गुरुचरित्र

गुरूचरित्र हे मराठीतील एक प्रभावशाली धार्मिक पुस्तक आहे. १५ व्या- १६ व्या शतकात श्री. सरस्वती गंगाधर स्वामींनी हे पुस्तक लिहीले. ह्या ग्रंथाला पवित्र वेद समजतात, म्हणून या ग्रंथाचे पारायण कठोर नियमाने करावे. याचे नियम या ग्रंथातच दिलेले आहेत. हा ग्रंथ सात दिवसांच्या सप्ताहातच किंवा तीन दिवसातच पूर्ण करावा असा नियम आहे. या पुस्तकात स्वामी नरसिंह सरस्वती यांचे चरीत्र, त्यांचे तत्वज्ञान, आणि त्यांच्याबद्दलच्या पौराणिक कथा आहेत. या पुस्तकात उर्दु आणि पर्शियन शब्द टाळून संस्कृत शब्द वापरलेले आहेत. गुरुचरित्र हिंदू लोकांत फार पवित्र ग्रंथ मानतात. सर्व दत्त भक्त या ग्रंथाचे मार्गशीर्ष महिन्यात येणार्याय पौर्णिमेपासून आठ दिवस आधी पारायण करतात, आणि पौर्णिमेच्या दिवशी, उद्यापन करतात. मार्गशीर्ष महिन्यातील पौर्णिमा दत्तजयंती होय.


गुरूचरित्र - अध्याय त्रेचाळीसावा

श्रीगणेशाय नम: ।
श्रीगुरु म्हणती द्विजसी । या अनंतव्रतासी । भक्तिपूर्वक निश्चयेंसी । पूर्वी बहुतीं आराधिलें ॥१॥
युधिष्ठिर पंडुसुत । तयानें आचरिलें हें व्रत । राज्य लाधला त्वरित । ऐसें व्रत हें उत्तम ॥२॥
ऐसें म्हणता द्विजवर । करिता झाला नमस्कार । पूर्वी राजा पंडुकुमार । आणिक राज्य केवी झालें ॥३॥
श्रीगुरु म्हणती द्विजांसी । होते राज्य पांडवांसी । द्युतकर्म कौरवांसी । करुनि राज्य हरविलें ॥४॥
मग निघाले वनांतरा । कष्टत होते वर्षे बारा । ऐसे तया युधिष्ठिरा । राज्य त्यजिलें परियेसा ॥५॥
तया घोर अरण्यांत । युधिष्ठिरबंधूसहित । असे चिंताव्याकुळित । सदा ध्याय श्रीहरीसी ॥६॥
समस्त राज्य सांडूनि । वास केला त्यांहीं वनीं । कौरव कपट करोनि । नानापरि विघ्ने करिती ॥७॥
सत्व यांचे टाळावयासी । पाठविलें दुर्वासासी । त्यांसी सर्वा ठायीं ह्रषीकेशी । रक्षीतसे सर्वदा ॥८॥
नाना तीर्थे नाना व्रतें  । आचरले तेथें बहुतें । कष्टत होते वनीं ते । निर्वाणरुप होऊनिया ॥९॥
भक्तवत्सल नारायण । तयांचे कष्ट पाहून । आला तेथें ठकोन । जेथें होते पंडुकुमार ॥१०॥
कृष्ण येतां देखोनि । धर्म जाय लोटांगणीं । दंड प्रमाण करुनि । वंदीतसे तये वेळीं ॥११॥
केश आपुले मोकळी । झाडी कृष्णचरणधुळी । सर्वोपस्कारपूजा तये वेळीं । करितसे विनयेसीं ॥१२॥
अर्घ्यपाद्य देवोनि । गंधाक्षता लावूनि । जीं कां पुष्पे होती रानीं । त्यांहीं पूजा करितसे ॥१३॥
पूजोनिया भक्तींसी । विनवितसे परियेसीं । जय जयाजी ह्रषीकेशी । भक्तवत्सला कृष्णनाथा ॥१४॥
जय जय अनंता नारायणा । भवसागर उध्दारणा । कृपाळुवा लक्ष्मीरमणा । क्षीरब्धिवासा वासुदेवा ॥१५॥
परमात्मा परंज्योति । तूंचि करिसी उत्पत्ति स्थिति । लय करिसी तूंचि अंतीं । त्रैमूर्ति तूंचि देवा ॥१६॥
विश्वाचा जिव्हाळा । होऊनि रक्षिसी सकळां । वास तुझा सूक्ष्म स्थळा । अणुरेणुतृणकाष्ठीं ॥१७॥
नमन तुझे चरणासी । त्रिगुणात्मक ह्र्षीकेशी । रजोगुणें सृष्टीसी । तुवां रचियेली संयोगें ॥१८॥
दुष्ट निग्रह करणें । साधुजना संरक्षणें । असें सामर्थ्य वेदपुराणें । बोलताती प्रसिध्द ॥१९॥
फेडावयां भूमिभार । घेतला तुवां अवतार । जड झाला युधिष्ठिर । तरी कां तुवां ठेवीला ॥२०॥
आपुले प्राण आम्हांसी । म्हणवोनि जगीं वनिसी । पाठवूनि अरण्यासी । कष्टविले नानापरी ॥२१॥
तुझी कृपा होय जयासी । तयासी तूं रक्षिसी । उपेक्षूनि आम्हांसी । अरण्यांत कां ठेविलें ॥२२॥
तुजवांचोनि आम्हीं ह्रषीकेशी । दु:ख सांगावें कवणापासीं । जरी आम्हां उपेक्षिसी । काय कांक्षा जीवातें ॥२३॥
इतुकियावरी भीमसेन । येऊनि धरी कृष्णचरण । उपेक्षावया काय कारण । कृपा करोनि सांगा म्हणे ॥२४॥
धनंजय तये वेळीं । वंदीतसे चरणकमळीं । विनवितसे करुणा बहाळीं । कृपाळुवा मुरारि ॥२५॥
तुझें कृपादृष्टींसी । होतों आम्ही अरण्यवासी । घडलें कष्ट सायासीं । उबगलो स्वामी बहुत ॥२६॥
आतां आमुचें कष्टहरण । पांडवांचा तूंचि प्राण । ब्रीद राखें नारायण । म्हणतसे तये वेळीं ॥२७॥
माद्रीदेवीचे कुमार । करोनिया नमस्कार । द्रौपदी येऊनि सत्वर । पाय वंदी तये वेळीं ॥२८॥
तूं आमुचा कैवारी । आम्ही असों अरण्यघोरीं । आमुचा बंधु राज्य करी । काय उपयोग आम्हासीं ॥२९॥
तुजसारिखें छत्र असतां । आम्हा कष्ट अपरिमिता । कवणें प्रकारें स्वस्थचित्तता । राज्यप्राप्ति आम्हांसी ॥३०॥
असा उपाय आम्हांसी । सांगा स्वामी ह्रषीकेशी  । ऐसें म्हणतां कृष्णासी । कृपा उपजे मनांत ॥३१॥
कृष्ण म्हणे पंडुसुता । सांगेन तुम्हां एकव्रता  । तात्काळिक तुम्हां प्रसन्नता । राज्य होईल जाण पैं ॥३२॥
व्रतांमध्ये उत्तम व्रत । अनंतनाम विख्यात । आचरावें तुम्हीं त्वरित । राज्य तुम्हां होईल ॥३३॥
आतां सांगेन तुम्हांसी । अनंतव्रत म्हणसी । सर्वां ठायीं आपण वासी । अनंतनाम आम्हां असे ॥३४॥
कला काष्ठा मुहूर्त आपण । दिन रात्रि शरीर जाण । पक्ष मास वर्ष आपण । युग कल्प आदि करोनि ॥३५॥
अवतरलों मी नारायण । भूभार उतरावया लागोन । दानव दुष्ट निर्दाळीन । जन्मलों वसुदेवकुळीं ॥३६॥
अनंत मीच जाणसी । संशय न धरीं गा मानसीं । त्रैमूर्ति अवतरलों सर्वांशी । ब्रह्माविष्णुमहेश्वर ॥३७॥
आपणचि सूर्य शशी देखा । चतुर्दश भुवनें मी ऐका । अष्टवसु आहेत निका । द्वादशार्कचि ॥३८॥
रुद्र आपण असती एकादश । सप्त समुद्र परियेस । ऋषि सप्त विशेष । पर्वतादिक आपणचि ॥३९॥
जितुके वृक्ष आहेत क्षितीं । आकाशीं नक्षत्रें दिसतीं । द्श दिशा आहेती ख्याति । भूमि आपण म्हणे देखा ॥४०॥
असती सप्त पाताळ । भूर्भवादि लोक सकळ । अणुरेणु तृण काष्ठ सकळ । विश्वात्मा  आपणचि ॥४१॥
न धरीं संशय युधिष्ठिरा । अनंत मी निर्धारा । विधिपूर्वक पूजा करा । व्रत तुम्हांसी बरवें असे ॥४२॥
विनवी युधिष्ठिर कर जोडोनि । स्वामी सांग विस्तारोनि । व्रत करावें कवणें विधानीं । कवण दान कवण पूजा ॥४३॥
करावें व्रत कवणें दिवशीं । विस्तारोनि सांग आम्हांसी । निरोपावें वेगेंसी । पूर्वी कवणें आचरिलें ॥४४॥
कृष्ण म्हणे युधिष्ठिरासी । तुवां पुसिलें आम्हांसी । शुक्ल पक्ष भाद्रपद मासीं । चतुर्दशी परियेसा ॥४५॥
आराधितां अनंतमासी । त्वरित राज्य पावसी । पूर्वी कोणी केलें म्हणसी । सांगेन ऐका तत्पर ॥४६॥
असे पूर्वी कृतयुगेसी । सुमंतु नामें विप्र परियेसीं । उत्पन्न झाला वसिष्ठगोत्रासी । भृगुकन्या दीक्षा नामें ॥४७॥
तोचि झाली सुमंतूची भार्या । पतिव्रता औदार्या । कन्या तिसी झाली सुतनया । नाम तिचें सुशीला ॥४८॥
सुशीला कन्या सुमंतुघरीं । नित्य भक्ति सदाचारी । करीतसे विचित्रपरी । सर्वमंगळ स्वरुपें ॥४९॥
गृहशोभा करी बहुत । नानापत्रें तोरणें करीत । पंचवर्ण चूर्णयुक्त । रंगमाळिकासहित देखा ॥५०॥
स्वस्तिकादि शंख पद्म । चक्रगदादि उत्तम । नमस्कारादि मनोधर्म । देवतार्चन सोपस्कारीं ॥५१॥
वर्ततां ऐसें एके दिवशीं । विचित्र घडलें दैववशीं । सुमंतुपत्नी पंचत्वासी । पावती झाली तये वेळीं ॥५२॥
सुमंतूसी भार्याहीनत्व झालें । समस्त कर्म राहिलें । पुन:संधान पाहिजे केलें । म्हणोनि नारी आणिक केली ॥५३॥
तिचें नांव असे कर्कशी । दु:शीला आचरणीं परियेसीं । नित्य कलह करी बहुवसीं । कन्या पतीसवें देखा ॥५४॥
सुशीला कन्या झाली उपवर । सुमंतु चिंती वारंवार । इशीं एखादा मिळतां वर । कन्यादान करीन म्हणे ॥५५॥
ऐसें चिंतितां एके दिवशीं । तेथें आला कौंडिण्य ऋषि । विचारिता कन्येसी । सुमंतूनें अंगिकारिलें ॥५६॥
कन्यादान गृह्योक्तेंसी । देता झाला कौंडिण्यासी । मिळोनि होती दोन मासीं । आषाढ आणि श्रावण ॥५७॥
माता करी कन्येसी वैर । सापत्नपणाचा हाचि प्रकार । कौंडिण्य पुसे सुमंता विचार । जाऊं आश्रमा आणिक ठायां ॥५८॥
सुमंतु बहु दु:ख करी । म्हणे स्त्री नव्हे माझा वैरी । कन्या जाईल आतां दूरी । कैची पापिणी वरिली मीं ॥५९॥
शांत पत्नी नाहीं ज्याचे घरीं । तयासी अरण्य नाहीं दूरी । ऐक स्वामी त्रिपुरारि । संसारसागरीं बुडालों ॥६०॥
न चाले माझें कर्म तापस । नायके हित बोले कर्कश । कन्या असतां संतोष । नित्यदर्शन जामाता ॥६१॥
ऐसा सुमंतु चिंता करी । कौंडिण्य ऋषि त्यासी वारी । दोघे तापसी एके घरीं । असूं नये धर्महानि ॥६२॥
जाऊं आम्ही आणिक स्थाना । तप करोनि अनुष्ठाना । भेटी होईल पुन: पुन: । जवळी करूं आश्रम ॥६३॥
सुमंतु म्हणे कौंडिण्यास । आणीक रहावें बारा दिवस । सर्वसिद्धा त्रयोदशीस । प्रस्थान तुम्हीं करावें ॥६४॥
सुमंतूची विनंति ऐकोन । आणिक राहिले तेरा दिन । सुमुहूर्त बरवा पाहून । येरे दिवशीं निघाला ॥६५॥
सुमंतु म्हणे कर्कशेसी । कन्या जाईल पतिसरसी । भोजन घालावें जामातासी । व्रीहि गोधूम दे म्हणे ॥६६॥
पति सांगतांची काय जहालें । धावत घरांत गमन केले । दृढ कवाड लाविलें । पाषाण लावी द्वारवंटा ॥६७॥
कांहीं केलिया न उघडी द्वार । सुमंतु विनवी आफ़ळी शिर । सुशीला कन्या धरी कर । म्हणे जाऊं तैसींच ॥६८॥
पाहूं गेला स्वयंपाकघरा । होता कोंडा गोधूम खरा । देता झाला कन्यावरा । निरोप दिधला दोघांसी ॥६९॥
दोघे बैसौनि रथावरी । निघालीं कौंडिण्य संतोष करी । माध्याह्नकाळीं नदीतीरीं । अनुष्ठानालागीं उतरले ॥७०॥
ऋषि बैसला अनुष्ठाना । सुशीला होती तये स्थाना । तीरीं पाहतसे रम्य वना । स्त्रीसमुदाय बहु असे ॥७१॥
रक्तांबर वस्त्रेंसी । परिधान केलें बहुवसीं । व्रत म्हणती चतुर्दशी । करिती पूजा पृथक् पृथक् ॥७२॥
पाहूनि सुशीला हळूहळू । गेली तया सुवासिनींजवळू । पुसती झाली वेल्हाळू । काय व्रत करितां तुम्ही ॥७३॥
स्त्रिया म्हणती सुशीलेसी । अनंतव्रत आहे परियेसीं । पूजितां होय तात्काळेंसी । सकळाभीष्टें पावती ॥७४॥
सुशीला म्हणे नारींसी । कवण विधान सांगा मजसी । कृपा करोनि विस्तारेंसी । निरोपावें मजलागीं ॥७५॥
समस्त नारी मिळोनि । सांगताती विस्तारोनि । ऐक सुशीले बैस म्हणोनि । व्रत आद्यंतेंसी निरोपिती ॥७६॥
भाद्रपद शुक्ल चतुर्दशीसी । व्रत करावें परियेसीं । सांगूं तुज विस्तारेंसी । ऐक सुशेसेले म्हणताती ॥७७॥
रक्तपट्टसूत्रेंसी । अनंत करावा परियेसीं । घेवोनि जावें नदीसी । स्नान करावें विधीनें ॥७८॥
दिव्यांबर परिधानूनि । हळदीकुंकुम लावूनि । आणावे कलश नूतन दोनी । गंगा यमुना म्हणोनिया ॥७९॥
उदक भरोनि तयांत । पंचपल्लव-रत्नसहित । घालोनि पूजावें त्वरित । षोडशोपचारें करूनि ॥८०॥
नाना प्रकारें आरती । कराव्या गंगायमुनांप्रती । मग पूजावा दर्भग्रंथी । शेषरूपें करोनिया ॥८१॥
दोनी कलशांवरी देखा । नूतन वस्त्रें ठेवूनि निका । पद्म लिहूनि अष्टदलिका । कलशांवरून ठेवावें ॥८२॥
तया कलशांपुढें देखा । पंचवर्ण चूर्णें देखा । शंखपद्मादि अनेका । रंगमाळिका घालाव्या ॥८३॥
शेष पूजावा दर्भाचा । षोडशोपचारीं बरवा साचा । ध्यानीं ध्यास विष्णूचा । शेषशायी म्हणोनिया ॥८४॥
सप्तफ़णी शेषासी । सदा विष्णु त्यापासीं । याचि कारणें नाम तयासी । अनंत ऐसें ध्यान करावें ॥८५॥
पिंगलाक्ष चतुर्भुजेंसी । शंख पद्म सव्य करेसी । चक्र गदा वाम हस्तेसी । ऐसी मूर्ति त्वां ध्यावी ॥८६॥
ओं नमो भगवते मंत्रेंसी । षोडशोपचारें दर्भग्रंथीसी । आणोनि नव्या दोरकासी । ध्यान करावें मग तेथें ॥८७॥
अनंतगुणरत्नाय मंत्रेंसी । नव दोरक ठेवावे कलशांसी । पूजा करावी पुरुषसूक्तेंसी । अतोदेवेति मंत्रेंसहित ॥८८॥
षोडशोपचारें पूजोन । संसारेति मंत्रें दक्षिण करीं बांधोन । नमस्ते वासुदेव मंत्रें करून । जीर्ण दोरक विसर्जावे ॥८९॥
दाता च विष्णुर्भगवान् म्हणत । वायन द्यावें गोधूम घृत । प्रस्थ गोधूमाचें सघृत । फ़ळासह वायन द्यावें ॥९०॥
अपूपादि पायसेसी । सदक्षिणा तांबूलेंसी । अर्धें द्यावें ब्राह्मणासी । अर्धें आपण भक्षावें ॥९१॥
ऐसें चौदा वर्षें देखा । व्रत आचरावें विशेखा । उद्यापन करावें निका । चतुर्दश कलश द्यावे ॥९२॥
ब्राह्मणभोजन करोन । भक्तीनें करावें उद्यापन । कामना होईल संपूर्ण । चतुर्विध पुरुषार्थ ॥९३॥
ऐसें सांगती सुशीलेसी । व्रत आचरावें त्वरितेंसी । आजचि असे चतुर्दशी । व्रत करीं आम्हांसवें ॥९४॥
समस्त नारी मिळोनि तिसी । तंतु देती अनंतासी । ग्रंथी बांधोनि चतुर्दशी । पूजा करविती आपणांसवें ॥९५॥
कोंडा होता गोधूमाचा । आणोनि देतसे अर्ध साचा । वाण देऊनि सुवाचा । निरोप स्त्रियांचा घेतला ॥९६॥
समस्त स्त्रियांसी वंदोनि बाळी । आली आपुले रथाजवळी । अनुष्ठान सारूनि ऋषि तये वेळीं । येता झाला झडकरी ॥९७॥
चला म्हणोनि पुढें जाती । दोघे बैसूनिया रथीं । जाता पुढें देखती । अमरावती ऐसें नगर ॥९८॥
नगरलोक सामोरे येती । चला स्वामी ऐसें म्हणती । तुम्ही या नगरीचे अधिपति । तपोनिधि महाराजा ॥९९॥
नाना समारंभें देखा । नगरीं प्रवेशलीं दंपती ऐका । ऐश्चर्यें भोगिलीं बहुसुखा । श्रीमदनंतप्रसादें ॥१००॥
ऐसे कितीएक दिवसावरी । होतां कौंडिण्य़ सहनारी । बैसले असतां संतोषें करीं । देखता झाला अनंता ॥१०१॥
ऋषि पुसे स्त्रियेसी । काय बांधिलें हस्तासी । वशीकरण आम्हांसी । रक्त दोर बांधिला ॥२॥
सुशीला बोले भ्रतारासी । अनंत दोरा परियेसीं । याचिया प्रसादें तुम्हांसी । अष्टैश्वर्य प्राप्त झालें ॥३॥
म्यां जे दिवशीं व्रत केलें । तेणेंकरोनि दैव तुम्हां आलें । पहा दैवत प्रसन्न झालें । म्हणोनि बोले सुशीला ॥४॥
ऐसें वचन ऐकोनि । ऋषि कोपला बहु मनीं । दोरक घेतला हिरोनि । अग्नीमध्यें टाकिला ॥५॥
मग म्हणे कैचा अनंत । आपण केलें असे तप बहुत । तेणें करोनि ऐश्वर्य अद्भुत । प्राप्त झालें आम्हांसी ॥६॥
वशीकरण केलें आम्हांसी । दोरा बांधूनि अनंत म्हणसी । रागें भरोनि कौडिण्य तिसी । हिरोनि अग्नींत टाकिली ॥७॥
हा हा सुशीला म्हणोनि । धावत गेली अग्निस्थानीं । क्षीरांत घातला काढोनि । विझविती झाली दोरका ॥८॥
अनंत टाकिला अग्नीसी । हानि झाली ऐश्वर्यासी । दरिद्री झाला परियेसीं । द्विजवर कौंडिण्य तत्क्षणीं ॥९॥
नगरीं झालें सर्व शत्रु । गोधनादि आभरण वस्तु । समस्त नेते झाले तस्करु । दरिद्र झालें तात्काळ ॥११॥
गृह दग्ध झालें देखा । अवकृपा होतां रमानायका । उरलें नाहीं वस्त्र एका । सर्व गेलें तत्क्षणीं ॥११॥
मग विचारी मानसीं । म्हणे अनंत रुसला आम्हांसी । वायां घातलें अग्नीसी । मदांधें वेष्टीलों ॥१२॥
आतां करीन नेम एक । जंव भेटेल लक्ष्मीनायक श्रीमदनंत देखेन मुख । तवं अन्नोदक न घेईं ॥१३॥
म्हणोनि निर्वाण करोनि । निघता झाला घोर काननी भार्येसहित कौंडिण्य मुनि । निघता झाला परियेसा ॥१४॥
हा हा अनंत अनंत म्हणत । शीघ्र जातसे अरण्यांत । तंव देखिला वृक्ष चूत । पुष्पीं फ़ळीं भरला असे ॥१५॥
कीटकादि पक्षिजाति । कोणी त्यासी नातळती । कौंडिण्य पुसे तयाप्रती । अनंतासी देखिलें कीं ॥१६॥
वृक्ष म्हणे ब्राह्मणासी । दृष्टीं न पडेचि आम्हांसी । तुवां जरी देखिला अससी । तरी आम्हांसी सांगावें ॥१७॥
ऐसें ऐकोनि पुढें जात । धेनु देखिली वत्सासहित । हिंडतसे तृणांत । तोंडीं न ये भक्षावया ॥१८॥
द्विज म्हणे धेनूसी । जरी तुवां अनंत देखिलासी । कृपा करोनि आम्हांसी । सांग म्हणे द्विजवर ॥१९॥
नाहीं देखिलें अनंतासी । तुम्हां भेटला जरी तयासी । मजविषयीं सांगा त्यासी । अवस्था ऐसी धेनु म्हणे ॥१२०॥
ऐसें ऐकोनि द्विजवर । पुढे जाता देखिला वृषभ थोर । तयातें पुसे मुनीश्वर । तुवां अनंतातें देखिलें कीं ॥२१॥
वृषभ म्हणे तयासी । नेणों आम्ही अनंतासी । जरी तुम्हीं देखिला त्यासी । आम्हांविषयीं विनवावें ॥२२॥
पुढें जातां देखें कौंडिण्य । सरोवरें दोन रम्य  । उदक मिळालें अन्योन्य । हंसादि पक्षी न सेविती ॥२३॥
कमळ कुमुदादि पुष्पेंसी । मिरविती सरोवरें ऐसीं । द्विज पुसे तयांसी । अनंतातें देखिलें कीं ॥२४॥
सरोवरें म्हणती तयासी । नेणों कैचा अनंतासी । भेटी होईल जरी तुम्हांसी । आम्हांविषयीं सांगावें ॥२५॥
पुढें जातां द्विजवर । देखिले गर्दभ कुंजर । पुसतसे तयां विचार । ते न बोलती तयासी ॥२६॥
निर्वाण झाला तो ब्राह्मण । त्यजूं पाहे आपुला प्राण । अनंत अनंत म्हणोन । धरणीवरी पडियेला ॥२७॥
इतुकिया अवसरीं । वृद्ध ब्राह्मण वेषधारी । जवळ येवोनि हांक मारी । उठीं उठीं म्हणतसे ॥२८॥
ऊठ विप्रा काय पुससी । श्रीमदनंत कोठें असें विचारिसी । दाखवीन चल आम्हांसरसी । म्हणोनि धरिलें उजवे करीं ॥२९॥
उठवूनिया कौंडिण्यासी । घेऊनि जाई गव्हरासी । नगरी पाहे अपूर्व तैसी । महदाश्चर्य पाहतसे ॥१३०॥
घेऊनि गेला नगरांत । सिंहासन रत्नखचित । नेऊनि तेथें बैसवित । आपण दाखवी निजस्वरूप ॥३१॥
रूप देखोनि कौंडिण्य । स्तोत्र करी अतिगहन । चरणावरी माथा ठेवून । कर जोडुनी विनवीतसे ॥३२॥
नमो नमस्ते गोविंदा । श्रीवत्सला सच्चिदानंदा । तुझे स्मरणमात्रें दु:खमदा । हरोनि जातीं सर्व पापें ॥३३॥
तूं वरेण्य यज्ञपुरुष । ब्रह्मा विष्णु महेश । तुझे दर्शनमात्रे समस्त दोष । हरोनि जाती तात्काळीं ॥३४॥
नमो नमस्ते वैकुंठवासी । नारायण लक्ष्मीनिवासी । जगद्व्यापी प्रतिपाळिसी । अनंतकोटि ब्रह्मांडें ॥३५॥
पापी आपण पापकर्मीं । नेणॊं तुझी भक्ति धर्मीं । पापात्मा पापसंभव अधर्मीं । क्षमा करीं गा देवराया ॥३६॥
तुजवांचोनि आपण । अनाथ असे दीन । याचि कारणें धरिले चरण । शरणागत मी तुम्हांसी ॥३७॥
आजि माझा जन्म सफ़ळ । धन्य माझें जिणें सकळ । तुझें देखिले चरणकमळ । भ्रमर होवोनि वास घेतो ॥३८॥
ऐसें स्तवितां कौंडिण्य । प्रसन्न झाला लक्ष्मिरमण । भक्तजनचिंतामणिरत्न । वरत्रय देता झाला ॥३९॥
धर्मबुद्धि दारिद्र्यनाश । शाश्वत वैकुंठनिवास । वरत्रय देत हृषेकेश । ऐक युधिष्ठिरा कृष्ण म्हणे ॥१४०॥
पुनरपि द्विज विनवी देख । म्यां देखिलें आश्चर्य एक । अरण्यांत वृक्ष एक । महाफ़लित आम्र देखिला ॥४१॥
त्याचीं फ़ळें पक्षिजाती । कोणी प्राणी नकळती । पुढें येतां मागुती । देखिली धेनु सवत्सका ॥४२॥
तृण तेथें असे प्रबळ । परी तिचे तोंडा नये कवळ । आणिक देखिलीं निर्मळ । सरोवरें दोनी तेथें ॥४३॥
अन्योन्यें एकमेकां । मिसळती तेथें दोन्ही उदका । पुढें पाहिले अपूर्व ऐका । वृषभ एक महाथोर ॥४४॥
त्याचे मुखा नये ग्रास । सर्वकाळीं उपवास । पुढें देखिला सुरस । कुंजर एक मदोन्मत्त ॥४५॥
सवेंचि देखिलें गर्दभासी । ऐका स्वामी मार्गेसी । हिंडतसे वनासी । देखिला वृद्ध ब्राह्मण ॥४६॥
न कळे याचा अभिप्राय । विस्तारोनि मज सांगा भाव । जगन्नाथा कौंडिण्य । वृक्ष तुवां जो देखिला ॥४७॥
कृपानिधि नारायण । सांगतसे विस्तारोन । ऐकतसे भक्त कौंडिण्य । वृक्ष तुवां जो देखिला ॥४८॥
पूर्वीं होता द्विजवर । तयासी येती वेदशास्त्र । उन्मत्तपणें गर्वे थोर । शिष्यवर्गा न सांगेची ॥४९॥
तेणें पापें वृक्ष झाला । तुवां देखिलें धेनुवत्साला । पूर्वी होती भूमि निष्फ़ला । दिली होती ब्राह्मणासी ॥५०॥
देखिला तुवां वृषभ एक । पूर्वीं विप्र महाधनिक । केलें नाहीं दानादिक । तेणें पापें ऐशी गति ॥५१॥
सरोवरें तुवां दोनी । म्हणसी देखिलीं नयनीं । पूर्वी होत्या दोघी बहिणी । घेतलें दान आपआपणांत ॥५२॥
खर म्हणजे तुझा क्रोध । कुंजर तो तुझा मद । जाहलें मन तुझें शुद्ध । भेटलो ब्राह्मण आपणची ॥५३॥
जें जें तुवां देखिलें । त्या त्या समस्तांतें मुक्त केलें । अखिल ऐश्वर्य भोगी वहिलें । अंतीं जाय स्वर्गासी ॥५४॥
तुवां करावा तेथें वासू । नक्षत्रांमाजी पुनर्वसू । ऐसा वर देतां हर्षू । जाहला तया कौंडिण्या ॥५५॥
ऐसा वर लाधोनि । राज्य केलें बहुदिनीं । अंतीं गेला स्वर्गभुवनी ऐक राया युधिष्ठिरा ॥५६॥
ऐसी कथा धर्मासी । सांगता झाला हृषीकेशी । आचरिलें भक्तींसी । अनंतव्रत तये वेळीं ॥५७॥
युधिष्ठिर दंपत्येंसीं । व्रत आचरिला भक्तींसी । श्रीमदनंतप्रसादें त्वरितेंसी । पांडव राज्य पावलें ॥५८॥
आणिक हेंचि भूमिवरी । व्रत केलें ऋषीश्वरी । आचरावें नरनारी । लाधे चारी पुरुशार्थ ॥५९॥
व्रतामधें उत्तम व्रत । प्रख्यात असे अनंत । तुवां आचरावें सतत । द्यावे तुझे ज्येष्ठ सुतासी ॥१६०॥
व्रत कौंडिण्य आचरला । अखिल सौख्य लाधला । आचरावें या व्रताला । अनंत पुण्यफ़ल असे ॥६१॥
अनंतव्रत महापुण्यें । आमुचे निरोपें करणें । व्रत करा एकभावपणें । एकभक्तिकरोनिया ॥६२॥
ऐसें गुरुनिरोपेंसी । व्रत केलें संतोषी । पूजा केली श्रीगुरूसी । नानापरी अवधारा ॥६३॥
नीरांजन बहुवसीं । गीतवाद्यनृत्येंसी । पूजा करिती श्रीगुरूसी । भक्तिभावेंकरोनिया ॥६४॥
समाराधना ब्राह्मणांसी । भोजन करविलें श्रीगुरूसी॥ आनंद झाला बहुवसीं । श्रीगुरुमूर्ति संतोषे ॥६५॥
येणेपरी श्रीगुरूसी । आराधोन संतोषी । गेला आपुले ग्रामासी । ऐक शिष्या एकचित्तें ॥६६॥
विप्र जो का सायंदेव । कलत्रपुत्र पाठवी ठाव । मागुती आला असे भाव । श्रीगुरुचरणसेवेसी ॥६७॥
राहोनिया श्रीगुरूपासीं । सेवा केली बहुवसीं । ऐसे तुझें पूर्वजासी । प्रसन्न झाले श्रीगुरु ॥६८॥
सिद्ध म्हणे शिष्यासी । येणेंपरी तुम्हांसी । निधान लाधलें परियेसीं । श्रीनृसिंहसरस्वती ॥६९॥
म्हणोनि सरस्वतीगंगाधर । सांगे गुरुचरित्रविस्तार । ऐकतां होय मनोहर । लाधे चारी पुरुषार्थ ॥१७०॥
इति श्रीगुरुचरित्रामृत । अनंतव्रतकथा विख्यात । नामधारका सांगत । त्रिचत्वारिंशोsध्याय हा ॥१७१॥
इति श्रीगुरुचरित्रपरमकथाकल्पतरु श्रीनृसिंहसरस्वत्युपाख्याने सिद्धनामधारकसंवाद श्रीमदनंतकथानिरूपण नाम त्रिचत्वारिंशोsध्याय: ॥४२॥
श्रीगुरुदत्तात्रेयार्पितमस्तु॥ ओवीसंख्या ॥१७१॥
॥ श्रीगुरुदत्तात्रेयार्पणमस्तु ॥