सहस्रनामावली

हिंदू देवी देवतांची एक हजार नावे म्हणजेच सहस्त्रनामावली. हिंदू धर्मिय रोज सकाळी संध्याकाळी या नावांचा जप करतात.


श्री लक्ष्मी सहस्रनामावली

॥ अथ लक्ष्मीसहस्रनामावली ॥

ॐ नित्यागतायै नमः ।

ॐ अनन्तनित्यायै नमः ।

ॐ नन्दिन्यै नमः ।

ॐ जनरञ्जिन्यै नमः ।

ॐ नित्यप्रकाशिन्यै नमः ।

ॐ स्वप्रकाशस्वरूपिण्यै नमः ।

ॐ महालक्ष्म्यै नमः ।

ॐ महाकाल्यै नमः ।

ॐ महाकन्यायै नमः ।

ॐ सरस्वत्त्यै नमः ॥ १०

ॐ भोगवैभवसन्धात्र्यै नमः ।

ॐ भक्तानुग्रहकारिण्यै नमः ।

ॐ ईशावास्यायै नमः ।

ॐ महामायायै नमः ।

ॐ महादेव्यै नमः ।

ॐ महेश्वर्यै नमः ।

ॐ हृल्लेखायै नमः ।

ॐ परमायैशक्त्यै नमः ।

ॐ मातृकाबीजरुपिण्यै नमः ।

ॐ नित्यानन्दायै नमः ॥ २०

ॐ नित्यबोधायै नमः ।

ॐ नादिन्यै नमः ।

ॐ जनमोदिन्यै नमः ।

ॐ सत्यप्रत्ययिन्यै नमः ।

ॐ स्वप्रकाशात्मरूपिण्यै नमः ।

ॐ त्रिपुरायै नमः ।

ॐ भैरव्यै नमः ।

ॐ विद्यायै नमः ।

ॐ हंसायै नमः ।

ॐ वागीश्वर्यै नमः ॥ ३०

ॐ शिवायै नमः ।

ॐ वाग्देव्यै नमः ।

ॐ महारात्र्यै नमः ।

ॐ कालरात्र्यै नमः ।

ॐ त्रिलोचनायै नमः ।

ॐ भद्रकाल्यै नमः ।

ॐ कराल्यै नमः ।

ॐ महाकाल्यै नमः ।

ॐ तिलोत्तमायै नमः ।

ॐ काल्यै नमः ॥ ४०

ॐ करालवक्‍त्रान्तायै नमः ।

ॐ कामाक्ष्यै नमः ।

ॐ कामदायै नमः ।

ॐ शुभायै नमः ।

ॐ चन्डिकायै नमः ।

ॐ चण्डरूपेशायै नमः ।

ॐ चामुण्डायै नमः ।

ॐ चक्रधारिण्यै नमः ।

ॐ त्रैलोक्यजनन्यै नमः ।

ॐ त्रैलोक्यविजयोत्तमायै नमः ॥ ५०

ॐ सिद्धलक्ष्म्यै नमः ।

ॐ क्रियालक्ष्म्यै नमः ।

ॐ मोक्षलक्ष्म्यै नमः ।

ॐ प्रसादिन्यै नमः ।

ॐ उमायै नमः ।

ॐ भगवत्यै नमः ।

ॐ दुर्गायै नमः ।

ॐ चान्द्र्यै नमः ।

ॐ दाक्षायण्यै नमः ।

ॐ प्रत्यङ्गिरसे नमः ॥ ६०

ॐ धरायै नमः ।

ॐ वेलायै नमः ।

ॐ लोकमात्रे नमः ।

ॐ हरिप्रियायै नमः ।

ॐ पार्वत्यै नमः ।

ॐ परमायै नमः ।

ॐ ब्रह्मविद्याप्रदायिन्यै नमः ।

ॐ अरूपायै नमः ।

ॐ बहुरूपायै नमः ।

ॐ विरूपायै नमः ॥ ७०

ॐ विश्वरूपिण्यै नमः ।

ॐ पञ्चभूतात्मिकायै नमः ।

ॐ वाण्यै नमः ।

ॐ परमात्मिकायै नमः ।

ॐ परायै नमः ।

ॐ कालिम्न्यै नमः ।

ॐ पञ्चिकायै नमः ।

ॐ वाग्मिन्यै नमः ।

ॐ हविषे नमः ।

ॐ प्रत्यधिदेवतायै नमः ॥ ८०

ॐ देवमात्रे नमः ।

ॐ सुरेशानायै नमः ।

ॐ वेदगर्भायै नमः ।

ॐ अम्बिकायै नमः ।

ॐ धृतये नमः ।

ॐ सङ्ख्यायै नमः ।

ॐ जातयै नमः ।

ॐ क्रियाशक्त्यै नमः ।

ॐ प्रकृत्यै नमः ।

ॐ मोहिन्यै नमः ॥ ९०

ॐ मह्यै नमः ।

ॐ यज्ञविद्यायै नमः ।

ॐ महाविद्यायै नमः ।

ॐ गुह्यविद्यायै नमः ।

ॐ विभावर्यै नमः ।

ॐ ज्योतिष्मत्यै नमः ।

ॐ महामात्रे नमः ।

ॐ सर्वमन्त्रफलप्रदायै नमः ।

ॐ दारिद्र्यध्वंसिन्यै नमः ।

ॐ हृदयग्रन्थिभेदिन्यै नमः ॥ १००


ॐ सहस्रादित्यसङ्काशायै नमः ।

ॐ चन्द्रिकायै नमः ।

ॐ चन्द्ररूपिण्यै नमः ।

ॐ अकारादिक्षकारान्तमातृकायै नमः ।

ॐ सप्तमातृकायै नमः ।

ॐ गायत्र्यै नमः ।

ॐ सोमसम्भूत्यै नमः ।

ॐ सावित्र्यै नमः ।

ॐ प्रणवात्मिकायै नमः ।

ॐ शाङ्कर्यै नमः ॥ ११०

ॐ वैष्णव्यै नमः ।

ॐ ब्राह्म्यै नमः ।

ॐ सर्वदेवनमस्कृतायै नमः ।

ॐ तस्मै नमः ।

ॐ दुर्गासेव्यायै नमः ।

ॐ कुबेराक्ष्यै नमः ।

ॐ करवीरनिवासिन्यै नमः ।

ॐ जयायै नमः ।

ॐ विजयायै नमः ।

ॐ जयन्त्यै नमः ॥ १२०

ॐ अपराजितायै नमः ।

ॐ कुब्जिकायै नमः ।

ॐ कालिकायै नमः ।

ॐ शास्त्र्यै नमः ।

ॐ वीणापुस्तकधारिण्यै नमः ।

ॐ सर्वज्ञशक्त्यै नमः ।

ॐ सर्वज्ञायै नमः ।

ॐ ब्रह्मविष्णुशिवात्मिकायै नमः ।

ॐ इडापिङ्गलिकामध्यमृणालितन्तु-

रुपिण्यै नमः ।

ॐ यज्ञेशान्यै नमः ॥ १३०

ॐ प्रधायै नमः ।

ॐ दीक्षायै नमः ।

ॐ दक्षिणायै नमः ।

ॐ सर्वमोहिन्यै नमः ।

ॐ अष्टाङ्गयोगिन्यै नमः ।

ॐ निर्बीजध्यानगोचरायै नमः ।

ॐ सर्वतीर्थस्थितायै नमः ।

ॐ शुद्धायै नमः ।

ॐ सर्वपर्वतवासिन्यै नमः ।

ॐ वेदशास्त्रप्रमाण्यै नमः ॥ १४०

ॐ षडङ्गादिपदक्रमायै नमः ।

ॐ धात्र्यै नमः ।

ॐ शुभानन्दायै नमः ।

ॐ यज्ञकर्मस्वरूपिण्यै नमः ।

ॐ व्रतिन्यै नमः ।

ॐ मेनकायै नमः ।

ॐ ब्रह्माण्यै नमः ।

ॐ ब्रह्मचारिण्यै नमः ।

ॐ एकाक्षरपरायै नमः ।

ॐ तारायै नमः ॥ १५०

ॐ भवबन्धविनाशिन्यै नमः ।

ॐ विश्वम्भरायै नमः ।

ॐ धराधारायै नमः ।

ॐ निराधारायै नमः ।

ॐ अधिकस्वरायै नमः ।

ॐ राकायै नमः ।

ॐ कुह्वे नमः ।

ॐ अमावास्यायै नमः ।

ॐ पूर्णिमायै नमः ।

ॐ अनुमत्यै नमः ॥ १६०

ॐ द्युतये नमः ।

ॐ सिनीवाल्यै नमः ।

ॐ अवश्यायै नमः ।

ॐ वैश्वदेव्यै नमः ।

ॐ पिशङ्गिलायै नमः ।

ॐ पिप्पलायै नमः ।

ॐ विशालाक्ष्यै नमः ।

ॐ रक्षोघ्न्यै नमः ।

ॐ वृष्टिकारिण्यै नमः ।

ॐ दुष्टविद्राविण्यै नमः ॥ १७०

ॐ सर्वोपद्रवनाशिन्यै नमः ।

ॐ शारदायै नमः ।

ॐ शरसन्धानायै नमः ।

ॐ सर्वशस्त्ररूपिण्यै नमः ।

ॐ युद्धमध्यस्थितायै नमः ।

ॐ सर्वभूतप्रभञ्जन्यै नमः ।

ॐ अयुद्धायै नमः ।

ॐ युद्धरूपायै नमः ।

ॐ शान्तायै नमः ।

ॐ शान्तिस्वरूपिण्यै नमः ॥ १८०

ॐ गङ्गायै नमः ।

ॐ सरस्वत्यै नमः ।

ॐ वेण्यै नमः ।

ॐ यमुनायै नमः ।

ॐ नर्मदायै नमः ।

ॐ समुद्रवसनावासायै नमः ।

ॐ ब्रह्माण्डश्रेणिमेखलायै नमः ।

ॐ पञ्चवक्‍त्रायै नमः ।

ॐ दशभुजायै नमः ।

ॐ शुद्धस्फटिकसन्निभायै नमः ॥ १९०

ॐ रक्तायै नमः ।

ॐ कृष्णायै नमः ।

ॐ सितायै नमः ।

ॐ पीतायै नमः ।

ॐ सर्ववर्णायै नमः ।

ॐ निरीश्वर्यै नमः ।

ॐ कालिकायै नमः ।

ॐ चक्रिकायै नमः ।

ॐ देव्यै नमः ।

ॐ सत्यायै नमः ॥ २००


ॐ बटुकायै नमः ।

ॐ स्थितायै नमः ।

ॐ तरुण्यै नमः ।

ॐ वारुण्यै नमः ।

ॐ नार्यै नमः ।

ॐ ज्येष्ठादेव्यै नमः ।

ॐ सुरेश्वर्यै नमः ।

ॐ विश्वम्भरायै नमः ।

ॐ धरायै नमः ।

ॐ कर्त्र्यै नमः ॥ २१०

ॐ गलार्गलविभञ्जन्यै नमः ।

ॐ सन्ध्यायै नमः ।

ॐ रात्र्यै नमः ।

ॐ दिवायै नमः ।

ॐ ज्योत्स्नायै नमः ।

ॐ कलायै नमः ।

ॐ काष्ठायै नमः ।

ॐ निमेषिकायै नमः ।

ॐ उर्व्यै नमः ।

ॐ कात्यायन्यै नमः ॥ २२०

ॐ शुभ्रायै नमः ।

ॐ संसारार्णवतारिण्यै नमः ।

ॐ कपिलायै नमः ।

ॐ कीलिकायै नमः ।

ॐ अशोकायै नमः ।

ॐ मल्लिकानवमल्लिकायै नमः ।

ॐ नन्दिकायै नमः ।

ॐ शान्तायै नमः ।

ॐ भञ्जिकायै नमः ।

ॐ भयभञ्जिकायै नमः ॥ २३०

ॐ कौशिक्यै नमः ।

ॐ वैदिक्यै नमः ।

ॐ गौर्यै नमः ।

ॐ रूपाधिकायै नमः ।

ॐ अतिभासे नमः ।

ॐ दिग्वस्त्रायै नमः ।

ॐ नववस्त्रायै नमः ।

ॐ कन्यकायै नमः ।

ॐ कमलोद्भवायै नमः ।

ॐ श्रीसौम्यलक्षणायै नमः ॥ २४०

ॐ अतीतदुर्गायै नमः ।

ॐ सूत्रप्रबोधिकायै नमः ।

ॐ श्रद्धायै नमः ।

ॐ मेधायै नमः ।

ॐ कृतये नमः ।

ॐ प्रज्ञायै नमः ।

ॐ धारणायै नमः ।

ॐ कान्तये नमः ।

ॐ श्रुतये नमः ।

ॐ स्मृतये नमः ॥ २५०

ॐ धृतये नमः ।

ॐ धन्यायै नमः ।

ॐ भूतये नमः ।

ॐ इष्ट्यै नमः ।

ॐ मनीषिण्यै नमः ।

ॐ विरक्त्यै नमः ।

ॐ व्यापिन्यै नमः ।

ॐ मायायै नमः ।

ॐ सर्वमायाप्रभञ्जन्यै नमः ।

ॐ माहेन्द्र्यै नमः ॥ २६०

ॐ मन्त्रिण्यै नमः ।

ॐ सिंह्यै नमः ।

ॐ इन्द्रजालरूपिण्यै नमः ।

ॐ अवस्थात्रयनिर्मुक्तायै नमः ।

ॐ गुणत्रयविवर्जितायै नमः ।

ॐ योगीध्यानान्तगम्यायै नमः ।

ॐ योगध्यानपरायणायै नमः ।

ॐ त्रयीशिखाविशेषज्ञायै नमः ।

ॐ वेदान्तज्ञानरुपिण्यै नमः ।

ॐ भारत्यै नमः ॥ २७०

ॐ कमलायै नमः ।

ॐ भाषायै नमः ।

ॐ पद्मायै नमः ।

ॐ पद्मवत्यै नमः ।

ॐ कृतये नमः ।

ॐ गौतम्यै नमः ।

ॐ गोमत्यै नमः ।

ॐ गौर्यै नमः ।

ॐ ईशानायै नमः ।

ॐ हंसवाहिन्यै नमः ॥ २८०

ॐ नारायण्यै नमः ।

ॐ प्रभाधारायै नमः ।

ॐ जान्हव्यै नमः ।

ॐ शङ्करात्मजायै नमः ।

ॐ चित्रघण्टायै नमः ।

ॐ सुनन्दायै नमः ।

ॐ श्रियै नमः ।

ॐ मानव्यै नमः ।

ॐ मनुसम्भवायै नमः ।

ॐ स्तम्भिन्यै नमः ॥ २९०

ॐ क्षोभिण्यै नमः ।

ॐ मार्यै नमः ।

ॐ भ्रामिण्यै नमः ।

ॐ शत्रुमारिण्यै नमः ।

ॐ मोहिन्यै नमः ।

ॐ द्वेषिण्यै नमः ।

ॐ वीरायै नमः ।

ॐ अघोरायै नमः ।

ॐ रुद्ररूपिण्यै नमः ।

ॐ रुद्रैकादशिन्यै नमः ॥ ३००


ॐ पुण्यायै नमः ।

ॐ कल्याण्यै नमः ।

ॐ लाभकारिण्यै नमः ।

ॐ देवदुर्गायै नमः ।

ॐ महादुर्गायै नमः ।

ॐ स्वप्नदुर्गायै नमः ।

ॐ अष्टभैरव्यै नमः ।

ॐ सूर्यचन्द्राग्निनेत्रायै नमः ।

ॐ ग्रहनक्षत्ररूपिण्यै नमः ।

ॐ बिन्दुनादकलातीत-

बिन्दुनादकलात्मिकायै नमः ॥ ३१०

ॐ दशवायुजयोङ्कारायै नमः ।

ॐ कलाषोडशसंयुतायै नमः ।

ॐ काश्यप्यै नमः ।

ॐ कमलायै नमः ।

ॐ नादचक्रनिवासिन्यै नमः ।

ॐ मृडाधारायै नमः ।

ॐ स्थिरायै नमः ।

ॐ गुह्यायै नमः ।

ॐ चक्ररूपिण्यै नमः ।

ॐ अविद्यायै नमः ॥ ३२०

ॐ शार्वर्यै नमः ।

ॐ भुञ्जायै नमः ।

ॐ जम्भासुरनिबर्हिण्यै नमः ।

ॐ श्रीकायायै नमः ।

ॐ श्रीकलायै नमः ।

ॐ शुभ्रायै नमः ।

ॐ कर्मनिर्मूलकारिण्यै नमः ।

ॐ आदिलक्ष्म्यै नमः ।

ॐ गुणाधारायै नमः ।

ॐ पञ्चब्रह्मात्मिकायै नमः ॥ ३३०

ॐ परायै नमः ।

ॐ श्रुतये नमः ।

ॐ ब्रह्ममुखावासायै नमः ।

ॐ सर्वसम्पत्तिरूपिण्यै नमः ।

ॐ मृतसञ्जीविन्यै नमः ।

ॐ मैत्र्यै नमः ।

ॐ कामिन्यै नमः ।

ॐ कामवर्जितायै नमः ।

ॐ निर्वाणमार्गदायै नमः ।

ॐ हंसिन्यै नमः ॥ ३४०

ॐ काशिकायै नमः ।

ॐ क्षमायै नमः ।

ॐ सपर्यायै नमः ।

ॐ गुणिन्यै नमः ।

ॐ भिन्नायै नमः ।

ॐ निर्गुणायै नमः ।

ॐ अखण्डितायै नमः ।

ॐ शुभायै नमः ।

ॐ स्वामिन्यै नमः ।

ॐ वेदिन्यै नमः ॥ ३५०

ॐ शक्यायै नमः ।

ॐ शाम्बर्यै नमः ।

ॐ चक्रधारिण्यै नमः ।

ॐ दण्डिन्यै नमः ।

ॐ मुण्डिन्यै नमः ।

ॐ व्याघ्र्यै नमः ।

ॐ शिखिन्यै नमः ।

ॐ सोमहन्तये नमः ।

ॐ चिन्तामणिचिदानन्दायै नमः ।

ॐ पञ्चबाणाग्रबोधिन्यै नमः ॥ ३६०

ॐ बाणश्रेणये नमः ।

ॐ सहस्राक्ष्यै नमः ।

ॐ सहस्रभुजपादुकायै नमः ।

ॐ सन्ध्याबलायै नमः ।

ॐ त्रिसन्ध्यायै नमः ।

ॐ ब्रह्माण्डमणिभूषणायै नमः ।

ॐ वासव्यै नमः ।

ॐ वारुणीसेनायै नमः ।

ॐ कुलिकायै नमः ।

ॐ मन्त्ररञ्जिन्यै नमः ॥ ३७०

ॐ जितप्राणस्वरूपायै नमः ।

ॐ कान्तायै नमः ।

ॐ काम्यवरप्रदायै नमः ।

ॐ मन्त्रब्राह्मणविद्यार्थायै नमः ।

ॐ नाअदरुपायै नमः ।

ॐ हविष्मत्यै नमः ।

ॐ आथर्वण्यै नमः ।

ॐ श्रृतये नमः ।

ॐ शून्यायै नमः ।

ॐ कल्पनावर्जितायै नमः ॥ ३८०

ॐ सत्यै नमः ।

ॐ सत्ताजातये नमः ।

ॐ प्रमायै नमः ।

ॐ मेयायै नमः ।

ॐ अप्रमितये नमः ।

ॐ प्राणदायै नमः ।

ॐ गतये नमः ।

ॐ अपर्णायै नमः ।

ॐ पञ्चवर्णायै नमः ।

ॐ सर्वदायै नमः ॥ ३९०

ॐ भुवनेश्वर्यै नमः ।

ॐ त्रैलोक्यमोहिन्यै नमः ।

ॐ विद्यायै नमः ।

ॐ सर्वधर्त्र्यै नमः ।

ॐ क्षराक्षरायै नमः ।

ॐ हिरण्यवर्णायै नमः ।

ॐ हरिण्यै नमः ।

ॐ सर्वोपद्रवनाशिन्यै नमः ।

ॐ कैवल्यपदवीरेखायै नमः ।

ॐ सूर्यमण्डलसंस्थितायै नमः ॥ ४००


ॐ सोममण्डलमध्यस्थायै नमः ।

ॐ वह्निमण्डलसंस्थितायै नमः ।

ॐ वायुमण्डलमध्यस्थायै नमः ।

ॐ व्योममण्डलसंस्थितायै नमः ।

ॐ चक्रिकायै नमः ।

ॐ चक्रमध्यस्थायै नमः ।

ॐ चक्रमार्गप्रवर्तिन्यै नमः ।

ॐ कोकिलाकुलायै नमः ।

ॐ चक्रेशायै नमः ।

ॐ पक्षतये नमः ॥ ४१०

ॐ पङ्क्तिपावनायै नमः ।

ॐ सर्वसिद्धान्तमार्गस्थायै नमः ।

ॐ षड्‍वर्णायै नमः ।

ॐ वरवर्जितायै नमः ।

ॐ शतरुद्रहरायै नमः ।

ॐ हन्त्र्यै नमः ।

ॐ सर्वसंहारकारिण्यै नमः ।

ॐ पुरुषायै नमः ।

ॐ पौरुष्यै नमः ।

ॐ तुष्टये नमः ॥ ४२०

ॐ सर्वतन्त्रप्रसूतिकायै नमः ।

ॐ अर्धनारिश्वर्यै नमः ।

ॐ सर्वविद्याप्रदायिन्यै नमः ।

ॐ भार्गव्यै नमः ।

ॐ याजुषविद्यायै नमः ।

ॐ सर्वोपनिषदास्थितायै नमः ।

ॐ व्योमकेशायै नमः ।

ॐ अखिलप्राणायै नमः ।

ॐ पञ्चकोशविलक्षणायै नमः ।

ॐ पञ्चकोशात्मिकायै नमः ॥ ४३०

ॐ प्रतिचे नमः ।

ॐ पञ्चब्रह्मात्मिकायै नमः ।

ॐ शिवायै नमः ।

ॐ जगते नमः ।

ॐ जराजनित्र्यै नमः ।

ॐ पञ्चकर्मप्रसूतिकायै नमः ।

ॐ वाग्देव्यै नमः ।

ॐ आभरणाकारायै नमः ।

ॐ सर्वकाम्यस्थितायै नमः ।

ॐ स्थितये नमः ॥ ४४०

ॐ अष्टादशचतुःषष्टि-

पीठिकाविद्ययायुतायै नमः ।

ॐ कालिकायै नमः ।

ॐ कर्षण्यै नमः ।

ॐ श्यामायै नमः ।

ॐ यक्षिण्यै नमः ।

ॐ किन्नरेश्वर्यै नमः ।

ॐ केतक्यै नमः ।

ॐ मल्लिकायै नमः ।

ॐ अशोकायै नमः ।

ॐ वाराह्यै नमः ॥ ४५०

ॐ धरण्यै नमः ।

ॐ ध्रुवायै नमः ।

ॐ नारसिंह्यै नमः ।

ॐ महोग्रास्यायै नमः ।

ॐ भक्तानामार्तिनाशिन्यै नमः ।

ॐ अन्तर्बलायै नमः ।

ॐ स्थिरायै नमः ।

ॐ लक्ष्म्यै नमः ।

ॐ जरामरणवर्जितायै नमः ।

ॐ श्रीरन्जितायै नमः ॥ ४६०

ॐ महाकायायै नमः ।

ॐ सोमसूर्याग्निलोचनायै नमः ।

ॐ आदितये नमः ।

ॐ देवमात्रे नमः ।

ॐ अष्टपुत्रायै नमः ।

ॐ अष्टयोगिन्यै नमः ।

ॐ अष्टप्रकृत्यै नमः ।

ॐ अष्टाष्टविभ्राजद्विकृताकृतये

नमः ।

ॐ दुर्भिक्षध्वंसिन्यै नमः ।

ॐ सीतायै नमः ॥ ४७०

ॐ सत्यायै नमः ।

ॐ रुक्मिण्यै नमः ।

ॐ ख्यातिजायै नमः ।

ॐ भार्गव्यै नमः ।

ॐ देवयोन्यै नमः ।

ॐ तपस्विन्यै नमः ।

ॐ शाकम्भर्यै नमः ।

ॐ महाशोणायै नमः ।

ॐ गरुडोपरिसंस्थितायै नमः ।

ॐ सिंहगायै नमः ॥ ४८०

ॐ व्याघ्रगायै नमः ।

ॐ वायुगायै नमः ।

ॐ महाद्रिगायै नमः ।

ॐ अकारादिक्षकारान्तसर्वविद्याधि-

देवतायै नमः ।

ॐ मन्त्रव्याख्याननिपुणायै नमः ।

ॐ ज्योतिशास्त्रैकलोचनायै नमः ।

ॐ इडापिङ्गलिकाअयै नमः ।

ॐ मध्यसुषुम्नायै नमः ।

ॐ ग्रन्थिभेदिन्यै नमः ।

ॐ कालचक्राश्रयोपेतायै नमः ॥ ४९०

ॐ कालचक्रस्वरूपिण्यै नमः ।

ॐ वैशाराद्यै नमः ।

ॐ मतिश्रेष्ठायै नमः ।

ॐ वरिष्ठायै नमः ।

ॐ सर्वदीपिकायै नमः ।

ॐ वैनायक्यै नमः ।

ॐ वरारोहायै नमः ।

ॐ श्रोणिवेलायै नमः ।

ॐ बहिर्वलायै नमः ।

ॐ जम्भिन्यै नमः ॥ ५००


ॐ जृभिण्यै नमः ।

ॐ जृम्भकारिण्यै नमः ।

ॐ गणकारिकायै नमः ।

ॐ शरण्यै नमः ।

ॐ चक्रिकायै नमः ।

ॐ अनन्तायै नमः ।

ॐ सर्वव्याधिचिकित्सकाये नमः ।

ॐ देवक्यै नमः ।

ॐ देवसङ्काशायै नमः ।

ॐ वारिधये नमः ॥ ५१०

ॐ करुणाकरायै नमः ।

ॐ शर्वर्यै नमः ।

ॐ सर्वसम्पन्नायै नमः ।

ॐ सर्वपापप्रभञ्जन्यै नमः ।

ॐ एकमात्रायै नमः ।

ॐ द्विमात्रायै नमः ।

ॐ त्रिमात्रायै नमः ।

ॐ अपरायै नमः ।

ॐ अर्धमात्रायै नमः ।

ॐ परायै नमः ॥ ५२०

ॐ सूक्ष्मायै नमः ।

ॐ सूक्ष्मार्थार्थपरायै नमः ।

ॐ एकवीरायै नमः ।

ॐ विशेषाख्यायै नमः ।

ॐ षष्ठिदायायै नमः ।

ॐ मनस्विन्यै नमः ।

ॐ नैष्कर्म्यायै नमः ।

ॐ निष्कलालोकायै नमः ।

ॐ ज्ञानकर्माधिकायै नमः ।

ॐ गुणायै नमः ॥ ५३०

ॐ बन्धुरानन्दसन्दोहायै नमः ।

ॐ व्योमकारायै नमः ।

ॐ निरूपितायै नमः ।

ॐ गद्यपद्यात्मवाण्यै नमः ।

ॐ सर्वालङ्कारसंयुतायै नमः ।

ॐ साधुबन्धपदन्यासायै नमः ।

ॐ सर्वौकसे नमः ।

ॐ घटिकावलये नमः ।

ॐ षट्कर्मिण्यै नमः ।

ॐ कर्कशाकारायै नमः ॥ ५४०

ॐ सर्वकर्मविवर्जितायै नमः ।

ॐ आदित्यवर्णायै नमः ।

ॐ अपर्णायै नमः ।

ॐ कामिन्यै नमः ।

ॐ नररूपिण्यै नमः ।

ॐ ब्रह्माण्यै नमः ।

ॐ ब्रह्मसन्तानायै नमः ।

ॐ वेदवाचे नमः ।

ॐ ईश्वर्यै नमः ।

ॐ शिवायै नमः ॥ ५५०

ॐ पुराणन्यायमीमांसायै नमः ।

ॐ धर्मशास्त्रागमश्रुतायै नमः ।

ॐ सद्योवेदवत्यै नमः ।

ॐ सर्वायै नमः ।

ॐ हंस्यै नमः ।

ॐ विद्याधिदेवतायै नमः ।

ॐ विश्वेश्वर्यै नमः ।

ॐ जगद्धात्र्यै नमः ।

ॐ विश्वनिर्माणकारिण्यै नमः ।

ॐ वैदिक्यै नमः ॥ ५६०

ॐ वेदरूपायै नमः ।

ॐ कालिकायै नमः ।

ॐ कालरूपिण्यै नमः ।

ॐ नारायण्यै नमः ।

ॐ महादेव्यै नमः ।

ॐ सर्वतत्वप्रवर्तिन्यै नमः ।

ॐ हिरण्यवर्णरूपायै नमः ।

ॐ हिरण्यपदसम्भवायै नमः ।

ॐ कैवल्यपदव्यै नमः ।

ॐ पुण्यायै नमः ॥ ५७०

ॐ कैवल्यज्ञानलक्षितायै नमः ।

ॐ ब्रह्मसम्पत्तिरूपायै नमः ।

ॐ ब्रह्मसम्पत्तिकारिण्यै नमः ।

ॐ वारुण्यै नमः ।

ॐ वारुणाराध्यायै नमः ।

ॐ सर्वकर्मप्रवर्तिन्यै नमः ।

ॐ एकाक्षरपरायै नमः ।

ॐ युक्तायै नमः ।

ॐ सर्वदारिद्र्यभञ्जिन्यै नमः ।

ॐ पाशाङ्कुशान्वितायै नमः ॥ ५८०

ॐ दिव्यायै नमः ।

ॐ वीणाव्याख्याक्षसूत्रभृते नमः ।

ॐ एकमूर्त्यै नमः ।

ॐ त्रयीमूर्त्यै नमः ।

ॐ मधुकैटभभञ्जन्यै नमः ।

ॐ साङ्ख्यायै नमः ।

ॐ साङ्ख्यवत्यै नमः ।

ॐ ज्वालायै नमः ।

ॐ ज्वलन्त्यै नमः ।

ॐ कामरूपिण्यै नमः ॥ ५९०

ॐ जाग्रन्त्यै नमः ।

ॐ सर्वसम्पत्त्यै नमः ।

ॐ सुषुप्तायै नमः ।

ॐ स्वेष्टदायिन्यै नमः ।

ॐ कपालिन्यै नमः ।

ॐ महादंष्ट्रायै नमः ।

ॐ भ्रुकुटीकुटिलाननायै नमः ।

ॐ सर्वावासायै नमः ।

ॐ सुवासायै नमः ।

ॐ बृहत्यै नमः ॥ ६००


ॐ अष्टये नमः ।

ॐ शक्वर्यै नमः ।

ॐ छन्दोगणप्रतिष्ठायै नमः ।

ॐ कल्माष्यै नमः ।

ॐ करुणात्मिकायै नमः ।

ॐ चक्षुष्मत्यै नमः ।

ॐ महाघोषायै नमः ।

ॐ खड्गचर्मधरायै नमः ।

ॐ अशनये नमः ।

ॐ शिल्पवैचित्र्यविद्योतितायै नमः ॥ ६१०

ॐ सर्वतोभद्रवासिन्यै नमः ।

ॐ अचिन्त्यलक्षणाकारायै नमः ।

ॐ सूत्रभ्याष्यनिबन्धनायै नमः ।

ॐ सर्ववेदार्थसम्पतये नमः ।

ॐ सर्वशास्त्रार्थमातृकायै नमः ।

ॐ अकारादिक्षकारान्तसर्व-

वर्णाकृतस्थलायै नमः ।

ॐ सर्वलक्ष्म्यै नमः ।

ॐ सदानन्दायै नमः ।

ॐ सारविद्यायै नमः ।

ॐ सदाशिवायै नमः ॥ ६२०

ॐ सर्वज्ञायै नमः ।

ॐ सर्वशक्त्यै नमः ।

ॐ खेचरीरूपगायै नमः ।

ॐ उच्छ्रितायै नमः ।

ॐ अणिमादिगुणोपेतायै नमः ।

ॐ पराकाष्ठायै नमः ।

ॐ परागतये नमः ।

ॐ हंसयुक्तविमानस्थायै नमः ।

ॐ हंसारूढायै नमः ।

ॐ शशिप्रभायै नमः ॥ ६३०

ॐ भवान्यै नमः ।

ॐ वासनाशक्त्यै नमः ।

ॐ आकृस्थायै नमः ।

ॐ खिलायै नमः ।

ॐ अखिलायै नमः ।

ॐ तन्त्रहेतवे नमः ।

ॐ विचित्राङ्गायै नमः ।

ॐ व्योमगङ्गाविनोदिन्यै नमः ।

ॐ वर्षायै नमः ।

ॐ वार्षिक्यै नमः ॥ ६४०

ॐ ऋग्यजुस्सामरूपिण्यै नमः ।

ॐ महानद्यै नमः ।

ॐ नदीपुण्यायै नमः ।

ॐ अगण्यपुण्यगुणक्रियायै नमः ।

ॐ समाधिगतलभ्यार्थायै नमः ।

ॐ श्रोतव्यायै नमः ।

ॐ स्वप्रियायै नमः ।

ॐ घृणायै नमः ।

ॐ नामाक्षरपदायै नमः ।

ॐ उपसर्गनखान्चितायै नमः ॥ ६५०

ॐ निपातोरुद्वय्यै नमः ।

ॐ जङ्घामातृकायै नमः ।

ॐ मन्त्ररूपिण्यै नमः ।

ॐ आसीनायै नमः ।

ॐ शयानायै नमः ।

ॐ तिष्ठन्त्यै नमः ।

ॐ भुवनाधिकायै नमः ।

ॐ लक्ष्यलक्षणयोगाढ्यायै नमः ।

ॐ ताद्रूप्यै नमः ।

ॐ गणनाकृतयै नमः ॥ ६६०

ॐ सैकरूपायै नमः ।

ॐ नैकरूपायै नमः ।

ॐ तस्मै नमः ।

ॐ इन्दुरूपायै नमः ।

ॐ तदाकृत्यै नमः ।

ॐ समासतद्धिताकारायै नमः ।

ॐ विभक्तिवचनात्मिकायै नमः ।

ॐ स्वाहाकारायै नमः ।

ॐ स्वधाकारायै नमः ।

ॐ श्रीपत्यर्धाङ्गनन्दिन्यै नमः ॥ ६७०

ॐ गम्भीरायै नमः ।

ॐ गहनायै नमः ।

ॐ गुह्यायै नमः ।

ॐ योनिलिङ्गार्धधारिण्यै नमः ।

ॐ शेषवासुकिसंसेव्यायै नमः ।

ॐ चपलायै नमः ।

ॐ वरवर्णिन्यै नमः ।

ॐ कारुण्याकारसम्पतये नमः ।

ॐ कीलकृते नमः ।

ॐ मन्त्रकीलिकायै नमः ॥ ६८०

ॐ शक्तिबीजात्मिकायै नमः ।

ॐ सर्वमन्त्रेष्टायै नमः ।

ॐ अक्षयकामनायै नमः ।

ॐ आग्नेयायै नमः ।

ॐ पार्थिवायै नमः ।

ॐ आप्यायै नमः ।

ॐ वायव्यायै नमः ।

ॐ व्योमकेतनायै नमः ।

ॐ सत्यज्ञानात्मिकानन्दायै नमः ।

ॐ ब्राह्म्यै नमः ॥ ६९०

ॐ ब्राह्मण्यै नमः ।

ॐ सनातन्यै नमः ।

ॐ अविद्यावासनामायायै नमः ।

ॐ प्रकृतये नमः ।

ॐ सर्वमोहिन्यै नमः ।

ॐ शक्तिधारणाशक्तये नमः ।

ॐ चिदचिच्छक्तियोगिन्यै नमः ।

ॐ वक्त्रायै नमः ।

ॐ अरुणायै नमः ।

ॐ महामायायै नमः ॥ ७००


ॐ मरीचये नमः ।

ॐ मदमर्दिन्यै नमः ।

ॐ विराजे नमः ।

ॐ स्वाहायै नमः ।

ॐ स्वधायै नमः ।

ॐ शुद्धायै नमः ।

ॐ निरुपास्तये नमः ।

ॐ सुभक्तिगायै नमः ।

ॐ निरूपितद्वयाविद्यायै नमः ।

ॐ नित्यानित्यस्वरूपिण्यै नमः ॥ ७१०

ॐ वैराजमार्गसञ्चारायै नमः ।

ॐ सर्वसत्पथवासिन्यै नमः ।

ॐ जालन्धर्यै नमः ।

ॐ मृडान्यै नमः ।

ॐ भवान्यै नमः ।

ॐ भवभञ्जिन्यै नमः ।

ॐ त्रैकालिकज्ञानदायिन्यै नमः ।

ॐ त्रिकालज्ञानदायिन्यै नमः ।

ॐ नादातीतायै नमः ।

ॐ स्मृतिप्रज्ञायै नमः ॥ ७२०

ॐ धात्रीरूपायै नमः ।

ॐ त्रिपुष्करायै नमः ।

ॐ पराजितायविधानज्ञायै नमः ।

ॐ विशेषितगुणात्मिकायै नमः ।

ॐ हिरण्यकेशिन्यै नमः ।

ॐ हेम्ने नमः ।

ॐ ब्रह्मसूत्रविचक्षणायै नमः ।

ॐ असङ्ख्येयपरार्धान्त-

स्वरव्यञ्जनवैखर्यै नमः ।

ॐ मधुजिह्वायै नमः ।

ॐ मधुमत्यै नमः ॥ ७३०

ॐ मधुमासोदयायै नमः ।

ॐ मधवे नमः ।

ॐ मधव्यै नमः ।

ॐ महाभागायै नमः ।

ॐ मेघगम्भीरनिस्वनायै नमः ।

ॐ ब्रह्मविष्णुमहेशादि-

ज्ञातव्यार्थविशेषगायै नमः ।

ॐ नाभौवह्निशिखाकारायै नमः ।

ॐ ललाटेचन्द्रसन्निभायै नमः ।

ॐ भ्रूमध्येभास्कराकारायै नमः ।

ॐ हृदिसर्वताराकृतये नमः ॥ ७४०

ॐ कृत्तिकादिभरण्यन्तनक्षत्रेष्ट्याचितोदयायै

नमः ।

ॐ ग्रहविद्यात्मकायै नमः ।

ॐ ज्योतिषे नमः ।

ॐ ज्योतिर्विदे नमः ।

ॐ मतिजीविकायै नमः ।

ॐ ब्रह्मान्डगर्भिण्यै नमः ।

ॐ बालायै नमः ।

ॐ सप्तावरणदेशायै नमः ।

ॐ वैराज्योत्तमसाम्राज्यायै नमः ।

ॐ कुमारकुशलोदयायै नमः ॥ ७५०

ॐ बगलायै नमः ।

ॐ भ्रमराम्बायै नमः ।

ॐ शिवदूत्यै नमः ।

ॐ शिवात्मिकायै नमः ।

ॐ मेरुविन्ध्यातिसंस्थानायै नमः ।

ॐ काश्मीरपुरवासिन्यै नमः ।

ॐ योगनिद्रायै नमः ।

ॐ महानिद्रायै नमः ।

ॐ विनिद्रायै नमः ।

ॐ राक्षसाश्रितायै नमः ॥ ७६०

ॐ सुवर्णदायै नमः ।

ॐ महागङ्गायै नमः ।

ॐ पञ्चाख्यायै नमः ।

ॐ पञ्चसंहत्यै नमः ।

ॐ सुप्रजातायै नमः ।

ॐ सुवीरायै नमः ।

ॐ सुपोषायै नमः ।

ॐ सुपतये नमः ।

ॐ शिवायै नमः ।

ॐ सुगृहायै नमः ॥ ७७०

ॐ रक्तबीजान्तायै नमः ।

ॐ हतकन्दर्पजीविकायै नमः ।

ॐ समुद्रव्योममध्यस्थायै नमः ।

ॐ व्योमबिन्दुसमाश्रयायै नमः ।

ॐ सौभाग्यरसजीवातवे नमः ।

ॐ सारासारविवेकदृशे नमः ।

ॐ त्रिवल्यादिसुपुष्टाङ्गायै नमः ।

ॐ भारत्यै नमः ।

ॐ भरताश्रितायै नमः ।

ॐ नादब्रह्ममयीविद्यायै नमः ॥ ७८०

ॐ ज्ञानब्रह्ममयीपरायै नमः ।

ॐ ब्रह्मनाडिनिरुक्तायै नमः ।

ॐ ब्रह्मकैवल्यसाधनायै नमः ।

ॐ कालिकेयमहोदारवीरवि-

क्रमरूपिण्यै नमः ।

ॐ वडवाग्निशिखावक्त्रायै नमः ।

ॐ महकवलतर्पणायै नमः ।

ॐ महाभूतायै नमः ।

ॐ महादर्पायै नमः ।

ॐ महासारायै नमः ।

ॐ महाक्रतवे नमः ॥ ७९०

ॐ पञ्चभूतमहाग्रासायै नमः ।

ॐ पञ्चभूताधिदेवतायै नमः ।

ॐ सर्वप्रमाणसम्पतये नमः ।

ॐ सर्वरोगप्रतिक्रियायै नमः ।

ॐ ब्रह्मान्डान्तर्बहिर्व्याप्तायै नमः ।

ॐ विष्णुवक्षोविभूषिण्यै नमः ।

ॐ शाङ्कर्यै नमः ।

ॐ निधिवक्त्रस्थायै नमः ।

ॐ प्रवरायै नमः ।

ॐ वरहेतुक्यै नमः ॥ ८००


ॐ हेममालायै नमः ।

ॐ शिखामालायै नमः ।

ॐ त्रिशिखायै नमः ।

ॐ पञ्चलोचनायै नमः ।

ॐ सर्वागमसदाचारमर्यादायै नमः ।

ॐ यातुभञ्जन्यै नमः ।

ॐ पुण्यश्लोकप्रबन्धाढ्यायै नमः ।

ॐ सर्वान्तर्यामिरूपिण्यै नमः ।

ॐ सामगानसमाराध्यायै नमः ।

ॐ श्रोतृकर्णरसायन्यै नमः ॥ ८१०

ॐ जीवलोकैकजीवातवे नमः ।

ॐ भद्रोदारविलोकनायै नमः ।

ॐ तडित्कोटिलसत्कान्तये नमः ।

ॐ तरुण्यै नमः ।

ॐ हरिसुन्दर्यै नमः ।

ॐ मीननेत्रायै नमः ।

ॐ इन्द्राक्ष्यै नमः ।

ॐ विशालाक्ष्यै नमः ।

ॐ सुमङ्गलायै नमः ।

ॐ सर्वमङ्गलसम्पन्नायै नमः ॥ ८२०

ॐ साक्षान्मङ्गलदेवतायै नमः ।

ॐ देहहृद्दीपिकायै नमः ।

ॐ दीप्तये नमः ।

ॐ जिह्मपापप्रणाशिन्यै नमः ।

ॐ अर्धचन्द्रोलसद्दंष्ट्रायै नमः ।

ॐ यज्ञवाटीविलासिन्यै नमः ।

ॐ महादुर्गायै नमः ।

ॐ महोत्साहायै नमः ।

ॐ महादेवबलोदयायै नमः ।

ॐ डाकिनीड्यायै नमः ॥ ८३०

ॐ शाकिनीड्यायै नमः ।

ॐ साकिनिड्यायै नमः ।

ॐ समस्तजुषे नमः ।

ॐ निरङ्कुशायै नमः ।

ॐ नाकिवन्द्यायै नमः ।

ॐ षडाधाराधिदेवतायै नमः ।

ॐ भुवनज्ञाननिःश्रेणये नमः ।

ॐ भुवनाकारवल्लर्यै नमः ।

ॐ शाश्वत्यै नमः ।

ॐ शाश्वताकारायै नमः ॥ ८४०

ॐ लोकानुग्रहकारिण्यै नमः ।

ॐ सारस्यै नमः ।

ॐ मानस्यै नमः ।

ॐ हंस्यै नमः ।

ॐ हंसलोकप्रदायिन्यै नमः ।

ॐ चिन्मुद्रालङ्कृतकरायै नमः ।

ॐ कोटिसूर्यसमप्रभायै नमः ।

ॐ सुखप्राणिशिरोरेखायै नमः ।

ॐ सददृष्टप्रदायिन्यै नमः ।

ॐ सर्वसाङ्कर्यदोषघ्न्यै नमः ॥ ८५०

ॐ ग्रहोपद्रवनाशिन्यै नमः ।

ॐ क्षुद्रजन्तुभयघ्न्यै नमः ।

ॐ विषरोगादिभञ्जन्यै नमः ।

ॐ सदाशान्तायै नमः ।

ॐ सदाशुद्धायै नमः ।

ॐ गृहच्छिद्रनिवारिण्यै नमः ।

ॐ कलिदोषप्रशमन्यै नमः ।

ॐ कोलाहलपुरस्थितायै नमः ।

ॐ गौर्यै नमः ।

ॐ लाक्षाणिक्यै नमः ॥ ८६०

ॐ मुख्यायै नमः ।

ॐ जघन्यायै नमः ।

ॐ कृतिवर्जितायै नमः ।

ॐ मायायै नमः ।

ॐ अविद्यायै नमः ।

ॐ मूलभूतायै नमः ।

ॐ वासव्यै नमः ।

ॐ विष्णुचेतनायै नमः ।

ॐ वादिन्यै नमः ।

ॐ वसुरूपायै नमः ॥ ८७०

ॐ वसुरत्नपरिच्छदायै नमः ।

ॐ छान्दस्यै नमः ।

ॐ चन्द्रहृदयायै नमः ।

ॐ जैत्रायै नमः ।

ॐ स्वच्छन्दभैरव्यै नमः ।

ॐ वनमालायै नमः ।

ॐ वैजयन्त्यै नमः ।

ॐ पञ्चदिव्यायुधात्मिकायै नमः ।

ॐ पीताम्बरमय्यै नमः ।

ॐ चञ्चत्कौस्तुभायै नमः ॥ ८८०

ॐ हरिकामिन्यै नमः ।

ॐ नित्यायै नमः ।

ॐ तथ्यायै नमः ।

ॐ रमायै नमः ।

ॐ रामायै नमः ।

ॐ रमण्यै नमः ।

ॐ मृत्युभञ्जन्यै नमः ।

ॐ ज्येष्ठायै नमः ।

ॐ काष्ठायै नमः ।

ॐ धनिष्ठान्तायै नमः ॥ ८९०

ॐ शराङ्ग्यै नमः ।

ॐ निर्गुणप्रियायै नमः ।

ॐ मैत्रेयायै नमः ।

ॐ मित्रविन्दायै नमः ।

ॐ शेष्यशेषकलाशयायै नमः ।

ॐ वाराणसीवासलभ्यायै नमः ।

ॐ आर्यावर्तजनस्तुतायै नमः ।

ॐ जगदुत्पत्तिसंस्थापन-

संहारत्रयीकारणायै नमः ।

ॐ तुभ्यं नमः ।

ॐ अम्बायै नमः ॥ ९००


ॐ विष्णुसर्वस्वायै नमः ।

ॐ महेश्वर्यै नमः ।

ॐ सर्वलोकानाम्जनन्यै नमः ।

ॐ पुण्यमूर्तये नमः ।

ॐ सिद्धलक्ष्म्यै नमः ।

ॐ महाकाल्यै नमः ।

ॐ महालक्ष्म्यै नमः ।

ॐ सद्योजातादिपञ्चाग्निरूपायै नमः ।

ॐ पञ्चकपञ्चकायै नमः ।

ॐ यन्त्रलक्ष्म्यै नमः ॥ ९१०

ॐ भवत्यै नमः ।

ॐ आदये नमः ।

ॐ आद्याद्यायै नमः ।

ॐ सृष्ट्यादिकारणाकारविततये नमः ।

ॐ दोषवर्जितायै नमः ।

ॐ जगल्लक्ष्म्यै नमः ।

ॐ जगन्मात्रे नमः ।

ॐ विष्णुपन्यै नमः ।

ॐ नवकोटिमहाशक्तिसमुपास्य-

पदाम्बुजायै नमः ।

ॐ कनत्सौवर्णरत्नाढ्य-

सर्वाभरणभूषितायै नमः ॥ ९२०

ॐ अनन्तानित्यमहिष्यै नमः ।

ॐ प्रपञ्चेश्वरनायिकायै नमः ।

ॐ अत्युच्छ्रितपदान्तस्थायै नमः ।

ॐ परमव्योमनायक्यै नमः ।

ॐ नाखपृष्ठगताराध्यै नमः ।

ॐ विष्णुलोकविलासिन्यै नमः ।

ॐ वैकुण्ठराजमहिष्यै नमः ।

ॐ श्रीरङ्गनगराश्रितायै नमः ।

ॐ रङ्गभार्यायै नमः ।

ॐ भूपुत्र्यै नमः ॥ ९३०

ॐ कृष्णायै नमः ।

ॐ वरदवल्लभायै नमः ।

ॐ कोटिब्रह्माण्डसेव्यायै नमः ।

ॐ कोटिरुद्रादिकीर्तितायै नमः ।

ॐ मातुलङ्गमयं खेटं बिभ्रत्यै नमः ।

ॐ सौवर्णचषकं बिभ्रत्यै नमः ।

ॐ पद्मद्वयं दधानायै नमः ।

ॐ पूर्णकुम्भं बिभ्रत्यै नमः ।

ॐ कीरं दधानायै नमः ।

ॐ वरदाभये दधानायै नमः ॥ ९४०

ॐ पाशं बिभ्रत्यै नमः ।

ॐ अङ्कुशं बिभ्रत्यै नमः ।

ॐ शङ्खं वहन्त्यै नमः ।

ॐ चक्रं वहन्त्यै नमः ।

ॐ शूलं वहन्त्यै नमः ।

ॐ कृपाणिकां वहन्त्यै नमः ।

ॐ धनुर्बाणोबिभ्रत्यै नमः ।

ॐ अक्षमालां दधानायै नमः ।

ॐ चिन्मुद्रां बिभ्रत्यै नमः ।

ॐ अष्टादशभुजायै नमः ॥ ९५०

ॐ महाष्टादशपीठगायै नमः ।

ॐ भूमीनीलादिसंसेव्यायै नमः ।

ॐ स्वामिचित्तानुवर्तिन्यै नमः ।

ॐ पद्मायै नमः ।

ॐ पद्मालयायै नमः ।

ॐ पद्मिन्यै नमः ।

ॐ पूर्णकुम्भाभिषेचितायै नमः ।

ॐ इन्दिरायै नमः ।

ॐ इन्दिराभाक्ष्यै नमः ।

ॐ क्षीरसागरकन्यकायै नमः ॥ ९६०

ॐ भार्गव्यै नमः ।

ॐ स्वतन्त्रेच्छायै नमः ।

ॐ वशीकृतजगत्पतये नमः ।

ॐ मङ्गलानाम्मङ्गलायै नमः ।

ॐ देवतानान्देवतायै नमः ।

ॐ उत्तमानामुत्तमायै नमः ।

ॐ श्रेयसे नमः ।

ॐ परमामृतये नमः ।

ॐ धनधान्याभिवृद्धये नमः ।

ॐ सार्वभौमसुखोच्छ्रयायै नमः ॥ ९७०

ॐ आन्दोलिकादिसौभाग्यायै नमः ।

ॐ मत्तेभादिमहोदयायै नमः ।

ॐ पुत्रपौत्राभिवृद्धये नमः ।

ॐ विद्याभोगबलाधिकायै नमः ।

ॐ आयुरारोग्यसम्पत्तये नमः ।

ॐ अष्टैश्वर्यायै नमः ।

ॐ परमेशविभूत्यै नमः ।

ॐ सूक्ष्मात्सूक्ष्मतरागतये नमः ।

ॐ सदयापाङ्गसन्दत्तब्रह्मेन्द्रादि-

पदस्थितये नमः ।

ॐ अव्याहतमहाभाग्यायै नमः ॥ ९८०

ॐ अक्षोभ्यविक्रमायै नमः ।

ॐ वेदानाम्समन्वयायै नमः ।

ॐ वेदानामविरोधायै नमः ।

ॐ निःश्रेयसपदप्राप्ति-

साधनफलायै नमः ।

ॐ श्रीमन्त्रराजराज्ञै नमः ।

ॐ श्रीविद्यायै नमः ।

ॐ क्षेमकारिण्यै नमः ।

ॐ श्रीं बीज जपसन्तुष्टायै नमः ।

ॐ ऐं ह्रीं श्रीं बीजपालिकायै नमः ।

ॐ प्रपत्तिमार्गसुलभायै नमः ॥ ९९०

ॐ विष्णुप्रथमकिङ्कर्यै नमः ।

ॐ क्लीङ्कारार्थसावित्र्यै नमः ।

ॐ सौमङ्गल्याधिदेवतायै नमः ।

ॐ श्रीषोडशाक्षरीविद्यायै नमः ।

ॐ श्रीयन्त्रपुरवासिन्यै नमः ।

ॐ सर्वमङ्गलमाङ्गल्यायै नमः ।

ॐ सर्वार्थसाधिकायै नमः ।

ॐ शरण्यायै नमः ।

ॐ त्र्यम्बकायै नमः ।

ॐ नारायण्यै नमः ॥ १०००

॥ श्री लक्ष्मी सहस्रनामावली समाप्तम् ॥