः

ॐ वायुगाय नमः

ॐ वायुसम्भृताय नमः

ॐ यमान्तकाय नमः

ॐ अभिजननाय नमः

ॐ यमलोकनिवारणाय नमः

ॐ यमिनामग्रगण्याय नमः

ॐ संयमिने नमः

ॐ यमभाविताय नमः

ॐ इन्द्रोद्यानसमीपस्थाय नमः

ॐ इन्द्रदृग्विषयाय नमः

ॐ प्रभवे नमः

ॐ यक्षराट्सरसीवासाय नमः

ॐ अक्षय्यनिधिकोशकृते नमः

ॐ स्वामितीर्थकृतावासाय नमः

ॐ स्वामिध्येयाय नमः

ॐ वराहाद्यष्टतीर्थाभिसेविताङ्घ्रिसरोरुहाय नमः

ॐ पाण्डुतीर्थाभिषिक्ताङ्गाय नमः

ॐ युधिष्ठिरवरप्रदाय नमः

ॐ भीमान्तःकरणारूढाय नमः

ॐ श्वेतवाहनसख्यवते नमः

ॐ नकुलाभयदाय नमः

ॐ माद्रीसहदेवाभिवन्दिताय नमः

ॐ कृष्णाशपथसन्धात्रे नमः

ॐ कुन्तीस्तुतिरताय नमः

ॐ दमिने नमः

ॐ नारादादिमुनिस्तुत्याय नमः

ॐ नित्यकर्मपरायणाय नमः

ॐ दर्शिताव्यक्तरूपाय नमः

ॐ वीणानादप्रमोदिताय नमः

ॐ षट्कोटितीर्थचर्यावते नमः

ॐ देवतीर्थकृताश्रमाय नमः

ॐ बिल्वामलजलस्नायिने नमः

ॐ सरस्वत्यम्बुसेविताय नमः

ॐ तुम्बुरूदकसंस्पर्शजचित्ततमोपहाय नमः

ॐ मत्स्यवामनकूर्मादितीर्थराजाय नमः

ॐ पुराणभृते नमः

ॐ शक्रध्येयपदाम्भोजय नमः

ॐ शङ्खपूजितपादुकाय नमः

ॐ रामतीर्थविहारिणे नमः

ॐ बलभद्रब्रतिष्ठिताय नमः

ॐ जामदग्न्यसरस्तीर्थजलसेचनतर्पिताय नमः

ॐ पापहारिकीलालसुस्नाताघविनाशनाय नमः

ॐ नभोगङ्गाभिषिक्ताय नमः

ॐ नागतीर्थाभिषेकवते नमः

ॐ कुमारधारातीर्थस्थाय नमः

ॐ वटुवेषाय नमः

ॐ सुमेखलाय नमः

ॐ वृद्धस्यसुकुमारत्व प्रदाय नमः

ॐ सौन्दर्यवते नमः

ॐ सुखिने नमः

ॐ प्रियंवदाय नमः

ॐ महाकुक्षये नमः

ॐ इक्ष्वाकुकुलनन्दनाय नमः

ॐ नीलगोक्षीरधाराभुवे नमः

ॐ वराहाचलनायकाय नमः

ॐ भरद्वाजप्रतिष्ठावते नमः

ॐ बृहस्पतिविभाविताय नमः

ॐ अञ्जनाकृतपूजावते नमः

ॐ आञ्जनेयकरार्चिताय नमः

ॐ अञ्जनाद्रनिवासाय नमः

ॐ मुञ्जिकेशाय नमः

ॐ पुरन्दराय नमः

ॐ किन्नरद्वन्द्वसम्बन्धिबन्धमोक्षप्रदायकाय नमः

ॐ वैखानसमखारम्भाय नमः

ॐ वृषज्ञेयाय नमः

ॐ वृषाचलाय नमः

ॐ वृषकायप्रभेत्त्रे नमः

ॐ क्रीडानाचारसम्भ्रमाय नमः

ॐ सौवर्चलेयविन्यस्तराज्याय नमः

ॐ नारायणप्रियाय नमः

ॐ दुर्मेधोभञ्जकाय नमः

ॐ प्राज्ञाय नमः

ॐ ब्रह्मोत्सवमहोत्सुकाय नमः

ॐ सुभद्रवते नमः

ॐ भद्रासुरशिरश्छेत्रे नमः

ॐ भद्रक्षेत्रिणे नमः

ॐ मृगयाक्षीणसन्नाहाय नमः

ॐ शङ्खराजन्यतुष्टिदाय नमः

ॐ स्थाणुस्थाय नमः

ॐ वैनतेयाङ्गभाविताय नमः

ॐ अशरीरवते नमः

ॐ भोगीन्द्रभोगसंस्थानाय नमः

ॐ ब्रह्मादिगणसेविताय नमः

ॐ सहस्रार्कच्छटाभास्वद्विमानान्तस्स्थिताय नमः

ॐ गुणिने नमः

ॐ विष्वक्सेनकृतस्तोत्राय नमः

ॐ सनन्दनपरीवृताय नमः

ॐ जाह्नव्यादिनदीसेव्याय नमः

ॐ सुरेशाद्यभिवन्दिताय नमः

ॐ सुराङ्गनानृत्यपराय नमः

ॐ गन्धर्वोद्गायनप्रियाय नमः

ॐ राकेन्दुसङ्काशनखाय नमः

ॐ कोमलाङ्घ्रिसरोरुहाय नमः

ॐ कच्छपप्रपदाय नमः

ॐ कुन्दगुल्फकाय नमः

ॐ स्वच्छकूर्पराय नमः

ॐ शुभङ्कराय नमः

ॐ मेदुरस्वर्णवस्त्राढ्यकटिदेशस्थमेखलाय नमः

ॐ प्रोल्लसच्छुरिकाभास्वत्कटिदेशाय नमः

ॐ अनन्तपद्मजस्थाननाभये नमः

ॐ मौक्तिकमालिकाय नमः

ॐ मन्दारचाम्पेयमालिने नमः

ॐ रत्नाभरणसम्भृताय नमः

ॐ लम्बयज्ञोपवीतिने नमः

ॐ चन्द्रश्रीखण्डलेपवते नमः

ॐ वरदाय नमः

ॐ अभयदाय नमः

ॐ चक्रिणे नमः

ॐ शङ्खिने नमः

ॐ कौस्तुभदीप्तिमते नमः

ॐ श्रीवत्साङ्कितवक्षस्काय नमः

ॐ लक्ष्मीसंश्रितहृत्तटाय नमः

ॐ नीलोत्पलनिभाकाराय नमः

ॐ शोणाम्भोजसमाननाय नमः

ॐ कोटिमन्मथलावण्याय नमः

ॐ चन्द्रिकास्मितपूरिताय नमः

ॐ सुधास्वच्छोर्ध्वपुण्ड्राय नमः

ॐ कस्तूरीतिलकाञ्चिताय नमः

ॐ पुण्डरीकेक्षणाय नमः

ॐ स्वच्छाय नमः

ॐ मौलिशोभाविराजिताय नमः

ॐ पद्मस्थाय नमः

ॐ पद्मनाभाय नमः

ॐ सोममण्डलगाय नमः

ॐ बुधाय नमः

ॐ वह्निमण्डलगाय नमः

ॐ सूर्याय नमः

ॐ सूर्यमण्डलसंस्थिताय नमः

ॐ श्रीपतये नमः

ॐ भूमिजानये नमः

ॐ विमलाद्यभिसंवृताय नमः

ॐ जगत्कुटुम्बजनित्रे नमः

ॐ रक्षकाय नमः

ॐ कामितप्रदाय नमः

ॐ अवस्थात्रययन्त्रे नमः

ॐ विश्वतेजस्स्वरूपवते नमः

ॐ ज्ञप्तये नमः

ॐ ज्ञेयाय नमः

ॐ ज्ञानगम्याय नमः

ॐ ज्ञानातीताय नमः

ॐ सुरातिगाय नमः

ॐ ब्रह्माण्डान्तर्बहिर्व्याप्ताय नमः

ॐ वेङ्कटाद्रिगदाधराय नमः

श्री वेङ्कटेश्वर सहस्रनामावलिः समाप्तं