सहस्रनामावली

हिंदू देवी देवतांची एक हजार नावे म्हणजेच सहस्त्रनामावली. हिंदू धर्मिय रोज सकाळी संध्याकाळी या नावांचा जप करतात.


श्रीमद् दत्तात्रेय सहस्रनामावली

१ ॐ श्री दत्तात्रेयाय नमः ॥

२ ॐ महायोगिने नमः ॥

३ ॐ योगेशाय नमः ॥

४ ॐ अमरप्रभवे नमः ॥

५ ॐ मुनये नमः ॥

६ ॐ दिगम्बराय नमः ॥

७ ॐ बालाय नमः ॥

८ ॐ मायामुक्ताय नमः ॥

९ ॐ मदापहाय नमः ॥

१० ॐ अवधूताय नमः ॥

११ ॐ महानाथाय नमः ॥

१२ ॐ शङ्कराय नमः ॥

१३ ॐ अमरवल्लभाय नमः ॥

१४ ॐ महादेवाय नमः ॥

१५ ॐ आदिदेवाय नमः ॥

१६ ॐ पुराणप्रभवे नमः ॥

१७ ॐ ईश्वराय नमः ॥

१८ ॐ सत्त्वकृते नमः ॥

१९ ॐ सत्त्वभृते नमः ॥

२० ॐ भावाय नमः ॥

२१ ॐ सत्त्वात्मने नमः ॥

२२ ॐ सत्त्वसागराय नमः ॥

२३ ॐ सत्त्वविदे नमः ॥

२४ ॐ सत्त्वसाक्षिणे नमः ॥

२५ ॐ सत्त्वसाध्याय नमः ॥

२६ ॐ अमराधिपाय नमः ॥

२७ ॐ भूतकृते नमः ॥

२८ ॐ भूतभृते नमः ॥

२९ ॐ भूतात्मने नमः ॥

३० ॐ भूतसम्भवाय नमः ॥

३१ ॐ भूतभवाय नमः ॥

३२ ॐ भावाय नमः ॥

३३ ॐ भूतविदे नमः ॥

३४ ॐ भूतकारणाय नमः ॥

३५ ॐ भूतसाक्षिणे नमः ॥

३६ ॐ प्रभूतये नमः ॥

३७ ॐ भूतानां परमं गतये नमः ॥

३८ ॐ भूतसङ्गविहीनात्मने नमः ॥

३९ ॐ भूतात्मने नमः ॥

४० ॐ भूतशङ्कराय नमः ॥

४१ ॐ भूतनाथाय नमः ॥

४२ ॐ भूतमहानाथाय नमः ॥

४३ ॐ भूतादिनाथाय नमः ॥

४४ ॐ महेश्वराय नमः ॥

४५ ॐ सर्वभूतनिवासात्मने नमः ॥

४६ ॐ भूतसन्तापनाशनाय नमः ॥

४७ ॐ सर्वात्मने नमः ॥

४८ ॐ सर्वभृते नमः ॥

४९ ॐ सर्वाय नमः ॥

५० ॐ सर्वज्ञाय नमः ॥

५१ ॐ सर्वनिर्णयाय नमः ॥

५२ ॐ सर्वसाक्षिणे नमः ॥

५३ ॐ बृहद्भानवे नमः ॥

५४ ॐ सर्वविदे नमः ॥

५५ ॐ सर्वमङ्गलाय नमः ॥

५६ ॐ शान्ताय नमः ॥

५७ ॐ सत्याय नमः ॥

५८ ॐ शमाय नमः ॥

५९ ॐ समाय नमः ॥

६० ॐ एकाकिने नमः ॥

६१ ॐ कमलापतये नमः ॥

६२ ॐ रामाय नमः ॥

६३ ॐ रामप्रियाय नमः ॥

६४ ॐ विरामाय नमः ॥

६५ ॐ रामकारणाय नमः ॥

६६ ॐ शुद्धात्मने नमः ॥

६७ ॐ पवनाय नमः ॥

६८ ॐ अनन्ताय नमः ॥

६९ ॐ प्रतीताय नमः ॥

७० ॐ परमार्थभृते नमः ॥

७१ ॐ हंससाक्षिणे नमः ॥

७२ ॐ विभवे नमः ॥

७३ ॐ प्रभवे नमः ॥

७४ ॐ प्रलयाय नमः ॥

७५ ॐ सिद्धात्मने नमः ॥

७६ ॐ परमात्मने नमः ॥

७७ ॐ सिद्धानां परमगतये नमः ॥

७८ ॐ सिद्धिसिद्धये नमः ॥

७९ ॐ साध्याय नमः ॥

८० ॐ साधनाय नमः ॥

८१ ॐ उत्तमाय नमः ॥

८२ ॐ सुलक्षणाय नमः ॥

८३ ॐ सुमेधाविने नमः ॥

८४ ॐ विद्यवते नमः ॥

८५ ॐ विगतान्तराय नमः ॥

८६ ॐ विज्वराय नमः ॥

८७ ॐ महाबाहवे नमः ॥

८८ ॐ बहुलानन्दवर्धनाय नमः ॥

८९ ॐ अव्यक्तपुरुषाय नमः ॥

९० ॐ प्रज्ञाय नमः ॥

९१ ॐ परज्ञाय नमः ॥

९२ ॐ परमार्थदृशे नमः ॥

९३ ॐ परापरविनिर्मुक्ताय नमः ॥

९४ ॐ युक्ताय नमः ॥

९५ ॐ तत्त्वप्रकाशवते नमः ॥

९६ ॐ दयावते नमः ॥

९७ ॐ भगवते नमः ॥

९८ ॐ भाविने नमः ॥

९९ ॐ भावात्मने नमः ॥

१०० ॐ भावकारणाय नमः ॥

१०१ ॐ भवसन्तापनाशनाय ॥

१०२ ॐ पुष्पवते नमः ॥

१०३ ॐ पण्डिताय नमः ॥

१०४ ॐ बुद्धाय नमः ॥

१०५ ॐ प्रत्यक्षवस्तवे नमः ॥

१०६ ॐ विश्वात्मने नमः ॥

१०७ ॐ प्रत्यग्ब्रह्मसनातनाय नमः ॥

१०८ ॐ प्रमाणविगताय नमः ॥

१०९ ॐ प्रत्याहारणी योजकाय नमः ॥

११० ॐ प्रणवाय नमः ॥

१११ ॐ प्रणवातीताय नमः ॥

११२ ॐ प्रमुखाय नमः ॥

११३ ॐ प्रलयात्मकाय नमः ॥

११४ ॐ मृत्युञ्जयाय नमः ॥

११५ ॐ विविक्तात्मने नमः ॥

११६ ॐ शङ्करात्मने नमः ॥

११७ ॐ परस्मैवपुषे नमः ॥

११८ ॐ परमाय नमः ॥

११९ ॐ तनुविज्ञेयाय नमः ॥

१२० ॐ परमात्मनिसंस्थिताय नमः ॥

१२१ ॐ प्रबोधकलनाधाराय नमः ॥

१२२ ॐ प्रभाव प्रवरोत्तमाय नमः ॥

१२३ ॐ चिदम्बराय नमः ॥

१२४ ॐ चिद्विलासाय नमः ॥

१२५ ॐ चिदाकाशाय नमः ॥

१२६ ॐ चिदुत्तमाय नमः ॥

१२७ ॐ चित्त चैतन्य चित्तात्मने नमः ॥

१२८ ॐ देवानां परमागतये नमः ॥

१२९ ॐ अचेत्याय नमः ॥

१३० ॐ चेतनाधाराय नमः ॥

१३१ ॐ चेतनाचित्तविक्रमाय नमः ॥

१३२ ॐ चित्तात्मने नमः ॥

१३३ ॐ चेतनारूपाय नमः ॥

१३४ ॐ लसत्पङ्कजलोचनाय नमः ॥

१३५ ॐ परब्रह्मणे नमः ॥

१३६ ॐ परञ्ज्योतिये नमः ॥

१३७ ॐ परन्धाम्ने नमः ॥

१३८ ॐ परन्तपसे नमः ॥

१३९ ॐ परंसूत्राय नमः ॥

१४० ॐ परतन्त्राय नमः ॥

१४१ ॐ पवित्राय नमः ॥

१४२ ॐ परमोहवते नमः ॥

१४३ ॐ क्षेत्रज्ञाय नमः ॥

१४४ ॐ क्षेत्रगाय नमः ॥

१४५ ॐ क्षेत्राय नमः ॥

१४६ ॐ क्षेत्राधाराय नमः ॥

१४७ ॐ पुराञ्ज्यनाय नमः ॥

१४८ ॐ क्षेत्रशून्याय नमः ॥

१४९ ॐ लोकसाक्षिणे नमः ॥

१५० ॐ क्षेत्रवते नमः ॥

१५१ ॐ बहुनायकाय नमः ॥

१५२ ॐ योगीन्द्राय नमः ॥

१५३ ॐ योगपूज्याय नमः ॥

१५४ ॐ योग्याय नमः ॥

१५५ ॐ आत्मविदंशुचये नमः ॥

१५६ ॐ योगमायाधराय नमः ॥

१५७ ॐ स्थानवे नमः ॥

१५८ ॐ अचलाय नमः ॥

१५९ ॐ कमलापतये नमः ॥

१६० ॐ योगेशाय नमः ॥

१६१ ॐ योगनिमन्त्रे नमः ॥

१६२ ॐ योगज्ञानप्रकाशकाय नमः ॥

१६३ ॐ योगपालाय नमः ॥

१६४ ॐ लोकपालाय नमः ॥

१६५ ॐ संसारतमोनाशनाय नमः ॥

१६६ ॐ गुह्याय नमः ॥

१६७ ॐ गुह्यतमाय नमः ॥

१६८ ॐ गुप्तये नमः ॥

१६९ ॐ मुक्ताय नमः ॥

१७० ॐ युक्ताय नमः ॥

१७१ ॐ सनातनाय नमः ॥

१७२ ॐ गहनाय नमः ॥

१७३ ॐ गगनाकाराय नमः ॥

१७४ ॐ गोभीराय नमः ॥

१७५ ॐ गणनायकाय नमः ॥

१७६ ॐ गोविन्दाय नमः ॥

१७७ ॐ गोपतये नमः ॥

१७८ ॐ गोप्त्रे नमः ॥

१७९ ॐ गोभागाय नमः ॥

१८० ॐ भावसंस्थिताय नमः ॥

१८१ ॐ गोसाक्षिणे नमः ॥

१८२ ॐ गोतमारये नमः ॥

१८३ ॐ गान्धाराय नमः ॥

१८४ ॐ गगनाकृतये नमः ॥

१८५ ॐ योगयुक्ताय नमः ॥

१८६ ॐ भोगयुक्ताय नमः ॥

१८७ ॐ शङ्कामुक्त समाधिमते नमः ॥

१८८ ॐ सहजाय नमः ॥

१८९ ॐ सकलेशनाय नमः ॥

१९० ॐ कार्तवीर्यवरप्रदाय नमः ॥

१९१ ॐ सरजसे नमः ॥

१९२ ॐ विरजसे नमः ॥

१९३ ॐ पुंसे नमः ॥

१९४ ॐ पावनाय नमः ॥

१९५ ॐ पापनाशनाय नमः ॥

१९६ ॐ परावरविनिर्मुक्ताय नमः ॥

१९७ ॐ परञ्ज्योतिये नमः ॥

१९८ ॐ पुरातनाय नमः ॥

१९९ ॐ नानाज्योतिषे नमः ॥

२०० ॐ अनेकात्मने नमः ॥

२०१ ॐ स्वयञ्ज्योतिषे ॥

२०२ ॐ सदाशिवाय नमः ॥

२०३ ॐ दिव्यज्योतिर्मयाय नमः ॥

२०४ ॐ सत्यविज्ञानभास्कराय नमः ॥

२०५ ॐ नित्यशुद्धाय नमः ॥

२०६ ॐ पराय नमः ॥

२०७ ॐ पूर्णाय नमः ॥

२०८ ॐ प्रकाशाय नमः ॥

२०९ ॐ प्रकटोद्भवाय नमः ॥

२१० ॐ प्रमादविगताय नमः ॥

२११ ॐ परेशाय नमः ॥

२१२ ॐ परविक्रमाय नमः ॥

२१३ ॐ योगिने नमः ॥

२१४ ॐ योगाय नमः ॥

२१५ ॐ योगपाय नमः ॥

२१६ ॐ योगाभ्यासप्रकाशनाय नमः ॥

२१७ ॐ योक्त्रे नमः ॥

२१८ ॐ मोक्त्रे नमः ॥

२१९ ॐ विधात्रे नमः ॥

२२० ॐ त्रात्रे नमः ॥

२२१ ॐ पात्रे नमः ॥

२२२ ॐ निरायुधाय नमः ॥

२२३ ॐ नित्यमुक्ताय नमः ॥

२२४ ॐ नित्ययुक्ताय नमः ॥

२२५ ॐ सत्याय नमः ॥

२२६ ॐ सत्यपराक्रमाय नमः ॥

२२७ ॐ सत्त्वशुद्धिकराय नमः ॥

२२८ ॐ सत्त्वाय नमः ॥

२२९ ॐ सत्त्वभृताङ्गतये नमः ॥

२३० ॐ श्रीधराय नमः ॥

२३१ ॐ श्रीवपुषे नमः ॥

२३२ ॐ श्रीमते नमः ॥

२३३ ॐ श्रीनिवासाय नमः ॥

२३४ ॐ अमरचिन्ताय नमः ॥

२३५ ॐ श्रीनिधये नमः ॥

२३६ ॐ श्रीपतये नमः ॥

२३७ ॐ श्रेष्ठाय नमः ॥

२३८ ॐ श्रेयस्काय नमः ॥

२३९ ॐ चरमाश्रयाय नमः ॥

२४० ॐ त्यागिने नमः ॥

२४१ ॐ त्यागाज्यसम्पन्नाय नमः ॥

२४२ ॐ त्यागात्मने नमः ॥

२४३ ॐ त्यागविग्रहाय नमः ॥

२४४ ॐ त्यागलक्षणसिद्धात्मने नमः ॥

२४५ ॐ त्यागज्ञाय नमः ॥

२४६ ॐ त्यागकारणाय नमः ॥

२४७ ॐ भागाय नमः ॥

२४८ ॐ भोक्त्रे नमः ॥

२४९ ॐ भोग्याय नमः ॥

२५० ॐ भोगसाधनकारणाय नमः ॥

२५१ ॐ भोगिने नमः ॥

२५२ ॐ भोगार्थसम्पन्नाय नमः ॥

२५३ ॐ भोगज्ञानप्रकाशनाय नमः ॥

२५४ ॐ केवलाय नमः ॥

२५५ ॐ केशवाय नमः ॥

२५६ ॐ कृष्णाय नमः ॥

२५७ ॐ कंवाससे नमः ॥

२५८ ॐ कमलालयाय नमः ॥

२५९ ॐ कमलासनपूज्याय नमः ॥

२६० ॐ हरये नमः ॥

२६१ ॐ अज्ञानखण्डनाय नमः ॥

२६२ ॐ महात्मने नमः ॥

२६३ ॐ महदादये नमः ॥

२६४ ॐ महेशोत्तमवन्दिता नमः ॥

२६५ ॐ मनोवृद्धिविहीनात्मने नमः ॥

२६६ ॐ मानात्मने नमः ॥

२६७ ॐ मानवाधिपाय नमः ॥

२६८ ॐ भुवनेशाय नमः ॥

२६९ ॐ विभूतये नमः ॥

२७० ॐ धृतये नमः ॥

२७१ ॐ मेधाये नमः ॥

२७२ ॐ स्मृतये नमः ॥

२७३ ॐ दयाये नमः ॥

२७४ ॐ दुःखदवनानलाय नमः ॥

२७५ ॐ बुद्धाय नमः ॥

२७६ ॐ प्रबुद्धाय नमः ॥

२७७ ॐ परमेश्वराय नमः ॥

२७८ ॐ कामाग्ने नमः ॥

२७९ ॐ क्रोधाग्ने नमः ॥

२८० ॐ दम्भदर्पमदापहाय नमः ॥

२८१ ॐ अज्ञानतिमिरारये नमः ॥

२८२ ॐ भवारये नमः ॥

२८३ ॐ भुवनेश्वराय नमः ॥

२८४ ॐ रूपकृते नमः ॥

२८५ ॐ रूपभृते नमः ॥

२८६ ॐ रूपिणे नमः ॥

२८७ ॐ रूपग्नाय नमः ॥

२८८ ॐ रूपकारणाय नमः ॥

२८९ ॐ रूपज्ञाय नमः ॥

२९० ॐ रूपसाक्षिणे नमः ॥

२९१ ॐ नामरूपाय नमः ॥

२९२ ॐ गुणान्तकाय नमः ॥

२९३ ॐ अप्रमेयाय नमः ॥

२९४ ॐ प्रमेयाय नमः ॥

२९५ ॐ प्रमाणाय नमः ॥

२९६ ॐ प्रणवाश्रयाय नमः ॥

२९७ ॐ प्रमाणरहिताय नमः ॥

२९८ ॐ अचिन्त्याय नमः ॥

२९९ ॐ चेतनाविगताय नमः ॥

३०० ॐ अजराय नमः ॥

३०१ ॐ अक्षराय नमः ॥

३०२ ॐ अक्षरमुक्ताय नमः ॥

३०३ ॐ विज्वराय नमः ॥

३०४ ॐ ज्वरनाशनाय नमः ॥

३०५ ॐ विशिष्टाय नमः ॥

३०६ ॐ वित्तशास्त्रिणे नमः ॥

३०७ ॐ दृष्टाय नमः ॥

३०८ ॐ दृष्टान्तवर्जिताय नमः ॥

३०९ ॐ गुणेशाय नमः ॥

३१० ॐ गुणकायाय नमः ॥

३११ ॐ गुणात्मने नमः ॥

३१२ ॐ गुणभावनाय नमः ॥

३१३ ॐ अनन्तगुणसम्पन्नाय नमः ॥

३१४ ॐ गुणगर्भाय नमः ॥

३१५ ॐ गुणाधिपाय नमः ॥

३१६ ॐ गुणेशाय नमः ॥

३१७ ॐ गुणनाथाय नमः ॥

३१८ ॐ गुणात्मने नमः ॥

३१९ ॐ गुणभावनाय नमः ॥

३२० ॐ गुणबन्धवे नमः ॥

३२१ ॐ विवेकात्मने नमः ॥

३२२ ॐ गुणयुक्ताय नमः ॥

३२३ ॐ पराक्रमिणे नमः ॥

३२४ ॐ अतर्काय नमः ॥

३२५ ॐ आकृतवे नमः ॥

३२६ ॐ अग्नये नमः ॥

३२७ ॐ कृतज्ञाय नमः ॥

३२८ ॐ सफलाश्रयाय नमः ॥

३२९ ॐ यज्ञाय नमः ॥

३३० ॐ यज्ञफलदात्रे नमः ॥

३३१ ॐ यज्ञात्मने नमः ॥

३३२ ॐ ईजनाय नमः ॥

३३३ ॐ अमरोत्तमाय नमः ॥

३३४ ॐ हिरण्यगर्भाय नमः ॥

३३५ ॐ श्रीगर्भाय नमः ॥

३३६ ॐ स्वगर्भाय नमः ॥

३३७ ॐ कुणपेश्वराय नमः ॥

३३८ ॐ मायोगर्भाय नमः ॥

३३९ ॐ लोकगर्भाय नमः ॥

३४० ॐ स्वयम्भुवे नमः ॥

३४१ ॐ भुवनान्तकाय नमः ॥

३४२ ॐ निष्पापाय नमः ॥

३४३ ॐ निबिडाय नमः ॥

३४४ ॐ नन्दिने नमः ॥

३४५ ॐ बोधिने नमः ॥

३४६ ॐ बोधसमाश्रयाय नमः ॥

३४७ ॐ बोधात्मने नमः ॥

३४८ ॐ बोधनात्मने नमः ॥

३४९ ॐ भेदवैतण्डखण्डनाय नमः ॥

३५० ॐ स्वभाव्याय नमः ॥

३५१ ॐ भावविमुक्ताय नमः ॥

३५२ ॐ व्यक्ताय नमः ॥

३५३ ॐ अव्यक्तसमाश्रयाय नमः ॥

३५४ ॐ नित्यतृप्ताय नमः ॥

३५५ ॐ निराभासाय नमः ॥

३५६ ॐ निर्वाणाय नमः ॥

३५७ ॐ शरणाय नमः ॥

३५८ ॐ सुहृदे नमः ॥

३५९ ॐ गुह्येशाय नमः ॥

३६० ॐ गुणगम्भीराय नमः ॥

३६१ ॐ गुणदेशनिवारणाय नमः ॥

३६२ ॐ गुणसङ्गविहीनाय नमः ॥

३६३ ॐ योगीदर्पनाशनाय नमः ॥

३६४ ॐ आनन्दाय नमः ॥

३६५ ॐ परमानन्दाय नमः ॥

३६६ ॐ स्वानन्दसुखवर्धनाय नमः ॥

३६७ ॐ सत्यानन्दाय नमः ॥

३६८ ॐ चिदानन्दाय नमः ॥

३६९ ॐ सर्वानन्दपरायणाय नमः ॥

३७० ॐ सद्रूपाय नमः ॥

३७१ ॐ सहजाय नमः ॥

३७२ ॐ सत्याय नमः ॥

३७३ ॐ स्वानन्दाय नमः ॥

३७४ ॐ सुमनोहराय नमः ॥

३७५ ॐ सर्वाय नमः ॥

३७६ ॐ सर्वान्तराय नमः ॥

३७७ ॐ पूर्वात्पूर्वान्तराय नमः ॥

३७८ ॐ स्वमयाय नमः ॥

३७९ ॐ स्वपराय नमः ॥

३८० ॐ स्वादये नमः ॥

३८१ ॐ स्वम्ब्रह्मणे नमः ॥

३८२ ॐ स्वतनवे नमः ॥

३८३ ॐ स्वगाय नमः ॥

३८४ ॐ स्ववाससे नमः ॥

३८५ ॐ स्वविहीनाय नमः ॥

३८६ ॐ स्वनिधये नमः ॥

३८७ ॐ स्वपराक्षयाय नमः ॥

३८८ ॐ अनन्ताय नमः ॥

३८९ ॐ आदिरूपाय नमः ॥

३९० ॐ सूर्यमण्डलमध्यगाय नमः ॥

३९१ ॐ अमोघाय नमः ॥

३९२ ॐ परमामोघाय नमः ॥

३९३ ॐ परेशाय नमः ॥

३९४ ॐ परादाय नमः ॥

३९५ ॐ कवये नमः ॥

३९६ ॐ विश्वचक्षुषे नमः ॥

३९७ ॐ विश्वसाक्षिणे नमः ॥

३९८ ॐ विश्वबाहवे नमः ॥

३९९ ॐ धनेश्वराय नमः ॥

४०० ॐ धनञ्जयाय नमः ॥

४०१ ॐ महातेजसे नमः ॥

४०२ ॐ तेजिष्ठाय नमः ॥

४०३ ॐ तेजसाय नमः ॥

४०४ ॐ सुखिने नमः ॥

४०५ ॐ ज्योतिषे नमः ॥

४०६ ॐ ज्योतिर्मयाय नमः ॥

४०७ ॐ जेत्रे नमः ॥

४०८ ॐ ज्योतिषां ज्योतिरात्मकाय नमः ॥

४०९ ॐ ज्योतिषामपि ज्योतिषे नमः ॥

४१० ॐ जनकाय नमः ॥

४११ ॐ जनमोहनाय नमः ॥

४१२ ॐ जितेन्द्रियाय नमः ॥

४१३ ॐ जितक्रोधाय नमः ॥

४१४ ॐ जितात्मने नमः ॥

४१५ ॐ जितमानसाय नमः ॥

४१६ ॐ जितसङ्गाय नमः ॥

४१७ ॐ जितप्राणाय नमः ॥

४१८ ॐ जितसंसार नमः ॥

४१९ ॐ निर्वासनाय नमः ॥

४२० ॐ निरालम्बाय नमः ॥

४२१ ॐ निर्योगक्षेमवर्जिताय नमः ॥

४२२ ॐ निरीहाय नमः ॥

४२३ ॐ निरहङ्काराय नमः ॥

४२४ ॐ निराशीनिरुपाधिकाय नमः ॥

४२५ ॐ निर्लाबोध्याय नमः ॥

४२६ ॐ विविक्तात्मने नमः ॥

४२७ ॐ विशुद्धोत्तम गौरवाय नमः ॥

४२८ ॐ विद्यायिने नमः ॥

४२९ ॐ परमार्थिने नमः ॥

४३० ॐ श्रद्धार्थिने नमः ॥

४३१ ॐ साधनात्मकाय नमः ॥

४३२ ॐ प्रत्याहारिणे नमः ॥

४३३ ॐ निराहारिणे नमः ॥

४३४ ॐ सर्वाहारपरायणाय नमः ॥

४३५ ॐ नित्यशुद्धाय नमः ॥

४३६ ॐ निराकाङ्क्षिणे नमः ॥

४३७ ॐ पारायणपरायणाय नमः ॥

४३८ ॐ अणोर्नुतरया नमः ॥

४३९ ॐ सूक्ष्माय नमः ॥

४४० ॐ स्थूलाय नमः ॥

४४१ ॐ स्थूलतराय नमः ॥

४४२ ॐ एकाय नमः ॥

४४३ ॐ अनेकरूपाय नमः ॥

४४४ ॐ विश्वरूपाय नमः ॥

४४५ ॐ सनातनाय नमः ॥

४४६ ॐ नैकरूपाय नमः ॥

४४७ ॐ निरूपात्मने नमः ॥

४४८ ॐ नैकबोधमयाय नमः ॥

४४९ ॐ नैकनाममयाय नमः ॥

४५० ॐ नैकविद्याविवर्धनाय नमः ॥

४५१ ॐ एकाय नमः ॥

४५२ ॐ एकान्तिकाय नमः ॥

४५३ ॐ नानाभावविवर्जिताय नमः ॥

४५४ ॐ एकाक्षराय नमः ॥

४५५ ॐ बीजाय नमः ॥

४५६ ॐ पूर्णबिम्बाय नमः ॥

४५७ ॐ सनातनाय नमः ॥

४५८ ॐ मन्त्रवीर्याय नमः ॥

४५९ ॐ मन्त्रबीजाय नमः ॥

४६० ॐ शास्त्रवीर्याय नमः ॥

४६१ ॐ जगत्पतये नमः ॥

४६२ ॐ नानावीर्यधराय नमः ॥

४६३ ॐ शक्त्रेशाय नमः ॥

४६४ ॐ पृथिवीपतये नमः ॥

४६५ ॐ प्राणेशाय नमः ॥

४६६ ॐ प्राणदाय नमः ॥

४६७ ॐ प्राणाय नमः ॥

४६८ ॐ प्राणायामपरायणाय नमः ॥

४६९ ॐ प्रणपञ्चकनिर्मुक्ताय नमः ॥

४७० ॐ कोशपञ्चकवर्जिताय नमः ॥

४७१ ॐ निश्चलाय नमः ॥

४७२ ॐ निष्कलाय नमः ॥

४७३ ॐ आङ्गाय नमः ॥

४७४ ॐ निष्प्रपञ्चाय नमः ॥

४७५ ॐ निरामयाय नमः ॥

४७६ ॐ निराधाराय नमः ॥

४७७ ॐ निराकाराय नमः ॥

४७८ ॐ निर्विकार्याय नमः ॥

४७९ ॐ निरञ्जनाय नमः ॥

४८० ॐ निष्प्रतीताय नमः ॥

४८१ ॐ निराभासाय नमः ॥

४८२ ॐ निरासक्ताय नमः ॥

४८३ ॐ निराकुलाय नमः ॥

४८४ ॐ निष्ठासर्वगताय नमः ॥

४८५ ॐ निरारम्भाय नमः ॥

४८६ ॐ निराश्रयाय नमः ॥

४८७ ॐ निरन्तराय नमः ॥

४८८ ॐ सत्त्वगोप्त्रे नमः ॥

४८९ ॐ शान्ताय नमः ॥

४९० ॐ दान्ताय नमः ॥

४९१ ॐ महामुनये नमः ॥

४९२ ॐ निःशब्दाय नमः ॥

४९३ ॐ सुकृताय नमः ॥

४९४ ॐ स्वस्थाय नमः ॥

४९५ ॐ सत्यवादिने नमः ॥

४९६ ॐ सुरेश्वराय नमः ॥

४९७ ॐ ज्ञानदाय नमः ॥

४९८ ॐ ज्ञानविज्ञानिने नमः ॥

४९९ ॐ ज्ञानात्मने नमः ॥

५०० ॐ आनन्दपूरेताय नमः ॥

५०१ ॐ ज्ञानयज्ञविदां दक्षाय नमः ॥

५०२ ॐ ज्ञानाग्नये नमः ॥

५०३ ॐ ज्वलनाय नमः ॥

५०४ ॐ बुधाय नमः ॥

५०५ ॐ दयावते नमः ॥

५०६ ॐ भवरोगारये नमः ॥

५०७ ॐ चिकित्सा चरमागलाये नमः ॥

५०८ ॐ चन्द्रमण्डल मध्यस्थाय नमः ॥

५०९ ॐ चन्द्रकोटिसुशीलालये नमः ॥

५१० ॐ यन्त्रकृते नमः ॥

५११ ॐ परमाय नमः ॥

५१२ ॐ यन्त्रिणे नमः ॥

५१३ ॐ यन्त्रारूढापराजिताय नमः ॥

५१४ ॐ यन्त्रविदे नमः ॥

५१५ ॐ यन्त्रवासाय नमः ॥

५१६ ॐ यन्त्राधाराय नमः ॥

५१७ ॐ धराधाराय नमः ॥

५१८ ॐ तत्त्वज्ञाय नमः ॥

५१९ ॐ तत्त्वभूतात्मने नमः ॥

५२० ॐ महत्तत्त्वप्रकाशनायनमः ॥

५२१ ॐ तत्त्वसङ्ख्यानयोगज्ञाय नमः ॥

५२२ ॐ साङ्ख्यशास्त्रप्रवर्तकाय नमः ॥

५२३ ॐ अनन्त विक्रमाय नमः ॥

५२४ ॐ देवाय नमः ॥

५२५ ॐ माधवाय नमः ॥

५२६ ॐ धनेश्वराय नमः ॥

५२७ ॐ साधवे नमः ॥

५२८ ॐ साधु वरिष्ठात्मने नमः ॥

५२९ ॐ सावधानाय नमः ॥

५३० ॐ अमरोत्तमाय नमः ॥

५३१ ॐ निःसङ्कल्पाय नमः ॥

५३२ ॐ निराधाराय नमः ॥

५३३ ॐ दुर्धराय नमः ॥

५३४ ॐ आत्मविदे नमः ॥

५३५ ॐ पतये नमः ॥

५३६ ॐ आरोग्यसुखदाय नमः ॥

५३७ ॐ प्रवराय नमः ॥

५३८ ॐ वासवाय नमः ॥

५३९ ॐ परेशाय नमः ॥

५४० ॐ परमोदाराय नमः ॥

५४१ ॐ प्रत्यक्चैतन्य दुर्गमाय नमः ॥

५४२ ॐ दुराधर्षाय नमः ॥

५४३ ॐ दुरावासाय नमः ॥

५४४ ॐ दूरत्वपरिनाशनाय नमः ॥

५४५ ॐ वेदविदे नमः ॥

५४६ ॐ वेदकृते नमः ॥

५४७ ॐ वेदाय नमः ॥

५४८ ॐ वेदात्मने नमः ॥

५४९ ॐ विमलाशयाय नमः ॥

५५० ॐ विविक्तसेविने नमः ॥

५५१ ॐ संसारश्रमनाशनाय नमः ॥

५५२ ॐ ब्रह्मयोनये नमः ॥

५५३ ॐ बृहद्योनये नमः ॥

५५४ ॐ विश्वयोनये नमः ॥

५५५ ॐ विदेहवते नमः ॥

५५६ ॐ विशालाक्षाय नमः ॥

५५७ ॐ विश्वनाथाय नमः ॥

५५८ ॐ हाटकाङ्गदभूषणाय नमः ॥

५५९ ॐ अबाध्याय नमः ॥

५६० ॐ जगदाराध्याय नमः ॥

५६१ ॐ जगदाखिलपालनाय नमः ॥

५६२ ॐ जनवते नमः ॥

५६३ ॐ धनवते नमः ॥

५६४ ॐ धर्मिणे नमः ॥

५६५ ॐ धर्मगाय नमः ॥

५६६ ॐ धर्मवर्धनाय नमः ॥

५६७ ॐ अमृताय नमः ॥

५६८ ॐ शाश्वताय नमः ॥

५६९ ॐ साध्याय नमः ॥

५७० ॐ सिद्धिदाय नमः ॥

५७१ ॐ सुमनोहराय नमः ॥

५७२ ॐ खलुब्रह्म खलुस्थानाय नमः ॥

५७३ ॐ मुनीनां परमागतये नमः ॥

५७४ ॐ उपदृष्टे नमः ॥

५७५ ॐ श्रेष्ठाय नमः ॥

५७६ ॐ शुचिर्भूताय नमः ॥

५७७ ॐ अनामयाय नमः ॥

५७८ ॐ वेदसिद्धान्तवेद्याय नमः ॥

५७९ ॐ मानसाह्लादवर्धनाय नमः ॥

५८० ॐ देहादन्याय नमः ॥

५८१ ॐ गुणादन्याय नमः ॥

५८२ ॐ लोकादन्याय नमः ॥

५८३ ॐ विवेकविदे नमः ॥

५८४ ॐ दुष्टस्वप्नहराय नमः ॥

५८५ ॐ गुरवे नमः ॥

५८६ ॐ गुरुवरोत्तमाय नमः ॥

५८७ ॐ कर्मिणे नमः ॥

५८८ ॐ कर्मविनिर्मुक्ताय नमः ॥

५८९ ॐ संन्यासिने नमः ॥

५९० ॐ साधकेश्वराय नमः ॥

५९१ ॐ सर्वभावविहिनाय नमः ॥

५९२ ॐ तृष्णासङ्गनिवारणाय नमः ॥

५९३ ॐ त्यागिने नमः ॥

५९४ ॐ त्यगवपुषे नमः ॥

५९५ ॐ त्यागाय नमः ॥

५९६ ॐ त्यागदानविवर्जिताय नमः ॥

५९७ ॐ त्यागकारणत्यागात्मने नमः ॥

५९८ ॐ सद्गुरवे नमः ॥

५९९ ॐ सुखदायकाय नमः ॥

६०० ॐ दक्षाय नमः ॥

६०१ ॐ दक्षादि वन्द्याय नमः ॥

६०२ ॐ ज्ञानवादप्रवतकाय नमः ॥

६०३ ॐ शब्दब्रह्ममयात्मने नमः ॥

६०४ ॐ शब्दब्रह्मप्रकाशवते नमः ॥

६०५ ॐ ग्रसिष्णवे नमः ॥

६०६ ॐ प्रभविष्णवे नमः ॥

६०७ ॐ सहिष्णवे नमः ॥

६०८ ॐ विगतान्तराय नमः ॥

६०९ ॐ विद्वत्तमाय नमः ॥

६१० ॐ महावन्द्याय नमः ॥

६११ ॐ विशालोत्तम वाङ्मुनये नमः ॥

६१२ ॐ ब्रह्मविदे नमः ॥

६१३ ॐ ब्रह्मभावाय नमः ॥

६१४ ॐ ब्रह्मऋषये नमः ॥

६१५ ॐ ब्राह्मणप्रियाय नमः ॥

६१६ ॐ ब्रह्मणे नमः ॥

६१७ ॐ ब्रह्मप्रकाशात्मने नमः ॥

६१८ ॐ ब्रह्मविद्याप्रकाशनाय नमः ॥

६१९ ॐ अत्रिवंशप्रभूतात्मने नमः ॥

६२० ॐ तापसोत्तम् वन्दिताय नमः ॥

६२१ ॐ आत्मवासिने नमः ॥

६२२ ॐ विधेयात्मने नमः ॥

६२३ ॐ अत्रिवंशविवर्धनाय नमः ॥

६२४ ॐ प्रवर्तनाय नमः ॥

६२५ ॐ निवृत्तात्मने नमः ॥

६२६ ॐ प्रलयोदकसन्निभाय नमः ॥

६२७ ॐ नारायणाय नमः ॥

६२८ ॐ महागर्भाय नमः ॥

६२९ ॐ भार्गवप्रियकृत्तमाय नमः ॥

६३० ॐ सङ्कल्पदुःखदलनाय नमः ॥

६३१ ॐ संसारतमनाशनाय नमः ॥

६३२ ॐ त्रिविक्रमाय नमः ॥

६३३ ॐ त्रिधाकाराय नमः ॥

६३४ ॐ त्रिमूर्तये नमः ॥

६३५ ॐ त्रिगुणात्मकाय नमः ॥

६३६ ॐ भेदत्रयहराय नमः ॥

६३७ ॐ तापत्रयनिवारकाय नमः ॥

६३८ ॐ दोषत्रयविभेदिने नमः ॥

६३९ ॐ संशयार्णवखण्डनाय नमः ॥

६४० ॐ असंशयाय नमः ॥

६४१ ॐ असम्मूढाय नमः ॥

६४२ ॐ अवादिने नमः ॥

६४३ ॐ राजवन्दिताय नमः ॥

६४४ ॐ राजयोगिने नमः ॥

६४५ ॐ महायोगिने नमः ॥

६४६ ॐ स्वभावगलिताय नमः ॥

६४७ ॐ पुण्यश्लोकाय नमः ॥

६४८ ॐ पवित्राङ्घ्रये नमः ॥

६४९ ॐ ध्यानयोगपरायणाय नमः ॥

६५० ॐ ध्यानस्थाय नमः ॥

६५१ ॐ ध्यानगम्याय नमः ॥

६५२ ॐ विधेयात्मने नमः ॥

६५३ ॐ पुरातनाय नमः ॥

६५४ ॐ अविज्ञेयाय नमः ॥

६५५ ॐ अन्तरात्मने नमः ॥

६५६ ॐ मुख्यबिम्बसनातनाय नमः ॥

६५७ ॐ जीवसञ्जीवनाय नमः ॥

६५८ ॐ जीवाय नमः ॥

६५९ ॐ चिद्विलासाय नमः ॥

६६० ॐ चिदाश्रयाय नमः ॥

६६१ ॐ महेन्द्राय नमः ॥

६६२ ॐ अमरमान्याय नमः ॥

६६३ ॐ योगीन्द्राय नमः ॥

६६४ ॐ योगविद्मयाय नमः ॥

६६५ ॐ योगधर्माय नमः ॥

६६६ ॐ योगाय नमः ॥

६६७ ॐ तत्त्वाय नमः ॥

६६८ ॐ तत्त्वविनिश्चयाय नमः ॥

६६९ ॐ नैकबाहवे नमः ॥

६७० ॐ अनन्तात्मने नमः ॥

६७१ ॐ नैकनानापराक्रोणाय नमः ॥

६७२ ॐ नैकाक्षिणे नमः ॥

६७३ ॐ नैकपादाय नमः ॥

६७४ ॐ नाथनाथाय नमः ॥

६७५ ॐ उत्तमोत्तमाय नमः ॥

६७६ ॐ सहस्रशीर्षिणे नमः ॥

६७७ ॐ पुरुषाय नमः ॥

६७८ ॐ सहस्राक्षाय नमः ॥

६७९ ॐ सहस्रपदे नमः ॥

६८० ॐ सहस्ररूपदृशे नमः ॥

६८१ ॐ सहस्रामय उद्भवाय नमः ॥

६८२ ॐ त्रिपाद पुरुषाय नमः ॥

६८३ ॐ त्रिपदोर्ध्वाय नमः ॥

६८४ ॐ त्र्ययम्बकाय नमः ॥

६८५ ॐ महावीर्याय नमः ॥

६८६ ॐ योगवीर्यविशारदाय नमः ॥

६८७ ॐ विजयिने नमः ॥

६८८ ॐ विनयिने नमः ॥

६८९ ॐ जेत्रे नमः ॥

६९० ॐ वीतरागिणे नमः ॥

६९१ ॐ विराजिताय नमः ॥

६९२ ॐ रुद्राय नमः ॥

६९३ ॐ रौद्राय नमः ॥

६९४ ॐ महाभीमाय नमः ॥

६९५ ॐ प्राज्ञमुख्याय नमः ॥

६९६ ॐ सदाशुचये नमः ॥

६९७ ॐ अन्तर्ज्योतिषे नमः ॥

६९८ ॐ अनन्तात्मने नमः ॥

६९९ ॐ प्रत्यगात्मने नमः ॥

७०० ॐ निरन्तराय नमः ॥

७०१ ॐअरूपाय नमः ॥

७०२ ॐ आत्मरूपाय नमः ॥

७०३ ॐ सर्वभावविनिर्वृत्ताय नमः ॥

७०४ ॐ अन्तःशून्याय नमः ॥

७०५ ॐ बहिःशून्याय नमः ॥

७०६ ॐ शून्यात्मने नमः ॥

७०७ ॐ शून्यभावनाय नमः ॥

७०८ ॐ अन्तःपूर्णाय नमः ॥

७०९ ॐ बहिःपूर्णाय नमः ॥

७१० ॐ पूर्णात्मने नमः ॥

७११ ॐ पूर्णभावनाय नमः ॥

७१२ ॐ अन्तस्त्यागिने नमः ॥

७१३ ॐ बहिस्त्यागिने नमः ॥

७१४ ॐ त्यागात्मने नमः ॥

७१५ ॐ सर्वयोगवते नमः ॥

७१६ ॐ अन्तर्योगिने नमः ॥

७१७ ॐ बहिर्योगिने नमः ॥

७१८ ॐ सर्वयोगपरायणाय नमः ॥

७१९ ॐ अन्तर्भोगिने नमः ॥

७२० ॐ बहिर्भोगिने नमः ॥

७२१ ॐ सर्वभिगविदुत्तमाय नमः ॥

७२२ ॐ अन्तर्निष्ठाय नमः ॥

७२३ ॐ बहिर्निष्ठाय नमः ॥

७२४ ॐ सर्वनिष्ठामयाय नमः ॥

७२५ ॐ बाह्यान्तरविमुक्ताय नमः ॥

७२६ ॐ बाह्यान्तरविवर्जिताय नमः ॥

७२७ ॐ शान्ताय नमः ॥

७२८ ॐ शुद्धाय नमः ॥

७२९ ॐ विशुद्धाय नमः ॥

७३० ॐ निर्वाणाय नमः ॥

७३१ ॐ प्रकृतिचे पराय नमः ॥

७३२ ॐ अकालाय नमः ॥

७३३ ॐ कालनेमिने नमः ॥

७३४ ॐ कालकालाय नमः ॥

७३५ ॐ जनेश्वराय नमः ॥

७३६ ॐ कालात्मने नमः ॥

७३७ ॐ कालकर्त्रे नमः ॥

७३८ ॐ कालज्ञाय नमः ॥

७३९ ॐ कालनाशनाय नमः ॥

७४० ॐ कैवल्य्पददात्रे नमः ॥

७४१ ॐ कैवल्यसुखदायकाय नमः ॥

७४२ ॐ कैवल्यालयधराय नमः ॥

७४३ ॐ निर्भराय नमः ॥

७४४ ॐ हर्शवर्धनाय नमः ॥

७४५ ॐ हृदयस्थाय नमः ॥

७४६ ॐ हृषिकेषाय नमः ॥

७४७ ॐ गोविन्दाय नमः ॥

७४८ ॐ गर्भवर्जिताय नमः ॥

७४९ ॐ सकलागमपूज्याय नमः ॥

७५० ॐ निगमाय नमः ॥

७५१ ॐ निगमाश्रयाय नमः ॥

७५२ ॐ पराशक्तये नमः ॥

७५३ ॐ पराकीर्तये नमः ॥

७५४ ॐ परावृत्तये नमः ॥

७५५ ॐ निधिस्मृतये नमः ॥

७५६ ॐ पराविद्या पराक्षान्तये नमः ॥

७५७ ॐ विभक्तये नमः ॥

७५८ ॐ युक्तसद्गतये नमः ॥

७५९ ॐ स्वप्रकाशाय नमः ॥

७६० ॐ प्रकाशात्मने नमः ॥

७६१ ॐ परासंवेदनात्मकाय नमः ॥

७६२ ॐ स्वसेव्याय नमः ॥

७६३ ॐ स्वविदं स्वात्मने नमः ॥

७६४ ॐ स्वसंवेद्याय नमः ॥

७६५ ॐ अनघाय नमः ॥

७६६ ॐ क्षमिणे नमः ॥

७६७ ॐ स्वानुसन्धान शीलात्मने नमः ॥

७६८ ॐ स्वानुसन्धान गोचराय नमः ॥

७६९ ॐ स्वानुसन्धान शून्यात्मने नमः ॥

७७० ॐ स्वनुसन्धानाश्रयाय नमः ॥

७७१ ॐ स्वबोधदर्पणाय नमः ॥

७७२ ॐ अभङ्गाय नमः ॥

७७३ ॐ कन्दर्पकुलनाशनाय नमः ॥

७७४ ॐ ब्रह्मचारिणे नमः ॥

७७५ ॐ ब्रह्मवेत्रे नमः ॥

७७६ ॐ ब्राह्मणाय नमः ॥

७७७ ॐ ब्रह्मवित्तमाय नमः ॥

७७८ ॐ तत्त्वबोधाय नमः ॥

७७९ ॐ सुधावर्षाय नमः ॥

७८० ॐ पवनाय नमः ॥

७८१ ॐ पापपावकाय नमः ॥

७८२ ॐ ब्रह्मसूत्रविधेयात्मने नमः ॥

७८३ ॐ ब्रह्मसूत्रार्थनिर्णयाय नमः ॥

७८४ ॐ अत्यन्तिकाय नमः ॥

७८५ ॐ महाकल्पाय नमः ॥

७८६ ॐ सङ्कल्पावर्त नाशनाय नमः ॥

७८७ ॐ आधिव्याधिहराय नमः ॥

७८८ ॐ संशयार्णव शोषकाय नमः ॥

७८९ ॐ तत्त्वात्मज्ञानसन्देशाय नमः ॥

७९० ॐ महानुभावभाविताय नमः ॥

७९१ ॐ आत्मानुभवसम्पन्नाय नमः ॥

७९२ ॐ स्वानुभवसुखाश्रयाय नमः ॥

७९३ ॐ अचिन्त्याय नमः ॥

७९४ ॐ बृहद्भानवे नमः ॥

७९५ ॐ प्रमदोत्कर्षनाशनाय नमः ॥

७९६ ॐ अनिकेत प्रशान्तात्मने नमः ॥

७९७ ॐ शून्यवासाय नमः ॥

७९८ ॐ जगद्वपुषे नमः ॥

७९९ ॐ चिद्गतये नमः ॥

८०० ॐ चिन्मयाय नमः ॥

८०१ ॐ चक्रिणे ।

८०२ ॐ मायाचक्रप्रवर्तकाय नमः ॥

८०३ ॐ सर्ववर्णविदारम्भिणे नमः ॥

८०४ ॐ सर्वारम्भपरायणाय नमः ॥

८०५ ॐ पुराणाय नमः ॥

८०६ ॐ प्रवराय नमः ॥

८०७ ॐ दात्रे नमः ॥

८०८ ॐ सुनराय नमः ॥

८०९ ॐ कनकाङ्गदिने नमः ॥

८१० ॐ अनसूयात्मजाय नमः ॥

८११ ॐ दत्ताय नमः ॥

८१२ ॐ सर्वज्ञाय नमः ॥

८१३ ॐ सर्वकामदाय नमः ॥

८१४ ॐ कामजिते नमः ॥

८१५ ॐ कामपटाय नमः ॥

८१६ ॐ कामिने नमः ॥

८१७ ॐ कामप्रदगमाय नमः ॥

८१८ ॐ कामवते नमः ॥

८१९ ॐ कामपोषाय नमः ॥

८२० ॐ सर्वकामनिवर्तकाय नमः ॥

८२१ ॐ सर्वकामफलोत्पत्तये नमः ॥

८२२ ॐ सर्वकामफलप्रदाय नमः ॥

८२३ ॐ सर्वकामफलैः पूज्याय नमः ॥

८२४ ॐ सर्वकामफलाश्रयाय नमः ॥

८२५ ॐ विश्वकर्मणे नमः ॥

८२६ ॐ कृतात्मने नमः ॥

८२७ ॐ कृतज्ञाय नमः ॥

८२८ ॐ सर्वसाक्षिकाय नमः ॥

८२९ ॐ सर्वारम्भपरित्यागिने नमः ॥

८३० ॐ जडोन्मत्तपिशाचवते नमः ॥

८३१ ॐ भिक्षवे नमः ॥

८३२ ॐ भिक्षाकराय नमः ॥

८३३ ॐ भीक्ष्णाहारिणे नमः ॥

८३४ ॐ निराश्रमणे नमः ॥

८३५ ॐ अकुलाय नमः ॥

८३६ ॐ अनुकूलाय नमः ॥

८३७ ॐ विकलाय नमः ॥

८३८ ॐ अकलाय नमः ॥

८३९ ॐ जटिलाय नमः ॥

८४० ॐ वनचारिणे नमः ॥

८४१ ॐ दण्डिने नमः ॥

८४२ ॐ मुण्डिने नमः ॥

८४३ ॐ गन्धिने नमः ॥

८४४ ॐ देहधर्मविहीनात्मने नमः ॥

८४५ ॐ एकाकिने नमः ॥

८४६ ॐ सङ्गवर्जिताय नमः ॥

८४७ ॐ आश्रमिणे नमः ॥

८४८ ॐ अनाश्रमारम्भाय नमः ॥

८४९ ॐ अनाचारिणे नमः ॥

८५० ॐ कर्मवर्जिताय नमः ॥

८५१ ॐ असन्देहिने नमः ॥

८५२ ॐ सन्देहिने नमः ॥

८५३ ॐ नकिन्चन च किनमः ॥न्चनाय नमः ॥

८५४ ॐ नृदेहिने नमः ॥

८५५ ॐ देहशून्याय नमः ॥

८५६ ॐ नाभाविने नमः ॥

८५७ ॐ भावनिर्गताय नमः ॥

८५८ ॐ नाब्रह्मणे नमः ॥

८५९ ॐ परब्रह्मणे नमः ॥

८६० ॐ स्वयमेव निराकुलाय नमः ॥

८६१ ॐ अनघाय नमः ॥

८६२ ॐ अगुरवे नमः ॥

८६३ ॐ नाथनाथोत्तमाय नमः ॥

८६४ ॐ गुरवे नमः ॥

८६५ ॐ द्विभुजाय नमः ॥

८६६ ॐ प्राकृताय नमः ॥

८६७ ॐ जनकाय नमः ॥

८६८ ॐ पितामहाय नमः ॥

८६९ ॐ अनात्मने नमः ॥

८७० ॐ नचनानात्मने नमः ॥

८७१ ॐ नीतये नमः ॥

८७२ ॐ नीतोमतां वराय नमः ॥

८७३ ॐ सहजाय नमः ॥

८७४ ॐ सदृशाय नमः ॥

८७५ ॐ सिद्धाय नमः ॥

८७६ ॐ एकाय नमः ॥

८७७ ॐ चिन्मात्राय नमः ॥

८७८ ॐ नकर्त्रे नमः ॥

८७९ ॐ कर्त्रे नमः ॥

८८० ॐ भोक्त्रे नमः ॥

८८१ ॐ भोगविवर्जिताय नमः ॥

८८२ ॐ तुरीयाय नमः ॥

८८३ ॐ तुरीयातीताय नमः ॥

८८४ ॐ स्वच्छाय नमः ॥

८८५ ॐ सर्वमयाय नमः ॥

८८६ ॐ सर्वाधिष्ठानरूपय नमः ॥

८८७ ॐ सर्वध्येयविवर्जिताय नमः ॥

८८८ ॐ सर्वलोकनिवासात्मने नमः ॥

८८९ ॐ सकलोत्तमवन्दिताय नमः ॥

८९० ॐ देहभृते नमः ॥

८९१ ॐ देहकृते नमः ॥

८९२ ॐ देहात्मने नमः ॥

८९३ ॐ देहभावनाय नमः ॥

८९४ ॐ देहिने नमः ॥

८९५ ॐ देहविभक्ताय नमः ॥

८९६ ॐ देहभावप्रकाशनाय नमः ॥

८९७ ॐ लयस्थाय नमः ॥

८९८ ॐ लयविदे नमः ॥

८९९ ॐ लयभावाय नमः ॥

९०० ॐ बोधवते नमः ॥

९०१ ॐ लयातीताय नमः ॥

९०२ ॐ लयस्यान्ताय नमः ॥

९०३ ॐ लयभावनिवारणाय नमः ॥

९०४ ॐ विमुखाय नमः ॥

९०५ ॐ प्रमुखाय नमः ॥

९०६ ॐ प्रत्यङ्मुखवदाचारिणे नमः ॥

९०७ ॐ विश्वभुजे नमः ॥

९०८ ॐ विश्वघृषे नमः ॥

९०९ ॐ विश्वाय नमः ॥

९१० ॐ विश्वक्षेमकराय नमः ॥

९११ ॐ अविक्षिप्ताय नमः ॥

९१२ ॐ अप्रमादिने नमः ॥

९१३ ॐ परार्धये नमः ॥

९१४ ॐ परमार्थदृशे नमः ॥

९१५ ॐ स्वानुभवविहीनाय नमः ॥

९१६ ॐ स्वानुभवप्रकाशनाय नमः ॥

९१७ ॐ निरिन्द्रियाय नमः ॥

९१८ ॐ निर्बुद्धये नमः ॥

९१९ ॐ निराभासाय नमः ॥

९२० ॐ निराकृताय नमः ॥

९२१ ॐ निरहङ्काराय नमः ॥

९२२ ॐ रूपात्मने नमः ॥

९२३ ॐ निर्वपुषे नमः ॥

९२४ ॐ सकलाश्रयाय नमः ॥

९२५ ॐ शोकदुःखहराय नमः ॥

९२६ ॐ भोगमोक्षफलप्रदाय नमः ॥

९२७ ॐ सुप्रसन्नाय नमः ॥

९२८ ॐ सूक्ष्माय नमः ॥

९२९ ॐ शब्दब्रह्मार्थसङ्गृहाय नमः ॥

९३० ॐ आगमापाय शून्याय नमः ॥

९३१ ॐ स्थानदाय नमः ॥

९३२ ॐ सताङ्गतये नमः ॥

९३३ ॐ आकृताय नमः ॥

९३४ ॐ सुकृताय नमः ॥

९३५ ॐ कृतकर्मविनिर्वृताय नमः ॥

९३६ ॐ भेदत्रयहराय नमः ॥

९३७ ॐ देहत्रयविनिर्गताय नमः ॥

९३८ ॐ सर्वकामप्रदाय नमः ॥

९३९ ॐ सर्वकामनिवर्तकाय नमः ॥

९४० ॐ सिद्धेश्वराय नमः ॥

९४१ ॐ अजराय नमः ॥

९४२ ॐ पञ्चबाणदर्पहुताशनाय नमः ॥

९४३ ॐ चतुराक्षरबीजात्मने नमः ॥

९४४ ॐ स्वभुवे नमः ॥

९४५ ॐ चित्कीर्तिभूषणाय नमः ॥

९४६ ॐ अगाधबुद्धये नमः ॥

९४७ ॐ अक्षुब्धाय नमः ॥

९४८ ॐ चन्द्रसूर्याग्निलोचनाय नमः ॥

९४९ ॐ यमदंष्ट्राय नमः ॥

९५० ॐ अतिसंहर्त्रे नमः ॥

९५१ ॐ परमानन्दसागराय नमः ॥

९५२ ॐ लीलाविश्वम्भराय नमः ॥

९५३ ॐ भानवे नमः ॥

९५४ ॐ भैरवाय नमः ॥

९५५ ॐ भीमलोचनाय नमः ॥

९५६ ॐ ब्रह्मचर्माम्बराय नमः ॥

९५७ ॐ कालाय नमः ॥

९५८ ॐ अचलाय नमः ॥

९५९ ॐ चलनान्तकाय नमः ॥

९६० ॐ आदिदेवाय नमः ॥

९६१ ॐ जगद्योनये नमः ॥

९६२ ॐ वसवारि विमर्दनाय नमः ॥

९६३ ॐ विकर्मकर्मकर्मज्ञाय नमः ॥

९६४ ॐ अनन्य गमकाय नमः ॥

९६५ ॐ अगमाय नमः ॥

९६६ ॐ अबद्धकर्मशून्याय नमः ॥

९६७ ॐ कामरागकुलक्षयाय नमः ॥

९६८ ॐ योगान्धकारमथनाय नमः ॥

९६९ ॐ पद्मजन्मादिवन्दिताय नमः ॥

९७० ॐ भक्तकामाय नमः ॥

९७१ ॐ अग्रजाय नमः ॥

९७२ ॐ चक्रिणे नमः ॥

९७३ ॐ भावनिर्भावकाय नमः ॥

९७४ ॐ भेदाङ्काय नमः ॥

९७५ ॐ महते नमः ॥

९७६ ॐ अग्रगाय नमः ॥

९७७ ॐ निगुहाय नमः ॥

९७८ ॐ गोचरान्तकाय नमः ॥

९७९ ॐ कालाग्निशमनाय नमः ॥

९८० ॐ शङ्खचक्रपद्मगदाधराय नमः ॥

९८१ ॐ दीप्ताय नमः ॥

९८२ ॐ दीनपतये नमः ॥

९८३ ॐ शास्त्रे नमः ॥

९८४ ॐ स्वच्छन्दाय नमः ॥

९८५ ॐ मुक्तिदायकाय नमः ॥

९८६ ॐ व्योमधर्माम्बराय नमः ॥

९८७ ॐ भेत्रे नमः ॥

९८८ ॐ भस्मधारिणे नमः ॥

९८९ ॐ धराधराय नमः ॥

९९० ॐ धर्मगुप्ताय नमः ॥

९९१ ॐ अन्वयात्मने नमः ॥

९९२ ॐ व्यतिरेकार्थनिर्णयाय नमः ॥

९९३ ॐ एकोनेक गुणभासाभासनिर्भासवर्जिताय नमः ॥

९९४ ॐ भावाभाव स्वभावात्मने नमः ॥

९९५ ॐ भावाभाव विभावविदे नमः ॥

९९६ ॐ योगीहृदयविश्रामाय नमः ॥

९९७ ॐ अनन्तविद्याविवर्धनाय नमः ॥

९९८ ॐ विघ्नान्तकाय नमः ॥

९९९ ॐ त्रिकालज्ञाय नमः ॥

१००० ॐ तत्त्वात्मज्ञानसागराय नमः ॥

इति श्रीमद् दत्तात्रेय सहस्र नामावली सम्पूर्णम् ॥