सहस्रनामावली

हिंदू देवी देवतांची एक हजार नावे म्हणजेच सहस्त्रनामावली. हिंदू धर्मिय रोज सकाळी संध्याकाळी या नावांचा जप करतात.


शिव सहस्रनामावली

ॐ स्थिराय नमः ।

ॐ स्थाणवे नमः ।

ॐ प्रभवे नमः ।

ॐ भीमाय नमः ।

ॐ प्रवराय नमः ।

ॐ वरदाय नमः ।

ॐ वराय नमः ।

ॐ सर्वात्मने नमः ।

ॐ सर्वविख्याताय नमः ।

ॐ सर्वस्मै नमः । १०।

ॐ सर्वकराय नमः ।

ॐ भवाय नमः ।

ॐ जटिने नमः ।

ॐ चर्मिणे नमः ।

ॐ शिखण्डिने नमः ।

ॐ सर्वाङ्गाय नमः ।

ॐ सर्वभावनाय नमः ।

ॐ हराय नमः ।

ॐ हरिणाक्षाय नमः ।

ॐ सर्वभूतहराय नमः । २०।

ॐ प्रभवे नमः ।

ॐ प्रवृत्तये नमः ।

ॐ निवृत्तये नमः ।

ॐ नियताय नमः ।

ॐ शाश्वताय नमः ।

ॐ ध्रुवाय नमः ।

ॐ श्मशानवासिने नमः ।

ॐ भगवते नमः ।

ॐ खचराय नमः ।

ॐ गोचराय नमः । ३०।

ॐ अर्दनाय नमः ।

ॐ अभिवाद्याय नमः ।

ॐ महाकर्मणे नमः ।

ॐ तपस्विने नमः ।

ॐ भूतभावनाय नमः ।

ॐ उन्मत्तवेषप्रच्छन्नाय नमः ।

ॐ सर्वलोकप्रजापतये नमः ।

ॐ महारूपाय नमः ।

ॐ महाकायाय नमः ।

ॐ वृषरूपाय नमः । ४०।

ॐ महायशसे नमः ।

ॐ महात्मने नमः ।

ॐ सर्वभूतात्मने नमः ।

ॐ विश्वरूपाय नमः ।

ॐ महाहणवे नमः ।

ॐ लोकपालाय नमः ।

ॐ अन्तर्हितत्मने नमः ।

ॐ प्रसादाय नमः ।

ॐ हयगर्धभये नमः ।

ॐ पवित्राय नमः । ५०।

ॐ महते नमः ।

ॐनियमाय नमः ।

ॐ नियमाश्रिताय नमः ।

ॐ सर्वकर्मणे नमः ।

ॐ स्वयम्भूताय नमः ।

ॐ आदये नमः ।

ॐ आदिकराय नमः ।

ॐ निधये नमः ।

ॐ सहस्राक्षाय नमः ।

ॐ विशालाक्षाय नमः । ६०।

ॐ सोमाय नमः ।

ॐ नक्षत्रसाधकाय नमः ।

ॐ चन्द्राय नमः ।

ॐ सूर्याय नमः ।

ॐ शनये नमः ।

ॐ केतवे नमः ।

ॐ ग्रहाय नमः ।

ॐ ग्रहपतये नमः ।

ॐ वराय नमः ।

ॐ अत्रये नमः । ७०।

ॐ अत्र्या नमस्कर्त्रे नमः ।

ॐ मृगबाणार्पणाय नमः ।

ॐ अनघाय नमः ।

ॐ महातपसे नमः ।

ॐ घोरतपसे नमः ।

ॐ अदीनाय नमः ।

ॐ दीनसाधकाय नमः ।

ॐ संवत्सरकराय नमः ।

ॐ मन्त्राय नमः ।

ॐ प्रमाणाय नमः । ८०।

ॐ परमायतपसे नमः ।

ॐ योगिने नमः ।

ॐ योज्याय नमः ।

ॐ महाबीजाय नमः ।

ॐ महारेतसे नमः ।

ॐ महाबलाय नमः ।

ॐ सुवर्णरेतसे नमः ।

ॐ सर्वज्ञाय नमः ।

ॐ सुबीजाय नमः ।

ॐ बीजवाहनाय नमः । ९०।

ॐ दशबाहवे नमः ।

ॐ अनिमिशाय नमः ।

ॐ नीलकण्ठाय नमः ।

ॐ उमापतये नमः ।

ॐ विश्वरूपाय नमः ।

ॐ स्वयंश्रेष्ठाय नमः ।

ॐ बलवीराय नमः ।

ॐ अबलोगणाय नमः ।

ॐ गणकर्त्रे नमः ।

ॐ गणपतये नमः । १००।

ॐ दिग्वाससे नमः ।

ॐ कामाय नमः ।

ॐ मन्त्रविदे नमः ।

ॐ परमाय मन्त्राय नमः ।

ॐ सर्वभावकराय नमः ।

ॐ हराय नमः ।

ॐ कमण्डलुधराय नमः ।

ॐ धन्विने नमः ।

ॐ बाणहस्ताय नमः ।

ॐ कपालवते नमः । ११०।

ॐ अशनये नमः ।

ॐ शतघ्निने नमः ।

ॐ खड्गिने नमः ।

ॐ पट्टिशिने नमः ।

ॐ आयुधिने नमः ।

ॐ महते नमः ।

ॐ स्रुवहस्ताय नमः ।

ॐ सुरूपाय नमः ।

ॐ तेजसे नमः।

ॐ तेजस्कराय निधये नमः । १२०।

ॐ उष्णीषिणे नमः ।

ॐ सुवक्त्राय नमः ।

ॐ उदग्राय नमः ।

ॐ विनताय नमः ।

ॐ दीर्घाय नमः ।

ॐ हरिकेशाय नमः ।

ॐ सुतीर्थाय नमः ।

ॐ कृष्णाय नमः ।

ॐ शृगालरूपाय नमः ।

ॐ सिद्धार्थाय नमः । १३०।

ॐ मुण्डाय नमः ।

ॐ सर्वशुभङ्कराय नमः ।

ॐ अजाय नमः ।

ॐ बहुरूपाय नमः ।

ॐ गन्धधारिणे नमः ।

ॐ कपर्दिने नमः ।

ॐ उर्ध्वरेतसे नमः ।

ॐ ऊर्ध्वलिङ्गाय नमः ।

ॐ ऊर्ध्वशायिने नमः ।

ॐ नभस्थलाय नमः । १४०।

ॐ त्रिजटिने नमः ।

ॐ चीरवाससे नमः ।

ॐ रुद्राय नमः ।

ॐ सेनापतये नमः ।

ॐ विभवे नमः ।

ॐ अहश्चराय नमः ।

ॐ नक्तञ्चराय नमः ।

ॐ तिग्ममन्यवे नमः ।

ॐ सुवर्चसाय नमः ।

ॐ गजघ्ने नमः । १५०।

ॐ दैत्यघ्ने नमः ।

ॐ कालाय नमः ।

ॐ लोकधात्रे नमः ।

ॐ गुणाकराय नमः ।

ॐ सिंहशार्दूलरूपाय नमः ।

ॐ आर्द्रचर्माम्बरावृताय नमः ।

ॐ कालयोगिने नमः ।

ॐ महानादाय नमः ।

ॐ सर्वकामाय नमः ।

ॐ चतुष्पथाय नमः । १६०।

ॐ निशाचराय नमः ।

ॐ प्रेतचारिणे नमः ।

ॐ भूतचारिणे नमः ।

ॐ महेश्वराय नमः ।

ॐ बहुभूताय नमः ।

ॐ बहुधराय नमः ।

ॐ स्वर्भानवे नमः ।

ॐ अमिताय नमः ।

ॐ गतये नमः ।

ॐ नृत्यप्रियाय नमः । १७०।

ॐ नित्यनर्ताय नमः ।

ॐ नर्तकाय नमः ।

ॐ सर्वलालसाय नमः ।

ॐ घोराय नमः ।

ॐ महातपसे नमः ।

ॐ पाशाय नमः ।

ॐ नित्याय नमः ।

ॐ गिरिरुहाय नमः ।

ॐ नभसे नमः ।

ॐ सहस्रहस्ताय नमः । १८०।

ॐ विजयाय नमः ।

ॐ व्यवसायाय नमः ।

ॐ अतन्द्रिताय नमः ।

ॐ अधर्षणाय नमः ।

ॐ धर्षणात्मने नमः ।

ॐ यज्ञघ्ने नमः ।

ॐ कामनाशकाय नमः ।

ॐ दक्ष्यागपहारिणे नमः ।

ॐ सुसहाय नमः ।

ॐ मध्यमाय नमः । १९०।

ॐ तेजोपहारिणे नमः ।

ॐ बलघ्ने नमः ।

ॐ मुदिताय नमः ।

ॐ अर्थाय नमः ।

ॐ अजिताय नमः ।

ॐ अवराय नमः ।

ॐ गम्भीरघोषय नमः ।

ॐ गम्भीराय नमः ।

ॐ गम्भीरबलवाहनाय नमः ।

ॐ न्यग्रोधरूपाय नमः । २००।

ॐ न्यग्रोधाय नमः ।

ॐ वृक्षकर्णस्थिताय नमः ।

ॐ विभवे नमः ।

ॐ सुतीक्ष्णदशनाय नमः ।

ॐ महाकायाय नमः ।

ॐ महाननाय नमः ।

ॐ विश्वक्सेनाय नमः ।

ॐ हरये नमः ।

ॐ यज्ञाय नमः ।

ॐ संयुगापीडवाहनाय नमः । २१०।

ॐ तीक्षणातापाय नमः ।

ॐ हर्यश्वाय नमः ।

ॐ सहायाय नमः ।

ॐ कर्मकालविदे नमः ।

ॐ विष्णुप्रसादिताय नमः ।

ॐ यज्ञाय नमः ।

ॐ समुद्राय नमः ।

ॐ बडवामुखाय नमः ।

ॐ हुताशनसहायाय नमः ।

ॐ प्रशान्तात्मने नमः । २२०।

ॐ हुताशनाय नमः ।

ॐ उग्रतेजसे नमः ।

ॐ महातेजसे नमः ।

ॐ जन्याय नमः ।

ॐ विजयकालविदे नमः ।

ॐ ज्योतिषामयनाय नमः ।

ॐ सिद्धये नमः ।

ॐ सर्वविग्रहाय नमः ।

ॐ शिखिने नमः ।

ॐ मुण्डिने नमः । २३०।

ॐ जटिने नमः ।

ॐ ज्वलिने नमः ।

ॐ मूर्तिजाय नमः ।

ॐ मूर्धजाय नमः ।

ॐ बलिने नमः ।

ॐ वैनविने नमः ।

ॐ पणविने नमः ।

ॐ तालिने नमः ।

ॐ खलिने नमः ।

ॐ कालकटङ्कटाय नमः । २४०।

ॐ नक्षत्रविग्रहमतये नमः ।

ॐ गुणबुद्धये नमः ।

ॐ लयाय नमः ।

ॐ अगमाय नमः ।

ॐ प्रजापतये नमः ।

ॐ विश्वबाहवे नमः ।

ॐ विभागाय नमः ।

ॐ सर्वगाय नमः ।

ॐ अमुखाय नमः ।

ॐ विमोचनाय नमः । २५०।

ॐ सुसरणाय नमः ।

ॐ हिरण्यकवचोद्भवाय नमः ।

ॐ मेढ्रजाय नमः ।

ॐ बलचारिणे नमः ।

ॐ महीचारिणे नमः ।

ॐ स्रुताय नमः ।

ॐ सर्वतूर्यविनोदिने नमः ।

ॐ सर्वतोद्यपरिग्रहाय नमः ।

ॐ व्यालरूपाय नमः ।

ॐ गुहावासिने नमः । २६०।

ॐ गुहाय नमः ।

ॐ मालिने नमः ।

ॐ तरङ्गविदे नमः ।

ॐ त्रिदशाय नमः ।

ॐ त्रिकालधृते नमः ।

ॐ कर्मसर्वबन्धविमोचनाय नमः ।

ॐ असुरेन्द्राणाम्बन्धनाय नमः ।

ॐ युधि शत्रुविनाशनाय नमः ।

ॐ साङ्ख्यप्रसादाय नमः ।

ॐ दुर्वाससे नमः । २७०।

ॐ सर्वसाधिनिषेविताय नमः ।

ॐ प्रस्कन्दनाय नमः ।

ॐ यज्ञविभागविदे नमः ।

ॐ अतुल्याय नमः ।

ॐ यज्ञविभागविदे नमः ।

ॐ सर्ववासाय नमः ।

ॐ सर्वचारिणे नमः ।

ॐ दुर्वाससे नमः ।

ॐ वासवाय नमः ।

ॐ अमराय नमः । २८०।

ॐ हैमाय नमः ।

ॐ हेमकराय नमः ।

ॐ निष्कर्माय नमः ।

ॐ सर्वधारिणे नमः ।

ॐ धरोत्तमाय नमः ।

ॐ लोहिताक्षाय नमः ।

ॐ माक्षाय नमः ।

ॐ विजयक्षाय नमः ।

ॐ विशारदाय नमः ।

ॐ सङ्ग्रहाय नमः । २९०।

ॐ निग्रहाय नमः ।

ॐ कर्त्रे नमः ।

ॐ सर्पचीरनिवासनाय नमः ।

ॐ मुख्याय नमः ।

ॐ अमुख्याय नमः ।

ॐ देहाय नमः ।

ॐ काहलये नमः ।

ॐ सर्वकामदाय नमः ।

ॐ सर्वकालप्रसादये नमः ।

ॐ सुबलाय नमः । ३००।

ॐ बलरूपधृते नमः ।

ॐ सर्वकामवराय नमः ।

ॐ सर्वदाय नमः ।

ॐ सर्वतोमुखाय नमः ।

ॐ आकाशनिर्विरूपाय नमः ।

ॐ निपातिने नमः ।

ॐ अवशाय नमः ।

ॐ खगाय नमः ।

ॐ रौद्ररूपाय नमः ।

ॐ अंशवे नमः । ३१०।

ॐ आदित्याय नमः ।

ॐ बहुरश्मये नमः ।

ॐ सुवर्चसिने नमः ।

ॐ वसुवेगाय नमः ।

ॐ महावेगाय नमः ।

ॐ मनोवेगाय नमः ।

ॐ निशाचराय नमः ।

ॐ सर्ववासिने नमः ।

ॐ श्रियावासिने नमः ।

ॐ उपदेशकराय नमः । ३२०।

ॐ अकराय नमः ।

ॐ मुनये नमः ।

ॐ आत्मनिरालोकाय नमः ।

ॐ सम्भग्नाय नमः ।

ॐ सहस्रदाय नमः ।

ॐ पक्षिणे नमः ।

ॐ पक्षरूपाय नमः ।

ॐ अतिदीप्ताय नमः ।

ॐ विशाम्पतये नमः ।

ॐ उन्मादाय नमः । ३३०।

ॐ मदनाय नमः ।

ॐ कामाय नमः ।

ॐ अश्वत्थाय नमः ।

ॐ अर्थकराय नमः ।

ॐ यशसे नमः ।

ॐ वामदेवाय नमः ।

ॐ वामाय नमः ।

ॐ प्राचे नमः ।

ॐ दक्षिणाय नमः ।

ॐ वामनाय नमः । ३४०।

ॐ सिद्धयोगिने नमः ।

ॐ महर्शये नमः ।

ॐ सिद्धार्थाय नमः ।

ॐ सिद्धसाधकाय नमः ।

ॐ भिक्षवे नमः ।

ॐ भिक्षुरूपाय नमः ।

ॐ विपणाय नमः ।

ॐ मृदवे नमः ।

ॐ अव्ययाय नमः ।

ॐ महासेनाय नमः । ३५०।

ॐ विशाखाय नमः ।

ॐ षष्टिभागाय नमः ।

ॐ गवां पतये नमः ।

ॐ वज्रहस्ताय नमः ।

ॐ विष्कम्भिने नमः ।

ॐ चमूस्तम्भनाय नमः ।

ॐ वृत्तावृत्तकराय नमः ।

ॐ तालाय नमः ।

ॐ मधवे नमः ।

ॐ मधुकलोचनाय नमः । ३६०।

ॐ वाचस्पत्याय नमः ।

ॐ वाजसेनाय नमः ।

ॐ नित्यमाश्रितपूजिताय नमः ।

ॐ ब्रह्मचारिणे नमः ।

ॐ लोकचारिणे नमः ।

ॐ सर्वचारिणे नमः ।

ॐ विचारविदे नमः ।

ॐ ईशानाय नमः ।

ॐ ईश्वराय नमः ।

ॐ कालाय नमः । ३७०।

ॐ निशाचारिणे नमः ।

ॐ पिनाकभृते नमः ।

ॐ निमित्तस्थाय नमः ।

ॐ निमित्ताय नमः ।

ॐ नन्दये नमः ।

ॐ नन्दिकराय नमः ।

ॐ हरये नमः ।

ॐ नन्दीश्वराय नमः ।

ॐ नन्दिने नमः ।

ॐ नन्दनाय नमः । ३८०।

ॐ नन्दिवर्धनाय नमः ।

ॐ भगहारिणे नमः ।

ॐ निहन्त्रे नमः ।

ॐ कलाय नमः ।

ॐ ब्रह्मणे नमः ।

ॐ पितामहाय नमः ।

ॐ चतुर्मुखाय नमः ।

ॐ महालिङ्गाय नमः ।

ॐ चारुलिङ्गाय नमः ।

ॐ लिङ्गाध्याक्षाय नमः । ३९०।

ॐ सुराध्यक्षाय नमः ।

ॐ योगाध्यक्षाय नमः ।

ॐ युगावहाय नमः ।

ॐ बीजाध्यक्षाय नमः ।

ॐ बीजकर्त्रे नमः ।

ॐ अध्यात्मानुगताय नमः ।

ॐ बलाय नमः ।

ॐ इतिहासाय नमः ।

ॐ सकल्पाय नमः ।

ॐ गौतमाय नमः । ४००।

ॐ निशाकराय नमः ।

ॐ दम्भाय नमः ।

ॐ अदम्भाय नमः ।

ॐ वैदम्भाय नमः ।

ॐ वश्याय नमः ।

ॐ वशकराय नमः ।

ॐ कलये नमः ।

ॐ लोककर्त्रे नमः ।

ॐ पशुपतये नमः ।

ॐ महाकर्त्रे नमः । ४१०।

ॐ अनौषधाय नमः ।

ॐ अक्षराय नमः ।

ॐ परमाय ब्रह्मणे नमः ।

ॐ बलवते नमः ।

ॐ शक्राय नमः ।

ॐ नित्यै नमः ।

ॐ अनित्यै नमः ।

ॐ शुद्धात्मने नमः ।

ॐ शुद्धाय नमः ।

ॐ मान्याय नमः । ४२०।

ॐ गतागताय नमः ।

ॐ बहुप्रसादाय नमः ।

ॐ सुस्वप्नाय नमः ।

ॐ दर्पणाय नमः ।

ॐ अमित्रजिते नमः ।

ॐ वेदकाराय नमः ।

ॐ मन्त्रकाराय नमः ।

ॐ विदुषे नमः ।

ॐ समरमर्दनाय नमः ।

ॐ महामेघनिवासिने नमः । ४३०।

ॐ महाघोराय नमः ।

ॐ वशिने नमः ।

ॐ कराय नमः ।

ॐ अग्निज्वालाय नमः ।

ॐ महाज्वालाय नमः ।

ॐ अतिधूम्राय नमः ।

ॐ हुताय नमः ।

ॐ हविषे नमः ।

ॐ वृषणाय नमः ।

ॐ शङ्कराय नमः । ४४०।

ॐ नित्यं वर्चस्विने नमः ।

ॐ धूमकेतनाय नमः ।

ॐ नीलाय नमः ।

ॐ अङ्गलुब्धाय नमः ।

ॐ शोभनाय नमः ।

ॐ निरवग्रहाय नमः ।

ॐ स्वस्तिदाय नमः ।

ॐ स्वस्तिभावाय नमः ।

ॐ भागिने नमः ।

ॐ भागकराय नमः । ४५०।

ॐ लघवे नमः ।

ॐ उत्सङ्गाय नमः ।

ॐ महाङ्गाय नमः ।

ॐ महागर्भपरायणाय नमः ।

ॐ कृष्णवर्णाय नमः ।

ॐ सुवर्णाय नमः ।

ॐ सर्वदेहिनां इन्द्रियाय नमः ।

ॐ महापादाय नमः ।

ॐ महाहस्ताय नमः ।

ॐ महाकायाय नमः । ४६०।

ॐ महायशसे नमः ।

ॐ महामूर्ध्ने नमः ।

ॐ महामात्राय नमः ।

ॐ महानेत्राय नमः ।

ॐ निशालयाय नमः ।

ॐ महान्तकाय नमः ।

ॐ महाकर्णाय नमः ।

ॐ महोष्ठाय नमः ।

ॐ महाहणवे नमः ।

ॐ महानासाय नमः । ४७०।

ॐ महाकम्बवे नमः ।

ॐ महाग्रीवाय नमः ।

ॐ श्मशानभाजे नमः ।

ॐ महावक्षसे नमः ।

ॐ महोरस्काय नमः ।

ॐ अन्तरात्मने नमः ।

ॐ मृगालयाय नमः ।

ॐ लम्बनाय नमः ।

ॐ लम्बितोष्ठाय नमः ।

ॐ महामायाय नमः । ४८०।

ॐ पयोनिधये नमः ।

ॐ महादन्ताय नमः ।

ॐ महादंष्ट्राय नमः ।

ॐ महजिह्वाय नमः ।

ॐ महामुखाय नमः ।

ॐ महानखाय नमः ।

ॐ महारोमाय नमः ।

ॐ महाकोशाय नमः ।

ॐ महाजटाय नमः ।

ॐ प्रसन्नाय नमः । ४९०।

ॐ प्रसादाय नमः ।

ॐ प्रत्ययाय नमः ।

ॐ गिरिसाधनाय नमः ।

ॐ स्नेहनाय नमः ।

ॐ अस्नेहनाय नमः ।

ॐ अजिताय नमः ।

ॐ महामुनये नमः ।

ॐ वृक्षाकाराय नमः ।

ॐ वृक्षकेतवे नमः ।

ॐ अनलाय नमः । ५००।

ॐ वायुवाहनाय नमः ।

ॐ गण्डलिने नमः ।

ॐ मेरुधाम्ने नमः ।

ॐ देवाधिपतये नमः ।

ॐ अथर्वशीर्षाय नमः ।

ॐ सामास्याय नमः ।

ॐ ऋक्सहस्रामितेक्षणाय नमः ।

ॐ यजुः पाद भुजाय नमः ।

ॐ गुह्याय नमः ।

ॐ प्रकाशाय नमः । ५१०।

ॐ जङ्गमाय नमः ।

ॐ अमोघार्थाय नमः ।

ॐ प्रसादाय नमः ।

ॐ अभिगम्याय नमः ।

ॐ सुदर्शनाय नमः ।

ॐ उपकाराय नमः ।

ॐ प्रियाय नमः ।

ॐ सर्वाय नमः ।

ॐ कनकाय नमः ।

ॐ कञ्चनच्छवये नमः । ५२०।

ॐ नाभये नमः ।

ॐ नन्दिकराय नमः ।

ॐ भावाय नमः ।

ॐ पुष्करस्थापतये नमः ।

ॐ स्थिराय नमः ।

ॐ द्वादशाय नमः ।

ॐ त्रासनाय नमः ।

ॐ आद्याय नमः ।

ॐ यज्ञाय नमः ।

ॐ यज्ञसमाहिताय नमः । ५३०।

ॐ नक्तं नमः ।

ॐ कलये नमः ।

ॐ कालाय नमः ।

ॐ मकराय नमः ।

ॐ कालपूजिताय नमः ।

ॐ सगणाय नमः ।

ॐ गणकाराय नमः ।

ॐ भूतवाहनसारथये नमः ।

ॐ भस्मशयाय नमः ।

ॐ भस्मगोप्त्रे नमः । ५४०।

ॐ भस्मभूताय नमः ।

ॐ तरवे नमः ।

ॐ गणाय नमः ।

ॐ लोकपालाय नमः ।

ॐ अलोकाय नमः ।

ॐ महात्मने नमः ।

ॐ सर्वपूजिताय नमः ।

ॐ शुक्लाय नमः ।

ॐ त्रिशुक्लाय नमः ।

ॐ सम्पन्नाय नमः । ५५०।

ॐ शुचये नमः ।

ॐ भूतनिषेविताय नमः ।

ॐ आश्रमस्थाय नमः ।

ॐ क्रियावस्थाय नमः ।

ॐ विश्वकर्ममतये नमः ।

ॐ वराय नमः ।

ॐ विशालशाखाय नमः ।

ॐ ताम्रोष्ठाय नमः ।

ॐ अम्बुजालाय नमः ।

ॐ सुनिश्चलाय नमः । ५६०।

ॐ कपिलाय नमः ।

ॐ कपिशाय नमः ।

ॐ शुक्लाय नमः ।

ॐ अयुशे नमः ।

ॐ पराय नमः ।

ॐ अपराय नमः ।

ॐ गन्धर्वाय नमः ।

ॐ अदितये नमः ।

ॐ तार्क्ष्याय नमः ।

ॐ सुविज्ञेयाय नमः । ५७०।

ॐ सुशारदाय नमः ।

ॐ परश्वधायुधाय नमः ।

ॐ देवाय नमः ।

ॐ अनुकारिणे नमः ।

ॐ सुबान्धवाय नमः ।

ॐ तुम्बवीणाय नमः ।

ॐ महाक्रोधाया नमः ।

ॐ ऊर्ध्वरेतसे नमः ।

ॐ जलेशयाय नमः ।

ॐ उग्राय नमः । ५८०।

ॐ वशङ्कराय नमः ।

ॐ वंशाय नमः ।

ॐ वंशनादाय नमः ।

ॐ अनिन्दिताय नमः ।

ॐ सर्वाङ्गरूपाय नमः ।

ॐ मायाविने नमः ।

ॐ सुहृदाय नमः ।

ॐ अनिलाय नमः ।

ॐ अनलाय नमः ।

ॐ बन्धनाय नमः । ५९०।

ॐ बन्धकर्त्रे नमः ।

ॐ सुबन्धनविमोचनाय नमः ।

ॐ सयज्ञारये नमः ।

ॐ सकामारये नमः ।

ॐ महादंश्ट्राय नमः ।

ॐ महायुधाय नमः ।

ॐ बहुधानिन्दिताय नमः ।

ॐ शर्वाय नमः ।

ॐ शङ्कराय नमः ।

ॐ शङ्कराय नमः । ६००।

ॐ अधनाय नमः ।

ॐ अमरेशाय नमः ।

ॐ महादेवाय नमः ।

ॐ विश्वदेवाय नमः ।

ॐ सुरारिघ्ने नमः ।

ॐ अहिर्बुध्न्याय नमः ।

ॐ अनिलाभाय नमः ।

ॐ चेकितानाय नमः ।

ॐ हविषे नमः ।

ॐ अजैकपाते नमः । ६१०।

ॐ कापालिने नमः ।

ॐ त्रिशङ्कवे नमः ।

ॐ अजिताय नमः ।

ॐ शिवाय नमः ।

ॐ धन्वन्तरये नमः ।

ॐ धूमकेतवे नमः ।

ॐ स्कन्दाय नमः ।

ॐ वैश्रवणाय नमः ।

ॐ धात्रे नमः ।

ॐ शक्राय नमः । ६२०।

ॐ विष्णवे नमः ।

ॐ मित्राय नमः ।

ॐ त्वष्ट्रे नमः ।

ॐ धृवाय नमः ।

ॐ धराय नमः ।

ॐ प्रभावाय नमः ।

ॐ सर्वगाय वायवे नमः ।

ॐ अर्यम्ने नमः ।

ॐ सवित्रे नमः ।

ॐ रवये नमः । ६३०।

ॐ उषङ्गवे नमः ।

ॐ विधात्रे नमः ।

ॐ मान्धात्रे नमः ।

ॐ भूतभावनाय नमः ।

ॐ विभवे नमः ।

ॐ वर्णविभाविने नमः ।

ॐ सर्वकामगुणावहाय नमः ।

ॐ पद्मनाभाय नमः ।

ॐ महागर्भाय नमः ।

ॐ चन्द्रवक्त्राय नमः । ६४०।

ॐ अनिलाय नमः ।

ॐ अनलाय नमः ।

ॐ बलवते नमः ।

ॐ उपशान्ताय नमः ।

ॐ पुराणाय नमः ।

ॐ पुण्यचञ्चवे नमः ।

ॐ ये नमः ।

ॐ कुरुकर्त्रे नमः ।

ॐ कुरुवासिने नमः ।

ॐ कुरुभूताय नमः । ६५०।

ॐ गुणौषधाय नमः ।

ॐ सर्वाशयाय नमः ।

ॐ दर्भचारिणे नमः ।

ॐ सर्वेषं प्राणिनां पतये नमः ।

ॐ देवदेवाय नमः ।

ॐ सुखासक्ताय नमः ।

ॐ सते नमः ।

ॐ असते नमः ।

ॐ सर्वरत्नविदे नमः ।

ॐ कैलासगिरिवासिने नमः । ६६०।

ॐ हिमवद्गिरिसंश्रयाय नमः ।

ॐ कूलहारिणे नमः ।

ॐ कुलकर्त्रे नमः ।

ॐ बहुविद्याय नमः ।

ॐ बहुप्रदाय नमः ।

ॐ वणिजाय नमः ।

ॐ वर्धकिने नमः ।

ॐ वृक्षाय नमः ।

ॐ वकिलाय नमः ।

ॐ चन्दनाय नमः । ६७०।

ॐ छदाय नमः ।

ॐ सारग्रीवाय नमः ।

ॐ महाजत्रवे नमः ।

ॐ अलोलाय नमः ।

ॐ महौषधाय नमः ।

ॐ सिद्धार्थकारिणे नमः ।

ॐ सिद्धार्थश्छन्दोव्याकरणोत्तराय नमः ।

ॐ सिंहनादाय नमः ।

ॐ सिंहदंष्ट्राय नमः ।

ॐ सिंहगाय नमः । ६८०।

ॐ सिंहवाहनाय नमः ।

ॐ प्रभावात्मने नमः ।

ॐ जगत्कालस्थालाय नमः ।

ॐ लोकहिताय नमः ।

ॐ तरवे नमः ।

ॐ सारञ्गाय नमः ।

ॐ नवचक्राङ्गाय नमः ।

ॐ केतुमालिने नमः ।

ॐ सभावनाय नमः ।

ॐ भूतालयाय नमः । ६९०।

ॐ भूतपतये नमः ।

ॐ अहोरात्राय नमः ।

ॐ अनिन्दिताय नमः ।

ॐ सर्वभूतानां वाहित्रे नमः ।

ॐ निलयाय नमः ।

ॐ विभवे नमः ।

ॐ भवाय नमः ।

ॐ अमोघाय नमः ।

ॐ संयताय नमः ।

ॐ अश्वाय नमः । ७००।

ॐ भोजनाय नमः ।

ॐ प्राणधारणाय नमः ।

ॐ धृतिमते नमः ।

ॐ मतिमते नमः ।

ॐ दक्षाय नमः ।

ॐ सत्कृताय नमः ।

ॐ युगाधिपाय नमः ।

ॐ गोपालये नमः ।

ॐ गोपतये नमः ।

ॐ ग्रामाय नमः ।

ॐ गोचर्मवसनाय नमः ।

ॐ हरये नमः ।

ॐ हिरण्यबाहवे नमः ।

ॐ प्रवेशिनां गुहापालाय नमः ।

ॐ प्रकृष्टारये नमः ।

ॐ महाहर्शाय नमः ।

ॐ जितकामाय नमः ।

ॐ जितेन्द्रियाय नमः ।

ॐ गान्धाराय नमः ।

ॐ सुवासाय नमः । ७२०।

ॐ तपस्सक्ताय नमः ।

ॐ रतये नमः ।

ॐ नराय नमः ।

ॐ महागीताय नमः ।

ॐ महानृत्याय नमः ।

ॐ अप्सरोगणसेविताय नमः ।

ॐ महाकेतवे नमः ।

ॐ महाधातवे नमः ।

ॐ नैकसानुचराय नमः ।

ॐ चलाय नमः । ७३०।

ॐ आवेदनीयाय नमः ।

ॐ आदेशाय नमः ।

ॐ सर्वगन्धसुखाहवाय नमः ।

ॐ तोरणाय नमः ।

ॐ तारणाय नमः ।

ॐ वाताय नमः ।

ॐ परिधीने नमः ।

ॐ पतिखेचराय नमः ।

ॐ संयोगाय वर्धनाय नमः ।

ॐ वृद्धाय नमः । ७४०।

ॐ अतिवृद्धाय नमः ।

ॐ गुणाधिकाय नमः ।

ॐ नित्यमात्मसहायाय नमः ।

ॐ देवासुरपतये नमः ।

ॐ पतये नमः ।

ॐ युक्ताय नमः ।

ॐ युक्तबाहवे नमः ।

ॐ दिविसुपर्णोदेवाय नमः ।

ॐ आषाढाय नमः ।

ॐ सुषाढाय नमः । ७५०।

ॐ ध्रुवाय नमः ।

ॐ हरिणाय नमः ।

ॐ हराय नमः ।

ॐ आवर्तमानेभ्योवपुषे नमः ।

ॐ वसुश्रेष्ठाय नमः ।

ॐ महापथाय नमः ।

ॐ शिरोहारिणे नमः ।

ॐ सर्वलक्षणलक्षिताय नमः ।

ॐ अक्षाय रथयोगिने नमः ।

ॐ सर्वयोगिने नमः । ७६०।

ॐ महाबलाय नमः ।

ॐ समाम्नायाय नमः ।

ॐ अस्माम्नायाय नमः ।

ॐ तीर्थदेवाय नमः ।

ॐ महारथाय नमः ।

ॐ निर्जीवाय नमः ।

ॐ जीवनाय नमः ।

ॐ मन्त्राय नमः ।

ॐ शुभाक्षाय नमः ।

ॐ बहुकर्कशाय नमः । ७७०।

ॐ रत्नप्रभूताय नमः ।

ॐ रत्नाङ्गाय नमः ।

ॐ महार्णवनिपानविदे नमः ।

ॐ मूलाय नमः ।

ॐ विशालाय नमः ।

ॐ अमृताय नमः ।

ॐ व्यक्ताव्यक्ताय नमः ।

ॐ तपोनिधये नमः ।

ॐ आरोहणाय नमः ।

ॐ अधिरोहाय नमः । ७८०।

ॐ शीलधारिणे नमः ।

ॐ महायशसे नमः ।

ॐ सेनाकल्पाय नमः ।

ॐ महाकल्पाय नमः ।

ॐ योगाय नमः ।

ॐ युगकराय नमः ।

ॐ हरये नमः ।

ॐ युगरूपाय नमः ।

ॐ महारूपाय नमः ।

ॐ महानागहनाय नमः । ७९०।

ॐ वधाय नमः ।

ॐ न्यायनिर्वपणाय नमः ।

ॐ पादाय नमः ।

ॐ पण्डिताय नमः ।

ॐ अचलोपमाय नमः ।

ॐ बहुमालाय नमः ।

ॐ महामालाय नमः ।

ॐ शशिने हरसुलोचनाय नमः ।

ॐ विस्ताराय लवणाय कूपाय नमः ।

ॐ त्रियुगाय नमः । ८००।

ॐ सफलोदयाय नमः ।

ॐ त्रिलोचनाय नमः ।

ॐ विषण्णाङ्गाय नमः ।

ॐ मणिविद्धाय नमः ।

ॐ जटाधराय नमः ।

ॐ बिन्दवे नमः ।

ॐ विसर्गाय नमः ।

ॐ सुमुखाय नमः ।

ॐ शराय नमः ।

ॐ सर्वायुधाय नमः । ८१०।

ॐ सहाय नमः ।

ॐ निवेदनाय नमः ।

ॐ सुखाजाताय नमः ।

ॐ सुगन्धाराय नमः ।

ॐ महाधनुषे नमः ।

ॐ गन्धपालिने भगवते नमः ।

ॐ सर्वकर्मणां उत्थानाय नमः ।

ॐ मन्थानाय बहुलवायवे नमः ।

ॐ सकलाय नमः ।

ॐ सर्वलोचनाय नमः । ८२०।

ॐ तलस्तालाय नमः ।

ॐ करस्थालिने नमः ।

ॐ ऊर्ध्वसंहननाय नमः ।

ॐ महते नमः ।

ॐ छत्राय नमः ।

ॐ सुछत्राय नमः ।

ॐ विरव्यातलोकाय नमः ।

ॐ सर्वाश्रयाय क्रमाय नमः ।

ॐ मुण्डाय नमः ।

ॐ विरूपाय नमः । ८३०।

ॐ विकृताय नमः ।

ॐ दण्डिने नमः ।

ॐ कुण्डिने नमः ।

ॐ विकुर्वणाय नमः ।

ॐ हर्यक्षाय नमः ।

ॐ ककुभाय नमः ।

ॐ वज्रिणे नमः ।

ॐ शतजिह्वाय नमः ।

ॐ सहस्रपादे नमः ।

ॐ सहस्रमुर्ध्ने नमः । ८४०।

ॐ देवेन्द्राय सर्वदेवमयाय नमः ।

ॐ गुरवे नमः ।

ॐ सहस्रबाहवे नमः ।

ॐ सर्वाङ्गाय नमः ।

ॐ शरण्याय नमः ।

ॐ सर्वलोककृते नमः ।

ॐ पवित्राय नमः ।

ॐ त्रिककुडे मन्त्राय नमः ।

ॐ कनिष्ठाय नमः ।

ॐ कृष्णपिङ्गलाय नमः । ८५०।

ॐ ब्रह्मदण्डविनिर्मात्रे नमः ।

ॐ शतघ्नीपाश शक्तिमते नमः ।

ॐ पद्मगर्भाय नमः ।

ॐ महागर्भाय नमः ।

ॐ ब्रह्मगर्भाय नमः ।

ॐ जलोद्भवाय नमः ।

ॐ गभस्तये नमः ।

ॐ ब्रह्मकृते नमः ।

ॐ ब्रह्मिणे नमः ।

ॐ ब्रह्मविदे नमः । ८६०।

ॐ ब्राह्मणाय नमः ।

ॐ गतये नमः ।

ॐ अनन्तरूपाय नमः ।

ॐ नैकात्मने नमः ।

ॐ स्वयम्भुव तिग्मतेजसे नमः ।

ॐ ऊर्ध्वगात्मने नमः ।

ॐ पशुपतये नमः ।

ॐ वातरंहाय नमः ।

ॐ मनोजवाय नमः ।

ॐ चन्दनिने नमः । ८७०।

ॐ पद्मनालाग्राय नमः ।

ॐ सुरभ्युत्तरणाय नमः ।

ॐ नराय नमः ।

ॐ कर्णिकारमहास्रग्विणे नमः ।

ॐ नीलमौलये नमः ।

ॐ पिनाकधृते नमः ।

ॐ उमापतये नमः ।

ॐ उमाकान्ताय नमः ।

ॐ जाह्नवीभृते नमः ।

ॐ उमाधवाय नमः ।

ॐ वराय वराहाय नमः ।

ॐ वरदाय नमः ।

ॐ वरेण्याय नमः ।

ॐ सुमहास्वनाय नमः ।

ॐ महाप्रसादाय नमः ।

ॐ दमनाय नमः ।

ॐ शत्रुघ्ने नमः ।

ॐ श्वेतपिङ्गलाय नमः ।

ॐ प्रीतात्मने नमः ।

ॐ परमात्मने नमः । ८९०।

ॐ प्रयतात्माने नमः ।

ॐ प्रधानधृते नमः ।

ॐ सर्वपार्श्वमुखाय नमः ।

ॐ त्र्यक्षाय नमः ।

ॐ धर्मसाधारणो वराय नमः ।

ॐ चराचरात्मने नमः ।

ॐ सूक्ष्मात्मने नमः ।

ॐ अमृताय गोवृषेश्वराय नमः ।

ॐ साध्यर्षये नमः ।

ॐ वसुरादित्याय नमः । ९००।

ॐ विवस्वते सवितामृताय नमः ।

ॐ व्यासाय नमः ।

ॐ सर्गाय सुसङ्क्षेपाय विस्तराय नमः ।

ॐ पर्यायोनराय नमः ।

ॐ ऋतवे नमः ।

ॐ संवत्सराय नमः ।

ॐ मासाय नमः ।

ॐ पक्षाय नमः ।

ॐ सङ्ख्यासमापनाय नमः ।

ॐ कलाभ्यो नमः । ९१०।

ॐ काष्ठाभ्यो नमः ।

ॐ लवेभ्यो नमः ।

ॐ मात्राभ्यो नमः ।

ॐ मुहूर्ताहः क्षपाभ्यो नमः ।

ॐ क्षणेभ्यो नमः ।

ॐ विश्वक्षेत्राय नमः ।

ॐ प्रजाबीजाय नमः ।

ॐ लिङ्गाय नमः ।

ॐ आद्याय निर्गमाय नमः ।

ॐ सते नमः । ९२०।

ॐ असते नमः ।

ॐ व्यक्ताय नमः ।

ॐ अव्यक्ताय नमः ।

ॐ पित्रे नमः ।

ॐ मात्रे नमः ।

ॐ पितामहाय नमः ।

ॐ स्वर्गद्वाराय नमः ।

ॐ प्रजाद्वाराय नमः ।

ॐ मोक्षद्वाराय नमः ।

ॐ त्रिविष्टपाय नमः । ९३०।

ॐ निर्वाणाय नमः ।

ॐ ह्लादनाय नमः ।

ॐ ब्रह्मलोकाय नमः ।

ॐ परायै गत्यै नमः ।

ॐ देवासुर विनिर्मात्रे नमः ।

ॐ देवासुरपरायणाय नमः ।

ॐ देवासुरगुरवे नमः ।

ॐ देवाय नमः ।

ॐ देवासुर नमस्कृताय नमः ।

ॐ देवासुर महामात्राय नमः । ९४०।

ॐ देवासुर गणाश्रयाय नमः ।

ॐ देवासुरगणाध्यक्षाय नमः ।

ॐ देवासुर गणागृण्यै नमः ।

ॐ देवातिदेवाय नमः ।

ॐ देवर्शये नमः ।

ॐ देवासुरवरप्रदाय नमः ।

ॐ देवासुरेश्वराय नमः ।

ॐ विश्वाय नमः ।

ॐ देवासुरमहेश्वराय नमः ।

ॐ सर्वदेवमयाय नमः । ९५०।

ॐ अचिन्त्याय नमः ।

ॐ देवतात्मने नमः ।

ॐ आत्मसम्भवाय नमः ।

ॐ उद्भिदे नमः ।

ॐ त्रिविक्रमाय नमः ।

ॐ वैद्याय नमः ।

ॐ विरजाय नमः ।

ॐ नीरजाय नमः ।

ॐ अमराय नमः ।

ॐ ईड्याय नमः । ९६०।

ॐ हस्तीश्वराय नमः ।

ॐ व्यघ्राय नमः ।

ॐ देवसिंहाय नमः ।

ॐ नरऋषभाय नमः ।

ॐ विबुधाय नमः ।

ॐ अग्रवराय नमः ।

ॐ सूक्ष्माय नमः ।

ॐ सर्वदेवाय नमः ।

ॐ तपोमयाय नमः ।

ॐ सुयुक्ताय नमः । ९७०।

ॐ शिभनाय नमः ।

ॐ वज्रिणे नमः ।

ॐ प्रासानां प्रभवाय नमः ।

ॐ अव्ययाय नमः ।

ॐ गुहाय नमः ।

ॐ कान्ताय नमः ।

ॐ निजाय सर्गाय नमः ।

ॐ पवित्राय नमः ।

ॐ सर्वपावनाय नमः ।

ॐ शृङ्गिणे नमः । ९८०।

ॐ शृङ्गप्रियाय नमः ।

ॐ बभ्रुवे नमः ।

ॐ राजराजाय नमः ।

ॐ निरामयाय नमः ।

ॐ अभिरामाय नमः ।

ॐ सुरगणाय नमः ।

ॐ विरामाय नमः ।

ॐ सर्वसाधनाय नमः ।

ॐ ललाटाक्षाय नमः ।

ॐ विश्वदेवाय नमः । ९९०।

ॐ हरिणाय नमः ।

ॐ ब्रह्मवर्चसाय नमः ।

ॐ स्थावराणां पतये नमः ।

ॐ नियमेन्द्रियवर्धनाय नमः ।

ॐ सिद्धार्थाय नमः ।

ॐ सिद्धभूतार्थाय नमः।

ॐ अचिन्त्याय नमः ।

ॐ सत्यव्रताय नमः ।

ॐ शुचये नमः ।

ॐ व्रताधिपाय नमः । १०००।

ॐ परस्मै नमः ।

ॐ ब्रह्मणे नमः ।

ॐ भक्तानां परमायै गतये नमः ।

ॐ विमुक्ताय नमः ।

ॐ मुक्ततेजसे नमः ।

ॐ श्रीमते नमः ।

ॐ श्रीवर्धनाय नमः ।

ॐ जगते नमः । १००८।

इति शिवसहस्रनामावलिः शिवार्पणम् ॥

॥ ॐ तत्सत् ॥