सहस्रनामावली

हिंदू देवी देवतांची एक हजार नावे म्हणजेच सहस्त्रनामावली. हिंदू धर्मिय रोज सकाळी संध्याकाळी या नावांचा जप करतात.


गायत्री सहस्रनामावली

१ ॐ *अचिन्त्यलक्षणायै नमः ।
२ ॐ अव्यक्तायै नमः ।
३ ॐ अर्थमातृमहेश्वर्यै नमः ।
४ ॐ अमृतार्णवमध्यस्थायै नमः ।
५ ॐ अजितायै नमः ।
६ ॐ अपराजितायै नमः ।
७ ॐ अणिमादिगुणाधरायै नमः ।
८ ॐ अर्कमण्डलसंस्थितायै नमः ।
९ ॐ अजरायै नमः ।
१० ॐ अजायै नमः ।
११ ॐ अपरायै नमः ।
१२ ॐ अधर्मायै नमः ।
१३ ॐ अक्षसूत्रधरायै नमः ।
१४ ॐ अधरायै नमः ।
१५ ॐ अकारादिक्षकारान्तायै नमः ।
१६ ॐ अरिषद्वर्गभेदिन्यै नमः ।
१७ ॐ अञ्जनाद्रिप्रतिकाशायै नमः ।
१८ ॐ अञ्जनाद्रिनिवासिन्यै नमः ।
१९ ॐ अदित्यै नमः ।
२० ॐ अजपायै नमः ।
२१ ॐ अविद्यायै नमः ।
२२ ॐ अरविन्दनिभेक्षणायै नमः ।
२३ ॐ अन्तर्बहिस्थितायै नमः ।
२४ ॐ अविद्याध्वंसिन्यै नमः ।
२५ ॐ अन्तरात्मिकायै नमः ।
२६ ॐ अजायै नमः ।
२७ ॐ अजमुखवासायै नमः ।
२८ ॐ अरविन्दनिभाननायै नमः ।
२९ ॐ अर्धमात्रायै[व्यञ्जनवर्णात्मिकायै]नमः ।
३० ॐ अर्थदानज्ञायै नमः ।
३१ ॐ अरिमण्डलमर्दिन्यै नमः ।
३२ ॐ असुराघ्न्यै नमः ।
३३ ॐ अमावास्यायै नमः ।
३४ ॐ अलाक्षिघ्न्यै नमः ।
३५ ॐ अन्त्यजार्चितायै नमः ।
३६ ॐ आदिलक्ष्म्यै नमः ।
३७ ॐ आदिशक्त्यै नमः ।
३८ ॐ आकृत्यै नमः ।
३९ ॐ आयताननायै नमः ।
४० ॐ आदित्यपदविचारायै नमः ।
४१ ॐ आदित्यपरिसेवितायै नमः ।
४२ ॐ आचार्यायै नमः ।
४३ ॐ आवर्तनायै नमः ।
४४ ॐ आचारायै नमः ।
४५ ॐ आदिमूर्तिनिवासिन्यै नमः ।
४६ ॐ आग्नेय्यै नमः ।
४७ ॐ आमर्यै नमः ।
४८ ॐ आद्यायै नमः ।
४९ ॐ आराध्यायै नमः ।
५० ॐ आसनस्थितायै नमः ।
५१ ॐ आधारनिलयायै नमः ।
५२ ॐ आधारायै नमः ।
५३ ॐ आकाशान्तनिवासिन्यै नमः ।
५४ ॐ आद्याक्षर समयुक्तायै नमः ।
५५ ॐ आन्तराकाशरूपिण्यै नमः ।
५६ ॐ आदित्यमण्डलगतायै नमः ।
५७ ॐ आन्तरध्वान्तनाशिन्यै नमः ।
५८ ॐ इन्दिरायै नमः ।
५९ ॐ इष्टदायै नमः ।
६० ॐ इष्टायै नमः ।
६१ ॐ इन्दिवरनिवेक्षणायै नमः ।
६२ ॐ इरावत्यै नमः ।
६३ ॐ इन्द्रपदायै नमः ।
६४ ॐ इन्द्राण्यै नमः ।
६५ ॐ इन्दुरूपिण्यै नमः ।
६६ ॐ इक्षुकोदण्डसंयुक्तायै नमः ।
६७ ॐ इषुसन्धानकारिण्यै नमः ।
६८ ॐ इन्द्रनीलसमाकारायै नमः ।
६९ ॐ इडापिङ्गलरूपिण्यै नमः ।
७० ॐ इन्द्राक्ष्यै नमः ।
७१ ॐ ईश्वर्यै नमः ।
७२ ॐ ईहात्रयविवर्जितायै नमः ।
७३ ॐ उमायै नमः ।
७४ ॐ उषायै नमः ।
७५ ॐ उडुनिभायै नमः ।
७६ ॐ उर्वारुकफलाननायै नमः ।
७७ ॐ उडुप्रभायै नमः ।
७८ ॐ उडुमत्यै नमः ।
७९ ॐ उडुपायै नमः ।
८० ॐ उडुमध्यगायै नमः ।
८१ ॐ ऊर्धायै नमः ।
८२ ॐ ऊर्धकेश्यै नमः ।
८३ ॐ ऊर्धाधोगतिभेदिन्यै नमः ।
८४ ॐ ऊर्ध्ववाहुप्रियायै नमः ।
८५ ॐ ऊर्मिमालावाग्ग्रन्थदायिन्यै नमः ।
८६ ॐ ऋतायै नमः ।
८७ ॐ ऋष्यै नमः ।
८८ ॐ ऋतुमत्यै नमः ।
८९ ॐ ऋषिदेवनामसकृतायै नमः ।
९० ॐ ऋग्वेदायै नमः ।
९१ ॐ ऋणहर्त्र्यै नमः ।
९२ ॐ ऋषिमण्डलचारिण्यै नमः ।
९३ ॐ ऋद्धिदायै नमः ।
९४ ॐ ऋजुमार्गस्थायै नमः ।
९५ ॐ ऋजुधर्मायै नमः ।
९६ ॐ ऋजुप्रदायै नमः ।
९७ ॐ ऋग्वेदनिलयायै नमः ।
९८ ॐ ऋज्व्यै नमः ।
९९ ॐ लुप्तधर्मप्रवर्तिन्यै नमः ।
१०० ॐ लुतारिवरसम्भूतायै नमः ।
१०१ ॐ लुतादिविषहारिण्यै नमः ।
१०२ ॐ एकाक्षरायै नमः ।
१०३ ॐ एकमात्रायै नमः ।
१०४ ॐ एकायै नमः ।
१०५ ॐ एकैकनिष्ठितायै नमः ।
१०६ ॐ ऐन्द्र्यै नमः ।
१०७ ॐ ऐरावतारूढायै नमः ।
१०८ ॐ ऐहिकामुष्मिकप्रदायै नमः ।
१०९ ॐ ओङ्कारायै नमः ।
११० ॐ ओषध्यै नमः ।
१११ ॐ ओतायै नमः ।
११२ ॐ ओतप्रोतनिवासिन्यै नमः ।
११३ ॐ और्भायै नमः ।
११४ ॐ औषधसम्पन्नायै नमः ।
११५ ॐ औपासनफलप्रदायै नमः ।
११६ ॐ अण्डमध्यस्थितायै नमः ।
११७ ॐ अःकारमनुरूपिण्यै[विसर्गरूपिण्यै]नमः ।
११८ ॐ कात्यायन्यै नमः ।
११९ ॐ कालरात्र्यै नमः ।
१२० ॐ कामाक्ष्यै नमः ।
१२१ ॐ कामसुन्दर्यै नमः ।
१२२ ॐ कमलायै नमः ।
१२३ ॐ कामिन्यै नमः ।
१२४ ॐ कान्तायै नमः ।
१२५ ॐ कामदायै नमः ।
१२६ ॐ कालकण्ठिन्यै नमः ।
१२७ ॐ करिकुम्भस्तनभरायै नमः ।
१२८ ॐ करवीरसुवासिन्यै नमः ।
१२९ ॐ कल्याण्यै नमः ।
१३० ॐ कुण्डलवत्यै नमः ।
१३१ ॐ कुरुक्षेत्रनिवासिन्यै नमः ।
१३२ ॐ कुरुविन्ददलाकारायै नमः ।
१३३ ॐ कुण्डल्यै नमः ।
१३४ ॐ कुमुदालयायै नमः ।
१३५ ॐ कालजिह्वायै नमः ।
१३६ ॐ करालास्यायै नमः ।
१३७ ॐ कालिकायै नमः ।
१३८ ॐ कालरूपिण्यै नमः ।
१३९ ॐ कामनीयगुणायै नमः ।
१४० ॐ कान्त्यै नमः ।
१४१ ॐ कलाधारायै नमः ।
१४२ ॐ कुमुद्वत्यै नमः ।
१४३ ॐ कौशिक्यै नमः ।
१४४ ॐ कमलाकारायै नमः ।
१४५ ॐ कामचारप्रभञ्जिन्यै नमः ।
१४६ ॐ कौमार्यै नमः ।
१४७ ॐ करुणापाङ्ग्यै नमः ।
१४८ ॐ ककुवन्तायै नमः ।
१४९ ॐ करिप्रियायै नमः ।
१५० ॐ केशर्यै नमः ।
१५१ ॐ केशवनुतायै नमः ।
१५२ ॐ कदम्बायै नमः ।
१५३ ॐ कुसुमप्रियायै नमः ।
१५४ ॐ कालिन्द्यै नमः ।
१५५ ॐ कालिकायै नमः ।
१५६ ॐ काञ्च्यै नमः ।
१५७ ॐ कलशोद्भवसंस्तुतायै नमः ।
१५८ ॐ काममातायै नमः ।
१५९ ॐ क्रतुमत्यै नमः ।
१६० ॐ कामरूपायै नमः ।
१६१ ॐ कृपावत्यै नमः ।
१६२ ॐ कुमार्यै नमः ।
१६३ ॐ कुण्डनिलयायै नमः ।
१६४ ॐ किरात्यै नमः ।
१६५ ॐ कीरवाहनायै नमः ।
१६६ ॐ कैकेय्यै नमः ।
१६७ ॐ कोकिलालापायै नमः ।
१६८ ॐ केतकीकुसुमप्रियायै नमः ।
१६९ ॐ कमण्डलुधरायै नमः ।
१७० ॐ काल्यै नमः ।
१७१ ॐ कर्मनिर्मूलकारिण्यै नमः ।
१७२ ॐ कलहंसगत्यै नमः ।
१७३ ॐ कक्षायै नमः ।
१७४ ॐ कृतकौतुकमङ्गलायै नमः ।
१७५ ॐ कस्तुरीतिलकायै नमः ।
१७६ ॐ कमरायै नमः ।
१७७ ॐ करिन्द्रगमनायै नमः ।
१७८ ॐ कुह्वै नमः ।
१७९ ॐ कर्पूरलेपनायै नमः ।
१८० ॐ कृष्णायै नमः ।
१८१ ॐ कपिलायै नमः ।
१८२ ॐ कुहराश्रयायै नमः ।
१८३ ॐ कूटस्थायै नमः ।
१८४ ॐ कुधरायै नमः ।
१८५ ॐ कमरायै नमः ।
१८६ ॐ कुक्षिस्थाखिलविष्टपायै नमः ।
१८७ ॐ खड्गखेटधरायै नमः ।
१८८ ॐ खर्वायै नमः ।
१८९ ॐ खेचर्यै नमः ।
१९० ॐ खगवाहनायै नमः ।
१९१ ॐ खट्टाङ्गधारिण्यै नमः ।
१९२ ॐ ख्यातायै नमः ।
१९३ ॐ खगोराजोपरिस्थितायै नमः ।
१९४ ॐ खलघ्न्यै नमः ।
१९५ ॐ खण्डितजरायै नमः ।
१९६ ॐ खडाक्ष्यानप्रदायिन्यै नमः ।
१९७ ॐ खण्डेन्दुतिलकायै नमः ।
१९८ ॐ गङ्गायै नमः ।
१९९ ॐ गणेशगुहपूजितायै नमः ।
२०० ॐ गायत्र्यै नमः ।
२०१ ॐ गोमत्यै नमः ।
२०२ ॐ गीतायै नमः ।
२०३ ॐ गान्धार्यै नमः ।
२०४ ॐ गानलोलुपायै नमः ।
२०५ ॐ गौतम्यै नमः ।
२०६ ॐ गामिन्यै नमः ।
२०७ ॐ गाधायै नमः ।
२०८ ॐ गन्धर्वाप्सरसेवितायै नमः ।
२०९ ॐ गोविन्दचरणाक्रान्तायै नमः ।
२१० ॐ गुणत्रयविभावितायै नमः ।
२११ ॐ गन्धर्व्यै नमः ।
२१२ ॐ गह्वर्यै नमः ।
२१३ ॐ गोत्रायै नमः ।
२१४ ॐ गिरीशायै नमः ।
२१५ ॐ गहनायै नमः ।
२१६ ॐ गम्यै नमः ।
२१७ ॐ गुहावासायै नमः ।
२१८ ॐ गुणवत्यै नमः ।
२१९ ॐ गुरुपापप्रणासिन्यै नमः ।
२२० ॐ गुर्व्यै नमः ।
२२१ ॐ गुणवत्यै नमः ।
२२२ ॐ गुह्यायै नमः ।
२२३ ॐ गोप्तव्यायै नमः ।
२२४ ॐ गुणदायिन्यै नमः ।
२२५ ॐ गिरिजायै नमः ।
२२६ ॐ गुह्यमातङ्ग्यै नमः ।
२२७ ॐ गरुडध्वजवल्लभायै नमः ।
२२८ ॐ गर्वापहारिण्यै नमः ।
२२९ ॐ गोदायै नमः ।
२३० ॐ गोकुलरभायै नमः ।
२३१ ॐ गदाधरायै नमः ।
२३२ ॐ गोकर्णनिलयासक्तायै नमः ।
२३३ ॐ गुह्यमण्डलवर्तिन्यै नमः ।
२३४ ॐ घर्मदायै नमः ।
२३५ ॐ घनदायै नमः ।
२३६ ॐ घण्टायै नमः ।
२३७ ॐ घोरदानवमर्दिन्यै नमः ।
२३८ ॐ घृणिमन्त्रमय्यै नमः ।
२३९ ॐ घेषायै नमः ।
२४० ॐ घनसम्पातदायिन्यै नमः ।
२४१ ॐ घण्टारवप्रियायै नमः ।
२४२ ॐ घ्राणायै नमः ।
२४३ ॐ घृणिसन्तुष्टिकारिण्यै नमः ।
२४४ ॐ घनारिमण्डलायै नमः ।
२४५ ॐ घूर्णायै नमः ।
२४६ ॐ घृताच्यै नमः ।
२४७ ॐ घणवेगिन्यै नमः ।
२४८ ॐ ज्ञानधातुमय्यै नमः ।
२४९ ॐ चर्चायै नमः ।
२५० ॐ चर्चितायै नमः ।
२५१ ॐ चारुहासिन्यै नमः ।
२५२ ॐ चटुलायै नमः ।
२५३ ॐ चण्डिकायै नमः ।
२५४ ॐ चित्रायै नमः ।
२५५ ॐ चित्रमाल्यविभूषितायै नमः ।
२५६ ॐ चतुर्भुजायै नमः ।
२५७ ॐ चारुदन्तायै नमः ।
२५८ ॐ चातुर्यै नमः ।
२५९ ॐ चरितप्रदायै नमः ।
२६० ॐ चूलिकायै नमः ।
२६१ ॐ चित्रवस्त्रान्तायै नमः ।
२६२ ॐ चन्द्रमःकर्णकुण्डलायै नमः ।
२६३ ॐ चन्द्रहासायै नमः ।
२६४ ॐ चारुदात्र्यै नमः ।
२६५ ॐ चकोर्यै नमः ।
२६६ ॐ चन्द्रहासिन्यै नमः ।
२६७ ॐ चन्द्रिकायै नमः ।
२६८ ॐ चन्द्रधात्र्यै नमः ।
२६९ ॐ चौर्यै नमः ।
२७० ॐ चोरायै नमः ।
२७१ ॐ चण्डिकायै नमः ।
२७२ ॐ चञ्चद्वागवादिन्यै नमः ।
२७३ ॐ चन्द्रचूडायै नमः ।
२७४ ॐ चोरविनाशिन्यै नमः ।
२७५ ॐ चारुचन्दनलिप्ताङ्ग्यै नमः ।
२७६ ॐ चञ्चच्चामरविजितायै नमः ।
२७७ ॐ चारुमध्यायै नमः ।
२७८ ॐ चारुगत्यै नमः ।
२७९ ॐ चण्डिलायै नमः ।
२८० ॐ चन्द्ररूपिण्यै नमः ।
२८१ ॐ चारुहोमप्रियायै नमः ।
२८२ ॐ चार्वायै नमः ।
२८३ ॐ चरितायै नमः ।
२८४ ॐ चक्रबाहुकायै नमः ।
२८५ ॐ चन्द्रमण्डलमध्यस्थायै नमः ।
२८६ ॐ चन्द्रमण्डलदर्पणायै नमः ।
२८७ ॐ चक्रवाकस्तन्यै नमः ।
२८८ ॐ चेष्टायै नमः ।
२८९ ॐ चित्रायै नमः ।
२९० ॐ चारुविलासिन्यै नमः ।
२९१ ॐ चित्स्वरूपायै नमः ।
२९२ ॐ चन्दवत्यै नमः ।
२९३ ॐ चन्द्रमायै नमः ।
२९४ ॐ चन्दनप्रियायै नमः ।
२९५ ॐ चोदयित्र्यै नमः ।
२९६ ॐ चिरप्रज्ञायै नमः ।
२९७ ॐ चातकायै नमः ।
२९८ ॐ चारुहेतुक्यै नमः ।
२९९ ॐ छत्रयातायै नमः ।
३०० ॐ छत्रधरायै नमः ।
३०१ ॐ छायायै नमः ।
३०२ ॐ छन्दपरिच्छदायै नमः ।
३०३ ॐ छायादेव्यै नमः ।
३०४ ॐ छिद्रनखायै नमः ।
३०५ ॐ छन्नेन्द्रियविसर्पिण्यै नमः ।
३०६ ॐ छन्दोनुष्टुप्प्रतिष्ठान्तायै नमः ।
३०७ ॐ छिद्रोपद्रवभेदिन्यै नमः ।
३०८ ॐ छेदायै नमः ।
३०९ ॐ छत्रेश्वर्यै नमः ।
३१० ॐ छिन्नायै नमः ।
३११ ॐ छुरिकायै नमः ।
३१२ ॐ छेलन्प्रियायै नमः ।
३१३ ॐ जनन्यै नमः ।
३१४ ॐ जन्मरहितायै नमः ।
३१५ ॐ जातवेदायै नमः ।
३१६ ॐ जगन्मय्यै नमः ।
३१७ ॐ जाह्नव्यै नमः ।
३१८ ॐ जटिलायै नमः ।
३१९ ॐ जेत्र्यै नमः ।
३२० ॐ जरामरणवर्जितायै नमः ।
३२१ ॐ जम्बुद्वीपवत्यै नमः ।
३२२ ॐ ज्वालायै नमः ।
३२३ ॐ जयन्त्यै नमः ।
३२४ ॐ जलशालिन्यै नमः ।
३२५ ॐ जितेन्द्रियायै नमः ।
३२६ ॐ जितक्रोधायै नमः ।
३२७ ॐ जितामित्रायै नमः ।
३२८ ॐ जगत्प्रियायै नमः ।
३२९ ॐ जातरूपमय्यै नमः ।
३३० ॐ जिह्वायै नमः ।
३३१ ॐ जानक्यै नमः ।
३३२ ॐ जगत्यै नमः ।
३३३ ॐ जयायै नमः ।
३३४ ॐ जनित्र्यै नमः ।
३३५ ॐ जह्नुतनयायै नमः ।
३३६ ॐ जगत्त्रयहितैषिण्यै नमः ।
३३७ ॐ ज्वालमुल्यै नमः ।
३३८ ॐ जपवत्यै नमः ।
३३९ ॐ ज्वरघ्न्यै नमः ।
३४० ॐ जितविष्टपायै नमः ।
३४१ ॐ जिताक्रान्तमय्यै नमः ।
३४२ ॐ ज्वालायै नमः ।
३४३ ॐ जाग्रत्यै नमः ।
३४४ ॐ ज्वरदेवतायै नमः ।
३४५ ॐ ज्वलन्त्यै नमः ।
३४६ ॐ जलदायै नमः ।
३४७ ॐ ज्येष्ठायै नमः ।
३४८ ॐ ज्याघोषस्फोटदिङ्मुख्यै नमः ।
३४९ ॐ जम्भिन्यै नमः ।
३५० ॐ जृम्भनायै नमः ।
३५१ ॐ जृम्भायै नमः ।
३५२ ॐ ज्वलन्मणिक्यकुण्डलायै नमः ।
३५३ ॐ झिञ्झिकायै नमः ।
३५४ ॐ झणनिर्घोषायै नमः ।
३५५ ॐ झञ्झामारुतवेगिन्यै नमः ।
३५६ ॐ झल्लकीवाद्यकुशलायै नमः ।
३५७ ॐ ञरूपायै नमः ।
३५८ ॐ ञभुजायै नमः ।
३५९ ॐ टङ्कभेदिन्यै नमः ।
३६० ॐ टङ्कबाणसमायुक्तायै नमः ।
३६१ ॐ टङ्किन्यै नमः ।
३६२ ॐ टङ्कभेदिन्यै नमः ।
३६३ ॐ टङ्कीगणकृताघोषायै नमः ।
३६४ ॐ टङ्कनीयमहोरसायै नमः ।
३६५ ॐ टङ्कारकारिण्यै नमः ।
३६६ ॐ ठ ठ शब्दनिनादिन्यै नमः ।
३६७ ॐ डामर्यै नमः ।
३६८ ॐ डाकिन्यै नमः ।
३६९ ॐ डिम्भायै नमः ।
३७० ॐ डुण्डमारैकनिर्जितायै नमः ।
३७१ ॐ डामरीतन्त्रमार्गस्थायै नमः ।
३७२ ॐ डण्डडमरुनादिन्यै नमः ।
३७३ ॐ डिण्डिरवसहायै नमः ।
३७४ ॐ डिम्भलसाक्रीडापरायणायै नमः ।
३७५ ॐ ढुण्ढिविघ्नेशजनन्यै नमः ।
३७६ ॐ ढकाहस्तायै नमः ।
३७७ ॐ ढिलिव्रजायै नमः ।
३७८ ॐ नित्यज्ञानायै नमः ।
३७९ ॐ निरुपणायै नमः ।
३८० ॐ निर्गुणायै नमः ।
३८१ ॐ नर्मदायै नमः ।
३८२ ॐ त्रिगुणायै नमः ।
३८३ ॐ त्रिपदायै नमः ।
३८४ ॐ तन्त्र्यै नमः ।
३८५ ॐ तुलस्यै नमः ।
३८६ ॐ तरुणादित्यसङ्कशायै नमः ।
३८७ ॐ तामस्यै नमः ।
३८८ ॐ तुहिनायै नमः ।
३८९ ॐ तुरायै नमः ।
३९० ॐ त्रिकालज्ञानसम्पन्नायै नमः ।
३९१ ॐ त्रिवल्यै नमः ।
३९२ ॐ त्रिलोचनायै नमः ।
३९३ ॐ त्रिशक्त्यै नमः ।
३९४ ॐ त्रिपुरायै नमः ।
३९५ ॐ तुङ्गायै नमः ।
३९६ ॐ तुरङ्गवदनायै नमः ।
३९७ ॐ तिमिङ्गिलगिलायै नमः ।
३९८ ॐ तीव्रायै नमः ।
३९९ ॐ त्रिश्रोतायै नमः ।
४०० ॐ तामसादिन्यै नमः ।
४०१ ॐ तन्त्रमन्त्रविशेषज्ञायै नमः ।
४०२ ॐ तनुमध्यायै नमः ।
४०३ ॐ त्रिविष्टपायै नमः ।
४०४ ॐ त्रिसन्ध्यायै नमः ।
४०५ ॐ त्रिस्तन्यै नमः ।
४०६ ॐ तोषासंस्थायै नमः ।
४०७ ॐ तालप्रतापिन्यै नमः ।
४०८ ॐ ताटङ्किन्यै नमः ।
४०९ ॐ तुषाराभायै नमः ।
४१० ॐ तुहिनाचलवासिन्यै नमः ।
४११ ॐ तन्तुजालसमायुक्तायै नमः ।
४१२ ॐ तारहारावलिप्रियायै नमः ।
४१३ ॐ तिलहोमप्रियायै नमः ।
४१४ ॐ तीर्थायै नमः ।
४१५ ॐ तमालकुसुमाकृत्यै नमः ।
४१६ ॐ तप्तकाञ्चनसंकाशायै नमः ।
४१७ ॐ तारकायै नमः ।
४१८ ॐ त्रियुतायै नमः ।
४१९ ॐ तन्व्यै नमः ।
४२० ॐ त्रिशङ्कुपरिवारितायै नमः ।
४२१ ॐ तलोदर्यै नमः ।
४२२ ॐ तिरोभासायै नमः ।
४२३ ॐ ताटङ्कप्रियवादिन्यै नमः ।
४२४ ॐ त्रिजटायै नमः ।
४२५ ॐ तित्तिर्यै नमः ।
४२६ ॐ तृष्णायै नमः ।
४२७ ॐ त्रिविधायै नमः ।
४२८ ॐ तरुणाकृत्यै नमः ।
४२९ ॐ तप्तकाञ्चनभूषणायै नमः ।
४३० ॐ त्रयम्बकायै नमः ।
४३१ ॐ त्रिवर्गायै नमः ।
४३२ ॐ त्रिकालज्ञानदायिन्यै नमः ।
४३३ ॐ तर्पणायै नमः ।
४३४ ॐ तृप्तिदायै नमः ।
४३५ ॐ तृप्तायै नमः ।
४३६ ॐ तमस्यै नमः ।
४३७ ॐ तुम्बरुस्तुतायै नमः ।
४३८ ॐ तार्क्ष्यस्थायै नमः ।
४३९ ॐ त्रिगुणाकारायै नमः ।
४४० ॐ त्रिभङ्ग्यै नमः ।
४४१ ॐ तनुवल्लर्यै नमः ।
४४२ ॐ थात्कार्यै नमः ।
४४३ ॐ थारवायै नमः ।
४४४ ॐ थान्तायै नमः ।
४४५ ॐ दोहिन्यै नमः ।
४४६ ॐ दीनवत्सलायै नमः ।
४४७ ॐ दानवान्तकर्यै नमः ।
४४८ ॐ दुर्गायै नमः ।
४४९ ॐ दुर्गासुरनिवहृण्यै नमः ।
४५० ॐ देवरीत्यै नमः ।
४५१ ॐ दिवारात्र्यै नमः ।
४५२ ॐ द्रौपद्यै नमः ।
४५३ ॐ दुन्दुभिस्वनायै नमः ।
४५४ ॐ देवयान्यै नमः ।
४५५ ॐ दुरावासायै नमः ।
४५६ ॐ दारिद्र्यभेदिन्यै नमः ।
४५७ ॐ दिवायै नमः ।
४५८ ॐ दामोदरप्रियायै नमः ।
४५९ ॐ दीप्तायै नमः ।
४६० ॐ दिग्वासायै नमः ।
४६१ ॐ दिग्विमोहिन्यै नमः ।
४६२ ॐ दण्डकारण्यनिलयायै नमः ।
४६३ ॐ दण्डिन्यै नमः ।
४६४ ॐ देवपूजितायै नमः ।
४६५ ॐ देववन्द्यायै नमः ।
४६६ ॐ दिविषादायै नमः ।
४६७ ॐ द्वेषिण्यै नमः ।
४६८ ॐ दानावाकृत्यै नमः ।
४६९ ॐ दीननाथस्तुतायै नमः ।
४७० ॐ दीक्षायै नमः ।
४७१ ॐ दैवतादिस्वरूपिण्यै नमः ।
४७२ ॐ धात्र्यै नमः ।
४७३ ॐ धनुर्धरायै नमः ।
४७४ ॐ धनुर्धारिण्यै नमः ।
४७५ ॐ धर्मचारिण्यै नमः ।
४७६ ॐ धुरन्धरायै नमः ।
४७७ ॐ धराधारायै नमः ।
४७८ ॐ धनदायै नमः ।
४७९ ॐ धान्यदोहिन्यै नमः ।
४८० ॐ धर्मशीलायै नमः ।
४८१ ॐ धनाध्यक्षायै नमः ।
४८२ ॐ धनुर्वेदविशारदायै नमः ।
४८३ ॐ धृत्यै नमः ।
४८४ ॐ धन्यायै नमः ।
४८५ ॐ धृतपदायै नमः ।
४८६ ॐ धर्मराजप्रियायै नमः ।
४८७ ॐ ध्रुवायै नमः ।
४८८ ॐ धूमावत्यै नमः ।
४८९ ॐ धूमकेश्यै नमः ।
४९० ॐ धर्मशास्त्रप्रकाशिन्यै नमः ।
४९१ ॐ नन्दायै नमः ।
४९२ ॐ नन्दप्रियायै नमः ।
४९३ ॐ निद्रायै नमः ।
४९४ ॐ नृनुतायै नमः ।
४९५ ॐ नन्दनात्मिकायै नमः ।
४९६ ॐ नर्मदायै नमः ।
४९७ ॐ नलिन्यै नमः ।
४९८ ॐ नीलायै नमः ।
४९९ ॐ नीलकण्ठसमाश्रयारुद्राण्यै नमः ।
५०० ॐ नारायणप्रियायै नमः ।
५०१ ॐ नित्यायै नमः ।
५०२ ॐ निर्मलायै नमः ।
५०३ ॐ निर्गुणायै नमः ।
५०४ ॐ निध्यै नमः ।
५०५ ॐ निराधारायै नमः ।
५०६ ॐ निरुपमायै नमः ।
५०७ ॐ नित्यशुद्धायै नमः ।
५०८ ॐ निरञ्जनायै नमः ।
५०९ ॐ नादबिन्दुकलातीतायै नमः ।
५१० ॐ नादबिन्दुकलात्मिकायै नमः ।
५११ ॐ नृसिंहिन्यै नमः ।
५१२ ॐ नगधरायै नमः ।
५१३ ॐ नृपनागविभूषितायै नमः ।
५१४ ॐ नरकक्लेशनाशिन्यै नमः ।
५१५ ॐ नारायणपदोद्भवायै नमः ।
५१६ ॐ निरवद्यायै नमः ।
५१७ ॐ निराकारायै नमः ।
५१८ ॐ नारदप्रियकारिण्यै नमः ।
५१९ ॐ नानाज्योतिः नमः ।
५२० ॐ निधिदायै नमः ।
५२१ ॐ निर्मलात्मिकायै नमः ।
५२२ ॐ नवसूत्रधरायै नमः ।
५२३ ॐ नीत्यै नमः ।
५२४ ॐ निरुपद्रवकारिण्यै नमः ।
५२५ ॐ नन्दजायै नमः ।
५२६ ॐ नवरत्नाढ्यायै नमः ।
५२७ ॐ नैमिषारण्यवासिन्यै नमः ।
५२८ ॐ नवनीतप्रियायै नमः ।
५२९ ॐ नार्यै नमः ।
५३० ॐ नीलजीमूतनिस्वनायै नमः ।
५३१ ॐ निमेषिण्यै नमः ।
५३२ ॐ नदीरूपायै नमः ।
५३३ ॐ नीलग्रीवायै नमः ।
५३४ ॐ निशिश्वर्यै नमः ।
५३५ ॐ नामावल्यै नमः ।
५३६ ॐ निशुम्भग्न्यै नमः ।
५३७ ॐ नागलोकनिवासिन्यै नमः ।
५३८ ॐ नवजाम्बूनादप्रख्यायै नमः ।
५३९ ॐ नागलोकाधिदेवतायै नमः ।
५४० ॐ नूपूराक्रान्तचरणायै नमः ।
५४१ ॐ नरचित्तप्रमोदिन्यै नमः ।
५४२ ॐ निमग्नारक्तनयनायै नमः ।
५४३ ॐ निर्घातसमनिस्वनायै नमः ।
५४४ ॐ नन्दनोद्यनिलयायै नमः ।
५४५ ॐ पार्वत्यै नमः ।
५४६ ॐ परमोदारायै नमः ।
५४७ ॐ परब्रह्मात्मिकायै नमः ।
५४८ ॐ परायै नमः ।
५४९ ॐ पञ्चकोशविनिर्मुक्तायै नमः ।
५५० ॐ पञ्चपातकनाशिन्यै नमः ।
५५१ ॐ परचित्तविधानज्ञायै नमः ।
५५२ ॐ पञ्चिकायै नमः ।
५५३ ॐ पञ्चरूपिण्यै नमः ।
५५४ ॐ पूर्णिमायै नमः ।
५५५ ॐ परमायै नमः ।
५५६ ॐ प्रीत्यै नमः ।
५५७ ॐ परतेजःप्रकाशिन्यै नमः ।
५५८ ॐ पुराण्यै नमः ।
५५९ ॐ पौरुष्यै नमः ।
५६० ॐ पुण्यायै नमः ।
५६१ ॐ पुण्डरीकनिभक्षनायै नमः ।
५६२ ॐ पातालतलनिर्मग्नायै नमः ।
५६३ ॐ प्रीतायै नमः ।
५६४ ॐ प्रीथिविवर्धिन्यै नमः ।
५६५ ॐ पावन्यै नमः ।
५६६ ॐ पादसहितायै नमः ।
५६७ ॐ पेशलायै नमः ।
५६८ ॐ पवनाशिन्यै नमः ।
५६९ ॐ प्रजापत्यै नमः ।
५७० ॐ परिश्रान्तायै नमः ।
५७१ ॐ पर्वतस्तनमण्डलायै नमः ।
५७२ ॐ पद्मप्रियायै नमः ।
५७३ ॐ पद्मसंस्थायै नमः ।
५७४ ॐ पद्माक्ष्यै नमः ।
५७५ ॐ पद्मसम्भवायै नमः ।
५७६ ॐ पद्मपत्रायै नमः ।
५७७ ॐ पद्मपदायै नमः ।
५७८ ॐ पद्मिन्यै नमः ।
५७९ ॐ प्रियभाषिण्यै नमः ।
५८० ॐ पशुपाशविनिर्मुक्तायै नमः ।
५८१ ॐ पुरन्ध्र्यै नमः ।
५८२ ॐ पुरवासिन्यै नमः ।
५८३ ॐ पुष्कलायै नमः ।
५८४ ॐ पुरुषायै नमः ।
५८५ ॐ पर्वायै नमः ।
५८६ ॐ पारिजातकुसुमप्रियायै नमः ।
५८७ ॐ पतिव्रतायै नमः ।
५८८ ॐ पतिव्रतायै नमः ।
५८९ ॐ पवित्राङ्ग्यै नमः ।
५९० ॐ पुष्पहासपरायणायै नमः ।
५९१ ॐ प्रज्ञावतीसुतायै नमः ।
५९२ ॐ पौत्र्यै नमः ।
५९३ ॐ पुत्रपूज्यायै नमः ।
५९४ ॐ पयस्विन्यै नमः ।
५९५ ॐ पत्तिपाशधरायै नमः ।
५९६ ॐ पङ्क्त्यै नमः ।
५९७ ॐ पितृलोकप्रदायिन्यै नमः ।
५९८ ॐ पुराण्यै नमः ।
५९९ ॐ पुण्यशिलायै नमः ।
६०० ॐ प्रणतार्तिविनाशिन्यै नमः ।
६०१ ॐ प्रद्युम्नजनन्यै नमः ।
६०२ ॐ पुष्टायै नमः ।
६०३ ॐ पितामहपरिग्रहायै नमः ।
६०४ ॐ पुण्डरीकपुरावासायै नमः ।
६०५ ॐ पुण्डरीकसमाननायै नमः ।
६०६ ॐ पृथुजङ्घायै नमः ।
६०७ ॐ पृथुभुजायै नमः ।
६०८ ॐ पृथुपादायै नमः ।
६०९ ॐ पृथूदर्यै नमः ।
६१० ॐ प्रवालशोभायै नमः ।
६११ ॐ पिङ्गाक्ष्यै नमः ।
६१२ ॐ पीतवासाः नमः ।
६१३ ॐ प्रचापलायै नमः ।
६१४ ॐ प्रसवायै नमः ।
६१५ ॐ पुष्टिदायै नमः ।
६१६ ॐ पुण्यायै नमः ।
६१७ ॐ प्रतिष्ठायै नमः ।
६१८ ॐ प्रणवायै नमः ।
६१९ ॐ पत्यै नमः ।
६२० ॐ पञ्चवर्णायै नमः ।
६२१ ॐ पञ्चवाण्यै नमः ।
६२२ ॐ पञ्चिकायै नमः ।
६२३ ॐ पञ्जरास्थितायै नमः ।
६२४ ॐ परमायायै नमः ।
६२५ ॐ परज्योतिः नमः ।
६२६ ॐ परप्रीत्यै नमः ।
६२७ ॐ परागत्यै नमः ।
६२८ ॐ पराकाष्ठायै नमः ।
६२९ ॐ परेशन्यै नमः ।
६३० ॐ पावन्यै नमः ।
६३१ ॐ पावकद्युत्यै नमः ।
६३२ ॐ पुण्यभद्रायै नमः ।
६३३ ॐ परिच्छेद्यायै नमः ।
६३४ ॐ पुष्पहासायै नमः ।
६३५ ॐ पृथूदरायै नमः ।
६३६ ॐ पीताङ्ग्यै नमः ।
६३७ ॐ पीतवसनायै नमः ।
६३८ ॐ पीतशयायै नमः ।
६३९ ॐ पिशाचिन्यै नमः ।
६४० ॐ पीतक्रियायै नमः ।
६४१ ॐ पिशाचघ्न्यै नमः ।
६४२ ॐ पाटलाक्ष्यै नमः ।
६४३ ॐ पटुक्रियायै नमः ।
६४४ ॐ पञ्चभक्षप्रियाचारायै नमः ।
६४५ ॐ पुतनाप्राणघातिन्यै नमः ।
६४६ ॐ पुन्नागवनमध्यस्थायै नमः ।
६४७ ॐ पुण्यतीर्थनिषेवितायै नमः ।
६४८ ॐ पञ्चाङ्ग्यै नमः ।
६४९ ॐ पराशक्त्यै नमः ।
६५० ॐ परमाह्लादकारिण्यै नमः ।
६५१ ॐ पुष्पकाण्डस्थितायै नमः ।
६५२ ॐ पूषायै नमः ।
६५३ ॐ पोषिताखिलविष्टपायै नमः ।
६५४ ॐ पानप्रियायै नमः ।
६५५ ॐ पञ्चशिखायै नमः ।
६५६ ॐ पन्नगोपरिशायिन्यै नमः ।
६५७ ॐ पञ्चमात्रात्मिकायै नमः ।
६५८ ॐ पृथ्व्यै नमः ।
६५९ ॐ पथिकायै नमः ।
६६० ॐ पृथुदोहिन्यै नमः ।
६६१ ॐ पुराणन्यायमीमांसायै नमः ।
६६२ ॐ पाटल्यै नमः ।
६६३ ॐ पुष्पगन्धिन्यै नमः ।
६६४ ॐ पुण्यप्रजायै नमः ।
६६५ ॐ पारदात्र्यै नमः ।
६६६ ॐ परमार्गैकगोचरायै नमः ।
६६७ ॐ प्रवालशोभायै नमः ।
६६८ ॐ पूर्णाशायै नमः ।
६६९ ॐ प्रणवायै नमः ।
६७० ॐ पल्लवोदर्यै नमः ।
६७१ ॐ फलिन्यै नमः ।
६७२ ॐ फलदायै नमः ।
६७३ ॐ फल्ग्वै नमः ।
६७४ ॐ फुत्कार्यै नमः ।
६७५ ॐ फलकाकृत्यै नमः ।
६७६ ॐ फणिन्द्रभोगशयनायै नमः ।
६७७ ॐ फणिमण्डलमण्डितायै नमः ।
६७८ ॐ बालबालायै नमः ।
६७९ ॐ बहुमतायै नमः ।
६८० ॐ बालातपनीभांशुकायै नमः ।
६८१ ॐ बलभद्रप्रियायै नमः ।
६८२ ॐ बडवायै नमः ।
६८३ ॐ बुद्धिसंस्तुतायै नमः ।
६८४ ॐ बन्दीदेव्यै नमः ।
६८५ ॐ बिलवत्यै नमः ।
६८६ ॐ बडिशघिन्यै नमः ।
६८७ ॐ बलिप्रियायै नमः ।
६८८ ॐ बान्धव्यै नमः ।
६८९ ॐ बोधितायै नमः ।
६९० ॐ बुद्धिबन्धुककुसुमप्रियायै नमः ।
६९१ ॐ बालभानुप्रभाकरायै नमः ।
६९२ ॐ ब्राह्म्यै नमः ।
६९३ ॐ ब्राह्मणदेवतायै नमः ।
६९४ ॐ बृहस्पतिस्तुतायै नमः ।
६९५ ॐ बृन्दायै नमः ।
६९६ ॐ बृन्दावनविहारिण्यै नमः ।
६९७ ॐ बालाकिन्यै नमः ।
६९८ ॐ बिलाहारायै नमः ।
६९९ ॐ बिलवसायै नमः ।
७०० ॐ बहुदकायै नमः ।
७०१ ॐ बहुनेत्रायै नमः ।
७०२ ॐ बहुपदायै नमः ।
७०३ ॐ बहुकर्णावतंसिकायै नमः ।
७०४ ॐ बहुबाहुयुतायै नमः ।
७०५ ॐ बीजरूपिण्यै नमः ।
७०६ ॐ बहुरूपिण्यै नमः ।
७०७ ॐ बिन्दुनादकलातीतायै नमः ।
७०८ ॐ बिन्दुनादस्वरूपिण्यै नमः ।
७०९ ॐ बद्धगोधाङ्गुलिप्राणायै नमः ।
७१० ॐ बदर्याश्रमवासिन्यै नमः ।
७११ ॐ बृन्दारकायै नमः ।
७१२ ॐ बृहत्स्कन्धायै नमः ।
७१३ ॐ बृहत्यै नमः ।
७१४ ॐ बाणपातिन्यै नमः ।
७१५ ॐ बृन्दाध्यक्षायै नमः ।
७१६ ॐ बहुनुतायै नमः ।
७१७ ॐ बहुविक्रमायै नमः ।
७१८ ॐ बद्धपद्मासनासीनायै नमः ।
७१९ ॐ बिल्वपत्रतलस्थितायै नमः ।
७२० ॐ बोधिद्रुमनिजावासायै नमः ।
७२१ ॐ बडिष्ठायै नमः ।
७२२ ॐ बिन्दुदर्पणायै नमः ।
७२३ ॐ बालायै नमः ।
७२४ ॐ बाणासनवत्यै नमः ।
७२५ ॐ बडवानलवेगिन्यै नमः ।
७२६ ॐ ब्रह्माण्डबहिरन्तस्थायै नमः ।
७२७ ॐ ब्रह्मकङ्कणसूत्रिण्यै नमः ।
७२८ ॐ भवान्यै नमः ।
७२९ ॐ भीष्णवत्यै नमः ।
७३० ॐ भाविन्यै नमः ।
७३१ ॐ भयहारिण्यै नमः ।
७३२ ॐ भद्रकाल्यै नमः ।
७३३ ॐ भुजङ्गाक्ष्यै नमः ।
७३४ ॐ भारत्यै नमः ।
७३५ ॐ भारताशयायै नमः ।
७३६ ॐ भैरव्यै नमः ।
७३७ ॐ भीषणाकारायै नमः ।
७३८ ॐ भूतिदायै नमः ।
७३९ ॐ भूतिमालिन्यै नमः ।
७४० ॐ भामिन्यै नमः ।
७४१ ॐ भोगनिरतायै नमः ।
७४२ ॐ भद्रदायै नमः ।
७४३ ॐ भूरिविक्रमायै नमः ।
७४४ ॐ भूतवासायै नमः ।
७४५ ॐ भृगुलतायै नमः ।
७४६ ॐ भार्गव्यै नमः ।
७४७ ॐ भूसुरार्चितायै नमः ।
७४८ ॐ भागीरथ्यै नमः ।
७४९ ॐ भोगवत्यै नमः ।
७५० ॐ भवनस्थायै नमः ।
७५१ ॐ भिषग्वरायै नमः ।
७५२ ॐ भामिन्यै नमः ।
७५३ ॐ भोगिन्यै नमः ।
७५४ ॐ भाषायै नमः ।
७५५ ॐ भवान्यै नमः ।
७५६ ॐ भूरुदक्षिणायै नमः ।
७५७ ॐ भर्गात्मिकायै नमः ।
७५८ ॐ भीमावत्यै नमः ।
७५९ ॐ भवबन्धविमोचिन्यै नमः ।
७६० ॐ भजनीयायै नमः ।
७६१ ॐ भूतधात्रीरञ्जितायै नमः ।
७६२ ॐ भुवनेश्वर्यै नमः ।
७६३ ॐ भुजङ्गवलयायै नमः ।
७६४ ॐ भीमायै नमः ।
७६५ ॐ भेरुण्डायै नमः ।
७६६ ॐ भागधेयिन्यै नमः ।
७६७ ॐ मातायै नमः ।
७६८ ॐ मायायै नमः ।
७६९ ॐ मधुमत्यै नमः ।
७७० ॐ मधुजिह्वायै नमः ।
७७१ ॐ मनुप्रियायै नमः ।
७७२ ॐ महादेव्यै नमः ।
७७३ ॐ महाभाग्यायै नमः ।
७७४ ॐ मालिन्यै नमः ।
७७५ ॐ मीनलोचनायै नमः ।
७७६ ॐ मायातीतायै नमः ।
७७७ ॐ मधुमत्यै नमः ।
७७८ ॐ मधुमांसायै नमः ।
७७९ ॐ मधुद्रवायै नमः ।
७८० ॐ मानव्यै नमः ।
७८१ ॐ मधुसम्भूतायै नमः ।
७८२ ॐ मिथिलापुरवासिन्यै नमः ।
७८३ ॐ मधुकैटभसंहर्त्र्यै नमः ।
७८४ ॐ मेदिन्यै नमः ।
७८५ ॐ मेघमालिन्यै नमः ।
७८६ ॐ मन्दोदर्यै नमः ।
७८७ ॐ महामायायै नमः ।
७८८ ॐ मैथिल्यै नमः ।
७८९ ॐ मसृणप्रियायै नमः ।
७९० ॐ महालक्ष्म्यै नमः ।
७९१ ॐ महाकाल्यै नमः ।
७९२ ॐ महाकन्यायै नमः ।
७९३ ॐ महेश्वर्यै नमः ।
७९४ ॐ माहेन्द्र्यै नमः ।
७९५ ॐ मेरुतनयायै नमः ।
७९६ ॐ मन्दारकुसुमार्चितायै नमः ।
७९७ ॐ मञ्जुमञ्जीरचरणायै नमः ।
७९८ ॐ मोक्षदायै नमः ।
७९९ ॐ मञ्जुभाषिण्यै नमः ।
८०० ॐ मधुरद्राविण्यै नमः ।
८०१ ॐ मुद्रायै नमः ।
८०२ ॐ मलयायै नमः ।
८०३ ॐ मलयान्वितायै नमः ।
८०४ ॐ मेधायै नमः ।
८०५ ॐ मरकतश्यामायै नमः ।
८०६ ॐ मगध्यै नमः ।
८०७ ॐ मेनकात्मजायै नमः ।
८०८ ॐ महामार्यै नमः ।
८०९ ॐ महावीरायै नमः ।
८१० ॐ महाश्यामायै नमः ।
८११ ॐ मनुस्तुतायै नमः ।
८१२ ॐ मातृकायै नमः ।
८१३ ॐ मिहिराभासायै नमः ।
८१४ ॐ मुकुन्दपदविक्रमायै नमः ।
८१५ ॐ मूलाधारस्थितायै नमः ।
८१६ ॐ मुग्धायै नमः ।
८१७ ॐ मणिपुरनिवासिन्यै नमः ।
८१८ ॐ मृगाक्ष्यै नमः ।
८१९ ॐ महिषारूढायै नमः ।
८२० ॐ महिषासुरमर्दिन्यै नमः ।
८२१ ॐ योगासनायै नमः ।
८२२ ॐ योगगम्यायै नमः ।
८२३ ॐ योगायै नमः ।
८२४ ॐ यौवनकाश्रयायै नमः ।
८२५ ॐ यौवन्यै नमः ।
८२६ ॐ युद्धमध्यस्थायै नमः ।
८२७ ॐ यमुनायै नमः ।
८२८ ॐ युगधारिण्यै नमः ।
८२९ ॐ यक्षिण्यै नमः ।
८३० ॐ योगयुक्तायै नमः ।
८३१ ॐ यक्षराजप्रसूतिन्यै नमः ।
८३२ ॐ यात्रायै नमः ।
८३३ ॐ यानविधानज्ञायै नमः ।
८३४ ॐ यदुवंशसमुद्भवायै नमः ।
८३५ ॐ यकारादिहकारान्तायै नमः ।
८३६ ॐ याजुष्यै नमः ।
८३७ ॐ यज्ञरूपिण्यै नमः ।
८३८ ॐ यामिन्यै नमः ।
८३९ ॐ योगनिरतायै नमः ।
८४० ॐ यातुधानभयङ्कर्यै नमः ।
८४१ ॐ रुक्मिण्यै नमः ।
८४२ ॐ रमण्यै नमः ।
८४३ ॐ रामायै नमः ।
८४४ ॐ रेवत्यै नमः ।
८४५ ॐ रेणुकायै नमः ।
८४६ ॐ रत्यै नमः ।
८४७ ॐ रौद्र्यै नमः ।
८४८ ॐ रौद्रप्रियाकारायै नमः ।
८४९ ॐ राममातायै नमः ।
८५० ॐ रतिप्रियायै नमः ।
८५१ ॐ रोहिण्यै नमः ।
८५२ ॐ राज्यदायै नमः ।
८५३ ॐ रेवायै नमः ।
८५४ ॐ रसायै नमः ।
८५५ ॐ राजीवलोचनायै नमः ।
८५६ ॐ राकेश्यै नमः ।
८५७ ॐ रूपसंपन्नायै नमः ।
८५८ ॐ रत्नसिंहासनस्थितायै नमः ।
८५९ ॐ रक्तमाल्याम्बरधरायै नमः ।
८६० ॐ रक्तगन्धानुलेपनायै नमः ।
८६१ ॐ राजहंससमारूढायै नमः ।
८६२ ॐ रंभायै नमः ।
८६३ ॐ रक्तवलिप्रियायै नमः ।
८६४ ॐ रमणीययुगाधारायै नमः ।
८६५ ॐ राजिताखिलभूतलायै नमः ।
८६६ ॐ रुद्राण्यै नमः ।
८६७ ॐ रुरुचर्मपरिधानायै नमः ।
८६८ ॐ रथिन्यै नमः ।
८६९ ॐ रत्नमालिकायै नमः ।
८७० ॐ रोगेश्यै नमः ।
८७१ ॐ रोगशमन्यै नमः ।
८७२ ॐ राविन्यै नमः ।
८७३ ॐ रोमहर्षिण्यै नमः ।
८७४ ॐ रामचन्द्रपदाक्रान्तायै नमः ।
८७५ ॐ रावणच्छेदकारिण्यै नमः ।
८७६ ॐ रत्नवस्त्रपरिच्छिन्वायै नमः ।
८७७ ॐ रथस्थायै नमः ।
८७८ ॐ रुक्मभूषणायै नमः ।
८७९ ॐ लज्जाधिदेवतायै नमः ।
८८० ॐ लोलायै नमः ।
८८१ ॐ ललितायै नमः ।
८८२ ॐ लिङ्गधारिण्यै नमः ।
८८३ ॐ लक्ष्म्यै नमः ।
८८४ ॐ लोलायै नमः ।
८८५ ॐ लुप्तविषायै नमः ।
८८६ ॐ लोकिन्यै नमः ।
८८७ ॐ लोकविश्रुतायै नमः ।
८८८ ॐ लज्जायै नमः ।
८८९ ॐ लम्बोदर्यै नमः ।
८९० ॐ ललनायै नमः ।
८९१ ॐ लोकधारिण्यै नमः ।
८९२ ॐ वरदायै नमः ।
८९३ ॐ वन्दितायै नमः ।
८९४ ॐ वन्द्यायै नमः ।
८९५ ॐ वनितायै नमः ।
८९६ ॐ विद्यायै नमः ।
८९७ ॐ वैष्णव्यै नमः ।
८९८ ॐ विमलाकृत्यै नमः ।
८९९ ॐ वाराह्यै नमः ।
९०० ॐ विरजायै नमः ।
९०१ ॐ वर्षायै नमः ।
९०२ ॐ वरलक्ष्म्यै नमः ।
९०३ ॐ विक्रमायै नमः ।
९०४ ॐ विलासिन्यै नमः ।
९०५ ॐ विनतायै नमः ।
९०६ ॐ व्योममध्यस्थायै नमः ।
९०७ ॐ वारिजासनसंस्थितायै नमः ।
९०८ ॐ वारुण्यै नमः ।
९०९ ॐ वेणुसम्भूतायै नमः ।
९१० ॐ वितिहोत्रायै नमः ।
९११ ॐ विरूपिण्यै नमः ।
९१२ ॐ वायुमण्डलमध्यस्थायै नमः ।
९१३ ॐ विष्णुरूपायै नमः ।
९१४ ॐ विधिक्रियायै नमः ।
९१५ ॐ विष्णुपत्न्यै नमः ।
९१६ ॐ विष्णुमत्यै नमः ।
९१७ ॐ विशालाक्ष्यै नमः ।
९१८ ॐ वसुन्धरायै नमः ।
९१९ ॐ वामदेवप्रियायै नमः ।
९२० ॐ वेलायै नमः ।
९२१ ॐ वज्रिण्यै नमः ।
९२२ ॐ वसुदोहिन्यै नमः ।
९२३ ॐ वेदाक्षरपरिताङ्ग्यै नमः ।
९२४ ॐ वाजपेयफलप्रदायै नमः ।
९२५ ॐ वासव्यै नमः ।
९२६ ॐ वामजनन्यै नमः ।
९२७ ॐ वैकुण्ठनिलयायै नमः ।
९२८ ॐ वरायै नमः ।
९२९ ॐ व्यासप्रियायै नमः ।
९३० ॐ वर्मधरायै नमः ।
९३१ ॐ वाल्मीकिपरिसेवितायै नमः ।
९३२ ॐ शाकम्भर्यै नमः ।
९३३ ॐ शिवायै नमः ।
९३४ ॐ शान्तायै नमः ।
९३५ ॐ शारदायै नमः ।
९३६ ॐ शरणागत्यै नमः ।
९३७ ॐ शतोदर्यै नमः ।
९३८ ॐ शुभाचारायै नमः ।
९३९ ॐ शुम्भासुरनर्दिन्यै नमः ।
९४० ॐ शोभावत्यै नमः ।
९४१ ॐ शिवाकारायै नमः ।
९४२ ॐ शङ्करार्धशरीरिण्यै नमः ।
९४३ ॐ शोणायै नमः ।
९४४ ॐ शुभाशयायै नमः ।
९४५ ॐ शुभ्रायै नमः ।
९४६ ॐ शिरःसन्धानकारिण्यै नमः ।
९४७ ॐ शरावत्यै नमः ।
९४८ ॐ शरानन्दायै नमः ।
९४९ ॐ शरज्ज्योत्स्नायै नमः ।
९५० ॐ शुभाननायै नमः ।
९५१ ॐ शरभायै नमः ।
९५२ ॐ शूलिन्यै नमः ।
९५३ ॐ शुद्धायै नमः ।
९५४ ॐ शर्वाण्यै नमः ।
९५५ ॐ शर्वरीवन्द्यायै नमः ।
९५६ ॐ शबर्यै नमः ।
९५७ ॐ शुकवाहनायै नमः ।
९५८ ॐ श्रीमत्यै नमः ।
९५९ ॐ श्रीधरानन्दायै नमः ।
९६० ॐ श्रवणानन्ददायिन्यै नमः ।
९६१ ॐ षड्भाशायै नमः ।
९६२ ॐ षडृतुप्रियायै नमः ।
९६३ ॐ षडाधारस्थितादेव्यै नमः ।
९६४ ॐ षण्मुखप्रियकारिण्यै नमः ।
९६५ ॐ षडङ्गरूपसुमत्यै नमः ।
९६६ ॐ षुरासुरनमस्कृतायै नमः ।
९६७ ॐ सरस्वत्यै नमः ।
९६८ ॐ सदाधारायै नमः ।
९६९ ॐ सर्वमङ्गलकारिण्यै नमः ।
९७० ॐ सामगानप्रियायै नमः ।
९७१ ॐ सूक्ष्मायै नमः ।
९७२ ॐ सावित्र्यै नमः ।
९७३ ॐ सामसम्भवायै नमः ।
९७४ ॐ सर्ववासायै नमः ।
९७५ ॐ सदानन्दायै नमः ।
९७६ ॐ सुस्तन्यै नमः ।
९७७ ॐ सागराम्बरायै नमः ।
९७८ ॐ सर्वैश्यर्यप्रियायै नमः ।
९७९ ॐ सिद्ध्यै नमः ।
९८० ॐ साधुबन्धुपराक्रमायै नमः ।
९८१ ॐ सप्तर्षिमण्डलगतायै नमः ।
९८२ ॐ सोममण्डलवासिन्यै नमः ।
९८३ ॐ सर्वज्ञायै नमः ।
९८४ ॐ सान्द्रकरुणायै नमः ।
९८५ ॐ समानाधिकवर्जितायै नमः ।
९८६ ॐ सर्वोत्तुङ्गायै नमः ।
९८७ ॐ सङ्गहीनायै नमः ।
९८८ ॐ सद्गुणायै नमः ।
९८९ ॐ सकलेष्टदायै नमः ।
९९० ॐ सरघायै नमः ।
९९१ ॐ सूर्यतनयायै नमः ।
९९२ ॐ सुकेश्यै नमः ।
९९३ ॐ सोमसंहत्यै नमः ।
९९४ ॐ हिरण्यवर्णायै नमः ।
९९५ ॐ हरिण्यै नमः ।
९९६ ॐ ह्रीङ्कार्यै नमः ।
९९७ ॐ हंसवाहिन्यै नमः ।
९९८ ॐ क्षौमवस्त्रपरिताङ्ग्यै नमः ।
९९९ ॐ क्षीराब्धितनयायै नमः ।
१००० ॐ क्षमायै नमः ।
१००१ ॐ गायत्र्यै नमः ।
१००२ ॐ सावित्र्यै नमः ।
१००३ ॐ पार्वत्यै नमः ।
१००४ ॐ सरस्वत्यै नमः ।
१००५ ॐ वेदगर्भायै नमः ।
१००६ ॐ वरारोहायै नमः ।
१००७ ॐ श्रीगायत्र्यै नमः ।
१००८ ॐ परांविकायै नमः ।